GENEALOGISCHE AANTEKENINGEN DEKKER EN PAUSLet op!
Deze stamboom is overgezet naar de nieuwe omgeving(Mijn Stamboom Online), waarschijnlijk kan je deze vinden op www.andredenhaan.mijnstamboomonline.nl.
Alle wijzigingen welke op deze (oude) omgeving worden gedaan zullen niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.

Dagboek van Sir Matthew Decker

door André Dekker en André den Haan

Een Nederlandse Engelsman bezoekt op 70 jarige leeftijd zijn geboorteland en bezoekt naast hooggeplaatste personen onder andere zijn blekersfamilie in Bloemendaal.

Inleiding

In 1968 werd door Fred Bijsmans in het Amsterdamse gemeentearchief een kopie gevonden van "The diary of Sir Matthew Decker". Het werd bewerkt, van commentaar voorzien door dr. A. Doedens, L. Mulder en A.C. Bijsmansen in boekvorm uitgegeven. Onder aan dit artikel nadere gegevens omtrent deze uitgave.

Op bijna 70 jarige leeftijd bezoekt Sir Matthew Decker van mei tot september 1748 zijn geboorteland. Vermoedelijk had zijn reis zuiver politieke redenen. In Nederland waren het roerige tijden en het volk wilde een krachtig bestuur met een stadhouder aan het roer. Dat werd de latere Willem IV die getrouwd was met Anna, de dochter van de Engelse koning George II.


Het doel van de reis was hoogstwaarschijnlijk dat hij de stabiliteit van de Nederlanden voor de Engelsen ging onderzoeken. Hij was daarvoor de aangewezen figuur, omdat hij contacten had in de hoogste kringen van zowel Engeland als Nederland.

In het dagboek echter geen uitgebreide politieke verhandelingen. Wel beschrijft hij de vele notabelen als burgermeesters, regenten en rijke kooplieden die hem gastvrij onthaalden op hun buitenverblijven aan de Vecht en aan de duinen bij Haarlem.

Aan het begin van dagboek wordt al duidelijk dat de reis zich typisch afspeelt in vroeger eeuwen.


Een citaat uit het dagboek:


(Blz. 23)


“Tijdens de overtocht werden wij aangevallen door een Frans kaperschip met 18 kanonnen. Het kwam zo dreigend op ons af dat alles werd gereedgemaakt voor een gevecht. De kaper vuurde tweemaal zijn kogels op ons af. Deze bereikten ons echter bij lange na niet en vielen in zee. Aan alle passagiers werden vuurwapens aangeboden. Sommigen pakten ze aan, ik niet. Ik ging de grote passagierskajuit binnen. Na een kwartier hoorde ik het goede nieuws dat de kaper was afgedropen.”

In dit document wordt getracht de familieverbanden, zoals Matthew ze beschrijft, wat duidelijker in kaart te brengen.

Familie Dekker

De protestantse familie Decker was in Antwerpen werkzaam in de lakenhandel en werden uit Vlaanderen verdreven tijdens de vervolgingen door de hertog van Alva.

Cornelis Pietersz Decker (1595-1661) vestigde zich in Bloemendaal waar al vanouds linnen werd gebleekt. Hij was daar werkzaam als bleker.


Ook wordt Cornelis genoemd in 1650 als ambtsdrager in de gereformeerde kerk van Bloemendaal waar hij ook in 1661 werd begraven.

De volgende leden van de familie Decker werden als lidmaten van de Gereformeerde gemeente Bloemendaal geregistreerd:


36 - Aefjen Cornelis, huisvrouw van Cornelis Decker

45 - Cornelis Pietersz Decker

1654 - Elisabeth Decker


Genealogie:I. Cornelis Pietersz Decker, geb. 1595, overl. 1661, begr. Bloemendaal, Noord-Holland.

    Genoemd in 1650 als ambtsdrager in de gereformeerde kerk van Bloemendaal waar hij ook in    

    1661 werd begraven.

    Tr. Aefjen Cornelis, huisvrouw van Cornelis Decker.


   Uit dit huwelijk:


   1. Dirck Decker, volgt II


Decker, Cornelis Pietersz, bleker & Aeffie Cornelis bezaten een 16-tal schilderijen welke beschreven zijn in het boek

Collections of Paintings in Haarlem 1572-1745. Door P.Biesboer, edited by Carol Togneri.

Provenance index of the Getty Research Institute.

 

3 november 1661. Inventaris [...] Cornelis Pietersz Decker, bleijcker tot Blommendael dewelcke hij beneffens Aeffie Cornelis sijne huijsvrouw in gemeenschap beseten ende op den 8 october 1661 metter doot ontruympt [...].


Document of: Decker, Cornelis Pietersz and Cornelis, Aeffie

PI Record #: N-3691

Location: Haarlem, Nederland: Bloemendaal


Collections of Paintings in Haarlem 1572-1745.

Door P.Biesboer, edited by Carol Togneri.

Provenance index of the Getty Research Institute.

http://shop.getty.edu/products/collections-of-paintings-in-haarlem-1572-1745#

See also Inventory Description


Opt boven camertie

[1] Een stuck schilderij van Pieter Claesz sijnde een ontbijt met een ebbe lijst f. 15:--:--

[2] Noch een [schilderij sijnde een ontbijt] van dito meester [Pieter Claesz] f. 9:--:--

[3] Noch een stuck vande bruijlofft van Cana met een vergulde lijst f. 5:--:--

[4] Noch een lantschap met een eecken lijst f. 7:--:--

[5] Noch een lantschapie f. 5:--:--

[6] Noch een scheepvaertie f. 1:5:--

[7] Noch een fruijtasie f. 3:10:--

[8] Noch een stuck met koeties ende ander vee f. 4:--:--

[9] Twee cleijne lantschapies f. 2:5:--

[10] Twee ovaelties f. 5:--:--

[11] Dire albaste borritgens f. 2:--:--

Inde groote keucken

[12] Een stuckie schilderij voorde schoorsteen f. 2:--:--

[13] Een fruijtasitie f. 1:5:--

[14] Een ovaeltie f. 1:10:--

[15] Twee bancketies f. 1:--:--

[16] Een ontbijtie van Pieter Claesz f. 5:--:--


De schilderijen maakten deel uit van de inventaris zoals beschreven bij overlijden op 08-10-1661.

Notaris Michiel de Keyser, NAH 253, Toegangsnummer 1617  PI no.-N3691

Archiefdienst voor Kennemerland, (AVK), Haarlem, Nederland (NAH toegang 1617 253)


 

II. Dirck Cornelisz Decker, geb. Bloemendaal, Noord-Holland 1644, overl.  ca. 1702.  Noot 1

   Tr. 1) 08-08-1665 :

   Dirckje (Dirckie) (van der) Hoornenburgh, geb. Amsterdam 29-09-1640.

   Dr.v. Jochem (van der) Hoornenburgh en Geertruit Jans.


    inschrijvingsdatum: 08-08-1665, naam bruidegom: Decker, Dirk, naam bruid: [van der] Hoorenburg, Dirkje

    naam bruid: [van der] Hoornenburg, Dirkje

    bronverwijzing: DTB 487, p.307, opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.

    Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
   
Ondertrouwregister: NL-SAA-26427198, Gemeente Amsterdam Stadsarchief Ondertrouwregisters 1565-1811.


   Tr. 2) 01-01-1678:

   Catrina Paus, geb. Dordrecht 23-08-1645, ged. Dordrecht 04-09-1646,

overl. 28-12-1708 ( op de leeftijd van 63) Londen, England. begr. Londen, Austin Friars Churchyard Londen Engeland.  Mogelijk had Matthijs na overlijden van zijn vader zijn moeder laten overkomen naar Engeland. Dr. v. Matthijs Paus, overl. 3-07-1670 en Elisabeth Arijensdr Verveer, overl. 04-12-1674.


                   11.5. Doopinschrijving Cattrijn, 1646.09.04, Doopplaats:Dordrecht, Kind: Cattrijn,Vader: Matthijs Paus, Moeder: Elisabeth

                   Adriaens.  Verveer. Archief: 11 Doop-,trouw-en begraafboeken van Dordrecht. Toegangsnummer: 11. Inventaris nummer : 5.

                   Doopboeken, toegang 11, Inventarisnummer 5    Inschrijvingsdatum: 01-01-1678, naam bruidegom: Decker, Dirk, naam eerdere vrouw: Hoornburgh, Dirkje

    naam bruid: Paus, Catrina, bronverwijzing: DTB 504, p.388, opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.

    Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
   
Ondertrouwregister: NL-SAA-26427218, Gemeente Amsterdam Stadsarchief Ondertrouwregisters 1565-1811.Kinderen uit het eerste huwelijk:


    1. Catrina Decker, ged. Amsterdam 02-05-1666.

    kind:, Catrina, doopdatum: 02-05-1666, kerk: Oude Kerk, godsdienst: Hervormd, vader: Decker Dirck,  moeder:    [van der] Hoornenburgh, Dirckje, bronverwijzing: DTB 9, p.439, Doopregister: NL-SAA-24502146.

    2. Geertruijt Decker, ged. Amsterdam 03-02-1668.  

    kind:, Geertruijt, doopdatum: 03-02-1668, kerk: Oude Kerk, godsdienst: Hervormd, vader: Decker, Dirck, moeder:    [van der] Hoornburgh, Dirckje, bronverwijzing: DTB 10, p.23, Doopregister: NL-SAA-24387656.

              


    3. Cornelis Deckerged. Amsterdam 02-03-1670.  

    kind:, Cornelis, doopdatum: 02-03-1670, kerk: Oude Kerk, godsdienst: Hervormd, vader: Decker, Dirck, moeder:

    [van der] Hoornenburgh, Dirckie, bronverwijzing: DTB 10, p.80

    Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
   
Doopregister: NL-SAA-24456452.


    Kinderen uit het tweede huwelijk:


    4. Matthijs (Matthew) Decker, geb. 1679, ged. 13-12-1679, overl. 18-03-1749,  volgt III

    kind:, Mattijs, doopdatum: 13-12-1679, kerk: Nieuwe Kerk, godsdienst: Hervormd, vader: Decker, Dirck, moeder:

    Paus, Catrijn, bronverwijzing: DTB 45, p.30, Doopregister: NL-SAA-24223499


Een familie Decker vluchtte in de tweede helft van de 16e eeuw vanuit Vlaanderen naar het noorden. In 1650 was Cornelis Pieterszn Decker ambtsdrager in de Gereformeerde Kerk te Bloemendaal. Zoon Dirck Decker (1644-ca. 1708) werd in 1666 ingeschreven als poorter van Amsterdam (koopman in de Nes). Kleinzoon Mattys Decker (1679-1749) werd in 1716 door Koning George I in de Engelse adelstand verheven.

[Het dagboek van Sir Matthew Decker, een Nederlandse Engelsman over Nederland in 1748 en een overzicht van de buitens in de

18e eeuw, Baarn 1987; vgl. Rapenburg Index; informant: Hans van der Woude (hansvdwoude planet.nl), 3-5-2001].

Bron : Meertens Instituut voor onderzoek en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur.In 1644 wordt in Bloemendaal Dirck Dekker geboren. In 1665 trouwt deze met Dirckje van Hoorenburg. Dirck was inmiddels opgeklommen tot ‘winckelhouder’ in Amsterdam waar hij in 1666 als poorter werd ingeschreven. In 1671 liet hij zich vereeuwigen, gezeten op een paard met op de achtergrond een blekerij en de Sint Bavo van Haarlem.

In het Fitzwilliam Museum in Cambridge, Engeland, hangt een schilderij uit 1671 van Jan Lievens (1644-1680), voorstellende 'Dirck Decker of Amsterdam’. oil on canvas, height: 137.8cm; width: 131.4cm) Het schilderij is gemaakt in de duinen van Overveen met op de achtergrond vermoedelijk de blekerij van zijn vader Cornelis en de Grote Kerk van Haarlem.  Bron: NHA, de krant Ons Bloemendaal, 1-1-1998, pagina 8.
 Dirck Decker (1644 - 1702) was the father of Sir Matthew Decker, the Founder's maternal grandfather. His place of birth is unknown, but it is likely to have been at Bloemendaal, near Haarlem, where his father Cornelis was a bleacher. The bleaching of linen was a principal industry of Haarlem in the seventeenth century. Decker came to England in 1700 with his son Matthew. Credits The Fitzwilliam Museum, Cambridge, UK Rights Copyright (c) The Fitzwilliam Museum, Cambridge, UK


Dirck was inmiddels opgeklommen tot ‘winckelhouder’ in Amsterdam…:


Op Woensdag, den 25 May , fal tot Amfterdam, in de Warmoesstraet, in de Beurs,door de Makelaers Dirk Decker en Govert Prouwels,

werden, een party schone witte Haerlemse gebleekte Lywaten, bestaende in Embder, Lierder, Gulicks, Haerleins en Almeloos, seer

bequaem om na alle quartieren versonden te konnen worden.

Bron: Amsterdamse courant 24-05-1689.


III. Matthijs (Matthew) Decker, geb. Amsterdam 1679, ged. 13-12-1679 Nieuwe Kerk door dominee

    Havicius, overl. 18-03-1749, begr. St Mary Magdalene Churchyard Richmond London

    Ingeschreven als Poorter in Amsterdam 04-06-1697.  

    Vertrek naar  Engeland in 1702. Verheffing in de adelstand door George I in 1716.

    Directeur van  de Engelse Oost-Indische Compagnie van 1713 tot 1743. (Bron: Perry Gauci, ‘Decker, Sir Matthew, first baronet (1679–1749)’, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford),

Hij was Member of Parliament van 1719 tot 1722*


* http://www.historyofparliamentonline.org/volume/1715-1754/member/decker-sir-matthew-1679-1749 :

Constituency:  BISHOP'S CASTLE, 17 Dec. 1719 - 1722

Family and Education

b. 1679, s. of Derick Decker of Amsterdam by his w. Katherina. educ. Amsterdam. m. bef. 1711, Henrietta, da. of Rev. Richard Watkins, D.D., rector of Whichford, Warws., 1s. 3da. cr. Bt. 20 July 1716.

Offices Held

Director, E.I. Co. 1713-43, dep. gov. 1720-1, 1729-30, gov. 1725-6, 1730-3, chairman 1725, 1730-2; gov. South Sea Co. 1711-12; assistant, R. African Co. 1720; sheriff, Surr. 1728-9.

Biography

Sir Matthew Decker, a wealthy banker of Dutch origin, came to England soon after 1700. Under Queen Anne he corresponded with Harley on Dutch affairs. He owed his election at Bishop’s Castle to his client, the Duke of Chandos, with whom he had had dealings when Chandos was paymaster, buying pictures and tapestries for him in the Low Countries. In 1721 Chandos reported that Decker ‘hath had enough of it’, i.e. of Parliament. He died 18 Mar. 1749, leaving the bulk of his fortune to his only surviving daughter, who had married the 6th Viscount Fitzwilliam.    Tr. ca 1716 Henrietta Watkins, geb.1679, overl. 12-05-1759. Dr.v. Richard Watkins DD,

    rector van Whichford, Warwickshire overl. 13-02-1708 en Elizabeth Hyckes, overl. 21-10-1709.
Sir Matthew Decker en zijn vrouw Henrietta Watkins

Kinderen: 

1. Catherine Decker, geb. ca.1711, overl. 8 mrt. 1786, begraven in Richmond op 15 mrt. 1786.

    Tr. Engeland, 03-05-1744 met Richard Fitzwilliam Fitzwilliam, 6th Viscount, geb. Dublin, Ierland

    24 jul 1711, overl. Dublin Ierland 25 mei 1776, begr. Donnybrook Cemetery 28-05-1776 .

    Zn.v. Richard FitzWilliam, 5th Viscount FitzWilliam of Merrion en Frances Shelley.Catherine Decker


Richard Fitzwilliam, 6th Viscount Fitzwilliam
Kinderen:


1-a. Richard Fitzwilliam, 7th Viscount Fitzwilliam, geboren 1 aug. 1745, ongehuwd, Fellow van de Royal Society (F.R.S.), studeerde 1764 Trinity Hall, Cambridge University, Master of Arts (M.A.), member of Parliament voor Wilton 1790-1816, overleden Londen (Bond Street) 4 febr. 1816.

Hij woonde voornamelijk in Richmond bij Londen, waar zijn moeder de bezittingen van haar vader, Sir Matthew Decker, had geërfd. Zijn Ierse landgoederen liet hij na aan de zoon van zijn neef, de 11th Earl of Pembroke, en zijn kunstcollectie en bibliotheek aan de Universiteit van Cambridge, samen met de fondsen om die onder te brengen. Zo werd het Fitzwilliam Museum gesticht. Hij was een afstammeling van Karel de Grote. (zie Bijlage I.)


Richard Fitzwilliam, 7th Viscount, at Trinity Hall, Cambridge, 1764 (age 19).Portrait by Joseph Wright of Derby. Used here with the kind permission of the Fitzwilliam Museum, Cambridge.
Richard Fitzwilliam, 7th Viscount Fitzwilliam, born 1 Aug 1745. 
His father moved to Ireland in apparently 1756 and lived at 
Mount Merrion, Co.Dublin. 
He was educated  
Trinity Hall, Cambridge (admitted 1761, MA 1764). 
He fell in love with a barmaid at Cambridge. His horrified father packed him off on a 
Grand Tour to forget her. On his return he found the girl married off (aided by his father). He vowed never to marry, and didn't. (As a result, the title went extinct.) 
He succ 1776 when his father died.
He took his seat in the 
Irish House of Lords 1776. 
He let Mount Merrion again after his father's death 1776.

He lived mainly in England, in the Decker house (his mother's family house) in Richmond Green, Surrey. Although he made frequent visits to Mount Merrion.

He had a long-standing affair with Anne Bernard [a French dancer, who used the stage name "Mademoiselle Zacharie"]. 
He had two sons with her, Fitzwilliam and Billy, though he never married her, and so the title went to his aged brother rather than his sons. 
The Fitzwilliam Museum has letters from her, which show her as poorly educated.

He was a great lover of France, fluent in French, and a supporter of the French Royalists after the French Revolution 1789. 
His house at Richmond Green was a centre for exiled French nobles and Royalists who had fled the French Revolution to England. 
Fellow of 
Royal Society 1789. 
MP for 
Wilton 1790-1806. (Wilton was home of his 1st cousin the 10th Earl of Pembroke.) He continued the development of Georgian SE Dublin. Act for enclosing center of Merrion Square 1791. Fitzwilliam Square designed 1789, laid out 1792.
Richard Fitzwilliam, 7th Viscount Fitzwilliam, op latere leeftijd


Het Fitzwilliam Museum in Cambridge:

"The Fitzwilliam Museum was described by the Standing Commission on Museums & Galleries in 1968 as "one of the greatest art collections of the nation and a monument of the first importance". It owes its foundation to Richard, VII Viscount Fitzwilliam of Merrion who, in 1816, bequeathed to the University of Cambridge his works of art and library, together with funds to house them, to further "the Increase of Learning and other great Objects of that Noble Foundation". 

Fitzwilliam's bequest included 144 pictures, among them Dutch paintings he inherited through his maternal grandfather and the masterpieces by Titian, Veronese and Palma Vecchio he acquired at the Orléans sales in London. During a lifetime of collecting, he filled more than 500 folio albums with engravings, to form what has been described as "a vast assembly of prints by the most celebrated engravers, with a series of Rembrandt's etchings unsurpassed in England at that time". His library included 130 medieval manuscripts and a collection of autograph music by Handel, Purcell and other composers which has guaranteed the Museum a place of prominence among the music libraries of the world.

In 1848 the Founder's Building, designed by George Basevi (1794-1845) and completed after his accidental death by C R Cockerell (1788-1863), opened to the public. Throughout the nineteenth and twentieth centuries, the collections have grown by gift, bequest and purchase; their history is a continuous one which traces the history of collecting in this country over the last two hundred years. If the Museum owed its foundation to a Grand Tourist, it went on to benefit from the shift of taste towards the Middle Ages and the early Renaissance for which the Gothic Revival of the nineteenth century was responsible. By the same token, many of the Museum's early twentieth century benefactors may be counted among the heirs to the Arts and Crafts and Aesthetic Movements. In recent years, the Museum's traditional base of support from alumni and private collectors has been augmented by generous provision from the National Art Collections Fund and other charitable organisations and public bodies, including H M Treasury (under the provision for the allocation to Museums of works of art accepted in lieu of capital taxes). Today, the Museum pursues a vigorous acquisitions policy as one aspect of its abiding commitment to hold the nation's "treasures in trust". The Standing Commission's view is both echoed and expanded by the University itself:

"The Fitzwilliam Museum is one of the greatest glories of the University of Cambridge. It is a museum of international stature, with unique collections most splendidly housed... Like the University itself, the Fitzwilliam Museum is part of the national heritage, but, much more, it is part of a living and continuing culture which it is our statutory duty to transmit". " Bron: http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/

1-b. Henrietta, geboren Richmond 16 okt. 1746

1-c. Marij, geboren Richmond 20 aug. 1748

1-d. William, geboren Richmond 18 sept. 1749

1-e. John Fitzwilliam, 8th Viscount Fitzwilliam, geboren Richmond 21 okt. 1752, overleden in 1830

1-f. Catherina, geboren Richmond 30 okt. 1753

1-g. Thomas Fitzwilliam, 9th Viscount Fitzwilliam, geboren Richmond 3 sept. 1755, overleden jan. 1833, trouwde Agnes Macclesfield


2. Henrietta Maria Decker, geb. ca. 1712, overl 1747.

    Tr. 30-05-1737 met John Talbot, in 1740 benoemd tot Puisne Justice of Chester. Geb. 1712, overl.

    23-09-1756. Zn.v. Charles Talbot, 1st Baron Talbot en Cecilly Matthews.

    Het huwelijk was kinderloos.

    Na overlijden van Henrietta trouwt John in 1748  met Catherine Chetwynd, dr.v. John Chetwynd

    2e Viscount Chetwynd en Ester Kent.

3. Elizabeth Decker, geb. ca. 1713.ongehuwd.

4. Mary Decker, geb. 20-03-1714, overl.

    Tr. William Crofts, geb. 1711, ged. Saxham, Suffolk, Engeland 8-06-1711, overl. 1770.

    Zn.v. Anthony Crofts en Elizabeth Gipps.

5. Matthew Decker , geb. 1716, overl. 1717, mogelijk jong gestorven

6. James Decker, geb. 1719, mogelijk jong gestorven.


De dochters van Sir Mathew Decker, door Jan de Meyer (1718)


Mattijs Decker werd op 13 december 1679 in Amsterdam geboren. Zijn ouders waren de koopman Dirck Decker (1644 - ca.1702) geboren in Bloemendaal en Catharina  (Cat(t)rijn) Paus, geboren in 1646 in Dordrecht. In 1702 kwam Matthijs met zijn vader naar Londen.

(Zou dit zijn moeder moeten zijn?)

Hij was toen ziek en heeft misschien dokter Bernard Mandeville geconsulteerd. In 1703 verkreeg hij de Engelse nationaliteit.

Als Matthew Decker vestigde hij zich als textielkoopman en bankier. Rond 1716 trouwde hij Henrietta Watkins (1679-1759).

De Deckers woonden in Richmond en kregen vijf kinderen.  Decker had succes in zaken en werd in 1716 door George I baronet gemaakt.


Rond 1729 werd hij een invloedrijke directeur van de Oost Indische Compagnie, was lid van het parlement en high sheriff van Surrey.

Hij was bekend om zijn vroomheid en vrijgevigheid, die zo groot waren dat een of andere edelman ervan overtuigd kon worden te geloven, dat Decker de schrijver van het Mattheus-Evangelie was en hem voor dat uitstekende stuk werk een groot legaat gaf.

Decker schreef zelf twee verhandelingen over financieel-economische kwesties.


Mattys Decker, geboren in Amsterdam, met familierelaties in Bloemendaal, emigreerde naar Engeland, waar hij tot grote welstand kwam als textielhandelaar en bankier, tot Engelsman werd genaturaliseerd en wegens zijn verdiensten door koning George I in de adelstand werd verheven. Op  bijna 70-jarige leeftijd bezocht hij voor de laatste maal zijn geboorteland, waar hij behalve prins Willem IV en diens echtgenote Anna (dochter van de  Engelse koning) vele van de toenmaals leidende politici zou ontmoeten in Amsterdam, Den Haag, en op de  buitenplaatsen  rond  Haarlem, Velsen  en de Vechtstreek.

In de zomer van 1748 is hij tweemaal te gast geweest op Westerduin bij de  invloedrijke  regent Cornelis Hop. Na het  diner speelde men whist en ’s avonds maakte men een tochtje om het landschap te bekijken. Bij één van die gelegenheden bracht Decker een beleefdheidsbezoek aan Pieter de la Court, secretaris en schepen van Amsterdam (later burgemeester) die de nabijgelegen hofstede Oud-Berkenrode bewoonde.

Voorts ging hij op bezoek bij de weduwe van de Doopsgezinde handelaar David Matteus de  Neufville,  die hem voor het diner had uitgenodigd. In een door hem bijgehouden dagboek, dat pas in 1987 is gepubliceerd, noteerde Decker:


"Hij zette ons het meest grandioze en edele diner voor dat  ik meemaakte tijdens  mijn  verblijf  in Holland. Er waren twee gangen van  ieder 31  schotels en  iedere schotel was meer dan  volmaakt opgemaakt. Haar twee zoons en hun vrouwen waren eveneens aanwezig, evenals haar dochter en schoonzoon en de heer en mevrouw Van Lennep van Meerenberg.

De ontvangst was even voortreffelijk  als de  hoffelijkheid  en voorkomendheid van het hele gebeuren. Alle aanwezige heren nodigden mij uit te komen dineren. Ik moest die  invitaties wel afslaan".Grafmonument Matthew ( Matthijs) Decker  


St Mary Magdalene Churchyard Richmond London Borough of Richmond upon Thames Greater London, England


The memorial to Sir Matthew and Lady Decker, their daughter Catherine, and Catherine's husband Viscount Fitzwilliam, can be seen on the wall of the church.   

(Source : Find A Grave, www.findagrave.com)


According to the photographer Kelvin Adams, the memorials tend to be [...] weathered.


Familie Paus


I. Matthijs Paus, geb. ca 1620, overl. Dordrecht 3-07-1670

                  11-40 Begraafboek - Nadere toegang op inventarisnummer 40 van archieftoegang 11.11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht.

Tr.Elisabeth Arijensdr Verveer, geb. overl. Dordrecht 04-12-1674.

    Weduwe van Matthys Paus, 04-12-1674. 11-41 Begraafboek - Nadere toegang op inventarisnummer 41 van archieftoegang 11.

Dr.v. Arijen Huijbertsz Verveer, beroep wijnkoper, en Agneete Hermans (Heerman Daniëlsdr)

                  

16 juni 1651: Matthijs Paus, als voogd van de kinderen van Frans Thonisz. en Thonis Jans, erfgenamen van wijlen Maritgen Jans, tevens vervangende Jan Robbertsz., mede voogd van die kinderen, verkoopt aan Maritgen Jans, weduwe van Lowijs Lone, een huisje in de Vriesestraat, genaamd de Leijhamer, tussen Michiel Michielsz. en Wouter Aertsz. Koopster verkoopt aan verkopers een jaarlijkse losrente van 35 gl., verzekerd op het voornoemde huis. (ORA Dordrecht inv. 778, f. 43 e.v.)


11 juni 1652: Aeltgen Jansdr. de With, weduwe van Huijbert Arijensz. Verveer, marktschipper op Rotterdam, en Matthijs Paus en Bartholomeus Ronaer, als voogden van de onmondige kinderen van Huijbert Arijensz. Verveer, verkopen aan Jan Aelbertsz. Seun riviervisverkoper, een huis bij het Groothoofd, staande tegen de stadsmuur tussen Johan de Widt, ontvanger van de Grafelijkheidstol en oudraad te Dordrecht, en Willem Willemsz. [de Haen]. Koper is schuldig aan Aeltgen Jansdr. 1100 gl. (ORA Dordrecht inv. 778, f. 120) Opm.: De voornoemde Huijbert Arijensz. Verveer is mogelijk een zwager van Matthijs Paus.


7 febr. 1659: verklaring door Elisabeth Arijensdr. Verveer, echtgenote van Matthijs Paus, tavernier in "de Toelast" te Dordrecht, die buiten de stad verblijft, Govert Dircxsz. en Andries , Teunisz., burgers van Dordrecht, op verzoek van Laurens van Espendonck, als procuratie hebbende van Thomas Walraven, heer van Ammelroij. (ONA Dordrecht inv. 179, f. 35 e.v.) 


20 febr. 1659: Matthijs Paus, tavernier en burger van Dordrecht, is schuldig "in conformité van seecker verdrag ende verbael gehouden voor commissarissen uijtten Hoogen Rade van Hollant" dd 12 febr. 1659, aan Jacobus van Ceters, koopman te Amsterdam, voor hemzelf en als procuratie hebbende van zijn broer, Johannes van Ceters, beiden tevens vervangende de overige erfgenamen van Cornelis van Ceters en Clementia van Velssen, beiden overleden, een somma van 1800 gl. Borgen: jonkheer Johan Nicolaes van Malapaert en Bartholomeeus Roonaer pondgaarder. (ONA Dordrecht inv. 179, f. 44 e.v.)


ONA Dordrecht inv. 179, f. 35: op 7 febr. 1659 comp. voor notaris J. Melanen, notaris te Dordrecht Elisabeth Arijensdr. Verveer, echtgenote van Matthijs Paus, tavernier in "de Toelast" te Dordrecht, thans buiten de stad verblijvende, Govert Dircxsz. en Andries Teunisz., die op verzoek van Laurens van Espendonck, als procuratie hebbende van Thomas Walraven, heer van Ammelroij en Wordragen, een verklaring afleggen. Elisabeth getuigt als eerste, dat bij haar thuis verscheidene malen gelogeerd heeft jonkheer Johan van Male, "waer aen sij op eenigen tijden heeft bespeurd gehadt dat denselven sijn volcomen verstant niet was hebbende of gebruijckende ende laetstelijck noch op verleden den eersten deser maent, als wanneer … Jonkheer van Male tharen huijse is comen loopen, met verscheijde jongens achter sijn rugghe (gelijck sij attestante naderhand verstaen heeft) tot binnen in de keucken: ende een romer met wijn geëischt hebbende, heeft  denselven uijtgedroncken ende ginck alsdoen in de ganck een corten tijt gins [?] heen en weer wandelen, waernaer denselven boven is geloopen op't camerken van hare kinderen, sluijten[de] t'selve dicht achter hem toe: ende gaende aldaer een wijl tijts te bedde leggen, 'twelck haer attestantes man vernomen hebbende, ginck naer boven ende versochte aen … Jonckheer Johan van Male, dat hij het camerken geliefde te openen, datmen hem van alles soude accomoderen, waerop denselven ('t voorseide camerken openende) uijtquam metten blooten degen in sijn handt ende dreijchde haer ... man daermede te steeceken, sulcx dat hij genootsaeckt was van daer te retireren, ende daerover ordre te stellen waermede hij de deur van t'selve camerken alsdoen weder in slot trock. Vorer verclaerde sij attestante, dat sij met malcanderen goet hebben gevonden het camerken van van buijten mede toe te maecken ende den volgende nacht met twee mannen te doen bewaren, gelijck oock is geschiet, ende dat des anderen daechs smorgens is haer ... man weder voor't camerken gecomen ende versocht heeft dat ... van Male t'selve geliefde open te doen, alsoo sijnne kinderen haer cleederen daer van moesten hebben, om naerde kerck te gaen. Waerop ... van Male, de deur openende , dreijchde haer ... man weder metten degen te steecken: maer door veel smeecken van boven tot beneden gcomen sijnde, stack sijn degen inde scheede. Alswanneer haer ... man ende de twee voorschreven mannen hem den degen  ontweldichden ende afnamen". Daarna hebben Govert Dirckz. en Andries Teunisz. op verzoek van Matthijs Paus jonkheer Van Male met veel moeite naar het marktschip op Den Bosch gebracht en zijn met hem meegevaren "ten eijnde denselven onderwech geen ongemak zoude crijgen". 


ONA Dordrecht inv. 227, f. 131: op 7 mei 1661 verkoopt Matthijs Paus, burger van Dordrecht, aan Adriana van den Bergh, laatst weduwe van Abraham Freris, wonende te Dordrecht, geassisteerd met haar zoon Johannis Craen en Cornelis Cool mr. huistimmerman, voor 8650 gl. een huis, waar uithangt "de Toelast", staande omtrent het Groothoofd, tussen het huis van Dionijs van der Poel wijnkoper en dat van Bartholomeus Damissen, uitkomende met een gang achter op de Kleine Vismarkt. Bij de koop zijn inbegrepen de besteden,  ledikanten , bedplanken en gordijnroeden, het behangsel in de voor- en achterzaal, de fornuizen in het washuis, de tafels met banken en kastjes in de kookhuizen, het omgaande of lopende braadspit, het gereedschap "daermen de turff mede van boven slaat", de tafel en bank in de voorzaal, de tafel en bank in de achterzaal, en een vogelkooi met vier vogels.


1 juli 1664: Matthijs Paus en zijn vrouw Elisabeth Verveer, burgers van Dordrecht, testeren.  Zij herroepen een eerder testament, gepasseerd voor notaris D. Eelbo te Dordrecht op 20 juli 1640, en een codicil, gepasseerd voor notaris E. Vinck aldaar op 9 juli 1657. Tot erfgenaam en voogd over hun minderjarige erfgenamen benoemen zij de langstlevende van hen beiden, die gehouden zal zijn hun minderjarige dochters Maria en Catharina Paus  te onderhouden tot hun mondigheid of huwelijk. Na het overlijden van de langstlevende van de testateuren zullen die twee dochters evenveel ontvangen uit de gemeenschappelijk boedel als hun twee getrouwde zusters Agnita en Elisabeth Paus bij het aangaan van hun huwelijk van de testateuren gekregen hebben. Hun zoon Adriaen Paus heeft van hen reeds aanzienlijke sommen geld ontvangen. Zij benoemen hem tot mede-erfgenaam van de eerststervende.  (ONA Dordrecht inv. 228, f. 346)


1 nov. 1664: Mattijs Paus en Bartholomeus Roonaer, burgers van Dordrecht, verkopen voor 1800 gl. aan Corstiaen van Hattum, chirurgijn te Dordrecht, een huis omtrent het Groothoofd, staande tussen het huis van de weduwe van Martinus van Sassen en de Grafelijkheidstol. (ORA Dordrecht inv. 784, f. 157v e.v.)

 


    Kinderen uit dit huwelijk:


1. Angenietge Matthijsdr (Agnietje) Paus, geb. ong. 1635, overl. vóór 22-11-1698.

     Tr. Dordrecht, Zuid-Holland 27-08-1656 met Cornelis Frederijcksen Roskam, marktschipper,

     geb. 1625, overl. vóór 14-09-1686. Na overlijden van haar man Cornelis trouwt Angenietge met Jan Hendricksz Westerhout.

             Regionaal Archief Dordrecht. 11.21 Trouwboek, nadere toegang op inv.nr. 21 van toegangsnummer 11.

                  Uit het eerste  huwelijk o.a.:

                  1.1 Lijsbeth Roskam, Doopinschrijving Lijsbeth, 1657.06. 27 11.5 Doopboeken, toegang 11, Inventarisnummer 5.

                  1.2 Elisabeth Roskam, Doopinschrijving Elisabeth, 1658.05.27. 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht. Inv.nr 5.

                  1.3 Frederick Roskam, Doopinschrijving Frederick, 1660.03.17.  11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht. Inv.nr 5.

                  1.4 Agnietge Roskam, Doopinschrijving Agnietge, 1661.04.04. 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht. Inv.nr 5.

                  1.5 Matthijs Roskam, Doopinschrijving Matthijs, 1663.04.09. 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht. Inv.nr 6.

                  1.6 Jacob Roskam, Doopinschrijving Jacob, 1665.02.02. Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht. Inv.nr 6.

                         Tr. Amsterdam 11-04-1687 met Elisabeth Verdonck, geb. Rotterdam, overl. Amsterdam, 12-01-1737.

                         Uit dit huwelijk: o.a.

                       Golyna Roskam, geb. 21-02-1690. Tr. 06-10-1735 met Pieter van Beusekom.

        kind : Roskam, Golijna, geboortedatum : 21-02-1690, doopdatum : 21-03-1714, kerk : Kerk De Zon

        godsdienst : Doopsgezind, vader : Roskam Corneliszoon, Jacob moeder : Verdonck, Elisabeth

        bronverwijzing : DTB 297, p.72(folio 150), nr.3

        Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam 

        (retroacta van de Burgerlijke Stand) Doopregister: NL-SAA-23549183

        Golyna werd op 01-11-1711 ingeschreven als lidmaat van de Doopsgezinde Gemeente de Zon.

        Inschrijvingsdatum: 01-11-1711, dopeling: [van] Roskam, Golina, bronverwijzing: Archief 877, invnr.36

        Archief van de Doopsgezinde Gemeente de Zon, Lidmaten doopsgezinden: NL-SAA-32641398

        Elisabeth Roskam, geb. 18-10-1700. Tr. 05-01-1741 met Isaak Nikkelen.

        inschrijvingsdatum: 05-01-1741, naam bruidegom: [van] Nikkelen, Izaak, naam eerdere vrouw: Verdonk, Golina

        naam bruid: Roskam, Elisabeth, bronverwijzing: DTB 725, p.164, opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de PUI.

        Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw-en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand.

        Ondertrouwregister: NL-SAA-26119529

                       kind :  Roskam, Elisabeth geboortedatum :  18-10-1700,  doopdatum :  21-03-1714,  kerk :  Kerk De Zon 

        godsdienst :  Doopsgezind vader :  Roskan Corneliszoon, Jacob moeder :  Verdonck, Elisabeth 

        bronverwijzing :  DTB 297, p.67(folio 140), nr.4

        Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam 

        (retroacta van de Burgerlijke Stand) Doopregister: NL-SAA-23549135.

        Elisabeth werd op 26-02-1719 ingeschreven als lidmaat van de Doopsgezinde Gemmente de Zon.

        Inschrijvingsdatum: 26-02-1719, dopeling: [Le] Roskam, Elisabet, bronverwijzing: Archief 877, invnr.36

        Archief van de Doopsgezinde Gemeente de Zon. Lidmaten doopsgezinden: NL-SAA-32641318

        Doopsgezinden hanteren de volwassenendoop, daardoor verschil tussen geboorte datum en doopdatum.

                                      (Deze dames Roskam worden genoemd op  blz 48 van het dagboek van Matthew, het blijken achternichten te zijn)

                  1.7 Neeltge Roskam, Doopinschrijving Neeltge, 1666.01.29. Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht. Inv.nr 6.

                  1.8 Arien Roskam, Doopinschrijving Arien, 1668.10.08. Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht. Inv.nr 6.

                  1.9 Cornelis Roskam, Doopinschrijving Cornelis, 1669.12.13. Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht. Inv.nr 6.

                  1.10 Maria Roskam, Doopinschrijving Maria, 1673.10.18. Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht. Inv.nr 6.

                  1.11 Cornelia Roskam, geb. Dordrecht ca.1660. Tr. 15-03-1688 met Abraham Teerlinck , geb. Dordrecht 25-12-1660.

                           Beroep wijnkoper. Zn.v. Hendrick Teerlinck en Maria.

2. Catrina Paus, ged. Dordrecht 04-09-1646, overl. 28-12-1708 ( op de leeftijd van 63) Londen.            

                  11.5. Doopinschrijving Cattrijn, 1646.09.04, Doopplaats:Dordrecht, Kind: Cattrijn,Vader: Matthijs Paus, Moeder: Elisabeth

                   Adriaens.  Archief: 11 Doop-,trouw-en begraafboeken van Dordrecht. Toegangsnummer: 11. Inventaris nummer : 5.

                   Doopboeken, toegang 11, Inventarisnummer 5.

    Tr. Dirck Decker. (Zie Dirck Decker).

3. Neeltje Paus, geb.overl. Geen gegevens beschikbaar.

4. Elisabeth (Lysbeth) Paus, geb., jonge dochter van Dordrecht (1662),  overl. Hilligersberg 21 okt. 1720

     10.26 Weesboek, nadere toegang op inv.nr. 26 van archieftoegang 10. Weeskamer te Dordrecht.

   Tr. Dordrecht ondertrouw 23-04-1662 Lambertus (Lambrecht) Brantwijck, chirurgijn, schepen van Hulst,  overl. in of na 1677

    11.21 Trouwboek, nadere toegang op inv.nr. 21 van toegangsnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht.Uit dit huwelijk o.a.:

     5.1 Cornelis Brandwijck, Doopinschrijving 1663.10.01 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht. Inv.nr 6.

                           In de akte wordt  zijn moeder vermeld als Elisabeth (Paets) Pans, dit moet zijn Elisabeth Paus.

                     5.2 Maria Brandwijck, Doopinschrijving Maria, 1665.06.29. Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht. Inv.nr 6.

                     5.3 Elisabeth Brandwijck, Doopinschrijving Elisabeth, 1667.07.10. Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht. Inv.nr 6.

                     5.4 Elysabeth Brandwijck, Doopinschrijving Elysabeth, 1668.10.26. Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht. Inv.nr 6.

5. Maria Paus, geb. overl.

                   10.26 Weesboek, nadere toegang op inv.nr. 26 van archieftoegang 10. Weeskamer te Dordrecht.

     Tr. 1) Crispijn van Outgaerden (Ontgaerden). Geb. , overl. Dordrecht 1669, grafzerk in de Grote Kerk met de volgende tekst:


HIER LEYT BEGRAVEN D* HEER
CRISPIJN VAN OUTGAERDEN UYT DEN
ACHTEN DER STADT DORDRECHT
OUT SYNDE 72 UEREN ZO MAENDE
STERFF DEN 26 OCTOBER A^, 1669.

     Begr. 26-10-1669. 11-40 Begraafboek - Nadere toegang op inventarisnummer 40 van archieftoegang 11

     Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht, Toegangsnummer:11, Inventarisnummer: 40.

     Tr. 2) Na 1669 met Isaäc Bavelaar, geb. 03-12-1648, overl na 1656.

                    inschrijvingsdatum: 09-05-1681, naam bruidegom: Bavelaer, Isaac, naam eerdere vrouw: Netto, Rachel, naam bruid:

                    Paus, Maria, naam eerdere man: [van] Ontgaerde, Crispijn, bronverwijzing: DTB 508, p.392

                    opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de kerk.

                    Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
                    Ondertrouwregister: NL-SAA-26410673.

    Matthijs (Matthew) Decker schrijft in zijn dagboek over zijn neef Bavalaer.

    Deze wordt neef Bavalaer genoemd in zijn dagboek op bladzijde 11.

    Deze neef Bavelaer is Marcus de zoon van Isaac Bavelaer en zijn tweede vrouw Maria Paus, welke een zuster is van

                    Catrina Paus, de moeder van Mathijs Decker.

    Isaac Bavelaer was eerder gehuwd met Raachel Netto en Maria Paus was eerder gehuwd met Crispijn van Outgaerden

                    (Ontgaerden).

    Op 22-01-1710 is Matthijs Decker in Amsterdam getuige bij de doop van een zoon van Marcus Bavelaer:

        kind: , Matheuw doopdatum: 22-01-1710 kerk: Zuiderkerk godsdienst: Hervormd vader: Bavelaer, Marcus moeder:

        Sixti, Petronella, getuige: Decker, Matheuw, getuige: Sixti, Cornelia, bronverwijzing: DTB 100, p.30

        (oud pag. 30; folio 15v), nr.6

        Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam

        (retroacta van de Burgerlijke Stand) Doopregister: NL-SAA-24085307.

6. Mathijs Paus, geb. overl.

                    Regionaal Archief Dordrecht 10.23 Weesboek, nadere toegang op inv.nr. 23 van archieftoegang 10

                    Folio: 17v, Toegangsnummer: 10 Weeskamer te Dordrecht, Inventarisnummer: 23.  

                    10.26 Weesboek, nadere toegang op inv.nr. 26 van archieftoegang 10Matthijs Decker schrijft ook over zijn neef de Bra. Zie blz. 49.


“ ’s Avonds laat op dezelfde dag legden we een bezoek af bij mijn neef De Bra, een bleker in Bloemendaal. Hij is getrouwd en heeft een kind, een mooi meisje van veertien jaar, die een opvoeding en opgewektheid toont, die haar boven haar stand uittilt. Haar vader is op zijn manier erg rijk. Hij heeft zijn bleekhuis zeer verfraaid en vergroot. In zijn ambacht is hij de grootste in de streek”.


Deze neef is Pieter de zoon van Jacob de Bra die in 1747 is overleden.

Pieter de Bra is gehuwd 09-01-1731 met Catharina de Nijs , dr.v. Bartel Gillisz de Nijs en NN.


C:UsersGebruikerPicturesrecord-image_3QS7-99QV-Y7HG.jpg


Netherlands, Noord-Hollan...Church Records, 1523-1948 , Nederlands Hervormde  Bloemendaal

FamilySearch  Trouwen 1635-1740 Begraven 1675-1812


In het grafboek van de Hervormde kerk te Bloemendaal wordt vermeld dat toen Jacob de Bra op 1 april 1747 in het familiegraf werd bijgezet, tevens twee kinderen van Pieter Bra en Catharina de Nijs, Jacob en Elisabeth, in dat familiegraf "onderen zijn gezet".


Matthew Decker werd geboren in 1679 en Pieter Bra in 1700. Als Matthew Decker dus spreekt over "mijn neef De Bra" dan is hij dus waarschijnlijk een oom van Pieter Bra.
Door de onvolledigheid van de gegevens van de familie Bra (of De Bra) is het nog niet duidelijk  hoe de familierelatie was tussen Matthew Decker en Pieter (de) Bra.Noot 1. Als overlijdensdatum van Dirck Dekker wordt, ook op internet, steeds genoemd 1702 of 1708, het lijkt of men hiervan niet zeker is.

   In het grafboek van de gereformeerde kerk te Bloemendaal komen we de aantekening  tegen dat Dirk Dekker op 29 oktober 1692 binnen de gereformeerde kerk van Bloemendaal is begraven.  Begraven 29-10-1692.Graf nummer 52.


 

Bron: Grafboek van de gereformeerde kerk te Bloemendaal.

Achterkaft van het dagboek.

dagboekachterkaft

Gebruikte bronnen.


Archieven.


Noord-Hollands archief.

Regionaal Archief Dordrecht.

Gemeente Amsterdam Stadsarchief.


Internet.


Wikipedia

FamilySearch

Findagrave.com

Billiongraves.com


Andere bronnen.


Amsterdamse courant 24-05-1689.

The Fitzwilliam Museum, Cambridge, UK.

Oxford Dictionary of National Biography, Oxford.

Provenance index of the Getty Research Institute.

Trouwregister 1635-1740 van de Gereformeerde Gemeente te Bloemendaal.

Meertens Instituut voor onderzoek en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur.


Met speciale dank aan:


Dhr. L. Bijvoet         - Gegevens  Bloemendaal
Dhr. A.B. den Haan     - Genealogie Dordrecht.

Dhr. A. Doedens         - Toestemming om tekst uit het boek “Dagboek van Sir Matthew Decker” over te              nemen.Bijlage I: de afstamming van Richard Fitzwilliams van Karel de Grote via koning Edward I van Engeland (reg. 1272-1307, zie generatie 17)


Zoals bekend, zijn zowel Koning Edward I van England als zijn vrouw Eleanor van Castile directe afstammelingen van  Karel de Grote.


Er zijn vijf lijnen bekend:


Lijn I      Afstamming van Vlaanderen.

    Laat een lijn zien van Edward I die wordt beschouwd als valide, alle ouder-kind

    relaties zijn bevestigd door eigentijdse middeleeuwse bronnen.

Lijn II    Afstamming van Vermandois en Anjou.

            Deze lijn is mogelijk ook valide, maar bevat een aanname nl. dat Heribert II van

    Vermandois in generatie VI de zoon is van Herbert I.

Lijn III Afstamming van Vermandois en Capet.

    Dit is een zijlijn van Lijn II, deze lijn volgt de aanname dat Beatrix van Vermandois

    de zuster is van Herbert II en daarom de dochter van Herbert I van Vermandois.

            Hoewel de meeste historici het erover eens zijn dat deze aannames correct zijn,

    is er geen bevestiging in de middeleeuwse bronnen, dat betekend dat er enige

    onzekerheid bestaat over de geldigheid van beide lijnen.

Lijn IV Afstamming van Aquitaine.

    Dit is weer een andere lijn van Edward I.

    Ondanks dat deze lijn als valide wordt beschouwd door zowel von Redlich (1941),

    En Buck en Beard (1978), wordt het bestreden door Settipani (1993), waardoor het

    controversieel is geworden.

Lijn V  Afstamming van Italy, Burgundy and Castile.

    Deze lijn laat de afstamming zien van Eleanor of Castile, de vrouw van Edward I.

    Net zoals Lijn I wordt deze als valide beschouwd omdat alle ouder-kind relaties

    bevestigd zijn door eigentijdse middeleeuwse bronnen.


De onderstaande  reeks volgt de eerste lijn (Lijn I) welke de afstamming  weergeeft van Karel de Grote via de Graven van Vlaanderen naar Edward I koning van Engeland.


Deze lijn begint en komt overeen met de bestaande reeksen van van der Meijden, van Wierdeman Molendijk, Weebers ,  Mathilde dUdekem dAcoz en Brandenburg II, volgens kareldegrote.nl, nl.


generatie/filiatie   van 4. tot en met   6.  zoals bij reeks 2. van van der Meijden.

generatie/filiatie   van 7. tot en met 10.  zoals bij reeks 18. van Wierdeman Molendijk.

generatie/filiatie                     11. en 12. zoals bij reeks 17. van Weebers.

generatie/filiatie                     13. en 14. zoals bij reeks 27. van Mathilde dUdekem dAcoz

generatie/filiatie         9. tot en met 17.  zoals bij reeks 62. Brandenburg II.

generatie/filiatie   15. 16. 17. 18. en 19. British Government, The National Archives.


Vanaf filiatie 20. gaat de lijn vanaf Jan van Gent verder naar 6h Viscount Fitzwilliam en zijn echtgenote Catharina Decker en hun kinderen.


Dit document geeft de lijn weer van

Karel de Grote naar  Sir Richard FitzWilliam, 7th Viscount FitzWilliam of Merrion.http://www.stambomen.com/grote/karel_de_grote.jpg


1.Karel de Grote, zn. van Pepijn de Korte en Bertrada van Laon,

geb. bij Aix-la-Chapelle 2.4.748, gedoopt door Bonefacius aartsbisschop van Mainz;

Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippijn samen op, waarbij Karel in hoofdzaak Neustrië, Bourgondië en de Provence, en Carloman in hoofdzaak Austrasië krijgen;  

(Zie Bijlage I) beiden worden gezalfd op 9.10.768, Karel te Noyon en Carloman te Soissons; 
Na de dood van Carloman in 771 en onder het passeren van diens minderjarige zonen, wordt Karel de enige koning der Franken; hij wordt dan wederom gezalfd als zodanig te Corbeny; na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie tot koning der Longobarden;
Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot koning, Saint-Denis 28.7.754, en tevens door paus Stephanus II verheven tot patricius Romanorum, maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden;
door paus Leo III tot keizer gekroond, Rome 25.12.800; laat dan zijn patricius-titel vallen; zijn uiteindelijke titulatuur wordt: Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator Romanum gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum;
zijn (westers) keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse basileus Michael I Rhangabe erkend; overl. Aken 28.1.814, begr. ald. (Dom).


            Handtekening Handtekening


Echtgenotes en concubines

Karel had 4 echtgenotes en 6 concubines:

 1. In ca. 768 een relatie met Himiltrudis (Chimiltrudis: Amautru), van Frankische origine, maar van onbekende familie.

 2. Tr. in 769 met een dochter van Desiderius, koning der Lombarden, en van Ansa. Karel verstootte haar echter in 770 of begin 771 en stuurde haar terug naar haar vader.

 3. Tr. voor 30.4.771 Hildegard (Houdiard), geb. in 758, overl. Thionville (Moselle) 30.4.783, begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul van Metz (Moselle), dochter van Gerold I, frankisch graaf [in de Vinzgouw] en van Imma (Emma, Emme), dochter van de Alamannen-graaf Hnabi, achterkleindochter van hertog Godfried. Zij vergezelde Karel naar Italië in 773 en 781.

 4. Een relatie met een onbekende vrouw

 5. Tr. te Worm in oktober 783 de oost-Frankische Fastrada (Fastrée), overl.Frankfurt aan de Rijn 10.8.794, begr. in de basiliek van St. Albanus te Mainz, dochter van Radolf, graaf van Franconië.

 6. Tr. tussen de herfst van 794 en 796 Liutgardis (Liedgarde, Liégeard), een Alamannische, overl. Tours (Indre-et-Loire) 4.6.800 op pelgrimstocht en begr. in de kerk van Saint-Martin te Tours.

 7. Een relatie met Madelgardis (Mathalgarde), gezien de naam mogelijk familie van de edele Vincent Madelgaire (overl. 677).

 8. Een relatie met de Saxische Gerswindis

 9. Een relatie met Regina (Régine, Reine) in 800

 10. Een relatie met Adelindis in 806.

Kinderen uit zijn derde huwelijk:


    - Karel, de jonge, koning, geb. 772/73, overl. Beieren 4.12.811.
    - Adelais, geb. Italië tussen sept. 773 en juni 774, tijdens het beleg van Pavië, overl.      Italië' aug. 774., begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz.
    - Hrothrudis, geb. ca. 775, overl. 6.6.810; na aanvankelijk verloofd te zijn (in 781) met

     Constantijn VI Porphyrogénete, waaruit echter geen huwelijk voortvoeide, had zij       een relatie met Rorico, graaf van Rennes, overl. 1.3.839, bij wie ze een zoon had.
    - Pippijn.

    - Lodewijk I   volgt.
    - Lotharius, geb. bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778, overl. 779/80.
    - Bertrade of Berta, geb. 779/80, overl. na 14.1.823; na aanvankelijk verloofd te zijn

     (ca. 789) met Ecgfrith, zoon van koning Offa, had ze een relatie met Angilbert, overl.

     18.2.814, hoofd van de raad van de jonge Pippijn (781).  
    - Gisela, geb. in 781, voor mei, overl. na 800, waarschijnlijk na 814.
    - Hildegardis, geb. Thionville in 782, na 8 juni, overl. tussen 1 en 8 juni 783, begr. in

             de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz.

2. Lodewijk I, geb. bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778, door paus Hadrianus I tot koning van Aquitanië gezalfd Rome Pasen (154)-781; na de dood ,van zijn oudere broers Karel en Pippijn door zijn vader tot keizer gekroond en als mederegent aangesteld Aken 11.9.813; alleenheerser 28.1.814; doet zich door paus Stephanus IV opnieuw tot keizer kronen Reims 28.10.816; ontwerpt in Aken juli 817 een regeling van de toekomstige verdeling van zijn rijk (Ordinatio Imperii) welke hij echter in 829 wijzigt ten gunste van de uit zijn tweede huwelijk geboren zoon Karel hetgeen tot een reeks burgeroorlogen leidt; tot afstand gedwongen Compiègne okt. 833 doch door zijn jongere zoons hersteld Saint-Denis 1.3.834; dit bevestigd door hernieuwde kroning Metz 28.2.835; overl. op een eiland in de Rijn bij Ingelheim 20.6.840, begr. Saint-Arnould bij Metz; had in ca. 793 een verhouding met een onbekende vrouw.

Tr. 1) 794 of 795 Irmingard, overl. 3.10.818, dr. van Ingram, graaf in de Haspengouw, en N.N.;


Tr. 2) Aken febr. 819 Judith (Welf), geb. ca. 800, overl. Tours 19-4-843, begr. ald. (Saint-Martin), dr. van Welf I, graaf in Beieren en Eigilwich uit Saksen. Voorts had Lodewijk tussen 851 en 853 een relatie met een onbekende vrouw.


Uit het tweede huwelijk:


    - Gisela, geb. tussen 819 en 822, misschien in de lente van 821, overl. na 1-7-874,      begr. in de abdij Saint-Calixte van Cysoing (noord), waarbij ze aan de basis stond      van de oprichting. Tr. tussen 835 en 840, waarsch. ca. 836 Everhard, hertog of         

             markies van Friuli, overl. Italië 16.12.866, begr. in de abdij van Saint-Calixte te

     Cysoing, zoon van Unruoch, graaf van Ternois.
    - Karel de de Kale,  Volgt.

3. Karel II, de Kale, koning, daarna keizer, geb. Frankfurt aan de Main 13-6-823, overl. Maurienne op 6-10-877, begr. klooster Nantua, later Saint-Denis. Vormt reeds vanaf 829 het middelpunt van handelen van zijn ouders om hem (in strijd met de als definitief bedoelde Ordinatio Imperii) een eigen rijk te bezorgen; door zijn vader tot koning gekroond en aangesteld tot hertog van Maine, Quierzy sept. 838 en van Aquitanië 13-12-838; strijdt na de dood van zijn vader samen met zijn halfbroer Lodewijk de Duitser tegen hun oudste broer Lotharius I, welke zij verslaan bij Fontenoy (bij Auxerre) 25-6-841; verkrijgt West-Francië bij het verdelingsverdrag van Verdun aug. 843; wordt na jarenlang verzet van de aristocratie in het hem toebedeelde rijksdeel alsnog door “bijna alle” wereldrijke en geestelijke groten van Aquitanië tot koning gekozen en door de aartsbisschop van Sens gezalfd en gekroond, Orléans 848; weet echter (o.a. door de voortdurende Noormannen-invallen) pas vanaf 860 een zekere consolidering te bereiken; schaart zich van dan af, samen met Lodewijk de Duitser, aan de zijde van Theutberga wier huwelijk met hun neef Lotharius II kinderloos is, wat dus tot een komende verwerving, althans deling van het middenrijk kan leiden; laat zich na de plotselinge dood van Lotharius II (8-8-869) tot koning van Lotharingen wijden Metz 9-9-869, doch moet het oostelijke deel daarvan afstaan aan Lodewijk de Duitser bij het verdrag van Meersen 8-8-870; laat zich na de dood van zijn neef Lodewijk 11 door paus Johannes VIII tot keizer kronen, Rome 25-12-875; geacclameerd door een Italiaanse Rijksverzameling als “protector et defensor” (en daarmee feitelijk tot koning) Pavia febr. 876; tracht na de dood van Lodewijk de Duitser (28-8-876) via een bliksemveldtocht naar Aken alsnog het hele middenrijk te verwerven, maar wordt door Lodewijk de Jonge bij Andernach verslagen 8-10-876; treft op een rijksverzameling te Quierzy (waar voor de duur van zijn afwezigheid de erfelijkheid van lenen per cartularium wordt afgekondigd 14-6-877) voorbereidingen om de paus tegen de Saracenen te hulp te komen, maar ziet daartoe in Italië geen kans.

Tr. (1) Quierzy 13-12-842 Ermentrudis, geb. ca. 830; overl. 6-10-869; dr. van graaf Odo van Orléans;

Tr. 2) 12 -10-869, bevestigd Aix-la-Chapelle 22-1-870, een Bosonide vrouw, overl. tussen 910 en 3 febr. 911, dochter van Bivin, graaf en abt van Gorze en van NN, dochter van Boso de Oude, graaf van Italië, en nicht van koningin Theutberga, echtgenote van Lotharius II.


Uit het eerste huwelijk:


    -  Judith, volgt.

    - Lodewijk,
    - Karel, het kind, koning van Aquitanië, geb. 847 of 848, overl. bij Buzzancais      

     29-9-866, begr. in de kerk Saint-Sulpice te Bourges. Tr. 862 NN, weduwe van graaf      Hunibert (graaf van Bourge?), kinderloos.
    - Carloman, de Blinde. Werd op last van zijn vader de ogen uitgestoken; werd abt van       Saint-Médard te Soissons, overl. Echternach 877 of 878.
    - Lotharius, overl. 865, voor 25 dec. Abt van Moutier-Saint-Jean, daarna te Saint-      Germain in Auxerre, waar hij overleed.
    - Ermentrudis, vermeld als abdis van Hasnon en Oostervant op 11-7-877.
    - Hildegardis.
    - Gisela.
    - Rothrudis, abdis van Andlau, overl. na 889.

Uit het tweede huwelijk:


    - Rothildis, geb. ca. 871, overl. 928 of 929, tr. ca. 890 Rodgar, graaf van de Maine,       overl. voor 31-10-900, neef van Hugo, graaf van Bourges.

    - Drogo, geb. 872 of 873, overl. 873, of 874, begr. in de abdij van Saint-Amand in      Vlaanderen.
    - Pippijn, geb. 872 of 873, overl. 873 of 874, begr. in de abdij van Saint-Amand in      Vlaanderen.
    - NN, geb. 23-3-875, overl. kort na de geboorte.
    - Karel, geb. 10-10-876, overl. 877, voor pasen, begr. in de kerk van de abdij van      Saint-Denis.


4. Judith van West-Francie, geb. omstr. 844, overl. na 870, dochter Karel II, de Kale.

Tr. 1) Verberie 1 okt. 856 Aethelwulf, koning van Wessex,

Tr. 2) 858 Aethelbald, koning van Wessex, werd in de lente van 862 geschaakt,

Tr. Auxerre 13 dec. 863 Boudewijn IJserenarm, graaf van Terwaan 866, bestuurder van de gouwen Kortrijk, Aardenburg en West Vlaanderen en mogelijk Mempiscus (tussen Gent en Kortrijk), verloor na de schaking van Judith van West Francië zijn graafschappen 862 maar verzoende zich met Karel de Kale en werd opnieuw aangesteld tot graaf in de gouwen Vlaanderen, Waas en Gent 864 en na 866 in de streek Sint-Omaars (Ternois), leke-abt St. Pietersabdij te Gent 870, toezichthouder en raadgever van kroonprins Lodewijk (de Stamelaar) bij het vertrek van Karel naar Italië, overl.  21 jan. 879.

5. Boudewijn II de Kale, geb. omstr. 864, graaf van Vlaanderen 879-918, usurpeerde na afloop van invallen van de Noormannen van de jaren 879-883 grondbezit en rechten in de hele streek tussen Schelde en Artois, gold als grondlegger van Vlaanderen als terrotoriaal vorstendom, wisselde herhaaldelijk van partij in de strijd tussen de diverse Westfrankische Koningen en liet aartsbisschop Fulco van Reims (900) en graaf Heribert I van Vermandois (voor 907) vermoorden, richtte een groot aantal burchten op ter bescherming van zijn gebied, overl. 10 sept. 918, begr. Gent, tr. omstr. 884 Ælfthryth van Wessex, geb. omstr. 872 (dochter van Alfred I de Grote, koning van Engeland 871-899, en Elswitha van Gainsborough), stak omstr. 884 het Kanaal over, gravin van Vlaanderen, overl. 7 juni 929/

6. Arnulf I (de Grote), geb. 885/90, graaf van Vlaanderen 918-964, na de dood van zijn vader graaf van Noord-Vlaanderen en na de dood van zijn broer Adalofi heer van Boulogne 933, veroverde het graafschap Ponthieu, bevorderde de kloosterhervormingen van Gerard van Brogne, deed grote schenkingen aan de St.Pieter te Gent, trof regelingen met de Westfrankische Koning Lotharius ter bescherming van diens jeugdige kleinzoon als opvolger in 962, overl. 27 maart. 965, begr. St.Pieter te Gent, tr. 933 of 934 Adela van Vermandois, geb. 910/15 (dochter van Heribert II, graaf van Vermandois 907-943) en Adela (of Liegarde) van Neustrie), werd uitgehuwelijkt om de vrede tussen het huis Vlaanderen en de Heribertiner graven te bestendigen 933, gravin van Vlaanderen, overl. tussen 958 en 960, begr. Gent.  

7. Boudewijn III van Vlaanderen, geb. ca. 940, geassocieerd in het bestuur door zijn vader 958, overl. 1-1-962, tr. ca. 961 Mathilde van Saksen, overl. 25-5-1008, dr. van Herman 'Billung', hertog van Saksen, en Hildegard N.

8. Arnulf II van Vlaanderen, bijgenaamd 'met de Baard' ('barbatus'), geb. 961/62, graaf van Vlaanderen ter opvolging van zijn grootvader 964/65, zij het onder bescherming en voogdij van de Westfrankische koning tot ca. 976; overl. 30-3-988, begr. Gent, tr. ca. 968 Rozala (Rosela) van Ivrea, geb. 950160, zij hertrouwt als weduwe (voor 1-4-988) Robert II 'de Vrome' ('Le Pieux') koning van Frankrijk (zij heet daar: Suzanna), maar wordt verstoten 992 en keert naar Vlaanderen terug; overl. 7-2 of 13-12-1003, begr. Gent, dr. van Berengarius 11, markgraaf van Ivrea, koning van Italie en Willa van Tuscie.


9. Boudewijn IV van Vlaanderen, bijgenaamd 'met de Schone Baard' ('pulchrae barbae'), geb. ca. 975; graaf van Vlaanderen 988, overl. 30-5-1035, begr. Gent (Sint-Pieters), tr. (1) ca. 1005 Otgiva van Luxemburg, geb. ca. 985/90, overl. 21-2-1030, dr. van Frederik van Luxemburg, graaf in de Moezelgouw, voogd van Stavelot, en N. van Gleiberg.


10. Boudewijn V van Vlaanderen, geb. ca. 1013, overl. ald. 1-9-1067, begr. ald. (Sint-Pieter), naar de plaats waar hij bij voorkeur resideerde bijgenaamd 'van Rijsel' ('de Lille', 'Insulanus'), tr. Parijs begin 1028 Adelheid (Aelis) van Frankrijk, geb. ca. 1009 of 1019, gravin van Coutance, overl. Mesen 8-1-1079, begr. ald., wellicht weduwe van Richard III van Normandi&3235; (overl. 6-8-1027), dr. van Robert II 'de Vrome' ('le Pieux') koning van Frankrijk en diens derde gemalin Constante van Provence.  Boudewijn en Adelheid van Mesen, gehuwd in 1028, kregen de volgende kinderen:


    - Boudewijn VI van Vlaanderen.

    - Mathilde van Vlaanderen.   volgt

    - Robrecht I van Vlaanderen.


11. Matilda van Vlaanderen, geb. Caen, Calvados, Normandie, Frankrijk 1031, overl. Caen Normandie 2 november 1083.  Begr. l'Abbaye aux Dames (Sainte-Trinité church) in Caen, Frankrijk.

Tr. Normandie Cathedral Notre Dame d'Eu 1053 Willem de Veroveraar, ‘de Bastaard’,later ook bekend als ‘de Veroveraar’ geb. Falaise 1027, overl. Rouen 9 sept 1087, begr.  l'Abbaye-aux-Hommes (St. Stephen's Church) in Caen.

Zn.v.Robert II "the Devil" van Normandie en Herleva de Falaise . Onwettige zoon,Koning van Engeland 1066-1087, Hertog van Normandie 1035-1087. Landde 1066 in Engeland en versloeg neef Koning Harold II (van Wessex) in de slag bij Hastings.


12. Henry I "Beauclerc" van Normandie, geb. Selby, Yorkshire sept 1068, overl.

11 Dec 1135 Gisors, St. denis, Seine-St. denis, France, koning van Engeland 1100-1135.

Tr. 1) Westminster Abbey november 1100  Mathilde, (gedoopt als Edith), dochter van Malcolm III, koning van Schotland, en van St.Magaret. Voorts had Henry meerdere maitresses, waaronder Sibylla Corbet, geboren ca 1077 Alcester, Warwick, England, gestorven na 1156, dochter van Knight Robert Corbet.


Kinderen uit dit huwelijk:

    - Mathilde van Engeland. volgt

           - William Adelin erfgenaam van Hendrik maar overleden voor zijn vader.


13. Mathilde (gedoopt Adelaide) van Engeland, geb. ca. 1102, gest. Abdij van Notre Dame des Pres, Rouen 10 september 1167, begr.  Bec Abbey, Normandy.

Tr. (1) Hendrik V keizer van Duitsland, geb. 8 januari 1086, gest. Utrecht 23 mei 1125, de stad die hij in 1122 stadsrechten had gegegeven,

Tr. (2) Godfried (Geoffrey) V Plantagenet graaf van Anjou en hertog van Normandie, geb. 24 augustus 1113, gest. 7 september 1151, zoon van Fulco V, graaf van Anjou, koning van Jeruzalem vanaf 1133, geb. 1143, gest. 14 april 1109 en Bertrade (Beatrice) de Montfort l'Amauri, gest. Fontrevault, 14 februari 1117. Mathilde werd teruggeroepen door haar vader na de dood van Hendrik V en tegen haar wil uitgehuwelijkt aan Godfried, haar houding was begrijpelijk want van 25 jarige weduwe van een keizer werd zij echtgenote van een 14 jaar jongere graaf, zij werd, als dochter van Henry I, de grote tegenspeelster van Stephen om de troon van Engeland maar moest uiteindelijk het onderspit delven.


Uit het eerste huwelijk:  geen kinderen.


Uit het tweede huwelijk:

       - Hendrik II, volgt generatie 14

       - Godfried I graaf van Anjou en Nantes hertog van Bretagne, geb. 1 juni 1134, gest. 26                     

          juli 1158, bleef ongetrouwd.

       - Willem Plantagenet, graaf van Poitou, geb. 22 juli 1136, gest. 1164, bleef  ongetrouwd.

       - Emma van Anjou, tr. Guy van Laval.


14. Hendrik II koning van Engeland, geb. Le Mans (Anjou) 5 Maart 1133, gest. kasteel Chinon 6 juli 1189, tr. Bodeaux  Castle 18 mei 1112 Eleanore hertogin van Aquitanië en Poitou, geb. ca. 1123, gest. 1 April 1204, gescheiden echtgenote van Lodewijk VII koning van Frankrijk, dochter van Willem X hertog van Aquitanie en Aimery (Eleanor)  de Rochefault.
Hendrik werd in 1151 graaf van Touraine en Maine, volgde in datzelfde jaar zijn vader op als graaf van Anjou en hertog van Normandie en vanwege zijn huwelijk in 1152 ook hertog van Aquitanie, in 1154 volgde hij Stephen op als koning van Engeland, had meerdere maitresses waarvan Rosamond van Clifford de bekendste was.


Uit het eerste huwelijk :


- Willem III van Engeland hertog van Normandie, geb. 1153, overl. 1156.

- Hendrik III koning van Engeland, geb. 28 februari 1155, overl. 11 juni 1167.

- Mathilde van Engeland, geb. 1156, overl. 28 juni 1189.

- Richard I ‘Leeuwenhart’ koning van Engeland, geb. 8 september 1157, overl. 6 april 1199.

- Geoffrey Plantagenet hertog van Bretagne, geb. 23 september 1158, overl. 19 augustus    

 1186.

- Eleanor van Engeland,   volgt generatie 15.

- Johanna van Engeland, geb. october 1164, overl. september 1199.

- Jan ‘zonder land’ koning van Engeland, geb. 24 december 1166, overl. 19 october 1216.

Hij werd door zijn edelen in 1215 gedwongen de ‘Magna Charta’ te tekenen, de eerste grondwet.

Uit zijn verhouding met Rosamond:

- Willem, graaf van Salisbury, geb. ca. 1176, gest. 7 maart 1216.

15. Jan zonder Land (Engels: John Lackland; Frans: Jean sans Terre; Duits: Johann Ohneland) zoon van de voorgaande., Geb. Kings Manor House, Oxford, Oxfordshire 24 december 1166, overl. Newark Castle, Nottinghamshire Oct. 18, 1216, begr.Worcester Cathedral. Gekroond Westminster Abbey, London 27 May 1199, Koning van England van 1199 tot 1216 en hertog van Normandië vanaf 1199.

Hij was de jongste zoon van Hendrik II en Eleonora van Aquitanië , maar aangezien hij de jongste was, ontving hij geen gebieden op het vasteland, wat zijn bijnaam verklaart. Na de dood van zijn broer Richard Leeuwenhart in 1199 volgde hij hem op.

Tr.1) Marlborough Castle, Wiltshire 29 August 11891189, Isabella, dr.v.  graaf Willem van Gloucester. Zij kregen geen kinderen en kort voor of vlak na zijn troonsbestijging op 6 april 1199 liet hij het huwelijk nietig verklaren.

Tr. 2) 24 Augustus 1200  Bordeaux, Frankrijk Isabella of Angoulême (1188-1246),  (zij was 20 jaar jonger) dr.v. Aymer Taillefer, graaf van Angoulême en Alice de Courtenay. 


Zij kregen vijf kinderen:

        - Hendrik, zijn opvolger als koning  volgt 16.

        - Richard van Cornwall,

    en de dochters

        - Johanna van Engeland.

        - Isabella van Plantagenet.

        - Eleonora Plantagenet.


16. Hendrik III, geb.Winchester Castle Hampshire, 1 oktober 1207, overl. Westminster, 16 november 1272. Begr.Westminster Abbey. Koning van Engeland van 1216 tot 1272. Op 9-jarige leeftijd volgde hij zijn vader, Jan zonder Land, op. Zijn moeder was Isabella van Angoulême.

Tr.  Canterbury Cathedral Jan. 14, 1236, to Eleanor of Provence (1223-1291), dr.v. Ramon Berengue ( Raymond Berenger) IV graaf van Provence en Beatrice of Savoy.


Zij kregen 9 kinderen. Onder hen:

      - Edward I van Engeland (1239–1307) volgt 17.

          - Margaretha (1240–1275), huwde met koning Alexander III van Schotland

          - Beatrix (1242–1275), huwde met hertog Jan II van Bretagne

          - Edmund van Lancaster (1245–1296)

          - Catharina (1253–1257).


17. Edward  I , geb. Palace of Westminster on the night of 17–18 June 1239, overl. 7 July 1307,  Koning van England,  1272 to 1307. De eerste zoon van Henry III, ook bekend als

Edward Longshanks en de Hammer of the Scots (Latin: Malleus Scotorum

Tr. Eleanor of Castile, geb. Burgos 1241, overl. 1290, dr.v. Ferdinand III of Castile and Joan, Countess of Ponthieu. Ze was vernoemd naar haar grootmoeder van vaders kant Eleanor of England. Bij zijn eerste vrouw Eleanor of Castile had Edward minstens veerttien kinderen, misschien wel zestien, o.a. Edward II, volgt.


18. Edward II van Carnarvon (Engels: Edward, Caernarfon), geb. Caaernar (Wales, 25 april 1284, overl. (vermoord) Berkeley Castle Gloucestershire, 21 september 1327, was koning van Engeland van 1307 tot 1327. Hij was de vierde zoon van Eduard I en Eleonora van Castilië. Hij werd troonopvolger ten gevolge van het overlijden van zijn oudere broers. Edward benoemde zichzelf tot koning van Frankrijk, een van de aanleidingen tot de 100 jarige oorlog.

Tr. Isabella van Frankrijk, koningin van Engeland, bijgenaamd de wolvin van Frankrijk, geb.Parijs, 17 maart 1292, overl.Hertford, 22 augustus 1358. Dr.v.van Filips IV van Frankrijk en van Johanna van Navarra. Zij huwde na lange onderhandelingen, in 1308 met Eduard II van Engeland. Eduard verwaarloosde zijn vrouw en er gingen geruchten dat hij homoseksueel zou zijn, aangezien hij het gezelschap van mannen prefereerde, onder anderen Piers Gaveston, John de Burgh en Hugh le Despenser. Toch kregen zij vier kinderen:


    - Eduard III (1312-1377)  volgt.

    - Jan (1316-1336)

    - Eleonora (1318-1355), gehuwd met Reinoud II van Gelre

    - Johanna (1321-1362), gehuwd met David II van Schotland.


19. Eduard III (Engels: Edward) geb. Windsor Castle, 13 november 1312, overl. Richmond upon Thames, 21 juni 1377. Eduard stierf op 64-jarige leeftijd aan een beroerte en werd begraven in Westminster Abbey. Zijn oudste zoon Eduard was toen al overleden. Hij werd opgevolgd door zijn kleinzoon, die de troon besteeg als Richard II. Hij was de oudste zoon van Eduard II en Isabella van Frankrijk. Koning van Engeland van 1327 tot 1377.

Na de arrestatie van zijn vader in 1326 werd hij aangewezen als opvolger. Binnen enkele maanden werd hij tot koning gekroond. Zolang hij echter nog minderjarig was namen zijn moeder Isabella en haar minnaar Roger Mortimer de zaken waar.

Tr. januari 1328  vijftien jaar oud, met de nog jongere Filippa van Henegouwen (Philippa de Hainault) geb. 24 juni 1311, gest. 15 augustus 1369, dr.v.graaf Willem van Henegouwen en Holland en Zeeland heer van Friesland  en van Jeanne van Valois. In 1330 liet hij Roger Mortimer gevangennemen en ter dood brengen. Isabella werd opgesloten in Castle Rising.


Kinderen, o.a.

    - Eduard de Zwarte Prins (1330-1376), vader van koning Richard II van Engeland.

    - Isabella (1332-1379), gehuwd met Engelram VII van Coucy.

    - Johanna van Engeland (1333 of 1335 - 2 sept1348), overleden aan de Zwarte Dood.

    - Willem van Hatfield (16 februari 1337 - 8 juli 1337).

    - Lionel van Antwerpen, 1ste hertog van Clarence (1338-1368)

    - Jan van Gent, 1ste hertog van Lancaster (1340-1399)            Volgt.      

    - Edmund van Langley, 1ste hertog van York (1341-1402)

    - Blanca (1342-1342)

    - Maria Plantagenet (10 oktober 1344 - 1362), gehuwd 1361 met Jan IV van Bretagne

    - Margaretha Plantagenet (1346-1361)

    - Willem van Windsor (24 juni 1348 - 5 september 1348)

    - Thomas, 1ste hertog van Gloucester (1355-1397).


20. Jan van Gent (Engels: John of Gaunt), geb, Gent, in de Sint-Baafsabdij, 24 juni 1340, overl. Londen, 3 februari 1399. De vierde zoon van koning Eduard III van Engeland en Filippa van Henegouwen. Door zijn eerste huwelijk met zijn nicht Blanche van Lancaster (1359) kreeg hij in 1362 de titel hertog van Lancaster.

Tr. 2) Franse plaats Roquefort 21 september 1371 Constance van Castilië, in het Spaans Constanza de Castilla geb.Castrogeriz 1354, overl. Leicester, 24 maart 1394.

Zij was een Spaanse prinses en de tweede dochter van Peter I van Castilië, bijgenaamd Peter de Wrede, koning van Castilië en diens minnares María van Padilla  (1334-1361).


Peter I van Castilië trouwde in 1353 met Blanca van Bourbon en in 1354 met Johanna de Castro. Hij hield er echter sinds 1352 een verhouding op na met María van Padilla en was zijn beide wettige vrouwen ontrouw. In 1361 stierf María van Padilla. Na haar dood beweerde Peter de Wrede dat hij in het geheim met María zou zijn getrouwd. De aartsbisschop van Toledo wist zich hiervan overtuigd en verklaarde de officiële huwelijken tussen Peter I en Blanca van Bourbon en Johanna de Castro ongeldig. Zo lukte het Pedro om de Spaanse hofraad, de Cortes, zo ver te krijgen dat ze zijn kinderen met María van Padilla, en dus ook Constance, erkende als wettige troonopvolgers.

Dankzij dit huwelijk kon Jan van Gent aanspraak maken op de troon van Castilië. Op 23 maart 1369 werd Peter I vermoord door diens halfbroer, Hendrik van Trastamara. Deze regeerde sindsdien over Castilië, hetgeen de aanspraak van Jan van Gent op de troon bemoeilijkte. Uiteindelijk zag Jan van Gent af van de koningstitel in ruil voor 600.000 gouden franken.

Tijdens zijn huwelijk met Constance kreeg Jan van Gent ook nog vier kinderen bij zijn minnares Katherine Swynford (1350-1403).

Tr. 3) Kathedraal van Lincoln 13 januari 1396 Katherine Swynford (de Röet), geb.1350, overl. 1403. Katherine (ook geschreven als Katharine, Catherine, etc.) dr.v. Payne (of Paen) de Roet (ook genoemd als Rouet of Roelt), een Vlaamse heraut afkomstig uit Henegouwen.

Dankzij dit huwelijk, met toestemming van de paus, werden de kinderen die hij met Katherine kreeg wettelijk aanvaard.

Katherine was eerder gehuwd 1366 op 16-jarige leeftijd met Hugh Swynford (of Synford), een Engelse ridder, met wie ze vervolgens twee of drie kinderen kreeg (Blanche en Thomas, en mogelijk ook Margaret, die later non werd in de Barking Abdij).


Kinderen met Blanche van Lancaster:

 • Filippa van Lancaster (1360-1415)

 • Jan Plantagenet (1362-1365)

 • Elizabeth Plantagenet (1363-1426)

 • Eduard Plantagenet (1365 - 1365)

 • Hendrik, later koning van Engeland (1366-1413)

 • Isabel Plantagenet (1368-136x)


Kinderen met Constance van Castilië:

 • Catharina (1373 - 1418), later getrouwd met Hendrik III van Castilië

 • Johan (1374 - 1375)


Kinderen met Katherine Swynford (de Röet):

    – Jan van Beaufort (1373–1410), eerste graaf van Somerset, grootvader van Jacobus II

              van Schotland en overgrootvader van Hendrik VII van Engeland,

              gehuwd met Margaret Holland (1385-1439)

    – Henry (Hendrik) (1375–1447), kardinaal van Winchester.

    – Thomas van Beaufort (1377–1427), eerste hertog van Exeter.

    – Johanna van Beaufort, gravin van Westmorland, grootmoeder van Edward IV van

      Engeland en Richard III van Engeland.  volgt.


Bronnen, noten en/of referenties:


The Katherine Swynford Society  http://www.katherineswynfordsociety.org.uk/


PROB - Records of the Prerogative Court of Canterbury  Wills and Letters of Administration

PROB 11 - Prerogative Court of Canterbury and related Probate Jurisdictions: Will Registers

PROB 11/2B - Name of Register: Marche Quire Numbers: 30 - 55

PROB 11/2B/232 - Will of John De Gaunt of Austin Friars, City of London


21. Johanna Beaufort, geb. 1379, overl. 1440.

Tr.1) 1391,  Robert de Ferrers van Willisham, geb.ca. 1373, overl.  vóór 1396.

Tr.2) Château Beaufort, Meuse-Et-Loire, 29 november 1396, Ralph Lord Neville van Raby,  Earl van Westmorland, geb.1355 overl. 1425.


Kinder uit het huwelijk van Johanna en Robert , twee dochters:

 • Elizabeth (1393 – 1434   volgt.

 • Mary or Margery (1394 – 25 January 1457/1458). Zij trouwde haar stiefbroer,

           Sir Ralph Neville, zoon van Ralph Neville,  1st Earl of Westmoreland ged. 1413 in  

           Oversley, Warwicken had nakomelingen. Haar kleindochter Joan was de moeder van  

           Sir William Gascoigne (1450 – 1486), die getrouwd was met Margaret Percy en werd

           voorouder van veel belangrijke personen inclusief Queen Elizabeth the Queen Mother,  

           Diana, Princess of Wales, Catherine, Duchess of Cambridge, George Washington and

           William Howard Taft (see entry on Margaret Percy for further details).

Kinderen uit het huwelijk van Johanna en Ralph Neville:

 • Catharina Neville  1400-1485 

 • Richard Neville Earl van Salisbury  1400-1460. Tr. Mary of Margery zijn halfzuster.

 • Willem Neville Earl van Kent  1402-1462 

 • Eleonore Neville  1407-1472 

 • Anna Neville  1410-1480 

 • Edward Neville  1412-1476 

 • George Neville Lord Latimer  1415-1469 

 • Cecilia Neville  1415-1495 


22. Elizabeth Ferrers , geb. ca. 1389, overl. 1434, begr. Black Friars Church, York.

Tr. John de Greystoke, 4th Baron Greystoke, geb.1389, overl.1436. Hij testeerde 10 juli 1436,

En overleed minder dan een maand later. Begr. Greystoke Church volgens zijn wens.

Zn.v.Ralph de Greystoke, 3rd Baron Greystoke (18 oktober 1353- 6april 1418)


Kind(eren) uit dit huwelijk:

 • Ralph Greystoke, volgt.

23. Sir Ralph Greystoke, Knt., 5th Lord Greystoke of Greystoke, Cumberland, geb. 1408, overl. Kirkham, Northumberland, England 1 juni 1487. Op 22 jarige leeftijd volgt hij zijn vader op nadat deze overlijd in 1436.

Tr. 1 juli 1436 dispensatie, Elizabeth (Isabel) FitzHugh, geb. Ravensworth, Yorkshire, England ca. 1419, overl. Greystoke Manor, Northumberland, England 20 maart 1468. Dr.v. William FitzHugh en Margery Willoughby.

Kinderen uit dit huwelijk:

 • Elizabeth Greystoke.

 • Robert Greystoke,         volgt.

 • Mary (Greystoke) Hastings.

 • Margaret (Greystoke) Grey.

24. Sir Robert Greystoke, geb. Greystoke Manor Cumberland 1438, overl. 17 januari 1483.

Tr. Elizabeth Grey, geb. Denbighshire Wales 1448, overl. Denbighshire 18 juli 1472.

Dr.v. Sir Edmund Grey, 1th Earl of Kent.


Uit dit huwelijk :


 • Elizabeth Greystoke, Baroness Greystoke of Greystoke.   volgt.


25. Elizabeth Greystoke, geb. 10 Jul 1471, Morpeth, Northumberland, England, overl. 14 augustus 1516. 6th Baroness Greystoke.

Tr. ca. 1488  Sir Thomas Dacre, geb. Gillesland, Cumberland, England 25 Nov 1467, overl. on the Borders 24 Oct 1525. 2nd Baron Gillesland, 1st Baron Greystoke,  


Kinderen uit dit huwelijk:

   

 • Mabel Dacre, Baroness Scrope of Boltong  geb. Gillesland, Cumberland, England ca. 1490, overl. ca 1533.

 • William Dacre, 3rd Baron Gillesland 2nd Baron Greystok, geb. Gillesland, England tussen 1493 en 29 Apr 1500, overl. Kirkoswald, Cumberland, England18 Nov 1563.

 • Anne of Hornby Dacre, Baroness Conyers  volgt.

 • Mary Dacre, Countess Shrewsbury, geb. Gillesland, Cumberland, England  1502,

overl. 29 Mar 1538.

 • Jane Dacre. geb. , overl. datum onbekend.

 • Philippa Dacre, geb. , overl. datum onbekend. Waarschijnlijk vernoemd naar haar grootmoeder van vaders kant.

 • Humprey Dacre, geb. , overl. datum onbekend.

 • Jane Dacre, de tweede met deze naam.


Bronnen, noten en/of referenties:

Douglas Richardson. Magna Carta Ancestry: A Study in Colonial and Medieval Families, 2nd Edition, 2011.


26. Anne Dacre, geb. Gillesland, Cumberland, England ca.1495, overl. Skelton, Yorkshire, England vóór 21 Apr 1548. Baroness Conyers .

Tr. 28 september 1514 Sir Christopher Conyers , 2nd Baron Conyers, geb. Hornby Castle, in Yorkshire, England.ca 1491, overl.1538. Zn.v.William Conyers, 1st Baron Conyers en Lady Anne Neville (geb. ca.1476).Uit dit huwelijk :

 • Jane Conyers, volgt.

 

Bronnen, noten en/of referenties:

Douglas Richardson. Magna Carta Ancestry: A Study in Colonial and Medieval Families, 2nd Edition, 2011.

pg 16-18.


27. Jane Conyers, geb.Mogelijk Hornby Castle ca. 1522 , overl. in Everingham, East Riding of Yorkshire, England  4 december 1558.

Tr. 4 december 1558  Sir Marmaduke Constable, geb. , overl.1 februari 1575.

Zn.v. Marmaduke Constable.


Kinderen uit dit huwelijk:


 • Robert Constable.

 • Sir Phillip Constable, of Everingham.

 • Katherine Constable  volgt.

 • Roger Constable.  

 • William Constable.  

 • Everild Constable.


28. Katherine Constable, geb. , overl. ca. 1580.

Tr.  Robert (Robert II) Stapleton, geb. ca. 1548 ( 9 jaar in 1557), overl. 1606. Begr. Wighill Yorkshire 3 oktober 1606.

Knt., of Wighill, Yorkshire, Sheriff of Yorkshire, Knight of the Shire for Yorkshire, Burgess of Wells, oudste overlevende zoon.

Na overlijden van Katherine trouwt Robert 2) met Olive Sharington ( ook Olave Sherrington) geb. ca.  1553 in Feckenham, Worcestershire, England, weduwe van John Talbot.


Kinderen uit het huwelijk met Katherine:


 • Henry Stapleton volgt.

 • Philip Stapleton

 • Jane Stapleton. Tr.Christopher Wyvill, Esq.

 • Dorothy Stapleton.


Kind(eren) uit het huwelijk met Olave:


Ursula Stapleton,  geb. ca 1585. Tr. Robert Baynard.


Bronnen, noten en/of referenties:

 • Douglas Richardson Magna Carta Ancestry: A Study in Colonial and Medieval Families Pg 777

 • Richardson, Douglas: Plantagenet Ancestry, 2nd edn. (2011), 3 vols, Volume 3, page 274, STAPLETON 15.

       -     The Wiltshire Archaeological and Natural History Magazine (Devizes, Wiltshire, England, 1856)

              Vol. 4, Page 5.


29. Henry Stapleton, geb. Wighill, Yorkshire, England 1574, overl. St. Andrews, Holborn, London, England 16 Feb 1631.

Tr.  5 Jul 1599  Mary Forster, geb. Bamborough Castle, Northumberland, England 1579,

overl. St Botolph Aldersgate, London, England , nov 1656.

Dr.v. John Forster  en een onbekende moeder .


Kinderen uit dit huwelijk:


 • Robert Stapleton Esq.

 • Philip Stapleton MP.        volgt

 • Izabell Stapleton.

 • John Stapleton.

 • Brian Stapleton.

 • Mary Stapleton.

 • Jane Stapleton.

 • Katherine Stapleton.

 • Olive Stapleton.

 • Grace Stapleton.

 • Isabel Stapleton.

 • Dorthy Stapleton.


Bronnen, noten en/of referenties:

 • Foster, J. (1871). A Pedigree of the Forsters and Fosters of the North of England and Some of the Families Connected with them. FamilySearch.

       -     Wikitree.


30. Sir Philip Stapleton MP, geb. 1603, overl. Warter Yorkshire 16 augustus 1647.

Tr.  Frances Hotham geb. 1605, overl. Wighill Yorkshire 1636.

Dr.v. John Hotham MP, overl. 1 januari 1644  (onthoofd wegens communicatie met Royalisten) en Katherine Rodes (1591-1614).


Kinderen uit dit huwelijk:

 - John Stapleton, geb. Warter on the Wolds 13 augustus 1628, overl.  Hartshead Yorkshire

   3 mei 1697.

 - Robert Stapleton, geb. Warter Yorkshire 1629, overl. 1675

 - Katherine Stapleton, geb. Wighill Yorkshire 1632, overl. 1704

 - Mary Stapleton, volgt.

 - Philipa Stapylton, geb York Yorkshire 1643, overl. 16 december 1646.

31. Mary Stapleton, geb. Wighill, Yorkshire 1636, overl.Londen 16 december 1704

Tr.  Sir Thomas FitzWilliam, 4th Viscount FitzWilliam , geb. 1645, overl. 20 februari 1704.


32. Sir Richard FitzWilliam, 5th Viscount FitzWilliam of Merrion (1677 - 1743)

Tr.  Frances Shelley ( - 1771) dr.v. Sir John Shelley of Michelgrove, 3rd Baronet en Winifred

Bridget Neville.


Kinderen uit dit huwelijk :

- Richard FitzWilliam, 6th Viscount FitzWilliam of Merrion.  volgt

- John Fitzwilliam. Tr. Barbara Chandler dochter van Edward Chandler, Bishop van Durham    

 en Barbara Brigges.

33. Richard FitzWilliam, 6th Viscount FitzWilliam of Merrion, geb. Dublin, Ierland

24 juli 1711, overl. Dublin Ierland 25 mei 1776, begr. Donnybrook Cemetery 28-05-1776 .

Hij was een Ierse bouwheer en projectontwikkelaar en de oudste zoon van den voorgaande en

volgde zijn vader op als viscount in 1743, had een zetel in het Ierse House of Lords. Hij was Vice-Admiral van Leinster  en gezworene van de  Irish Privy Council in 1766, en een

Fellow van de Royal Society.

Hij woonde een tijd bij zijn schoonvader, Sir Matthew Decker, een rijke koopman van Nederlandse afkomst, in Richmond Green, maar ging terug naar Mount Merrion  de hoofdzetel van zijn familie. Hij werd begraven at Donnybrook Cemetery.

Tr.  Engeland 03-05-1744 Catherine Decker,  geb. ca.1711, overl. 8-3-1786, begr. Richmond 15-3-1786.  Oudste dochter van Sir Matthew (Matthijs) Decker, 1st Baronet, geb. Amsterdam 1679, overl. 18-03-1749, begr. St Mary Magdalene Churchyard Richmond London en Henrietta Watkins, geb.1679, overl. 12-05-1759. Dr.v. Richard Watkins DD, rector van Whichford,Warwickshire overl. 13-02-1708 en Elizabeth Hyckes, overl. 21-10-1709.C:UsersGebruikerPicturesNieuwe afbeelding (5).png       C:UsersGebruikerPicturesNieuwe afbeelding (4).png

Catherine     en      Richard

Kinderen uit dit huwelijk:


-  Richard FitzWilliam, 7th Viscount FitzWilliam, ged. Richmond 22 August 1745, overl.   

  1816   volgt.

-  Hon. Henrietta FitzWilliam, ged. Richmond 16 October 1746, overl.

-  Hon. William Fitzwilliam, ged. Richmond 18 September 1749, overl.

-  Hon. Mary FitzWilliam, ged. Richmond 20 August 1748, overl.

-  John FitzWilliam, 8th Viscount Fitzwilliam, ged. Richmond 21 Oct 1752, overl 1830.

-  Hon. Catherine FitzWilliam, ged. Richmond 30 Oct 1753, overl.

-  Thomas FitzWilliam, 9th Viscount Fitzwilliam , ged. Richmond 3 September 1755,

   overl. January 1833.  Tr. 1780 Agnes Macclesfield.

34. Sir Richard FitzWilliam, 7th Viscount FitzWilliam of Merrion, geb. 1 augustus 1745, overl. in Bond Street, London, England 4 februari 1816. Hij was een Fellow van de Royal Society (F.R.S.), Studeerde  1764Trinity Hall, Cambridge University, Cambridge, Master of Arts (M.A.) was  Member of Parliament (M.P.) voor Wilton tussen1790 en 1816.


Bronnen, noten en/of referenties:

Blacker, Beaver Henry (1887). "Fitzwilliam, Richard". In Stephen, Leslie. Dictionary of National Biography. 9. London: Smith, Elder & Co.

Blacker, B. H. "Fitzwilliam, Richard, seventh Viscount Fitzwilliam of Merrion (1745–1816)]". Oxford Dictionary of National Biography (online ed.). Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/9660. (Subscription or UK public library membership required.)

Hansard 1803–2005: contributions in Parliament by Richard FitzWilliam
Bronnen, noten en/of referenties:


Douglas Richardson. Magna Carta Ancestry: A Study in Colonial and Medieval Families, 2nd Edition, 2011.


La Préhistoire des Capétiens, door Christian Settipani, 1993.


Burke's Peerage 1833 4th Edition Vol. 2 p,519


De Karel de Grote-nummers van Gens Nostra.


British Government, The National Archives.

Karel de Grote Reeks.

 

Deze lijn begint en komt overeen met de bestaande reeksen van van der Meijden, van Wierdeman Molendijk en Weebers, volgens kareldegrote.nl.

 

generatie/filiatie van 4. tot en met 6. zoals bij reeks 2. van van der Meijden.

generatie/filiatie van 7. tot en met 22. zoals bij reeks 18. van Wierdeman Molendijk.

generatie/filiatie 23. en 24. zoals bij reeks 41. van Westerhout.

vanaf filiatie 25. tot en met 32. eigen onderzoek.

 

Bijlage II. Afstamming van Karel de Grote via de graven van Vlaanderen. 

 

1.Karel de Grote, zn. van Pepijn de Korte en Bertrada van Laon,

geb. bij Aix-la-Chapelle 2.4.748, gedoopt door Bonefacius aartsbisschop van Mainz;

Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippijn samen op, waarbij Karel in hoofdzaak Neustrië, Bourgondië en de Provence, en Carloman in hoofdzaak Austrasië krijgen;

(Zie Bijlage I) beiden worden gezalfd op 9.10.768, Karel te Noyon en Carloman te Soissons; 
Na de dood van Carloman in 771 en onder het passeren van diens minderjarige zonen, wordt Karel de enige koning der Franken; hij wordt dan wederom gezalfd als zodanig te Corbeny; na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie tot koning der Longobarden;
Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot koning, Saint-Denis 28.7.754, en tevens door paus Stephanus II verheven tot patricius Romanorum, maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden;
door paus Leo III tot keizer gekroond, Rome 25.12.800; laat dan zijn patricius-titel vallen; zijn uiteindelijke titulatuur wordt: Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator Romanum gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum;
zijn (westers) keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse basileus Michael I Rhangabe erkend; overl. Aken 28.1.814, begr. ald. (Dom).

 

  

Echtgenotes en concubines

Karel had 4 echtgenotes en 6 concubines:

In ca. 768 een relatie met Himiltrudis (Chimiltrudis: Amautru), van Frankische origine, maar van onbekende familie.

Tr. in 769 met een dochter van Desiderius, koning der Lombarden, en van Ansa. Karel verstootte haar echter in 770 of begin 771 en stuurde haar terug naar haar vader.

Tr. voor 30.4.771 Hildegard (Houdiard), geb. in 758, overl. Thionville (Moselle) 30.4.783, begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul van Metz (Moselle), dochter van Gerold I, frankisch graaf [in de Vinzgouw] en van Imma (Emma, Emme), dochter van de Alamannen-graaf Hnabi, achterkleindochter van hertog Godfried. Zij vergezelde Karel naar Italië in 773 en 781.

Een relatie met een onbekende vrouw

Tr. te Worm in oktober 783 de oost-Frankische Fastrada (Fastrée), overl.Frankfurt aan de Rijn 10.8.794, begr. in de basiliek van St. Albanus te Mainz, dochter van Radolf, graaf van Franconië.

Tr. tussen de herfst van 794 en 796 Liutgardis (Liedgarde, Liégeard), een Alamannische, overl. Tours (Indre-et-Loire) 4.6.800 op pelgrimstocht en begr. in de kerk van Saint-Martin te Tours.

Een relatie met Madelgardis (Mathalgarde), gezien de naam mogelijk familie van de edele Vincent Madelgaire (overl. 677).

Een relatie met de Saxische Gerswindis

Een relatie met Regina (Régine, Reine) in 800

Een relatie met Adelindis in 806.

Kinderen uit zijn derde huwelijk:


- Karel, de jonge, koning, geb. 772/73, overl. Beieren 4.12.811.
- Adelais, geb. Italië tussen sept. 773 en juni 774, tijdens het beleg van Pavië, overl. Italië' aug. 774., begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz.
- Hrothrudis, geb. ca. 775, overl. 6.6.810; na aanvankelijk verloofd te zijn (in 781) met

Constantijn VI Porphyrogénete, waaruit echter geen huwelijk voortvoeide, had zij een relatie met Rorico, graaf van Rennes, overl. 1.3.839, bij wie ze een zoon had.
- Pippijn.

- Lodewijk I volgt.
- Lotharius, geb. bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778, overl. 779/80.
- Bertrade of Berta, geb. 779/80, overl. na 14.1.823; na aanvankelijk verloofd te zijn

(ca. 789) met Ecgfrith, zoon van koning Offa, had ze een relatie met Angilbert, overl.

18.2.814, hoofd van de raad van de jonge Pippijn (781).
- Gisela, geb. in 781, voor mei, overl. na 800, waarschijnlijk na 814.
- Hildegardis, geb. Thionville in 782, na 8 juni, overl. tussen 1 en 8 juni 783, begr. in

de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz.

2. Lodewijk I, geb. bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778, door paus Hadrianus I tot koning van Aquitanië gezalfd Rome Pasen (154)-781; na de dood ,van zijn oudere broers Karel en Pippijn door zijn vader tot keizer gekroond en als mederegent aangesteld Aken 11.9.813; alleenheerser 28.1.814; doet zich door paus Stephanus IV opnieuw tot keizer kronen Reims 28.10.816; ontwerpt in Aken juli 817 een regeling van de toekomstige verdeling van zijn rijk (Ordinatio Imperii) welke hij echter in 829 wijzigt ten gunste van de uit zijn tweede huwelijk geboren zoon Karel hetgeen tot een reeks burgeroorlogen leidt; tot afstand gedwongen Compiègne okt. 833 doch door zijn jongere zoons hersteld Saint-Denis 1.3.834; dit bevestigd door hernieuwde kroning Metz 28.2.835; overl. op een eiland in de Rijn bij Ingelheim 20.6.840, begr. Saint-Arnould bij Metz; had in ca. 793 een verhouding met een onbekende vrouw.

Tr. 1) 794 of 795 Irmingard, overl. 3.10.818, dr. van Ingram, graaf in de Haspengouw, en N.N.;

 

Tr. 2) Aken febr. 819 Judith (Welf), geb. ca. 800, overl. Tours 19-4-843, begr. ald. (Saint-Martin), dr. van Welf I, graaf in Beieren en Eigilwich uit Saksen. Voorts had Lodewijk tussen 851 en 853 een relatie met een onbekende vrouw.

 

Uit het tweede huwelijk:


- Gisela, geb. tussen 819 en 822, misschien in de lente van 821, overl. na 1-7-874, begr. in de abdij Saint-Calixte van Cysoing (noord), waarbij ze aan de basis stond van de oprichting. Tr. tussen 835 en 840, waarsch. ca. 836 Everhard, hertog of

markies van Friuli, overl. Italië 16.12.866, begr. in de abdij van Saint-Calixte te

Cysoing, zoon van Unruoch, graaf van Ternois.
- Karel de de Kale, Volgt.

3. Karel II, de Kale, koning, daarna keizer, geb. Frankfurt aan de Main 13-6-823, overl. Maurienne op 6-10-877, begr. klooster Nantua, later Saint-Denis. Vormt reeds vanaf 829 het middelpunt van handelen van zijn ouders om hem (in strijd met de als definitief bedoelde Ordinatio Imperii) een eigen rijk te bezorgen; door zijn vader tot koning gekroond en aangesteld tot hertog van Maine, Quierzy sept. 838 en van Aquitanië 13-12-838; strijdt na de dood van zijn vader samen met zijn halfbroer Lodewijk de Duitser tegen hun oudste broer Lotharius I, welke zij verslaan bij Fontenoy (bij Auxerre) 25-6-841; verkrijgt West-Francië bij het verdelingsverdrag van Verdun aug. 843; wordt na jarenlang verzet van de aristocratie in het hem toebedeelde rijksdeel alsnog door "bijna alle" wereldrijke en geestelijke groten van Aquitanië tot koning gekozen en door de aartsbisschop van Sens gezalfd en gekroond, Orléans 848; weet echter (o.a. door de voortdurende Noormannen-invallen) pas vanaf 860 een zekere consolidering te bereiken; schaart zich van dan af, samen met Lodewijk de Duitser, aan de zijde van Theutberga wier huwelijk met hun neef Lotharius II kinderloos is, wat dus tot een komende verwerving, althans deling van het middenrijk kan leiden; laat zich na de plotselinge dood van Lotharius II (8-8-869) tot koning van Lotharingen wijden Metz 9-9-869, doch moet het oostelijke deel daarvan afstaan aan Lodewijk de Duitser bij het verdrag van Meersen 8-8-870; laat zich na de dood van zijn neef Lodewijk 11 door paus Johannes VIII tot keizer kronen, Rome 25-12-875; geacclameerd door een Italiaanse Rijksverzameling als "protector et defensor" (en daarmee feitelijk tot koning) Pavia febr. 876; tracht na de dood van Lodewijk de Duitser (28-8-876) via een bliksemveldtocht naar Aken alsnog het hele middenrijk te verwerven, maar wordt door Lodewijk de Jonge bij Andernach verslagen 8-10-876; treft op een rijksverzameling te Quierzy (waar voor de duur van zijn afwezigheid de erfelijkheid van lenen per cartularium wordt afgekondigd 14-6-877) voorbereidingen om de paus tegen de Saracenen te hulp te komen, maar ziet daartoe in Italië geen kans.

Tr. (1) Quierzy 13-12-842 Ermentrudis, geb. ca. 830; overl. 6-10-869; dr. van graaf Odo van Orléans;

Tr. 2) 12 -10-869, bevestigd Aix-la-Chapelle 22-1-870, een Bosonide vrouw, overl. tussen 910 en 3 febr. 911, dochter van Bivin, graaf en abt van Gorze en van NN, dochter van Boso de Oude, graaf van Italië, en nicht van koningin Theutberga, echtgenote van Lotharius II.


Uit het eerste huwelijk:

 

- Judith, volgt.

- Lodewijk,
- Karel, het kind, koning van Aquitanië, geb. 847 of 848, overl. bij Buzzancais

29-9-866, begr. in de kerk Saint-Sulpice te Bourges. Tr. 862 NN, weduwe van graaf Hunibert (graaf van Bourge?), kinderloos.
- Carloman, de Blinde. Werd op last van zijn vader de ogen uitgestoken; werd abt van Saint-Médard te Soissons, overl. Echternach 877 of 878.
- Lotharius, overl. 865, voor 25 dec. Abt van Moutier-Saint-Jean, daarna te Saint- Germain in Auxerre, waar hij overleed.
- Ermentrudis, vermeld als abdis van Hasnon en Oostervant op 11-7-877.
- Hildegardis.
- Gisela.
- Rothrudis, abdis van Andlau, overl. na 889.

Uit het tweede huwelijk:


- Rothildis, geb. ca. 871, overl. 928 of 929, tr. ca. 890 Rodgar, graaf van de Maine, overl. voor 31-10-900, neef van Hugo, graaf van Bourges.

- Drogo, geb. 872 of 873, overl. 873, of 874, begr. in de abdij van Saint-Amand in Vlaanderen.
- Pippijn, geb. 872 of 873, overl. 873 of 874, begr. in de abdij van Saint-Amand in Vlaanderen.
- NN, geb. 23-3-875, overl. kort na de geboorte.
- Karel, geb. 10-10-876, overl. 877, voor pasen, begr. in de kerk van de abdij van Saint-Denis.

 

4. Judith van West-Francie, geb. omstr. 844, overl. na 870,(dochter van IIIE Karel II, de Kale) tr. (1) Verberie 1 okt. 856 Aethelwulf, koning van Wessex, tr. (2) 858 Aethelbald, koning van Wessex, werd in de lente van 862 geschaakt, tr. Auxerre 13 dec. 863 Boudewijn IJserenarm, graaf van Terwaan 866, bestuurder van de gouwen Kortrijk, Aardenburg en West Vlaanderen en mogelijk Mempiscus (tussen Gent en Kortrijk), verloor na de schaking van Judith van West Francië zijn graafschappen 862 maar verzoende zich met Karel de Kale en werd opnieuw aangesteld tot graaf in de gouwen Vlaanderen, Waas en Gent 864 en na 866 in de streek Sint-Omaars (Ternois), leke-abt St. Pietersabdij te Gent 870, toezichthouder en raadgever van kroonprins Lodewijk (de Stamelaar) bij het vertrek van Karel naar Italië, overl. 21 jan. 879.

 

5. Boudewijn II de Kale, geb. omstr. 864, graaf van Vlaanderen 879-918, usurpeerde na afloop van invallen van de Noormannen van de jaren 879-883 grondbezit en rechten in de hele streek tussen Schelde en Artois, gold als grondlegger van Vlaanderen als terrotoriaal vorstendom, wisselde herhaaldelijk van partij in de strijd tussen de diverse Westfrankische Koningen en liet aartsbisschop Fulco van Reims (900) en graaf Heribert I van Vermandois (voor 907) vermoorden, richtte een groot aantal burchten op ter bescherming van zijn gebied, overl. 10 sept. 918, begr. Gent, tr. omstr. 884 Aelfthryth van Wessex, geb. omstr. 872 (dochter van Alfred I de Grote, koning van Engeland 871-899, en Elswitha van Gainsborough), stak omstr. 884 het Kanaal over, gravin van Vlaanderen, overl. 7 juni 929/

 

6. Arnulf I (de Grote), geb. 885/90, graaf van Vlaanderen 918-964, na de dood van zijn vader graaf van Noord-Vlaanderen en na de dood van zijn broer Adalofi heer van Boulogne 933, veroverde het graafschap Ponthieu, bevorderde de kloosterhervormingen van Gerard van Brogne, deed grote schenkingen aan de St.Pieter te Gent, trof regelingen met de Westfrankische Koning Lotharius ter bescherming van diens jeugdige kleinzoon als opvolger in 962, overl. 27 maart. 965, begr. St.Pieter te Gent, tr. 933 of 934 Adela van Vermandois, geb. 910/15 (dochter van Heribert II, graaf van Vermandois 907-943) en Adela (of Liegarde) van Neustrie), werd uitgehuwelijkt om de vrede tussen het huis Vlaanderen en de Heribertiner graven te bestendigen 933, gravin van Vlaanderen, overl. tussen 958 en 960, begr. Gent. Hieruit o.m.:

Boudewijn III, volgt hierna.

Hildegard,

Elstrude, volgt Reeks 159.

7. Boudewijn III van Vlaanderen, geb. ca. 940, geassocieerd in het bestuur door zijn vader 958, overl. 1-1-962, tr. ca. 961 Mathilde van Saksen, overl. 25-5-1008, dr. van Herman 'Billung', hertog van Saksen, en Hildegard N.

 

8. Arnulf II van Vlaanderen, bijgenaamd 'met de Baard' ('barbatus'), geb. 961/62, graaf van Vlaanderen ter opvolging van zijn grootvader 964/65, zij het onder bescherming en voogdij van de Westfrankische koning tot ca. 976; overl. 30-3-988, begr. Gent, tr. ca. 968 Rozala van Ivrea, geb. 950160, zij hertrouwt als weduwe (voor 1-4-988) Robert II 'de Vrome' ('Le Pieux') koning van Frankrijk (zij heet daar: Suzanna), maar wordt verstoten 992 en keert naar Vlaanderen terug; overl. 7-2 of 13-12-1003, begr. Gent, dr. van Berengarius 11, markgraaf van Ivrea, koning van Italie en Willa van Tuscie.

 

9. Boudewijn IV van Vlaanderen, bijgenaamd 'met de Schone Baard' ('pulchrae barbae'), geb. ca. 975; graaf van Vlaanderen 988, overl. 30-5-1035, begr. Gent (Sint-Pieters), tr. (1) ca. 1005 Otgiva van Luxemburg, geb. ca. 985/90, overl. 21-2-1030, dr. van Frederik van Luxemburg, graaf in de Moezelgouw, voogd van Stavelot, en N. van Gleiberg.

 

10. Boudewijn V van Vlaanderen, geb. ca. 1013, overl. ald. 1-9-1067, begr. ald. (Sint-Pieter), naar de plaats waar hij bij voorkeur resideerde bijgenaamd 'van Rijsel' ('de Lille', 'Insulanus'), tr. Parijs begin 1028 Adelheid (Aelis) van Frankrijk, geb. ca. 1009 of 1019, gravin van Coutance, overl. Mesen 8-1-1079, begr. ald., wellicht weduwe van Richard III van Normandi&3235; (overl. 6-8-1027), dr. van Robert II 'de Vrome' ('le Pieux') koning van Frankrijk en diens derde gemalin Constante van Provence.

 

11. Boudewijn I/VI van Vlaanderen, geb. ca. 1030 (doch mogelijk wat later), overl. 17-7-1070, begr. in de door hem herstelde abdij Hasnon, tr. 1051 Richilde 'van Henegouwen', (mogelijk uit het geslacht Egisheim; zij geldt als een nicht of achternicht van paus Leo IX, weduwe van Herman graaf van Henegouwen, overl. ca. 1050, zn. van Reginar V van Henegouwen en Mathilde van Verdun), regentes van Henegouwen na 1070, overl. 15-3-1086.

 

12. Boudewijn II van Henegouwen, geb. ca. 1056, graaf van Henegouwen, neemt deel aan de Eerste Kruistocht; wordt na de inname van Antiochie (juni 1098) ermede belast dat te gaan melden aan de keizer in Constantinopel doch wordt tijdens deze tocht in Klein-Azie kennelijk overvallen en vermoord; wordt bijgenaamd 'van Jeruzalem' (hoewel hij die stad nooit heeft bereikt), tr. 1084 Ida van Leuven, geb. ca. 1065, begeeft zich als weduwe naar Klein-Aziëom daar persoonlijk (doch vergeefs) een onderzoek in te stellen naar het lot van haar gemaal, overl. na 1103, dr. van Hendrik II, graaf van Leuven en Adela van de Betuwe.
Hieruit o.m.:

Boudewijn III,volgt hierna

Arnoul, volgt Reeks 63.

 

13. Boudewijn III van Henegouwen, geb. 1087/88, graaf van Henegouwen, overl. 1120, tr. ca. 1107 Jolante van Gelre, regentes van Henegouwen 1120-ca. 1125, begr. Bergen (Mons, Sainte-Waudru), dr. van Gerard I graaf van Gelre en Clementia van Poitou, vrouwe van Gleiberg. 
Hieruit o.a.:

Boudewijn, volgt hierna.

Gerard, volgt Reeks 127.

Richildis, volgt Reeks 194.

 

14. Boudewijn IV van Henegouwen, geb. ca. 1110, graaf van Henegouwen, overl. Bergen (Mons) 6-11-1171, begr. ald. (Sainte-Waudru), tr. ca. 1130 Adelheid (Alice) van Namen, geb. ca. 1110, overl. juli 1168, begr. Bergen (Mons, Sainte-Waudru), dr. van Godfried, graaf van Namen en diens tweede gemalin Ermesinde van Luxemburg.

 

15. Boudewijn V van Henegouwen, geb. ca. 1148, graaf van Henegouwen 1171; overl. Bergen (Mons) 17-12-1195, begr. ald. (Sainte-Waudru), tr. Le Quesnoy april 1169 Margaretha van Vlaanderen, geb. ca. 1140/45, na de dood van haar broer (graaf Philips van de Elzas) gravin van Vlaanderen 1191, overl. Brugge 15-11-1194, begr. ald. (Sint-Donaas), dr. van Dirk van de Elzas, graaf van Vlaanderen, en diens tweede gemalin Sybille van Anjou.

 

16. Boudewijn VI van Henegouwen, geb. Valenciennes juli 1171, overl. in Bulgaar-se gevangenschap na 20-7-1205, tr. Chateau-Thiery 13-1-1186 Maria van Champagne, geb. ca. 1174, blijft bij vertrek van haar gemaal wegens zwangerschap achter en fungeert vooreerst als regentes van Vlaanderen en Henegouwen; vertrekt na de geboorte van haar tweede dochter Margaretha, alsnog maar overlijdt zonder haar gemaal te hebben weergezien Akko 9-8-1204, dr. van Henri I 'le Liberal', graaf van Champagne, en Maria van Frankrijk.

 

17. Margaretha van Constantinopel, geb. juli/aug. 1202, ged. Valenciennes (Saint-Jean), overl. 10-2-1280, tr. (1) Le Quesnoy (voor 23)-7-1212 Bouchard van Avesnes, geb. ca. 1182 of eerder (1172, overl. begin 1244, begr. abdij Clairefontaine, zn. van Jacques d'Oisy, heer van Avesnes, en Adele de Guise; tr. (2) 18-8/15-11-1223 (dispensatie vanwege verwantschap in de 3de/4de graad verleend mei 1230) Guillaume II van Dampierre, heer van Dampierre 1217, connetable van Champagne 1221; overl. 3-9-1231, begr. Orchies (Cistercienserinnenklooster), in 1257 overgebracht naar Flines; zn. van Guy II van Dampierre, connetable van Champagne, door huwelijk seigneur de Bourbon en van Montlucon, en Mathilde, erfgename van Bourbon.
Uit het eerste huwelijk:

 

18. Jan I van Avesnes, geb. Houffalize april 1218, overl. Binche of Valenciennes 24-12-1257, tr. kort na 20-8-1246 (pauselijke bekrachtiging, met dispensatie, 25-10-1246) Aleida van Holland, dr. van Floris IV van Holland en Machteld van Brabant.

 

19. Jan II van Avemes, geb. ca. 1247; graaf van Henegouwen (Jan I), overl. Valenciennes of Bergen (Mons) 11 of 12-9-1304, tr. 1270 of begin 1271 Philippine van Luxemburg, overl. 6-4-1311, dr. van Hendrik II 'de Blonde' van Luxemburg en Margaretha van Bar.

 

20. (bast.) Aleid van Henegouwen, overl. na 12-6-1351, tr. (1) ca. 1312 (met pauselijke dispensatie wegens 4e-graads verwantschap) Wolfert II van Borselen, heer van Veere en Zandenburg, ridder, overl. voor 6-4-1317, zn. van Wolfert I van Borselen en Sibylle (van Praet of van Randerode?).

 

21. Wolfert III van Borselen, geb. ca. 1313?, heer van Veere en Zandenburg, overl. juni 1351, tr. (2) Hadewich Both van der Eem, overl. in of voor 1371, begr. Utrecht (Domkerk), dr. van Gijsbert Both, heer van der Eem, en Margaretha van Arkel.

 

22. Aleida van Borselen, geb. ca. 1343, overl. na 26-8-1414, tr. (1) in of voor 1363 Jan van Heenvliet, geb. ca. 1335, ridder, heer op Bleijdestein, vermeld 1351-63, overl. voor 29-8-1387, zn. van Jan, heer van Heenvliet.
Hieruit o.m.:

Jan,

Zweder, volgt hierna.

 

Bronnen, noten en/of referenties:

Aleida van Borselen, geb. ca. 1343, ovl. na 26.08.1414, datum/bron: 18.11.2003 KdG18, GrJ347,352, OV2001p549.

Trouwt (2) ca. 1365 met Jan van Cruyningen, ovl. 1392. Vermeld in 1363 als zij geld leent aan haar broers Wolfaert en Henric; komt in 1387 voor als weduwe van Jan van Heenvliet als Aleyd, met haar zoons Jan en Sweder van Heenvliet. Zij was toen reeds hertrouwd met Jan van Cruyningen. Ze krijgt 1390 van de Hertog een schor voor Wemeldingen te bedijken. Ze schenkt 07.12.1408 aan het Predikherenklooster in den Hage een jaarrente van 12 pond Hollands en een Engelse nobel voor haar jaargetijde op haar sterfdag en dat van haar beide echtgenotes, verzekerd op 8 gemet land in Heenvliet. Op 26.08.1414 draagt ze (als Alijt van der Veer, vrouwe van Kruinigen) het ambacht van Stormszand over aan haar nakomelingen.

Jan van Heenvliet, geb. ca. 1335, ovl. voor ca. 1365* (zie info 308), datum/bron: 17.11.2003 KdG18, GrJ347.

Ridder, heer op Bleijdestein (bij Brielle), vermeld 1351/63. Wordt in 1360 beleend met het huis ten Velde in Maasland. Hij trouwt Aleida van Borselen, getrouwd in of voor 1363.

Philip van Dael, Karel de Grote page (+ reeksnummer, 0=eerste generaties, ex=excursiones) (www.kareldegrote.nl).

Gegevens van Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

23. Zweder van Heenvliet, ridder, heer op Bleijdestein, baljuw van West-Voorne 1400/01.

Hij neemt in 1396 deel aan de eerste tocht naar Friesland. Hij verkoopt Bleijdestein in 1418 aan zijn neef Jan. Overl. vóór 5-2-1423,

tr. (1) Margriet Jansdr. Van Groeneveld (gelijftocht 1389),

tr. (2) Elisabeth Jansdr. van Cattendijke (gelijftocht 13-2-1397), overl. in of na 1406,

tr. (3) Sophie Gerrit Jansdr. van Abbenbroek

Uit een buitenechtelijke verhouding, mogelijk een voorkind bij de tweede echtgenote:

 

24. (bast.) Maria van Heenvliet, overl. 2-4-1456, begr. Geervliet (kerk), wapen: een klimmende leeuw, waar- onder een versmalde schuinbalk, tr. Boudewijn Willemsz. (van Drenckwaart), leenman van Putten, lid van de vierschaar 1433, schepen van Geervliet 1438, overl. 25-11-1452, begr. Geervliet (kerk), zn. van Willem Boudewijnse (van Drenckwaart)

GN 1990.

bron: Greidanus-Jaeger

Deze grafzerken in de kerk van Heenvliet vertonen gestileerde afbeeldingen van Boudijn Willemsz en zijn vrouw Maria.

Boudijn was o.a. dijkgraaf van Zuidland (1422), Maria een illegitieme dochter van ridder Zweder van Heenvliet. Hun nageslacht noemt zich van Drenkwaert, één der invloedrijkste Dordtse patriciërfamilies.

Hun lijfspreuk luidde: "argent faict tout".

 

Bronnen, noten en/of referenties:

Boudijn Willemsz (van Drenkwaert), ovl. 25.11.1452, begraven in Geervliet (zerk in de kerk), datum/bron: 17.11.2003 DORp279, GrJ346.

Dijkgraaf en schout van Zuidland 1422, leenman van Putten, lid van de vierschaar 1433, schepen van Geervliet 1438. Hij bezat een Hoeve genaamd Drenkwaert te Westenrijk. Boudewijn Willemszoon was betrokken bij de inpoldering van de polder Westenrijk (Zuidland), wat wellicht tot de grote rijkdom van zijn nageslacht bijgedragen heeft. Verder was hij medefinancier van de bedijking van het Oudeland van Strijen na de St. Elisabethvloed. Zijn nakomelingen te Dordrecht bleven door het uitoefenen tallozer ambten met Voorne / Putten verbonden. Zijn grafschrift in de kerk van Geervliet: "HIER LEYT BEGRAVEN BOUWEN WILLEMS DIE STARF INT JAER MCCCCLII OP SINT CATARINENDACH. BIT VOER SIJN SIEL". Zijn zerk vertoont een staande figuur met banderol, waarop: "MATER DEI MESERERE MEI", tussen de benen zijn wapen: een zwaan.

Hij trouwt Maria van Heenvliet.

Maria van Heenvliet, ovl. 02.04.1456, begraven in Geervliet (zerk in de kerk), datum/bron: 17.11.2003 GrJ346,347, KdG41.4,40

Begraven in de kerk van Geervliet, grafschrift: "HIER LEYT BEGRAVEN MARITGEN BOUWEN WILLEMS WIJF WAS DIE STARF INT JAER MCCCCLVI OPTEN TWEDEN DACH IN APRIL. BIT VOER DE SIEL". De zerk veroont een staande vrouwenfiguur met banderol, waarop "O MATER DEI MEMENTO MEI", naast haar hoofd haar wapen: een klimmende leeuw, waaronder een versmalde schuinbalk.

Willem Frijhoff, Jan van Herwaarden e.a., Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Uitgeverij Verloren, Hilversum, 1996).

Gegevens van Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

 

[Drenckwaert, Boudewijn van]

DRENCKWAERT (Boudewijn van), zoo genoemd naar de hoeve van dien naam in Zuidland, leefde in de 15e eeuw. Hij was gehuwd met Maria van Heenvliet. Het wapen der familie werd sedert: Drenckwaert (een zwaan), gekwartileerd met Heenvliet (een leeuw).

Willem (1) van Drenckwaert, overl. 1488, was de eerste, die te Dordrecht kwam wonen. Hij was burgemeester der gemeente in 1475-76. Uit zijn huwelijk met Machtelt Pallaes Jansdr. had hij 22 kinderen.

Boudewijn (2) van Drenckwaert, zoon van den voorgaande, gehuwd met Margaretha van Cleyburgh, overl. 1537, was baljuw en rentmeester van den lande van Voorne en stierf 28 jaren oud, den 4en Sept. 1496.

Willem (2) van Drenckwaert, oudste zoon van den voorgaande, was heer van Giessenburg en half Puttershoek. Hij volgde hierin zijn oom Johan (1), die volgt, op, in 1555. In de jaren 1537-38, 1543-44, 1546-47, 1549-50, 1553-54, was hij burgemeester van Dordrecht. Als schepen vindt men hem 1517-18, 1522-23, 1526-27, 1530-31, 1533-34. Hij overleed tijdens zijn burgemeesterschap in 1554. Ook bekleedde hij den post van raad en rentmeester van Zuid-Holland. Hij was gehuwd met Cornelia van Steenhuysen Wouwericksdr. overleden 1538.

Boudewijn (3) van Drenckwaert, zoon van den voorgaande, was als zijn vader raad en rentmeester-generaal van Zuid-Holland, schepen in de jaren 1558-59, burgemeester 1560-62, 1564-65, 1567-69, 1571. Na den overgang van Dordrecht in 1572 geraakte hij, evenals al zijn verwanten buiten de regeering en stierf in 1578 op 63-jarigen ouderdom. Hij was gehuwd met Catharina van Hoogelande Jaspersdr.; later met Janneken of Johanna Suys. Bij de eerste had hij drie zonen en een dochter, bij de tweede een dochter. Zijn zoons Cornelis en Johan (2) die volgt, hadden geen nakomelingen, zijn zoon Willem twee dochters, zoodat de familie van Drenckwaert in de mannelijke lijn met Johan van Drenckwaert in 1606 uitstierf.

Zie: van Beverwijck, 't Begin van Holl. in Dordr., blz. 18-24. van Dalen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7(1927)P.J. Blok, P.C. Molhuysen

 

25. Willem Bouwensz. (van Drenckwaart), schepen 1472/73 en burgemeester van Dordrecht 1474/85, beleend in Mijnsherenland 15-4-1462, overl. Dordrecht 1488, tr. Magteld Jansdr. Pallaes, overl. 24 -2-1506, dr. van Jan Claesz. op ‘t Pallaes en Kornelia Jansdr. van Rietbeek.

Hieruit o.m.:

Jan Willems Drenckwaart.

Boudewijn Willems Drenckwaart.

Cunera Drenckwaart.

Maria Willemsdr Van Drenckwaert, tr. 1480 Willem Jan Reyersz Van Alblas,

Adriana Willems Drenckwaart, volgt.

Dingnum Drenckwaert.

 

Bronnen, noten en/of referenties:

Willem Bouwensz (van Drenkwaert), ovl. 1488 in Dordrecht, datum/bron: 17.11.2003 GrJ346, KdG41, DORp279,212,221,359, OV1967p74.

Schepen 1472/73 en burgemeester van Dordrecht 1474...85. Schout en dijkgraaf van Westenrijk (Zuidland) 1477/92. Hij vestigde zich als eerste van zijn familie te Dordrecht (poorter 1461). Een bewaard gebleven laatgotische kelk met het wapen Van Drenckwaert ingegraveerd werd wellicht gebruikt in de door Willem gestichte familiekapel in de Augustijnenkerk. Zijn wapen (1517, 28): gievierendeeld, 1 en 4 een zwaan, 2 en 3 een klimmende leeuw. [De van Drenckwaerts konden door hun grote financiële kracht talloze ambten bekleden (pachten), hun devies luidde: "argent faict tout". Omstreeks 1558 bewoonden ze het huis met de meeste schoorstenen (18 stuks), de top van Dordts welvaren. Dit huis aan de Wijnstraat had een huurwaarde van 120 rijnsgulden (waarvan 36 voor de wijnkelder). De laatste schout voor de opstand, Jan van Drenckwaert, liet zich schilderen als Salomo, door een schilder, die hij vanwege ketterij ter dood moest veroordelen].

Hij trouwt Machteld Jansdr op 't Pallaes.

Machteld Jansdr op 't Pallaes, ovl. 24.02.1506, datum/bron: 17.11.2003 GrJ338,346, KdG41.3,41

Haar broer Adriaen wordt te Dordrecht tot schepen gekozen, nadat de stad door de Kabeljauwen is ingenomen. Hij zegelt met 3 mannenhoofden.

Willem Frijhoff, Jan van Herwaarden e.a., Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Uitgeverij Verloren, Hilversum, 1996).

C. Hoek, WAPENS VAN DE SCHEPENEN VAN DORDRECHT (1294-1622) (Ons Voorgeslacht 1967, blz. 69-78, 106-115).

Gegevens van Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

 

Willem Bouwenszoen van Drenckwaert wordt genoemd in een getuigenverklaring.

Aktenummer 3, Folionummer: 2v: Soort akte: getuigenverklaring, 01-04-1544; akte niet gedateerd.

Anders/geen: willem bouwenszoen van drenckwaert

Voornaam: willem, Tussenvoegsel: van, Achternaam: drenckwaert, Patroniem : bouwenszoen

Beroep: burgemeester.

Toegangsnummer: 9 Gerecht van Dordrecht. Inventarisnummer 1530.

Joffrou Maria van Drencvvaert troude Willem van Alblas, Borgemeester van Dordrecht

Joffrou Digna van Drencvvaert troude Adriaen van Cleyburgh Cornelissz in den Briel

Joffrou Cunera van Drencvaert troude Claes van Meerdervoort.

Joffrou Adriane van Drencvvaert troude Iacob Heerman Schepen in Dordrecht 15oo.

[ouders] van onder andere Gijsbrecht Heerman mede aldaer Schepen Had getrout I off Margriet Oem Daniels dochter ende liet na Daniel Heerman getrout met Clementia Adriaens ende van Hervan

Herman Heerman die troude vveduvve van Herbert van BeIoff Cornelia van Slingelant Baumont Bouvven Willemssz Bailliou ende Rentmeester van Doorn sterfden4 Septemb 1496 in den Briel oudt ze jaren Hadghetroue Ioff Margriet van Cleyburgh Cornelis dochter overleden 1537Lieten nae Willem van deservolght vvaert hadt ghetrout Ian PauCaerle van Drenckvvaert vvelsz vander Eyck van Breda Bailliou van Putten sterf1541 ende vvan

Margriet vander sonder oir Eyck ghetrout met Ian vander Ioff Catharine van Drenc Steen Licentiaet inde Medicine

Bron: 't Begin van Hollant in Dordrecht, mitsgaders der eerster stede ...Door Johan van Beverwijck 1640.

26. Adriana van Drenckwaart geb. 1475.

Tr. Dordrecht 1495 Jacob Ghijsbrechtsz Heerman geb. ca. 1472, student Orleans 1496, schepen 1500-’01 en vroedschap 1505-’06 van Dordrecht, woont te Brielle 1534, beleend met ambachtsheerlijkheid Maasdam 1497. Overl. Brielle 1534,

begr. ald. (St. Catharinakerk). Jacob was eerder gehuwd met Eva (Yefgen) Jansdr Mourijn.

Uit het huwelijk met Adriana:

Maria van Heermans geb. 1501.

Mechteld Jacobsdr geb. 1505, tr. Jacob Jacobs Oem. Burgemeester van Dordrecht 1556.

Willem Jacobs geb. 1507.

Dionys Heerman.

Gijsbrecht Jacobsz , volgt.

 

Bronnen, noten en/of referenties:

 

Bron: 't Begin van Hollant in Dordrecht, mitsgaders der eerster stede ...Door Johan van Beverwijck 1640.

 

De familie Heerman.

Jacob Heerman Ghijsbrechtszoon, overleden in 1534, had in Orléans gestudeerd en was gehuwd met Ariana van Drenckwaert, dochter van een Dordts burgemeester. Zijn oudste zoon werd schepen in Dordrecht, zijn jongste dochter trouwde een Dordtse burgemeester, Jacob Oem. Drie andere kinderen bleven in Den Briel:

Heer Dionys was kanunnik in het Brielse kapittel, Willem was van 1541 tot 1555 schout en aanvankelijk tevens substituut van de baljuw en bewoonde een huis van 14 £. Hun zuster, Marie Heerman, was gehuwd met de rentmeester-generaal Jan Corneliszoon van Kerckwerve (1488-1562).

Bron: Brielle in hervormingstijd W. TROOST EN J. J. WOLTJER

27. Gijsbrecht Jacobsz Heerman geb. 1510, overl. ca.1539

Schepen en vroedschap Dordrecht, Ambachtsheer van Maasdam.

Tr. ca. 1539 Margretha Daniels Oem geb. ca.1509, overl. 1586.

Dr.v. Daniel Jacobsz Oem en Geertruijda Cornelisdr Haak

Hieruit o.m.:

Adriana Heerman.

Boudewijn Heerman, tr. Pieternella van Hooghland.

Gijsbert Heerman.

Jacomina Heerman.

Geertruid Heerman.

Daniel Heerman, volgt.

Bronnen, noten en/of referenties:

 

Bron: 't Begin van Hollant in Dordrecht, mitsgaders der eerster stede ...Door Johan van Beverwijck 1640.

 

ORA Dordrecht inv. 718, akte 337: op 16 sept. 1588 compareren Petronella van Hoogelande, weduwe van Boudewijn Heerman Gijsbertsz., als moeder en voogdes van haar kinderen, m.n. Gijsberts, Cornelis en Daniël Boudewijn Heermansz. en Joanna en Geertruijd Boudewijn Heermansdr. en Cornelis 't Jong Cornelisz., als man en voogd van Margareta Boudewijn Heermansdr., allen erfgenamen van wijlen Margareta Ooms Daniëlsdr., weduwe van Gijsbert Heerman Jacobsz. Comparanten verklaren, dat zij tot kwijting van zekere rentebrief van 3 ponden groten Vlaams jaarlijks, die Jeutgen Dircxdr., weduwe van Jacobs Spaens, sprekende had op Margareta Daniëlsdr., verzekerd op 6 morgen land, liggende in de ambachtsheerlijkheid Maasdam, aan Jeutgen getransporteerd hebben een rentebrief van 3 ponden groten Vlaams jaarlijks, sprekende op Cornelis Pietersz. zeepzieder, welke rentebrief comparanten is aangekomen bij overlijden van hun grootmoeder Margareta Ooms.

 

Marijken Aert Jansz. weduwe huurt van Grietgen Heermans om 40 gl.    12-16

Grietgen Heermans   20

[Deze inschrijving betreft het huis "'t Zeepaert" in de Wijnstraat. Grietgen Heermans heette eigenlijk Margriete Oem (ca. 1508-1586) en was een dochter van Daniël Oem Jacobsz. en Geertruyd Haeck Cornelisdr. Zij trouwde in 1526 met Gijsbrecht Heerman, ambachtsheer van Maasdam. Het manuscript van Wouter van Gouthoeven vermeldt, dat dit echtpaar woonde in het huis van Margriete's vader, genaamd "'t Zeepaert", staande tegenover de Hoppenbiersteiger*. Margriete verkocht het huis in 1582 aan Cornelis Pietersz. zeepzieder. (Oud-Dordrecht 2007, nr. 2, p. 20 e.v.)

 

RAD Gegevens overgenomen van vww.andredenhaan.ismijnpassie.nl

 

C. Hoek, 'Heerman', Ons Voorgeslacht, XVII (1962) 1-13.

28. Daniel Heerman geb. ca. 1536, overl. 1562

Tr. Clementia Adriaensdr

Hieruit o.m.:

Haesgen Heerman.

Mayke Heerman.

Herman Heerman tr. Cornelia van Slingeland, alias van Capel.

Agnieta Heerman, volgt.

Bronnen, noten en/of referenties:

 

Bron: 't Begin van Hollant in Dordrecht, mitsgaders der eerster stede ...Door Johan van Beverwijck 1640.

 

Herbert Jansz. van Beaumont, brouwer in "den Bock" in de Wijnstraat, overleden vóór 29 juni 1582, trouwde Cornelia van Slingeland, alias van Capel, overleden 1617, dochter van Simon van Slingeland en Geertruij van Gameren, trouwde 2e Dordrecht 19 jan. 1586 Herman Heerman Daniëlsz. 

(Ons Voorgeslacht 2006, p. 101) Gegevens overgenomen van vww.andredenhaan.ismijnpassie.nl

 

C. Hoek, 'Heerman', Ons Voorgeslacht, XVII (1962) 1-13.

29. Agnieta (Agneete) Daniëlsdr Heerman

Tr. Adriaan (Adriaen) Huybertsz Verveer geb.

Dr. v.

Hieruit o.m.:

Catherina.

Huijbrecht Atijensz tr. Aeltgen Jansdr de With.

Elisabeth, volgt.

 

Bronnen, noten en/of referenties:

 

Bartholomeus Adriaensz. Ronaer, geboren ca. 1610, jongman van Zwijndrecht wonende bij de Grote Kerk te Dordrecht (1638), pondgaarder te Dordrecht (1638-1663), trouwde (huwelijkse voorwaarden Dordrecht 5 jan.) 1638/NG Dordrecht 31 jan./14 febr. 1638 (proclamatie Zwijndrecht) Catherina Adriaen Hubrechtsdr. Verveer, geboren naar schatting ca. 1600, van Dordrecht wonende bij het Groothoofd (1625), weduwe van Willem Gijsbrechtsz. pondgaarder wonende bij de Grote Kerk (1638), trouwde 1e NG Dordrecht 5 jan./4 mrt. 1625 Willem Gijsbrechtsz., jong gezel van Dordrecht wonende bij Willem Zieren (1625), pondgaarder te Dordrecht, dochter van Adriaen Huijbrechtsz., schipper te Dordrecht, en Agneete Hermans (Heerman Daniëlsdr.)

RAD Gegevens overgenomen van www.andredenhaan.ismijnpassie.nl

 

30. Elisabeth Aryensdr Verveer geb. overl. Dordrecht 4-12-1674.

Tr. Matthijs Paus. 

Hieruit o.m.:

Agnietje Paus, tr.1) Cornelis Frederijcksen Roskam, tr. 2) Jan Hendricksz Westerhout.

Elisabeth (Lysbeth) Paus tr. Lambertus (Lambrecht) Brantwijck.

Catrina Paus, tr. Dirck Cornelisz Dekker volgt.

Maria Paus. Tr.1) Crispijn van Outgaerden (Ontgaerden), tr. 2) Isaäc Bavelaar.

Matthijs Paus.

 

Bronnen, noten en/of referenties:

 

5 jan. 1638: comp. Bartelmeeus Arijensz. Roonaer, jongman, geassisteerd met Adriaen Jacobsz. Roonaer, schout van Zwijndrecht, en Neeltgen Lambrechtsdr., zijn vader en moeder, enerzijds en Catherina Adriaensdr. Verveer, weduwe van Willem Gijsbrechtsz., pondgaarder te Dordrecht, geassisteerd met Huijbrecht Arijensz. Verveer, haar broer, Mattijs Paus, [gehuwd met Elisabeth Adriaensdr.], haar zwager, en Herman Heerman, haar oom van moederszijde, anderzijds, om huwelijkse voorwaarden te maken. Er zal geen gemeenschap van goederen zijn. De aanstaande bruidegom zal inbrengen een bedrag van 2000 gl. in contant geld, welke zijn ouders beloven hem ten huwelijk te zullen meegeven, boven zijn "uitzetting" van kleren e.d. De aanstaande bruid zal inbrengen alle goederen, die zij op dat moment bezit. Als de bruidegom en zijn ouders komen te overlijden zonder wettige kinderen na te laten, zullen zij aan de bruid of het kind, dat Willem Gijsbrechtsz. bij haar heeft verwekt, een bedrag van 2500 gl. nalaten, uit te keren na het overlijden van de langstlevende van hen drieën. Akte is door de comparanten ondertekend. (ONA Dordrecht inv. 81, f. 138 e.v.)

Gegevens overgenomen van www.andredenhaan.ismijnpassie.nl

31. Catrina Paus geb. Dordrecht 23-08-1645, ged. Dordrecht 04-09-1646, overl. Londen 28-12-1708 (op de leeftijd van 63). Begr. Londen, Austin Friars Churchyard Londen Engeland.

Dr. v. Matthijs Paus, overl. 3-07-1670 en Elisabeth Arijensdr Verveer, overl. 04-12-1674.

Mogelijk had Matthijs Decker , na overlijden van zijn vader in 1692, zijn moeder naar Engeland laten overkomen.

Tr. 16-01-1678 Dirck Cornelisz Decker geb. Bloemendaal, Noord-Holland 1644, overl. 29 oktober 1692. Begr. Bloemendaal.

Zn.v. Cornelis Pietersz Decker, bleker & Aeffie Cornelis zijn huisvrouw.

Dirck Cornelisz Decker was eerder gehuwd 08-08-1665 met Dirckje (Dirckie) (van der) Hoornenburgh, geb. Amsterdam 29-09-1640.

Dr.v. Jochem (van der) Hoornenburgh en zijn tweede vrouw Geertruit Jans, huwelijksdatum 29-03-1635. Jochem was eerder gehuwd 20-06-1626 met Trijntje Paepenhaeffen, ook Trijntje Paepenhove.

 

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 

Catrina Decker, ged. Amsterdam 02-05-1666.

kind:, Catrina, doopdatum: 02-05-1666, kerk: Oude Kerk, godsdienst: Hervormd, vader: Decker Dirck, moeder: [van der] Hoornenburgh, Dirckje, bronverwijzing: DTB 9, p.439, Doopregister: NL-SAA-24502146.

Geertruijt Decker, ged. Amsterdam 03-02-1668.

kind:, Geertruijt, doopdatum: 03-02-1668, kerk: Oude Kerk, godsdienst: Hervormd, vader: Decker, Dirck, moeder:[van der] Hoornburgh, Dirckje, bronverwijzing: DTB 10, p.23, Doopregister: NL-SAA-24387656.

Cornelis Decker, ged. Amsterdam 02-03-1670.

kind:, Cornelis, doopdatum: 02-03-1670, kerk: Oude Kerk, godsdienst: Hervormd, vader: Decker, Dirck, moeder:[van der] Hoornenburgh, Dirckie, bronverwijzing: DTB 10, p.80

Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) Doopregister: NL-SAA-24456452.

 

Uit het huwelijk met Catrina:

Matthew (Matthijs) volgt.

 

32. Matthijs Mattys (Mattijs, Matthew)Decker, geb. Amsterdam 1679, ged. 13-12-1679 Nieuwe Kerk door dominee Havicius, overl. 18-03-1749, begr. St Mary Magdalene Churchyard Richmond London. Ingeschreven als Poorter in Amsterdam 04-06-1697.

Vertrek naar Engeland in 1702. Verheffing in de adelstand door George I in 1716.

Directeur van de Engelse Oost-Indische Compagnie van 1713 tot 1743.

Bron: Perry Gauci, ‘Decker, Sir Matthew, first baronet (16791749), Oxford Dictionary of National Biography, Oxford

Tr. 16 aug 1710 Saint Martin In The Fields, Westminster, London, England:

Henrietta Watkins, geb.1679, overl. 12-05-1759. Dr.v. Richard Watkins DD, rector van Whichford, Warwickshire overl. 13-02-1708 en Elizabeth Hyckes, overl. 21-10-1709.

 


Kinderen uit dit huwelijk:

3.1 Catherine Decker, geb. ca.1711, overl. 8-3-1786, overl. 8-3-1786, begr. Richmond 15-3-1786.

Tr. Engeland, 03-05-1744 met Richard Fitzwilliam Fitzwilliam, 6th Viscount, geb. Dublin, Ierland 24 jul 1711, overl. Dublin Ierland 25 mei 1776, begr. Donnybrook Cemetery 28-05-1776 .

Zn.v. Richard FitzWilliam, 5th Viscount FitzWilliam of Merrion en Frances Shelley.

 

 

Vanaf de Viscounts FitzWilliam of Merrion loopt ar een afstammingslijn naar King Edward I of England.


 

Kinderen uit dit huwelijk:

- Richard FitzWilliam, 7th Viscount FitzWilliam, (c. 22 August 1745, Richmond - 1816) volgt.

- Henrietta FitzWilliam, (c. 16 October 1746 Richmond - )

- William Fitzwilliam, (c. 18 September 1749 Richmond - )

- Mary FitzWilliam, (c. 20 August 1748, Richmond - )

- John FitzWilliam, 8th Viscount Fitzwilliam, (c.21 Oct 1752 Richmond 1830)

- Catherine FitzWilliam, (c.30 Oct 1753 Richmond - )

- Thomas FitzWilliam, 9th Viscount Fitzwilliam (c.3 September 1755 Richmond - January 1833)

Tr. july 1780 Agnes Macclesfield. Overl. 15-01-1817. Dr.v. Thomas Macclesfiled, co Derby.

 

 

3.2 Henrietta Maria Decker, geb. ca. 1712, overl 1747.

Tr. 30-05-1737 met John Talbot, in 1740 benoemd tot Puisne Justice of Chester. Geb.

1712, overl. 23-09-1756. Zn.v. Charles Talbot, 1st Baron Talbot en Cecilly Matthews.

Het huwelijk was kinderloos.

Na overlijden van Henrietta trouwt John in 1748 met Catherine Chetwynd, dr.v. John

Chetwyn 2e Viscount Chetwynd en Ester Kent.

3.3 Elizabeth Decker, geb. ca. 1713.ongehuwd.

3.4 Mary Decker, geb. 20-03-1714, overl.

Tr. London, Middlesex, England 19-12-1738 William ( Gul.) Crofts, geb. 1711, ged.

Saxham, Suffolk, Engeland 8-06-1711, overl. 1770, begr. Saxham, Suffolk, England14

nov 1770. Zn.v. Anthony Crofts en Elizabeth Gipps.

Kinderen uit dit huwelijk:

Richard Crofts, geb. Saxham & West Stow, Suffolk, England, ca. 1737. Overl. 4 aug 1783

Carolus Crofts, geb. Saxham & West Stow, Suffolk, England, ca. 1739. Overl. 1785.

Milesina Maria Crofts, geb. Saxham & West Stow, Suffolk, England, ca. 1741.

William (Gul.) Crofts, geb. Saxham & West Stow, Suffolk, England, ca. 1743.

Henrietta Crofts, geb. Saxham & West Stow, Suffolk, England, ca. 1745. Overl 1822.

Thomas Crofts, geb. 1746.

James Crofts, geb 1748.

En mogelijk nog 5 dochters…Ann, Rachel Martha, Elisabeth Mary, Rachel Ann en Mary.

3.5 Matthew Decker , geb. 1716, overl. 1717, mogelijk jong gestorven

3.6 James Decker, geb. 1719, mogelijk jong gestorven.


 

Bronnen, noten en/of referenties:

Matthijs (Matthew) Decker, geb. 1679, ged. 13-12-1679, overl.18-03-1749.

kind:, Mattijs, doopdatum: 13-12-1679, kerk: Nieuwe Kerk, godsdienst: Hervormd, vader: Decker, Dirck, moeder:Paus, Catrijn, bronverwijzing: DTB 45, p.30,

Doopregister: NL-SAA-24223499

 

Bronnen, noten en/of referenties:

 

La Préhistoire des Capétiens, door Christian Settipani, 1993.

 

RAD Regionaal Archief Dordrecht.

 

De Karel de Grote-nummers van Gens Nostra.

 

Literatuur

 

Willem Frijhoff, Jan van Herwaarden e.a., Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Uitgeverij Verloren, Hilversum, 1996).

 

DECKER, Sir Matthew & DOEDENS, A. & MULDER, L. & BIJSMANS, A. C.

Het dagboek van Sir Matthew Decker: Een Nederlandse Engelsman over Nederland in 1748 en de buitens in de 18de eeuw (Dutch Edition) (Dutch) Unknown Binding 1987 ISBN: 9789024645947, Gepubliceerd in 1987.

 

Internet

 

A.B. den Haan www.andredenhaan.ismijnpassie.nl

 

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints https://www.familysearch.org/

Wikipedia

 A.J. Dekker


Malden , 7 februari 2017.