LöESINKDe oorsprong van onze familienaam en zijn vele variaties ligt in de wijde omgeving van Ruurlo. In deze regio en in Twente zien we vanaf het begin van de 15e eeuw de naam steeds vaker opduiken. Op een monsterrol uit Ruurlo van 1401 komt de naam Luesinck voor.

                                        

Monsterrol: In het Gelders Archief bevindt zich een zgn. monsterrol uit het jaar 1401, over het kerspel Ruurlo. Het is een lijst van ruiters en knechten in het Landdrostambt en Scholtambt van Zutphen. Achter de namen van de personen of erven staat de naam van de leenheer, meestal een graaf, onder wie het erf als erfgoed viel. Bij de meesten staat de graaf van Gelre. De andere leenheren zijn die van Voorst, Borculo, Ruurlo en Wisch. Voor het gebruik van de grond moesten de gebruikers belasting betalen, de zgn. thijns. Dit gebeurde ook wel in natura in de vorm van graan, vee, gevogelte en bijenwas. Daarnaast moesten ze ook diensten verrichten, waaronder de krijgsdienst, hetgeen uit deze lijst blijkt. Of ze hun lans (piecke) en borstwering van hun heer kregen of zelf moesten (laten) maken is niet bekend, maar waarschijnlijk het laatste. Tekst van de Monsterrol uit 1401:                  "Inden kerspel van Roderloe piecke ende borste die Worme Gelren: Johan ten Elsschaete  Vorst; Godekamp  Gelren; Johan ten Rykenberghe Gelren; Lindenschaete Gelren; Langen Gelren; Lutteken Brincke Gelren Gerbeldinck Gelren; Grote Luesinck Gelren; Lutteken Luesinck Gelren; Nyenhuys Gelren; Henric tho Palhaer Gelren; Fente? Gelren; Hagenbeke Gelren; Gert ten Knuve Gelren; Zellen Boef? Borclo; Kerffich die Bouman Gelren; Bernt ter Haer Gelren; Gert ter Haer Gelren;Liefert Ffikinck Roderloe; Gosen ten Brincke Gelren; Luesinck Kinder Wissche".

Naamsvariaties:  Op onze stamboom komen we diverse achternamen tegen. Het is niet helemaal duidelijk wat precies de stamnaam is van de familie, omdat vaak dezelfde persoon,  tijdens diverse gebeurtenissen, een andere achternaam heeft. Men is b.v. geboren als Leusing, getrouwd als Luesink en gestorven als Lusing.  Variaties voorkomend op onze stamboom:  Leusinck; Leusing; Leusink; Leussing; Lusink;   Leussin;  Löesink;  Loessinck; Loisink; Lösing; Lösink; Luensyncks; Luesinck;   Luesing; Luesin; Luessing; Luessink; Luesyncks; Lunsynck; Lusenc;  Lusinck.  

Het begin: Tot nu toe hebben we bewijzen dat de oudste voorouder op onze stamboom Everd Leusinck is. Everd is geboren omstreeks 1620 in Ruurlo. Maar ook deze Everd heeft al verschillende achternamen: Evert Leussink / Evert Lusinck / Evert Loesinck.

Van deze Everd Leusinck hebben we nog verschillende voorouders op de stamboom gezet maar hiervan hebben we tot nu toe nog geen echte bewijzen dat deze ook echt voorouders zijn. Ook hiervan zijn de namen al verschillend. Vaak zijn deze variaties van namen ontstaan door ambtenaren, die de naam verkeerd hebben verstaan, gewoon een schrijffout of fonetisch hebben opgeschreven,  en deze dan in de diverse boeken hebben vermeld. De betrokkenen konden vaak niet lezen en schrijven, en hebben zodoende geen controle kunnen uitoefenen, of ze hebben het nooit nagekeken.

16e en 17e eeuw:                                                                                                      Door de situatie in de 80 jarige oorlog, is het best mogelijk dat deze Everd Leusinck ergens anders is geboren en later weer is teruggekomen naar Ruurlo.  Er zijn in deze tijd verschillende schermutselingen geweest in de Achterhoek/Graafschap, waarbij de bewoners moesten vluchten. Op de vlucht waren ze welkom in o.a. Lochem. Enkele verhalen:

-Het is de winter van 1590, middenin de Tachtigjarige Oorlog. In een brief vraagt Joost van Heeckeren, heer van Kasteel Ruurlo, aan de Landdrost om vrijstelling van belasting voor de zes of zeven overgebleven inwoners van Ruurlo. Ze zijn uitgemergeld en aan de bedelstaf geraakt. Tot overmaat van ramp hebben onweer en hagel hun oogst bedorven, terwijl er door gebrek aan paarden al zo weinig land in gebruik is. Ook de appel- en eikenbomen hebben geen vrucht gegeven. De Ruurloërs moeten de paarden onder Lochem onderhouden, maar ook daarvoor  vraagt Joost ontheffing. De Graafschap werd in de Tachtigjarige Oorlog wel de allerellendigste provincie van Nederland genoemd. Door de oorlog werd bijna alles vernield. Veel mensen sloegen op de vlucht naar de stad. Lochemers gaven de vluchtelingen asiel in hun huizen. De Spanjaarden hadden veel boerderijen in brand gestoken. Zodra het rustiger werd in de oorlog (rond 1604), werd gewerkt aan het herstel van het dorp. De streek moest letterlijk worden bevochten op de wolven en verwilderde honden, die bezit hadden genomen van het bos; o.a. wolvenjacht in 1618.

-Tijdens de slag om Groenlo in de zomer van 1627 waren er meer dan 50.000 soldaten in de Achterhoek en zij moesten allemaal eten. Het was gruwelijk. Inwoners van het nabijgelegen Ruurlo vluchtten massaal naar o.a. de stad Lochem. Uiteindelijk woonden er nog maar drie mensen in het dorp en liepen er wolven door de straten.

-De zeventiende eeuw is voor Nederland de Gouden Eeuw, maar door de Tachtigjarige Oorlog, die in Gelderland lang en hevig aanhield, was Ruurlo sterk verarmd. Pas aan het eind van de Tachtigjarige Oorlog (1648) kwam het normale leven weer een beetje op gang.

-Bij normaal leven hoort ook het betalen van belasting. Uit deze tijd stamt het Verpondingscohier. De verponding was elders al langer bekend. Omdat Gelderland zo zwaar getroffen was door het oorlogsgeweld werden de Geldersen lange tijd vrijgesteld van deze belasting, maar toen de rust terugkeerde deed rond 1645 ook hier de verponding zijn intrede. Het is een gedetailleerde opgave van bezittingen in die tijd, om de hoogte van de zaakbelasting te bepalen. Het biedt zo een schat aan gegevens over de erven, bewoners en wijken (rotten) van het Ruurlo uit die tijd.

Bewijzen: In 1650 staat in het verpondingsboek van Zutphen: “Jan Kijvekamp huis en hof Rechtelijk archief Zutphen 1660: “Evert Loesinck en Jenneken Elschot EL Transport aan Gerrit Revenhorst en Jenneken Cremers EL 1/4 van den Kijvenkamp aan de Landweer aandeel in de Loesinckmathe dag maaiens”. (zoveel land als een man in één dag kan maaien; oppervlaktemaat: ongeveer 5400 m2).     

In 1654: Verbalen van de uitzetting van de capitale- of hoofdschatting Deeltranscriptie - Richterambt Ruurlo - Jaar 1654: “Evert Loesinck Jan sijn huijsfe: Hebbende een soen Tonnis gent: out 15 jaren”.

Het eerste echte bewijs is het huwelijk van Peter Leusink in Ruurlo in het trouwboek van  Ruurlo: “1681 den 16 january Peter Leusink jonge man, zoon van wijlen Everd Leusink met Willemken Gotinks, nagelaten weduwe van wijlen Aelberts Ekberts beijde uit Ruerlo”.  Een jonge man is een persoon die nog nooit getrouwd is geweest. Vanaf deze tijd kunnen we een stamboom maken met alle officiele data, die terug zijn te vinden in de diverse DTB-boeken. 

Peter Everts Leussink woont in het "Jodenhuis" of "An den Karsenbarg" genoemd, ook wel Peter Leusinkshuis genoemd, tegenwoordig is dit Dorpsstraat 12 in Ruurlo. Zijn zoon Evert woont op "De kleijne Forme". Dit is een boerderij te vinden aan de weg van Ruurlo naar Vorden, net voor het spoor aan de linkerzijde. De kleijne Forme is de boerderij plus erf, de grotere omgeving is "De grote Forme". Tegenwoordig Vordenseweg 6 in Ruurlo. Zoon Peter verhuist naar "Het Rommeler", in dezelfde buurt aan de Wiersseweg 46. Deze hele hoek van Ruurlo heet "De Formerhoek". De zoon van Peter, Jan Leusink getrouwd met Everdiena Stokkink, woonde op de “Nieuwen Visch (Dykshuis)” tegenwoordig Wiersseweg 53 in Ruurlo. 

Tot deze tijd bleef de familie Leusink nog wel aardig in de buurt van Ruurlo/Borculo wonen. Vanaf het begin van de 19e eeuw kwam hier een eind aan en verspreidde de familie zich over de regio en ver daarbuiten.

Garrit Leusink trouwde in Geesteren op 1817 met Mechtelt Slotboom, en op 22 mei 1829 met Garritjen Bol in Eibergen. Een groot gedeelte van de familie bleef in Ruurlo en omstreken hangen, en er ontstond een tak in Vriezenveen. Deze takken zijn ook op onze stamboom te vinden. 

De naam Löesink: Geboren in Groenlo trouwde in 1885 Johannes Bernardus Leusing in Bocholt met Adelheid Bierman en hier werd zoon Johann Anton in 1887 geboren. Johann Anton, volgens het doopboek van St. Georg in Bocholt de zoon van Johann Loesink, is geboren op 23-05-1887 in Bocholt. Deze Johann Anton gebruikt zelf diverse achternamen: Leusink: geboorteachternaam; Loisink: achternaam op een Duits ambtenaar-lijstje; Löesink: achternaam op distributie/stamkaart 1939; Lösink: handtekening op distributiestamkaart in1939; Lösing: handtekening op trouwakte / naam op kaart militaire dienst; Lösing/Loesink:  achternaam op gemeentekaart van overlijden. Vanaf deze Johann Anton is de achternaam Löesink geworden, en de naam wordt alleen door deze familietak gebruikt. Alle kinderen en kleinkinderen hebben vanaf deze tijd de achternaam Löesink aangehouden, waarbij de meeste de puntjes op de o hebben behouden. Op dit moment kunnen we zeggen dat iedereen met de achternaam Löesink familie van elkaar is. In de moderne tijd wordt de Umlaut nog wel eens weggelaten, omdat deze veel problemen geeft met computerprogramma's. Andere takken van de familie hebben net als vroeger diverse achternamen, zoals Lusink, Luesink, Leusink enz. Omdat er zoveel variaties voorkomen van de naam was/is het nog een hele puzzel om de stamboom compleet te maken, en is het elke keer weer een verrassing als iemand bij onze familie hoort. 

Hierna enkele naamsverklaringen volgens diverse bronnen.                                   -Verklaring naam Leusink volgens Meertens instituut: Bewoner van een boerderij genaamd Leusink, die in de vroege middeleeuwen zoals uit de naam blijkt toebehoorde aan ene Lu(d)zo, of iemand met een dergelijke naamsvorm die van Ludo is afgeleid, met het naamselement liud = 'volk, krijgsvolk'. In Twente en de Achterhoek kunnen we verschillende huizen met deze naam aantreffen.              Bron: –  http://www.meertens.knaw.nl

-Alles familie.nl: De achternaam Luesink/Leusink: "Leusink" is een toponiem wat wil zeggen, dat het een gebied aangeeft waar de dragers van deze naam hebben gewoond.  Het voorvoegsel Luis, Lues, Luus geeft een moerassig gebied aan. Het erve Leusink ligt in het oosten van de buurschap Haarlo tussen de Borculoseweg en de rivier de Berkel. Het is één van de oudste erven van Haarlo. Bovendien een gewaard erve in de marke van Haarlo. De oudste gegevens over dit erve zijn te vinden in de goederenlijst van graaf Hendrik van Dahl, heer van Diepenheim, uit 1188, die inkomsten, waaronder boter, kaas en eieren, kreeg uit het erve ("domus") Luscinc apud Harlo (bij Haarlo).  Een volgende vermelding vinden we in het inkomstenregister van het kapittel van het Stift Vreden, dat dateert van vóór 1340. Dit Stift bezat de Hof te Eibergen, waaruit het kapittel tot in het begin van de negentiende eeuw jaarlijkse inkomsten, genoemd de Wisscherpacht, ontving. Het erve Leusink was één van de vele Wisscherpachtplichtige erven. In de zeventiende eeuw was de heer van Borculo eigenaar. Bron: http://www.allesfamilie.nl/FamLampe/LampeAangetrouwd/TerKoeleHarrems/StBLuesink.html

-Lusink.com: De oorsprong van onze naam stamt uit de middeleeuwen. In de Gelderse Achterhoek heeft ongeveer 20 % van de bevolking een achternaam die eindigt op "ink". In deze gebieden hadden veel boerderijnamen "ink" als achtervoegsel en het is zeer waarschijnlijk dat de mensen die op die boerderijen woonden werden aangeduid met de boerderijnaam. In 1459 lag er in Neede, gemeente Noordijk een boerderij met de naam Lossyng. In dit gebied ligt ook de huidige plaats Leusink en is zonder twijfel de oorsprong van de huidige familie Lusink. Voorvoegsel Luis, Lues, Luus geeft een moerassig gebied met waterplanten aan. Loes, Loos, Lose, betekent waterdrainage in oud Hoog Duits. De meest voor de hand liggende "vertaling" van de naam Lusink kan zijn "van een boerderij dichtbij een waterdrainage. Bron:   http://lusink.com/dutch.htm

-Genealogieonline.nl/de-stamboom-jansen: Er is een familie Lusinck in Lehe Duitsland. De gemeente Lehe ligt in het noordelijke deel van Duitsland tussen Papenburg en Meppen.De stamboom van deze familie gaat terug tot ongeveer 1335 met de geboorte van Leffert Lusinck. Notities over Leffert Lusinck: urk. 1378, 1404 tot, 1378 im Lehnsregister des Bf. Florenz v. Wevelinghoven, belehnt mit dem Hof "Luyssinchs"; der Hof wurde vor 1404 unter seinen zwei Söhnen geteilt. Hof Luyssinchs wordt later Hof Luissing. Uit deze stamboom komt Andres Luissing geboren in 1646 in Lehe, in Amsterdam terecht. Notities over Andreas Luissing: urk. 1652-1670, 1667 Neubürger in Amsterdam. "Anno 1667 den 7 december Andries Luijsingh van Lie Cuijper (= Küper, Böttcher)getrouwt hebbende (verheiratet habende) Annetie Dircks wede (Witwe) van Jan Coorn in sijn leven Cleermaecker (Schneider) ende (=und) poorter (=Bürger) deser Stede (=Stadt)." Ook op deze stamboom komen veel naamsveranderingen voor o.a. Lusinck en Luissing.                  Bron:   https://www.genealogieonline.nl/de-stamboom-jansen/I20749.php 


    
counter free