Naar ouders, broers en zussenJorrit Meintes Jorritsma
* 02-03-1760 (Wolsum)
09-01-1839 (Hichtum)
 20-02-1785 (Wolsum)
Naar ouders, broers en zussenWijbrig Sjoukes (Rusticus)
* 07-04-1751 (Hieslum)
26-08-1816 (Hichtum)Pleuntje Jorrits Jorritsma
* 03-04-1785 (Wolsum)
13-07-1837 (Schraad)  06-05-1810  (Wonseradeel)Abe Sjoerds Brantsma(Brandsma)
* 00-00-1786
07-03-1829 (Schraad)

Meint(e) Jorrits Jorritsma
* 03-09-1787 (Wolsum)
11-05-1847 (Tjerkwerd)  07-06-1791  (Tjerkwerd)Geertje Broersma
* 15-11-1791 (Tjerkwerd)
20-04-1816 (Tjerkwerd)

  24-09-1831  (Wonseradeel)Ytje Deinum
* 09-12-1809 (Nijhuizum)
12-03-1889 (Tjerkwerd)

Romkjen Jorrits Jorritsma
* 00-00-1789
(>1852)  18-12-1814  (Bozum)Broer Tjeerds Bakker
* 00-00-1791
23-02-1852 (Baarderadeel)

Hotse Jorrits Jorritsma
* 14-11-1791 (Wolsum)
08-01-1852 (Parrega)  07-05-1815  (Witmarsum)Hotske Aurelius de Gavere
* 21-05-1794 (Oosterend)
15-10-1830 (Tjerkwerd)

  06-12-1834  AkkeTheodorus Ykema
* 27-06-1811 (Westhem)
22-06-1871 (Wonseradeel (Tjerkwerd))

Ruurdje Jorrtis Jorritsma
* 26-10-1794 (Hichtum)
28-03-1875 (Tjerwerd)  14-05-1815  (Bolsward)Bouke Oenes Sieperda
* 24-09-1787 (Bozum)
02-01-1842 (Tjerkwerd)

  04-10-1845  Jurjen Jans Grasman
* 00-00-1802
22-02-1847 (Wonseradeel)

 28-03-1818 Antje Sytses (Sytzes) Rientstra
* 00-00-1797 (Piaam)
31-05-1871 (Bolsward)Willem Jorrits Jorritsma
* 12-12-1818 (Hichtum)
22-07-1879  09-05-1840  (Wonseradeel)Trijnje Pierius Lycklama ŗ Nijeholt
* 15-09-1817 (Arum)
12-09-1900 (Nijland)

Naar kinderen
Sytse Jorrits Jorritsma
* 14-02-1820 (Hichtum)
10-03-1854 (Bolsward)  23-05-1840  (Wonseradeel)Trijntje Harmens Stremler
* 01-11-1821 (Arum)
(>1857)

Ruurd Jorrits Jorritsma
* 07-12-1821 (Hichtum)
23-06-1896 (Nijland)  23-03-1844  (Wonseradeel)Trijntje Ulbes Wiersma
* 22-05-1824 (Parrega)
11-04-1872 (Bolsward)

Naar kinderen
Jantje Jorrits Jorritsma
* 21-05-1823 (Hichtum)
15-01-1901  03-06-1843  (Wonseradeel)

Wybren Jorrits Jorritsma
* 23-01-1825 (Hichtum)
21-08-1892 (Drachten)  29-04-1847  Trijntje Rommets Takama
* 00-00-1825 (Pingjum)
(<1857)

  02-05-1857  (Wybritseradeel)Geertje Meintes Terpstra
* 00-00-1837 (Oosterlitters)
(<1892)

Yettje(Y(t)tje) Jorrits Jorritsma
* 15-03-1827 (Hichtum)
05-03-1859 (Wonseradeel)  14-05-1847  Johannes Wybrens Boorsma
* 19-11-1824 (Wonseradeel)
28-12-1882 (Wonseradeel)

Sytske Jorrits Jorritsma
* 11-05-1829 (Hichtum)
05-08-1848 (Wonseradeel)Jetske Jorrits Jorritsma
* 30-08-1832 (Hichtum)
  22-05-1852  (Wonseradeel)Jan Sjoerds de Witte
* 00-00-1833 (Schettens)


Douwe Jorrits Jorritsma
* 19-04-1838 (Hichtum)
00-00-1923  01-03-1860  (Wonseradeel)Janke Eeltjes Kooistra
* 00-00-1841 (Arum)