»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

STAMBOOM
ZOEKEN
Zoek in de stamboom:

Voornaam:


Achternaam:


Geboortejaar:
Geboorteplaats:
>>>  Deze   TEN WOLDE - STAMBOOM  

, die tevens familiekroniek en levensverhalen-bundel is van de familie Ten Wolde { én veel achtergrondgegevens bevat van de Haagse (Seijen) ten Hoorn - familie }  , beschrijft onder meer de levens , summier en incidenteel tamelijk uitgebreid , van al die Ten Wolde's die de verre nazaten zijn van PETER WIJBEN TEN WOLDE , de állereerste naamdrager aan wie vele , zéér vele naamgenoten in de huidige tijd hun bestaan mede te danken hebben .

Aaltien ten Wolde ( dochter van Albert ten Wolde en Bredana de Oude , geboren op 6 juni 1847 in Steenwijk en overleden op 26 december 1915 in Schoterland , echtgenote van Johannes Hindrik de Jonge (1844 - 1927) , moeder van acht kinderen )  

Daarnaast komen ook meerdere Ten Wolde's/Tenwolde's aan bod die (vooralsnog) niet gekoppeld kunnen worden aan Peter Wijben ten Wolde , en die waarschijnlijk een geheel andere , níet aan Peter Wijben ten Wolde verwante , afstammingsgeschiedenis hebben .

Jan ten Wolde ( broer van Aaltien en Peter , zoon van Albert ten Wolde en Bredana de Oude ,  geboren op 27 mei 1841 in Steenwijk )  trad , net als zijn jongste broer Willem Dirk , in dienst van het KNIL ( = het voormalig Koninklijk Nederlands Indisch Leger ) , vertrok naar de Oost (Indië/Indonesië) en keerde  -  en dit in tegenstelling tot zijn broer Willem Dirk , die op een hospitaalschip in Atjeh op nog jonge leeftijd op trieste wijze overleden was  -  gelukkig heelhuids , met weliswaar enkele littekens , in Nederland terug , maar raakte hier toen wel in de problemen , werd zelfs meerdere malen wegens landloperij opgepakt en belandde daar voor zelfs in de strafgevangenis van Veenhuizen  - was Jan ten Wolde wellicht het slachtoffer geworden van , wat wij heden ten dage , post-traumatisch stress/oorlogs-syndroom zouden noemen ...?!   Positief resultaat was natuurlijk wel dat wij nu , en tot in lengte van dagen zelfs , nog steeds kunnen zien hoe Jan ten Wolde er meer dan een eeuw geleden moet hebben uitgezien !

Het lijkt overigens toch nog wel redelijk goedgekomen te zijn in zijn leven :  Jan zegde de landloperij vaarwel , ging als kok zijn dagelijkse brood verdienen en stierf uiteindelijk , ongehuwd , op 75-jarige leeftijd in het pittoreske plaatsje Beekbergen in het midden des lands...

   

>> Waar kwam Peter Wijben ten Wolde oorspronkelijk vandaan ???   

Enige tijd hebben wij verondersteld de verre nazaten te zijn van "zijn vader" Joachim(us) ten Wolde , advocaat uit Kampen sedert 30 juli 1667 , die zich een jaar later vestigde en trouwde in de plaats Steenwijk ; latere studie bracht echter aan het licht dat deze hooggeleerde heer onze verre Ten Wolde-voorvader - helaas? - níet zijn kon ...Peter Wyben ten Wolde , ónze Ten Wolde oer- of aartsvader dus , was de zoon van WIEBE LEBBERTS en van JANTIEN HEERTIES ; Peter kwam ooit ter wereld in het Overijsselse Oldemarkt .
Wiebe Lebberts op zijn beurt was weer de zoon van  LEBBERT WIEBEN - beiden woonden in het Overijsselse Steenwijkerwold .
En ook van Lebbert Wieben hebben we de ouders kunnen traceren :
WIJBE JACOBS en SWAANTJE N.N. .
Wijbe Jacobs betekent letterlijk : Wijbe, zoon van Jacob , dús weten we dat er ooit , in een eeuwenoud verleden , een  JACOB  geleefd moet hebben , vermoedelijk in het Overijsselse land , van wie wij allen de verre , en thans dus de állerverste nazaten zijn ......

Paulina Leenderika (Lena) ten Wolde , ca. 1905


Peter Wijben ten Wolde kwam ooit ter wereld in het plaatsje Oldemarkt , even ten noordwesten van Steenwijkerwold , de geboorteplaats van zijn vader Wiebe Lebberts .
Aangezien Peter Wijben op enig moment naar de plaats Steenwijk vertrekt en zich daar vestigt als slager , zal hij ter plaatse bekend zijn geweest als : 'die Peter Wyben die (oorspronkelijk) uit SteenwijkerWOLD kwam' , vereenvoudigd tot : TEN (= van/uit) WOLD(E)
Zo zóu dus het ontstaan van de achternaam Ten Wolde verklaard kunnen worden ; het is evenwel ook mogelijk dat Peters vader , Wiebe Lebberts , in de volksmond , al Ten Wolde genoemd werd - Wiebe kwam immers uit Steenwijkerwold en vestigde zich later in Oldemarkt en zóu daar dus al Ten Wolde genoemd kunnen zijn .
Wie nu voor de állereerste keer ooit met Ten Wolde aangesproken werd , is dus niet geheel zeker , wél zeker of in ieder geval zeer aannemelijk , is de ontstaansgeschiedenis en dus betekenis van die welluidende familienaam ten Wolde : hij/zij die uit (Steenwijker)Wold komt = TEN WOLDE .....!!

 

********************************************************

********************************************************

Remember me in the family tree  -

   my name , my days , my strife  ;

Then I'll ride upon the wings of time 

     and live an endless life           

           (Goetsch)   

********************************************************  


Zijn alle (huidige) Ten Wolde's familie van elkaar .....??


< We zullen voor het gemak en omwille van de overzichtelijkheid de Ter Wolde's , Van Wolde's , Van der Wolde's etc. hier maar even buiten beschouwing laten ..... >
Het antwoord op bovengestelde vraag is stellig ontkennend !
We zijn te weten gekomen dat er in Weststellingwerf een zekere familie Abels moet hebben gewoond die bij invoering van de burgerlijke stand de naam Ten Wolde aannam .
Veel van deze familieleden zijn later vertrokken naar Twente en naar Duitsland - zíj kunnen dus zeker níet de verre nazaten zijn van ónze Peter Wyben ten Wolde !
Ook als wij diep , héél diep in ons wijdvertakte familieverleden duiken , komen we onze familienaam al op uiteenlopende locaties tegen , zélfs al rond het midden van de zeventiende eeuw !!
Naast in Steenwijk , Steenwijkerwold en Oldemarkt , duikt de naam Ten Wolde zo rond die tijd ook al op in Wanneperveen , Kuinre , Meppel , Havelte , Vledder , Weststellingwerf én in Amsterdam ......
Dit laatste is natuurlijk niet zo vreemd , aangezien onze voorouders , als rechtgeaarde Nederlanders , het drijven van handel in het bloed zal hebben gezeten ....!

 

********************************************************

Maria Paulina (Riet) ten Wolde , ca. 1925

********************************************************

 

OORSPRONG EN BETEKENIS VAN DE FAMILIENAAM TEN WOLDE


Volgens de Nederlandse Familienamen Databank van het Meertensinstituut is de familienaam Ten Wolde verwant aan : (van der) Woude ( waarin 'Woud' weer verwant is aan 'Wald' ) .
Dergelijke namen , met het voorvoegsel Te , Ter of Ten , komen vooral voor in de Noord-Oostelijke provincies van ons land (met name in Overijssel) .

In het doopboek van de gemeente Steenwijk over de periode 1666 - 1813 staat vermeld dat in vroeger tijden de familienaam Ten Wolde ook wel geschreven werd als : Ten Wolt , Ten Wold , Ter Wold en zelfs als : Der Wolt .
Déze schrijfwijzen komen heden ten dage niet meer voor , maar wél :
Wold(t) , Wolde , Ter Wolde , De Wolde , Van Wolde en Van de(r) Wolde .

Onze achternaam kwam in het Nederland van kort na de tweede wereldoorlog al zo'n 750 maal voor ....
We kunnen en mogen er dus wel van uitgaan dat er op dit moment - aanvang 21e eeuw - ruim meer dan 1000 Ten Wolde's zijn in den lande én ook (ver) buiten onze landsgrenzen ...... en - breaking news  -  volgens de allerlaatste , zeer officiele gegevens van een uitgebreide telling van alle in Nederland voorkomende familienamen , moeten er anno 2007 in ons land maar liefst  1215  naamgenoten geweest zijn , zodat we ons absoluut níet ongerust hoeven te gaan maken dat de naam Ten Wolde binnen afzienbare tijd wel eens volledig van het maatschappelijke toneel in Nederland zou kunnen gaan verdwijnen .......  

totaal aantal Ten Wolde - naamdragers in Nederland per gemeente anno 2007  (hoe donkerder de kleur , hoe meer Ten Wolde's er wonen) (1215 personen) 

http://www.meertens.knaw.nl/nfb/lijst_namen.php?offset=0&naam=Wolde&treffers=52&operator=bw


.... en ook al is Ten Wolde dan geen tamelijk exclusieve familienaam - vanwege het bovenstaande zouden we dat uiteraard niet meer durven beweren  - het is zeer zeker wel , naar de mening van ons allen , een even fraaie als welluidende naam !

Zou het overgrote deel van de onzen Ten Wolde heten én ook zo blijven heten , in het verleden waren er toch wel een paar lieden , de zgn. Ten Wolde-buitenbeentjes , die aan deze 'eenvoudige' familienaam niet helemaal genoeg gehad schenen te hebben ..... en vanaf het moment van hun doop met een wat langere , chiquere naam door het leven gingen : Veldkamp ten Wolde , Fledderus ten Wolde , ten Wolde van Lubeck ....
Toch was al deze imposante namen géén al te lang leven beschoren , zodat ze al spoedig uit de boeiende annalen onzer familiegeschiedschrijving verdwenen zijn ......
  En dan moeten wij het thans maar zien te rooien met louter en alleen Ten Wolde's .... het is niet anders ....

 

 Er is 1 persoon gevonden.