Naar ouders, broers en zussenSipkje Dirks Terpstra
* 24-08-1864 (Menaldum Gem Menaldumadeel Fr.)
12-09-1891 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
 03-09-1891 (Gem het Bildt Fr.)
Naar ouders, broers en zussenJan Beimers
* 26-09-1853 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
20-11-1897 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)