Pieter Charles van Ossenbruggen
* 10-12-1840 (Rembang)
15-10-1886 (Sampang (Madoera))  20-06-1863  (Toeban (Rembang))Johanna Hendrika de Senerpont Domis
* 22-09-1846 (Djogdjakarta)
17-05-1868 (Batavia)

  21-07-1869  (Batavia)
Naar ouders, broers en zussenMathilda Adrienne de Senerpont Domis
* 30-11-1850 (Poerworedjo (Bagelen))
00-00-1926 (Batavia)

Naar kinderen