Naar ouders, broers en zussenPaulus Gerrits Beimers
(Paulus)
* 25-11-1843 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
25-07-1912 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
 12-05-1870 (Gem het Bildt Fr.)
Naar ouders, broers en zussenWijke Gerrits Zittema
(Wijke)
* 21-09-1846 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
31-03-1917 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)Akke Beimers
(Akke)
* 17-01-1871 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
18-01-1901 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)


 ***** *****NNaar kinderen
Gerrit Beimers
(Gerrit)
* 18-12-1872 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
09-12-1925 (Leiden Gem Leiden Zh.)


  03-07-1902  (Gem. Muntendam Gr.)
Naar ouders, broers en zussenAlida Margaretha Bakker
(Alida)
* 02-03-1876 (Muntendam Gem Muntendam Gr.)
04-05-1959 (Arnhem Gem Arnhem Ge.)
Naar kinderen
Bauke Beimers
(Bauke)
* 25-01-1875 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
28-10-1958 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)


  05-03-1896  (Gem het Bildt Fr.)
Naar ouders, broers en zussenAaltje Dijkstra
(Aaltje)
* 06-04-1876 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
08-04-1942 (St Jacobiparochie Gem het Bildt Fr.)
Naar kinderen
Lijkele Paulus ( Nick ) Beimers
* 14-03-1877 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
22-12-1964 (Hospers Sioux Co Iowa USA)  00-00-1910  
Naar ouders, broers en zussenTrijntje (Catherina) Woudstra
(Trijntje)
* 10-02-1881 (Nijeholtwolde Gem Weststellingwerf Fr.)
02-04-1929 (Hospers Sioux Co Iowa USA)
  00-00-1932  
Naar ouders, broers en zussenFroukje Keizer
* 23-03-1879 (Tzum Gem Franekeradeel Fr.)
30-07-1955 (Hospers Sioux Co Iowa USA)

Naar kinderen
Pieter Beimers
(Pieter)
* 15-02-1879 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
26-08-1946 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)


  18-05-1911  (Gem het Bildt Fr.)
Naar ouders, broers en zussenAntje Hoekstra
(Antje)
* 13-05-1879 (Vrouwenparochie Gem het Bildt Fr.)
02-04-1951 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
Naar kinderen
Baukje Beimers
(Baukje)
* 15-03-1882 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
03-05-1976 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)


  12-05-1904  (Gem het Bildt Fr.)
Naar ouders, broers en zussenGerrit Beimers
* 23-03-1881 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
18-08-1965 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)

Naar kinderen
Berend Beimers
(Berend)
* 03-08-1884 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
24-05-1949 (Oudebildtzijl Gem het Bildt Fr.)


  16-05-1912  (Gem het Bildt Fr.)
Naar ouders, broers en zussenNeeltje Lautenbach
(Neeltje)
* 07-03-1889 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
20-03-1966 (Leeuwarden Gem Leeuwarden Fr.)
Naar kinderen
Wijtske Beimers
(Wijtske)
* 19-11-1886 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
11-01-1908 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)


Renske Beimers
(Renske)
* 15-09-1888 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
07-06-1893 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)


Jantje Beimers
(Jantje)
* 06-09-1891 (St Annaparochie Gem het Bildt Fr.)
17-05-1960 (Leeuwarden Gem Leeuwarden Fr.)


  09-05-1918  (Gem Menaldumadeel Fr.)
Naar ouders, broers en zussenDoeke de Vries
(Doeke)
* 26-06-1890 (Menaldum Gem Menaldumadeel Fr.)
07-09-1971 (Leeuwarden Gem Leeuwarden Fr.)