HESSEL DOECKES MARTENABet-overgrootvader van Jiskje Tuinstra, moeder van pake Johannes

HET ALOUD GESLACHT M A R T E N  IN GENEALOGISCH OVERZIGT VOORGESTELD DOOR Mr. J. W. DE CRANE, RIDDER DER ORDE VAN DEN NEDERLANDSCHE LEEUW, OUD PROFESSOR , EN LID VAN DEN RAAD DER STAD FRANEKER.
De oorsprong van dit geslacht ligt, gelijk vanzoo vele anderen, diep verscholen in de duisternis der middeleeuwen; maar, wanneer HET ALOUD GESLACHT eerst als uit die nevelen te voorschijn komt, is het reeds omhuld met eenen glans van roemrijke dapperheid en heldenmoed, dier tijden waardig.
Zoo vermelden onze chronijken in de twaalfde eeuw HESSEL DOECKES VAN MARTENA, die door zijnen vader naar ItaliŽ ter Óeering gezonden, weldrade gunsteling, togtgenoot en vriend van den Keizer FRIDERICUS Barbarossa werd, die hem Ridder maakte, en bevel over tien duizend paarden gaf. Elf jaren had hij den Keizer gediend, toen hij, bijna het slagtoffer van minnenijd om de hand eener Gravinne VAN STOLBERG geworden, ten jare 1170, in het bestormen van Milaan, sneefde.(Occo SCHARLENSIS, fol. 26 verso, druk van 1597;WINSEMIUS, fol. 137.)

Lees verder: https://www.friesgenootschap.nl/images/dvf/DVF-0010-1839-1.pdf
Kijk verder:  https://www.museummartena.nl/collectie