»

»

»

»

»
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


TRANSPORT- EN HYPOTHEEKAKTEN DORDRECHT 1543-1599Let op!
Deze stamboom is overgezet naar de nieuwe omgeving(Mijn Stamboom Online), waarschijnlijk kan je deze vinden op www.andredenhaan.mijnstamboomonline.nl.
Alle wijzigingen welke op deze (oude) omgeving worden gedaan zullen niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.

Diverse transport-, huur- en hypotheekakten uit het Oud Rechterlijk en Oud Notarieel Archief van Dordrecht (deel I: 1543-1599)

ORA Dordrecht inv. 693, akte 23, 17 april 1543: Cornelis van Megen Jansz. verkoopt aan Floris van Cuijl Herbertsz., waardijn van de Munt van Holland, een huis met tuin en verdere toebehoren in de Vriesestraat, staande tussen de "kameren" van Cornelis van Wouwer en het huis van Arien Damasz. vleeshouwer.

ORA Dordrecht inv. 1529, akte 135: op 1 sept. 1543 verkoopt Marichen Sijmonsdr., weduwe van Rijck Heijnrixsz., aan Neeltgen Jan Haeffensdr., weduwe van Arien Jacopsz. een jaarlijkse losrente van 3 gl., verzekerd op een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Aert Pietersz. procureur en dat van Huijch de vaatspoelder.

ORA Dordrecht inv. 1529: akte 141: op 18 sept. 1543 verklaart heer Reijer Adriaensz., pastoor te Molenaarsgraaf, schuldig te zijn aan Aert Pietersz. procureur een somma van 23 Vlaamse ponden wegens de koop van een huis in het Steegoversloot aan de Nonnenbrug, staande op de hoek van de stadsgracht. Borg: Geerit Aertsz.

ORA Dordrecht inv. 1529, akten 160 en 166: op 3 okt. 1543 verkoopt Aert de Weldich Pietersz., procureur voor de Kamer Juditieel van Dordrecht, aan Bartholomeus Joestesz. plattijnmaker een huis in het Steegoversloot aan de Nonnenbrug, staande tussen het huis van heer Reijer en dat van Marijken Rijcken. De koper is schuldig aan verkoper 9 ponden 13 sch. 4  groten Vlaams.

ORA Dordrecht inv. 1529, akte 224: op 6 okt. 1543 verkoopt Herman Oem Adriaensz., schepen in Dordrecht, aan Margareta, weduwe van Gijsbert Hermansz., een vierde deel van een tuin, liggende tegenover de gracht in het Steegoversloot tegenover de kerk van het Nonnenklooster tussen het huis van Dirck Barentsz. en het huis van Aert Aertsz. van Alblas.

ORA Dordrecht inv. 693, akte 191, f. 64v e.v.: op 26 okt. 1543 comp. Nijs Michielsz., als man en voogd van Maricken Cornelisdr. en  verklaart, dat Pieter Jansz. stoeldraaier, de oom van zijn vrouw, die houder is van deze brief, hem voldaan heeft van 7 gl. 3 st. jaarlijkse losrente en 2 gl. jaarlijkse losrente en dat als betaling van haar portie, aangekomen en bestorven bij overlijden van Evertgen Zebendochter, die haar grootmoeder was, kwijtscheldende daarvan de voornoemde Pieter Jansz.

ORA Dordrecht inv. 693, akte 192: op 27 okt. 1543 verkoopt Engbrecht van Haerlem Jansz. aan Cornelis van Megen Jansz., zijn zwager, 1/5 deel van drie huizen, de eerste twee genaamd "den Hollantschen Thuijn" (staande naast "den Spiegel") en "den Spiegel", staande naast "den Windasbooch", beiden aan de Poortzijde tegenover het Vrankenstraatje en het derde genaamd "die Camer", staande tussen "den Hollantschen Thuijn" en "Cranenborch".

De Windasboog (www.gevelstenen.net)

ORA Dordrecht inv. 1529, akte 239: op 5 dec. 1543 verkoopt Marike, weduwe van mr. Gerit Thielmansz., aan Matgen, weduwe van  Jan Claesz., een jaarlijkse losrente van 6 gl., verzekerd op haar ďsestendeelĒ van de kraan ďCostverlorenĒ, staande tussen het huis ďde GaleijĒ en het huis ďden BeijtelĒ. Borg: Arien van Nispen Geritsz.

ORA Dordrecht inv. 693, f. 101v: op 22 mrt. 1544 verkopen Dirck Willemsz. houthaker, als man van Beeltge Claesdr., voor de ene helft en tevens vervangende Frans Pietersz., de zoon van zijn vrouw en Brien Pietersz., voor zichzelf en vervangende zijn andere broers en zusters, voor de andere helft, aan Dirck Rochusz. houtkoper een huis op de Nieuwe Haven, staande tussen het erf van de erfgenamen van Jan van Muijlwijck en het erf van Claes Jansz.

ORA Dordrecht inv. 695, f. 17v, 5 aug. 1546 en f. 21v, 21 aug. 1546: heer Willem Cleijenborch [Kleiburg], priester en kanunnik te Dordrecht cum tutore constituit Willem Vastartszoon zijn neef "om te geven heer Cornelis Zass gift ende eijgen van een geheel huijs ende erve staende in den elleboch van't manhuijs straetge tegens dat outmanhuijs poert over tusschen Aert Govertszoen de vleijshouwers Stal" aan de ene zijde en heer Jan de Basconters huis aan de andere zijde.Waarborg voor Cleijenborch: mr. Frans Willemsz. cum tutore. Koper kent schuldig 4 ponden 13 schellingen 4 duiten Vlaams.

[Het Oudemannenhuis stond sedert het midden van de 15e eeuw in de Manhuisstraat (omgeving Grotekerksbuurt bij de Schuitenmakersstraat). De instelling werd in 1621 verplaatst naar de Vriesestraat.]

ORA Dordrecht inv. 1531 (nieuw), akte 128; op 19 aug. 1546 verkoper Egmont Matijsz. voor de ene helft en Cornelis van Nuijs Cornelisz., als voogd voor de onmondige kinderen van wijlen mr. Gerijt Tielmansz., voor de andere helft, aan Arien Thonisz. kuiper een huis aan de Landzijde [Voorstraat] in de Kannekopersbuurt bij de Nieuwbrug, staande tussen het huis van Frans Walen de kuiper en dat van Herman Aertsz. de hopkoper.

ORA Dordrecht inv. 1531 (nieuw), akte 149: op 10 sept. 1546 verkoopt Evert Cornelisz. aan zijn broer Jan Cornelisz. een zesde part van een huis aan de Poortzijde [Wijnstraat] bij de Nieuwstraat, genaamd "de Herp", staande tussen het huis "de Regenboege" en dat van mr. Pieter Claesz. barbier.

ORA Dordrecht inv. 695, f. 33, 6 okt. 1546: Emmichen Pietersdr., weduwe van Wael Adriaensz., verkoopt aan Cornelis Crooswijck, burgemeester van Dordrecht, als voogd van Emmicken Cornelisdr. Bisschop, een rentebrief, verzekerd op een huis aan de Poortzijde, staande tussen het huis van Jan Oem Jansz. en dat van Jan Reijnsz.

ORA Dordrecht inv. 1531 (nieuw), akte 508: op 20 april 1547 verkopen broeder Jacop Tielmansz. en Jan Maesz. schiptimmerman aan Cornelis Zijmonsz. huistimmerman een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van DaniŽl Cornelisz. en dat van Anthonis de stadschirurgijn.

ORA Dordrecht inv. 1532 (nieuw), akte 185: op 15 april 1550 verkoopt Jan Laurisz. schipper aan Arien Heijnricxsz. een jaarlijkse losrente van 6 gl. jaarlijks, verzeker op een huis op de Appelmarkt aan de Landzijde op de haven, staande tussen het huis van Ghijsbrecht Rochusz. schoenmaker en dat van Naen Cloeten. Jan Laurisz. stelt bovendien tot onderpand een huis in de MariŽnbornstraat, staande tussen het huis van Arien Dircxsz. Coning en dat van Dirck Woutersz.

ORA Dordrecht inv. 1532 (nieuw), akte 195: op 18 april 1550 verkoopt Gerit Tack Hubrechtsz., schepen in wette, aan Jan Gijsbrechtsz. een jaarlijkse losrente van 6 Vlaamse ponden, verzekerd op een huis aan de Poortzijde, genaamd Sinte Jacob, staande tussen het huis Croenenburch en het huis van de comparant.

ORA Dordrecht inv. 1532 (nieuw), akte 225: op 6 mei 1550 verkoopt Pieter Jansz. houtkoper aan Frans Philipsz. een jaarlijkse losrente van 5 Vlaamse ponden, verzekerd op drie nieuwe, naast elkaar staande huizen in het Schuitenmakersstraatje, belend door het huis van Reijn de metselaar aan de ene zijde en dat van Janneken Aertsdr., genaamd het Visschip.

8 juli 1550: heer Fop Damasz., priester en kapelaan van de Grote Kerk van Dordrecht, verkoopt Barthout Baerthoutsz. koolmeter een huis achter aan de stadsvest bij het Pelserstraatje, staande tussen het huis van Mariken Jacop Pieters en dat van Pieter Boenen. De verkoper stelt tot onderpand zijn huis aan de stadsvest, staande tussen het huis van Jacop de houthaker en dat van Grietgen de coemenster. De koper is schuldig aan de verkoper 29 Vlaamse ponden. Borgen: mr. Wouter chirurgijn en Reijer Heijnricxsz. "boxmaker". (ORA Dordrecht inv. 1532 (nieuw), akten 306 en 307)

ORA Dordrecht inv. 1533 (nieuw), akte 151: op 10 juli 1550  verdelen Jacop Reijersz., als man van Neeltgen Adriaensdr., Denis Denisz., als man van Mariken Adriaensdr., Henrick van Halteren, als man van Adriana Adriaensdr., en Lijsbeth Adriaensdr., weduwe van Aper Jansz., de goederen, die hun zijn aanbestorven bij overlijden van hun ouders, zusters en broer. Aan Jacop Reijersz. is o.a. toebedeeld drie huizen in het Pelserstraatje, nagelaten door Jannegen Adriaensdr., staande tussen de stadsgracht en de ingang van de tuin van Heijman Adriaensz., aan Jacop Reijersz. en Denis Denisz., elk voor de helft, een huis in de Vlamingstraat, staande tussen het huis van Frans de bakker en het huis van Henrick van Halteren en Lijsbeth Adriaensdr., aan Henrick van Halteren en Lijsbeth Adriaensdr., een huis in de Vlamingstraat, staande tussen het huis van Gherit Jansz. coeman en dat van Jacop Reijersz. en Denis Denisz., alsmede een huis in de Vlamingstraat, staande tussen het huis van Gherit Jansz. coeman en dat van Alidt de vogelkoopster, aan Denis Denisz. het huis, waarin hij woont, staande bij de Pelserbrug tussen het huis van Balten de bakker en dat van Bastiaen Thomasz., en aan Lijsgen [Lijsbeth] Adriaensdr. het huis, waarin zij woont, genaamd "Valckenborch", staande op het Groothoofd, tussen de huizen "Cranenborch" en "den Engel", alsmede een woning en tuin, staande en gelegen in de Augustijnenkamp tegenover de kerk van de Grauwe Zusteren, genaamd "Doude Stoeff". Aan voornoemde erfgenamen samen is toebedeeld 8 morgen land in Oud-Reijerwaard, nagelaten door hun ouders, waaraan "heer Aert Adriaensz. zijn lijfftocht an heeft gehadt".

9 sept. 1550: Adriaen Jacobsz. ketelboeter verkoopt aan Jan Govertsz. goudsmid een huis op de Vogelmarkt [Groenmarkt], staande tussen het huis van Neeltgen, de weduwe van Dirck Adriaensz. en dat van Anthonette, de weduwe van Aert Henricxsz. Waarborg: Cornelis Pietersz. tingieter. De koper is schuldig aan verkoper een bedrag van 52 Vlaamse ponden. Borgen: Cornelis Jacobsz. en Cornelia Pietersdr., weduwe van Gerit de schaliedekker. (1532 (nieuw), akten 242 en 243)

2 dec. 1550: mr.  Jan de boogmaker verkoopt aan Damas Cornelisz. een leeg erf, strekkende voor van de straat tot achter aan de blauwe steen in de muur van mr. Jan, staande in het Steegoversloot tussen het huis van mr. Jan en dat van Maerten Cornelisz. Boucxzack. De koper is schuldig aan verkoper een somma van 19 ponden 13 schellingen 4 groten Vlaams (1533, akten 286 en 287)

12 dec. 1550: Damas Cornelisz. huistimmerman verkoopt Anthonis Cornelisz. lijndraaier een jaarlijkse losrente van 7 gl. op een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van mr. Jan de boogmaker en dat van Maerten Cornelisz. leverier. (1533, akte 288)

ORA Dordrecht inv. 1534 (nieuw), akte 1: op 4 dec. 1550 verkoopt Maerten Damasz. schoenmaker aan heer Reijer Adriaen Floren een erf in de Augustijnenkamp tussen Cornelis de timmerman en de stadsgracht.

ORA Dordrecht inv. 1534 (nieuw), akte 2: op 22 dec. 1550 verkoopt heer Reijer Adriaen Floresz. aan Dirck Dircksz. schoenmaker een erf in de Augustijnenkamp tussen Cornelis de timmerman en de stadsgracht.

ORA Dordrecht inv. 1534 (nieuw), akte 3: op 11 dec. 1550 verkoopt mr. Pieter Jansz. chirurgijn aan Jacomina Henricxsdr. 1 pond Vlaams jaarlijkse losrente op een huis, genaamd "Norewegen", staande in de Houttuin [Voorstraat] tussen het hoekhuis van de Nieuwkerkstraat, genaamd "die Cleijne Vleijshal" en het huis van Lijsgen van Haerlem, genaamd "Coelen".

ORA Dordrecht inv. 1534 (nieuw), akte 4: op 9 dec. 1550 verkoopt Maes Andriesz. schipper aan Fransgen Cornelisdr. 1 pond Vlaams jaarlijkse losrente op een huis in de Heer Heymansuysstraat tussen beide bruggen bij het Heilige-Geesthuis, staande tussen het huis van Adriaen Igen de timmerman en dat van Jan Jansz. zager.

ORA Dordrecht inv. 1534 (nieuw), akte 5: op 9 dec. 1550 verkoopt Willem Jansz. schipper aan Simon Jansz., als voogd van de kinderen van zijn overleden zuster, Cornelia Jansdr., 1 pond Vlaams jaarlijkse losrente op een huis aan de Landzijde [Voorstraat] op de haven bij de Pelserstraat tegenover "de Spiegel", staande tussen het huis van Cornelis Wor en dat van Bouwen Aertsz.

ORA Dordrecht inv. 1534 (nieuw), akte 8: op 12 dec. 1550 verkoopt Arien Jacopsz. smid aan Lijsgen Adriaensdr., weduwe van Adriaen Dircxsz. in de Block, 1 pond Vlaams jaarlijkse losrente op een huis staande onder de Vleeshal [Groenmarkt bij het stadhuis] tussen Lambert Willemsz. en Aelbert van Cuijl.

ORA Dordrecht inv. 1534 (nieuw), akte 14: op 16 jan. 1551 verkoopt Dirck Dircxsz. schoenmaker aan Cornelis Dircxsz. huistimmerman een erf in de Augustijnenkamp, staande tussen het huis van de koper en de stadsgracht. Borg: Dirck Pietersz. smid.

ORA Dordrecht inv. 1534 (nieuw), akte 19: op 30 jan. 1551 verkoopt Arien Willemsz. smid aan Gerit Pietersz. een jaarlijkse losrente van 3 gl. op een huis in de Augustijnenkamp, staande tussen de stadsgracht en Cornelis Huijgesz. Borg: Loijs Jansz. smid.

ORA Dordrecht inv. 1534 (nieuw), akte 39: op 18 mrt. 1551 verkoopt Cornelis Dircxsz. huistimmerman aan Grietgen Pietersdr. een jaarlijkse losrente van 3 gl. op drie huizen in de Augustijnenkamp, staande tussen het huis van Anna, weduwe van Thonis de naaier, en dat van Henrick de koolmeter.

ORA Dordrecht inv. 1534 (nieuw), akte 42: op 6 mei 1551 verkoopt Jan Cornelisz. kuiper aan Claes Maertensz. Cruijck een huis in de Tolbrugstraat Landzijde bij de Kromme Elleboog, staande tussen het huis van Jannegen de Blindeman en dat van Jan de Westsalm de uitdrager.

ORA Dordrecht inv. 1534 (nieuw), akte 44: op 5 mei 1551 verkoopt Pieter Corstiaensz. schipper aan Mariken van Cappel, weduwe van Jan Pieter Henricxsz., een jaarlijkse losrente van 1 pond Vlaams op een huis aan de Landzijde [Voorstraat] in de Houttuin op de haven, staande tussen het huis van Willem de Bije en de houttuin van Ot van Slingelant.

ORA Dordrecht inv. 1534 (nieuw), akte 47: op 14 mei 1551 verkopen de wagenmakers Lambert Gijsbertsz. en Adriaen Gijsbrechtsz., gebroeders, aan het convent van de Besloten Nonnen te Dordrecht een jaarlijkse losrente van 2 Vlaamse ponden op twee huizen aan de Landzijde [Voorstraat] bij de gevangentoren, genaamd de Vuilpoort, op de havenzijde, staande tussen het huis van Cornelis Jansz. zoutvoerder en dat van Mariken Jan de Coster.

ORA Dordrecht inv. 1534 (nieuw), akten 48 en 49: op 10 mei 1551 verkoopt Cleijsgen Claesdr. aan Jan Geritsz. alias Wijnslenaer twee huizen in de Augustijnenkamp tussen Wijnant Scholl en Willem Jansz. schoenmaker. Waarborg: Herman Dircxsz. smid. De koper is schuldig aan verkoper 36 Vlaamse ponden. Borg: Michiel Adriaensz. bontwerker.

ORA Dordrecht inv. 1534 (nieuw), akte 51: op 10 mei 1551 verkoopt mr. Winant Rijkesz. barbier aan Michiel Adriaensz. bontwerker een jaarlijkse losrente van 3 gl. op een huis in de Vriesestraat tussen Jan de Guliker sledenaar en Lijsge de beenhakster.

ORA Dordrecht inv. 1534 (nieuw), akte 52: op 10 mei 1551 verkoopt Adriaen Adriaensz. aan Michiel Adriaensz. bontwerker een huis in de Vriesestraat tussen Frans Jansz. comen en Arien Ariensz. schoenlapper.

ORA Dordrecht inv. 698, f. 38v: 13 okt. 1551: Adriaen Dirxsz. Wijcke schipper verkoopt Michiel Jansz. droechscerier een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van Reijer Jansz. wijnscroijer en dat van Wouter Jacopsz. schipper. Waarborg: Neeltge Ariensdr., weduwe van Dirck Dircksz. Wijcke, zijn moeder. Koper is schuldig 48 Vlaamse ponden. Borg: Jan Geritsz., zijn vader en mr. Jan Boijensz. barbier.

ORA Dordrecht inv. 698, f.48v: 24 nov. 1551: Marichen Aertsdr., weduwe van Cornelis Pietersz. de Ruijter, verkoopt een jaarlijkse losrente van 2 gl., verzekerd op een huis op de Riedijk, staande tussen het huis van Zijmon Jansz. van Ceppel en dat van Ewout Zijmonsz., genaamd "den Oijevaer" .

ORA Dordrecht inv. 1534 (nieuw), akte 32: op 2 dec. 1552 [sic] verkoopt Henrick Jacopsz. korenmeter aan Wouter Jansz. brouwer een jaarlijkse losrente van 4 gl. op het huis, waarin hij woont, staande voor in het Steegoversloot tussen Thonis Cornelisz. sloetmaker en Willem Jansz.

ORA Dordrecht inv. 1534 (nieuw), akten 397 en 398: op 14 juni 1552 verkoopt Lenert Braet Cornelisz. aan Thomas Adriaensz. metselaar een huis in de Vriesestraat, genaamd "Sampson", staande tussen het huis van Bastiaen de snijder en dat van Aert Thonisz. in de Molencar. De koper kent schuldig een somma van 78 Vlaamse ponden.

ORA Dordrecht inv. 1534 (nieuw), akte 647 en 648: op 15 juni 1553 verkoopt Jacop Claesz. 't Jong aan Neeltgen Pietersdr., weduwe van Claes Ghijsbertsz. van Alblas, en Gerrit Claesz., voor zichzelf en als voogd van zijn overige vijf broers en zusters, een huis op de Riedijk, staande tussen het huis van Jan Jacopsz. Tolvoet en dat van Adriana Schenen. De kopers kennen schuldig een somma van 30 Vlaamse ponden. Borg: Jacop Pietersz. slotenmaker.

ORA Dordrecht inv. 1535 (nieuw), akten 25 en 26: op 3 juni 1553 verkoopt Marichen Willemsdr., vrouw van Pieter Cornelisz., aan Cornelis van Beveren Pietersz. drie 1/4 delen van een huis op het Groothoofd, staande tussen het huis van Cornelis Croeswijck en dat van Cornelis Antonisz. Waarborg: Jannechen Tonisdr., weduwe van Jan van der Schoer. Gerrit Willemsz. bakker, als man van Pietertgen Claesdr. en Cornelis Claesz., voor zichzelf en tevens vervangende hun onmondige zuster, Grietge Claesdr., verkopen dezelfde dag het resterende 1/4 deel van dit huis aan Van Beveren.

ORA Dordrecht inv. 1535 (nieuw), akte 174: op 3 nov. 1553 transporteert Anthonis Jansz., als man van Anna Bornwaters, aan Emmeken, Marichen, Neeltgen, Dirckgen, Jan, Annechen, Jasper, Jacop en Frans, kinderen van Anna Bornwaters, bij haar verwekt door Frans Mathijsz., als betaling van hun vaderlijk erfdeel, o.a. een huis in de Kannenkopersbuurt, genaamd "den Bonten Os", staande tussen het huis van Govert Snouck en dat van Lijs Born, een huis in de MariŽnbornstraat, staande tussen het huis van Marijken Roeroms en Cornelis Tonisz. keurmeester, en nog twee kamers of huisjes in de Augustijnenkamp bij het bruggetje aldaar.

ORA Dordrecht inv. 1536 (nieuw), akte 37 en 38: op 26 mrt. 1556 verkopen Jan Pouwelsz. schrijnwerker, als man van Jaepgen Joostendr,. Willem Willemsz. schaliedekker, als man van Janneken Joostendr., Anneken Joestendr., Pietertgen Joestendr. en Ariaentgen Joestendr., voor zichzelf en tevens vervangende Mattijs Joesten, Soetgen Joestendr. en Joest Joestensz., hun broeders en zuster, aan Meijnert Bruijnsz. een huis in de Vriesestraat, staande tussen het huis van Herman Hermansz. kleermaker en dat van Bastiaen Cornelisz. de grafmaker. Waarborg: voornoemde Jan Pouwelsz. De koper is schuldig een somma van 11 Vlaamse ponden 13 sch. en 5 d. Borg: Damas Quirinesz. kuiper.

ORA Dordrecht inv. 722, f. 38 e.v., 29 mei 1560: Adriaen Jansz. van Bree, Tonis Adriaensz. van Bree, Pieter Jansz. en Jan Jansz., als voogden en toezienders van Marigen Jansdr. van Bree en in deze vervangende Lenaert Jansz. en Cornelis Jansz., verkopen aan Lenaert Meusz. voor 28 ponden, te betalen met 4 ponden jaarlijks, een huis in de Heer Mathijsstraat [Kolfstraat], staande tussen de tuin van Frans Adriaensz. en het huis van Adriaen Goetsaems. Waarborgen: Tonis Adriaensz. van Bree en voornoemde Pieter Jansz.

ORA Dordrecht inv. 722, f. 77v: op 16 sept. 1560 verkoopt Michiel Adriaensz. bontwerker aan Adriaen Jansz. Kant de Oude een huis aan de Poortzijde boven de Waagsteiger, staande tussen het huis van Wouter Barthoutsz. en het huis van de kaaskoper [sic].

ORA Dordrecht inv. 702, akte 62: op 27 sept. 1560 verkoopt Adriaenken Adriaensdr., weduwe van Hans die Gulekenaer, aan Cornelis Pietersz. wijnscroeder een huis achter het Blindeliedengasthuis, staande tussen het huis van Claes Dircxsz. en dat van Meg Thijsz. Waarborg: Pieter Woutersz. wijnscroeder.

ORA Dordrecht inv. 702, akten 65 en 67: op 30 sept. 1560 verkoopt Jan Pieck Jansz., voor zichzelf en tevens vervangende zijn broer Vastart Pieck Jansz., aan Adrijaen Jansz. een huis met een klein huis daarachter, staande op de Kleine Vismarkt tussen het huis en de brouwerij van Pieter Willemsz. Bengelroede en het huis van Jan Cornelisz. korenkoper. Waarborg: Jan Fransz. boekbinder. De koper is schuldig aan Jan Pieck Jansz. een somma van 230 gl. Borg: Aert Gerritsz. van de Graeff.

ORA Dordrecht inv. 702, akten 80 en 81 [sic]: op 30 sept. 1560 verkoopt Lijsbeth Dircxdr., weduwe van Barthout van Onthenae aan heer Dominicus Dircx, presbiter en canonicus van de Grote Kerk te Dordrecht, een huis aan de Poortzijde, staande tussen het huis van heer Pieter Duijsborch en dat van Frans Adrijaensz. Waarborg: Laurens Quirijnen brouwer. De koper is schuldig aan de verkoper een somma van 250 gl. Borg: Adrijaen Dircxsz.

ORA Dordrecht inv. 702, akte 75a: op 2 okt. 1560 verkoopt Goeltgen Claesdr., weduwe van Adrijaen Adrijaensz. timmerman, aan Adrijaen Adrijaensz. "coeman", een jaarlijkse losrente van 6 gl., verzekerd op een huis aan de Landzijde [Voorstraat], staande tussen 's herenstraat en het huis van Jacob Claesz. schipper.

ORA Dordrecht inv. 702, f. 70: op 23 nov. 1560 verkoopt Lucia Willemsdr., weduwe van Cornelis van Nuijs, aan Caspar ter Laen en Coenrard Heijman, burgers van Keulen, een huis bij het Groothoofd, genaamd Londen, staande tussen het huis van Jan Dircxsz. in Sint Euwout en de brouwerij het Beerken. De verkoopster stelt tot onderpand een huis aan de Poortzijde, staande tussen het huis van Heijman van Blienburg en dat van de weduwe en erfgenamen van Willem van Nuijssenburg.

ORA Dordrecht inv. 702, f. 90: Cornelis Egbertsz., als man van Dircxken Cornelisdr., verkoopt op 20 dec.1560 aan Cuniera Dircxdr., weduwe van Cornelis Wouricxsz., een jaarlijkse losrente van 6 gl., verzekerd op een huis "jegens den Augustijnen over", staande tussen het huizen van Claes Blasiusz. aan weerszijden.

[Cornelis Egbertsz. schoenmaker trouwde Dirckgen (Theodora) Cornelisdr. van Beaumont, weduwe van Maerten Rochusz., eerder weduwe van Frans Fransz. pasteibakker. (Ons Voorgeslacht 2006, p. 100)]

ORA Dordrecht inv. 1538 (nieuw), akte 262: op 7 jan. 1561 verkoopt Adrijaen de Jode Goodscalcxsz. aan Cornelis Henrijcxsz., thesaurier van Dordrecht, Cornelis Jacobsz. van Diemen, Jan Adrijaenz. en Aert Cool Anthonisz., als dekens van het Sint Pontiaensgilde te Dordrecht, een jaarlijkse losrente van 6 gl., verzekerd op een huis [in de Wijnstraat] bij de Grote Kraan, staande tussen het huis "dije Galije" en het huis van mr. Pieter Claesz. barbier.

ORA Dordrecht inv. 1538 (nieuw), akte 324: op 3 febr. 1561 verkoopt Adriaentken Jansdr., weduwe van Pieter van Dortmont, aan Gijsbrecht Jansz. Coeninck een jaarlijkse losrente van 18 gl., verzekerd op een huis, genaamd "die Galeije", staande [in de Wijnstraat] bij de Nieuwbrug tussen de Grote Kraan en het huis van Adriaen Goodschalcxsz.

ORA Dordrecht inv. 1538 (nieuw), akte 391: op 14 mrt. 1561 verkoopt mr. Jacob Bol, ontvanger-generaal van Holland, verkoopt aan Jan Michielsz. houtkoper een huis aan de Poortzijde bij de Grote Kerk, staande tussen de Schuitenmakersstraat en het huis van mr. Jan Bouwensz. Borg: Jacob Bol Huijgensz.

ORA Dordrecht inv. 1538 (nieuw), akte 408: op 22 mrt. 1561 verkopen Aeltgen Cornelisdr, weduwe van Maerten Screvelsz., voor de ene helft, en Aernt Jansz., als man van Josijna Maertensdr., en tevens als gemachtigde van Volckert Segertsz., als man van Aefken van Saenen Maertensdr., volgens procuratie gepasseerd voor het Gerecht van Haarlem, voor de andere helft, aan mr. Cornelis van Hogelande, raad en pensionaris van Dordrecht, een huis en erf, genaamd "die Lantscroon", staande aan de Poortzijde tegenover de Tolbrug tussen het huis "den Gulden Leeuwe" en het huis van Adriaen Braber, strekkende voor van de straat tot achter op de Nieuwe Haven, alsmede een huisje, strekkende naast het voornoemde erf en uitkomende in het Tolbrugstraatje naast de stal van Neel Lonnen. Waarborg: Cornelis de Jonge, achtraad van Dordrecht.

ORA Dordrecht inv. 702, f. 166 e.v.: op 21 april 1561 verkopen mr. Wijnant Rijckesz., voor zichzelf, Aechken Rijckendr., weduwe van Jacob Claesz., jonge Neel Rijcken en Adriaen Adriaensz. Ram, als vader van zijn onmondige en ongetrouwde kinderen, m.n. Vastert Adriaensz., Marijchgen Adriaensdr., Hillechen Adriaensdr., Aeltgen Adriaensdr., Jacob Adriaensz., Crijn Adriaensz. en Adriaensz. Adriaensz. en tevens vervangende Rijck Adriaensz., allen door hem verwekt bij Adriaenken Rijckendr., aan Willem Adriaensz. vleeshouwer vier delen van een huis aan de Landzijde [Voorstraat], staande tussen het huis van Reijer Jacobsz. olieslager en de Spuisteiger. Koper is schuldig aan verkopers een bedrag van 560 gl.

ORA Dordrecht inv. 702, f. 169, 22 april 1561 (na Pasen): Quirijn Thielmansz. verkoopt Hilleken Jansdr. van den Boom, weduwe van Frans de schipper, een jaarlijkse losrente van 20 st., verzekerd op een huis aan de stadsvest, staande tussen het huis van Gerrit Adriaensz. en het huis, genaamd die Vuijck.

ORA Dordrecht inv. 702, f. 174 e.v., 3 mei 1561: Maerten Thoenisz. is schuldig aan Willem Cornelisz. de Ruijter 32 ponden 2 sch. 8 groten Vlaams wegens de koop van twee delen van een huis op de Riedijk, staande tussen het huis van Marijchen van Capelle, weduwe van Jan Pietersz. en dat van Pouwels Woutersz. Borgen: Pieter Corssen bakker en Gerrit Danckertsz.

ORA Dordrecht inv. 1539, akten 7 en 8: op 26 aug. 1561 verkoopt Jan Pietersz. olieslager aan Bartelmeeus Jansz. smid een huis in de Botgensstraat, staande tussen het huis van Jacob Jansz. en dat van Laurens de schiptimmerman. Waarborg: Adriaen Jansz. bakker. De koper is schuldig aan de verkoper een somma van 44 ponden 16 schellingen 8 groten Vlaams. Borgen: Jan Jansz. en Frans Adriaensz. huistimmerman.

ORA Dordrecht inv. 1539, akt 9: op 26 aug. 1561 verkoopt Cornelis Adriaensz., voor zichzelf en tevens vervangende de kinderen van zijn zuster, Marichen Adriaensdr., twee zestiende delen in de helft van een huis op de Riedijk, staande tussen het huis genaamd ďden KeijserĒ en het huis van Job Dircx.

ORA Dordrecht inv. 703, f. 12v, 3 sept. 1561: Gillis Marcelisz. verklaart, dat hij in mindering van de penningen, die door hem zijn beloofd wegens de koop van een huis, erf en toebehoren in de Vleeshouwersstraat, aan hem verkocht door Laurens Adriaensz. schiptimmerman, aan Laurens Adriaensz. overgedragen heeft een rentebrief van 6 gl. jaarlijks, sprekende op Corstiaen Spruijt Adriaensz. in Strijen, verzekerd op 2 morgen 3 hond land, gelegen in Strijen.

ORA Dordrecht inv. 703, akte 123 dd 29 okt. 1561: Frans Robbrechtsz. van Arnemuijden, als man van Marijken Corssendr., "als bij vertichtinge daer op bedeelt zijnde" van wijlen Wisse Jansz. [echtgenoot van Lijntken Willemsdr.: ORA Dordrecht inv. 703, akte 121 dd 27 okt. 1561], verkoopt aan Joetken Willemsdr., weduwe van Aert Corssen huistimmerman de helft van twee huizen, zo als Wisse Jansz. die gekocht heeft bij decreet van het stadsbestuur van Dordrecht. De huizen staan in de Kromme Elleboog tussen het huis van Jan de slijper en dat van Jan de Bruijn.

ORA Dordrecht inv. 1539, akten 224 en 225: op 9 dec. 1561 verkoopt Herber Meijnertsz. schiptimmerman aan Cornelis Thonisz. Moij smid een huijs in de Heer Heijmansuijsstraat. staande tussen het huis van Thiel Smuelwater en dat van Job Mauroens. Waarborg: Aert Ancx. Koper is schuldig aan verkoper een somma van 18 ponden Vlaams, Borg: Joest Joestensz. bakker.

ORA Dordrecht inv. 703, f. 198v-201v, 4 juni 1562: Boudewijn Jansz. voor de ene helft en Neeltgen Dircxdr., weduwe van Henrick Woutersz., voor 1/4 part en Claes Willemsz. als man van Geertruijt Dircxdr., uit naam van de nagelaten weeskinderen van wijlen Anthoenis Dircxsz., verwekt bij voornoemde Geertruijt Dircxdr. , mede voor 1/4 part, samen erfgenamen van wijlen Sophia Dircxdr., verkopen aan Frans Adriaensz. huistimmerman een huis in de Spuistraat, genaamd "die Meeuwe", staande tussen het huis genaamd "Antwerpen" en het huis van Aecht in de Bijlen. Waarborgen: Joris van der Linde, baljuw van Zuid-Holland, voor Boudewijn Jansz. en Claes Willemsz. voor Neeltgen Dircxsdr. en de weeskinderen. Frans Adriaensz. is schuldig aan Boudewijn Jansz. 240 gl. en aan Neeltgen Dircxdr. en de weeskinderen 58 [sic] gl.  Borgen: Jan Henricxsz. en Willem Henricxsz.

ORA Dordrecht inv. 703, f. 233, 7 juli 1562: Laurens Adriaensz. schiptimmerman en Adriaen Adriaensz., als voogden van de nagelaten weeskinderen van Claes Adriaensz., verkopen aan Pieter Henricxsz. schipper een huis, erf en toebehoren in de Vlamingstraat [Ruitenstraat], staande en gelegen tussen het huis van Willem Jansz. de Wit en dat van Marijcken Yen. Waarborgen: voornoemde Laurens Adriaensz. en Adriaen Adriaensz. Koper is schuldig aan verkopers 7 ponden 6 schellingen 8 groten Vlaams, te betalen alle jaren op meidag met 2 ponden Vlaams.

ORA Dordrecht inv. 703, f. 246v e.v., 21 juli 1562: Marijchgen Loufuen, 52 jaar oud, verklaart dat zij zekere tijd geleden met IJchgen Joostendr., de vrouw van Jan Aertsz. bakker, haar zoon, gekocht heeft van de vrouw van Jan Willemsz. bakker en van Adriana [sic], de vrouw van Jacob Willemsz. bakker op de Riedijk, zeker huis, staande in de Heer Heijmansuijsstraat. Idem, f. 253v: op 30 juli 1562 verklaart Jan Aertsz. bakker, dat zijn moeder Maijcken Louffuen vleeshouwster het voornoemde huis voor hem heeft gekocht van de huisvrouw en stiefmoeder van Jacob Willemsz. bakker.

ORA Dordrecht inv. 703, f. 268v, 12 aug. 1562: Louff Laurensz. verkoopt aan zijn broer Laurens Laurensz. de helft van een huis en erf in de Raamstraat

ORA Dordrecht inv. 703, f. 270 e.v., 13 aug. 1562: Marijken Louffuen, weduwe van Aert Jansz. vleeshouwer met haar gekoren voogd, enerzijds en haar zwager [schoonzoon] Steven Cornelisz., anderzijds, hebben met elkaar gekaveld twee huizen en erven, staande naast elkaar achter in de Visstraat, tussen het huis van Thomas Braet en de huisjes van de erfgenamen van Aert Pietersz. Marijken zal het kleinste en nieuwste huis behouden en Steven Cornelisz. het grootste en oudste.

ORA Dordrecht inv. 703, f. 292, 7 sept. 1562: Marijchen Loufven, weduwe van Aert Jansz. vleeshouwer, met haar gekoren voogd, verkoopt aan Laurens Claesz. vleeshouwer een huis, erf en toebehoren achter in de Visstraat, staande tussen het huis van Steven Cornelisz. en dat van Thomas Braet metselaar. Laurens Claesz. is schuldig aan verkoopster 20 ponden groten Vlaams, te betalen alle jaren op Bamisdag 4 ponden Vlaams.

ORA Dordrecht inv. 704, f. 65: op 3 nov. 1563 transporteert Sijmon Cornelisz. aan Herman Zoetmansz. en Willemken Zoetmansdr., weeskinderen van wijlen Soetman Andriesz., een jaarlijkse losrente van 3 gl. uit zekere rentebrief dd 23 nov. 1548 van 3 ponden groten Vlaams, sprekende op het huis genaamd "den Jhesus", staande voor de Visbrug, welk huis hem comparant toebehoort.

ORA Dordrecht inv. 704, f. 341v: op 10 mei 1565 verkoopt Pouwels Zijlofsz. aan Gijsbrecht Jansz. glaesmaker een huis in de Vriesestraat, staande tussen het huis van Jan Dircxsz. de Smit en dat van Gerrit Fransz. koekenbakker. Waarborg: Dirck Gerritsz. Schut kuiper. Koper is schuldig aan verkoper 114 gl. Borg: Pouwels Pietersz. den Boer viskoper.

ORA Dordrecht inv. 704, f. 336v: op 11 mei 1565 verkoopt Gijsbrecht Jansz. glaesmaker aan Oth Cornelisz. korenmeter een huis in het Steegoversloot. staande tussen het huis van Jan Aertsz. hellebaardier en dat de weduwe van Thonis die Voerspraeck. Waarborg: Jan Willemsz. "steenhouder". Koper is schuldig aan verkoper 114 gl. Borgen: Damas Quirinesz. en Cornelis Aertsz.

ORA Dordrecht inv. 705, f. 47v: op 15 febr. 1566 stelt Jacob Adriaensz. schipper, wonende in de Engel buiten de Vuilpoort, zich borg voor Willem Jansz. schrijnwerker, als oom en voogd van de weeskinderen van wijlen Adriaen Jansz. Tastelaer voor de lichting van een somma van 4 gl. en 4 st., die berusten onder Willem Boucket, generaal van de Munt en schepen in wette van Dordrecht, gekomen van de verkoop van het huis van Pieter Cornelisz. alias Mijnlieff

ORA Dordrecht inv. 705, akte 237: op 15 mrt. 1566 verkoopt Henrick Cornelisz. Roes schuitenaar aan Marijchen Loedewijcxdr., weduwe van Adriaen Pietersz. lakenkoper 2 gl. jaarlijkse losrente, verzekerd op een huis buiten de Vuilpoort, staande tussen de kerk van de Leprozen en het huis van Anthoenis Adriaensz.

ORA Dordrecht inv. 705, akte 260: op 27 mrt. 1566 verkoopt Cornelis Danesz. aan zijn zwager Adriaen Pietersz. de helft van een huis buiten de Vuilpoort, staande tussen de Sint-Adriaanskerk en het huis van Lenert Cornelisz.

ORA Dordrecht inv. 705, f. 83v, akte dd 27 mrt. 1566: Jannechen Jansdr., weduwe van Jan Hermansz., koopt van de erfgenamen van Matken int Hamerken twee naast elkaar staande huizen aan de Poortzijde omtrent de Wijnkoperskapel.

ORA Dordrecht inv. 705, akte 368: op 9 mei 1566 verkoopt Marijcken Scalcken, weduwe van Meus Gobelsz. brouwer, voor zichzelf en tevens vervangende haar weeskinderen, aan Frans Pietersz. van Delft, als vader en voogd van Pieter en Herman Fransz., verwekt bij Aeltgen Fransdr., een jaarlijkse losrente van 18 gl., verzekerd op een huis, brouwerij en verdere toebehoren, staande op de Riedijk tussen het huis van Engel de vlashekelster en dat van Adriaen Claesz. Borg: Cornelis Jansz. bakker.

ORA Dordrecht inv. 705, f. 192: op 11 juli 1566: Baernt Venis, koopman van Rijnse wijnen, inwonende poorter van Dordrecht, als eigenaar van het huis de Engel bij het Groothoofd, verkoopt aan Jacob Gommersbach, als eigenaar van het huis Cleijn Valckenborch, de helft van de muur, die tussen beide huizen staat.

ORA Dordrecht inv. 706, f. 140 e.v.: testament dd 21 febr. 1567: Elijsabeth Jansdr., weduwe van Jan Pietersz., legateert aan haar zoon Pieter Jansz., een huis aan het Groothoofd, staande tussen "'s Graeven haech" en "den Engel".

ORA Dordrecht inv. 706, f. 155v e.v., 6 mrt. 1567: Pieter Matheusz. schipper te Dordrecht verkoopt aan Dionijs Michielsz. mandenmaker een huis, erf en toebehoren bij de Vuilpoort, staande tuusen het huis van Lambert de wagenmaker en dat van Balten Fransz. schipper, belast met 8 gl. jaarlijkse losrente en 1 pond Hollands jaarlijkse landcijns. Comp. Dionijs Michielsz mandenmaker en bekent schuldig te zijn aan verkoper wegens voornoemde koop 28 ponden groten Vlaams, af te lossen alle jaren op 1 mei met 5 ponden groten Vlaams. Borg: Gillis Henrijcxsz. schoenmaker

ORA Dordrecht inv. 707, f. 43v en 44: op 26 aug. 1567 verkoopt Coenraad Scrijver Adriaensz. aan Corstiaen Engelsz. schipper een huis in de Lombardstraat, staande tussen het huis van Cleijs Huijmensz. en dat van een niet met naam en toenaam genoemde zevenmaker. Waarborg Jan Jansz. maillier. Koper kent schuldig aan verkoper 40 ponden groten Vlaams.

ORA Dordrecht inv. 707, f. 72v: op 18 sept. 1567 verkopen Maerten Adriaensz. voor de ene helft en Willem Ram, als voogd van Lenert Adriaensz. en Euwout Adriaensz., Willem Adriaensz., als man en voogd van Thoentken Adriaensdr. en Lijnken Jansdr., als grootmoeder en voogdes van Pieter Cornelisz., Adriaen Cornelisz. en Janneken Cornelisdr., onmondige kinderen van wijlen Cornelis Bouwensz., verwekt bij Marijken Adriaensdr. , samen voor de andere helft, aan Cornelis Cornelisz. wijnscroeder een huis in de Botgensstraat, staande tussen het huis van Dirck van Beaumont en dat van Laurens schiptimmerman.

ORA Dordrecht inv. 707, f. 74: op 19 sept. 1567 verkoopt Pouwels Pietersz. den Boer, viskoper te Dordrecht, aan Ghijsbert van Haerlem Jansz., schepen in wette van Dordrecht, 12 gl. jaarlijkse losrente, verzekerd op een huis genaamd de Caetsbaen, staande aan de Landzijde [Voorstraat] tussen het huis van Cleijsgen, de weduwe van Adriaen Back en het huis van Goessen Goessensz. Borg: Cornelis Adriaensz. Coninck.

ORA Dordrecht inv. 707, 74v e.v.: op 19 sept. 1567 transporteert voornoemde Pouwels Pietersz. aan zijn vrouw Cornelia Jacobsdr. de eigendom van het huis de Caetsbaen, staande als voren, mitsgaders alle inboedel, huisraad, kleren, juwelen en andere roerende goederen, met uitzondering van zijn eigen kleren, waarvoor Cornelia Jacobsdr. gehouden zal zijn hun gezamenlijke kinderen te onderhouden, alimenteren etc.

ORA Dordrecht inv. 707, f. 90v: op 8 nov. 1567 compareren Cornelis van Nes Lambertsz. en Govert van Beaumont Dircxsz. Zij stellen zich borg voor Claes Fransz. Duijff en diens vrouw Catharina Adriaensdr. voor een somma van 6 ponden groten Vlaams, die zij schuldig zijn aan Jan Ariensz. Pasteij schiptimmerman. Duijff verbindt hiervoor zijn huis aan de Landzijde [Voorstraat] bij de Tolbrug, staande tussen het stadserf en het huis van Steven de Roch.

ORA Dordrecht inv. 726, f. 12r en 1v, 8 mei 1568: Lambrecht Willemsz., als oom en voogd van de kinderen van wijlen Dirck Willemsz., verkoopt aan Pieter Cornelisz., als oom en bestorven voogd van Michiel Dionijsz. en Barbara Dionijsdr., voor henzelf en voor hun broer en zusters, allen efgenamen van wijlen Dionijs Michielsz., een huis en erf aan de landzijde over de Munt [Voorstraat] tussen het huis van Blasius Boucquet en het huis van voornoemde erfgenamen. Koper is schuldig aan Lambrecht Willemsz. in zijn voornoemde hoedanigheid 10 ponden groten Vlaams, waarvan de ene helft af te lossen bij de overdracht van het huis en de andere helft in mei 1569.

ORA Dordrecht inv. 708, f. 21v: op 10 mei 1568 verkoopt Cornelis Jacobsz. boogmaker aan Matheus Jansz. kuiper een huis voor het Bagijnhof, staande tussen het huis van de erfgenamen van Gijsbrecht Pietersz. van Scerlaecken en dat van Andries de molenaar. Waarborg: Adriaen Jansz. schrijnwerker. Koper is schuldig 35 ponden groten Vlaams. Borgen: Jan Dirckxsz. schipper [doorgehaald: Jan Hesselsz. schiptimmerman].

ORA Dordrecht inv. 726, akte 665: op 24 jan. 1569 verkoopt Dirck Schiltman Scouten aan Martijnken Adriaensdr. een jaarlijkse losrente van 2 gl., verzekerd op een huis omtrent de Vuilpoort, staande tussen het huis van Thomas die Bije en dat van Pieter Hallinck.

ORA Dordrecht inv. 708, f. 206v e.v.: op 1 juli 1569 verkoopt Marijken Adriaensdr., weduwe van Adriaen Jacobsz. schipper aan Philips DaniŽlsz. schuitenaar de helft van een huis in de Nieuwstraat, staande tussen de stadsgracht en het huis van Meus de koolwerker, welke helft haar is aangekomen door overlijden van Griet de volster, haar bestemoeder zaliger.

ORA Dordrecht inv. 709, akte 114: op 28 febr. 1570 verkoopt Jan Heijndricksz. van Straelen aan Jan Adriaensz. koekenbakker 3 gl. jaarlijkse losrente, verzekerd op een huis tegenover de Waag, genaamd de Cleijne Nachtegael, staande tussen het huis de Groete Nachtegael en het huis van voornoemde Jan Adriaensz.

ORA Dordrecht inv. 709, akte 143: op 15 mrt. 1570 verkopen Damas van der Linde Willemsz. en Engelken van der Linde Willemsdr., weduwe van Willem Pietersz. van Beveren, als erfgenamen van heer Jan van der Linde Willemsz., hun broer, aan Henrick van der Bies Hermansz. een huis aan de Poortzijde [Grotekerksbuurt], staande tegenover het Sint Jacobsgasthuis tussen het huis van de weduwe van Cornelis het Rochgen en dat van Adriaen Dircxsz. Droochgen.

ORA Dordrecht inv. 709, akte 376: op 7 okt. 1570 verkopen Damas Cornelisz. en Claes Woutersz. van der Borch aan Oth Evertsz. smid een huis met paardenstal of huis daarnaast, staande in het Tolbrugstraatje tussen het erf en de loods van Neeltgen Louven en de twee huizen van Sijmon Willemsz. timmerman, en dat met alzulke vrijdommen als Damas Cornelisz. het huis etc. gekocht heeft in 1568 "bij decrete deser stede". Waarborg: Adriaen Been Jacobsz. lakenkoper.

ORA Dordrecht inv. 728, f. 7, 17 okt. 1570: Jan Otten, kleermaker te Dordrecht, verkoopt aan Anna Willemsdr. en Aechgen Cornelisdr., beiden bagijntjes op het Bagijnhof te Dordrecht, ten behoeve van het Sint Aechtenaltaar op het Bagijnhof 17 stuivers jaarlijkse hypotheek op een huis in de Heer Mathijsstraat [Kolfstraat].

ORA Dordrecht inv. 729, f. 296, 17 juni 1573: Stijntken Jacobsdr., weduwe van Jop Govertsz. koopt twee 1/4 parten van een huis in  het Tolbrugstraatje landzijde, staande tussen het huis van Huijch Joppen en de wijnkelder van Cornelis Claesz. "baeckeman". 

ORA Dordrecht inv. 710, f. 111 e.v., 6 nov. 1574: Gerrit Claesz. viskoper, als oom en voogd van Arien Thuenisz. en Marijcken Thuenisz., verkoopt aan hun broer Cornelis Thoenisz. de eigendom van een vrije visstal op de Grote Vismarkt.

ORA Dordrecht inv. 710, f. 289: op 2 mei 1575 kent Jan Cornelisz. kuiper schuldig aan Frans Cornelisz. Scheij een bedrag van 66 ponden groten Vlaams wegens de koop van een huis in de Vriesestraat, staande tussen Seger de bierdragers huis en "de Plouchcappel". Borgen: Jan Pietersz. kuiper en Adriaen Thoenisz. van Bree.

ORA Dordrecht inv. 731, f. 216, 15 juni 1575: Cornelis Nijssen verklaart door Pieter Cornelisz. schipper volledig betaald te zijn van de kooppenningen van 1/3 part en 1/4 part van een huis omtrent de Vuilpoort, staande tussen het huis van Balthasar Fransz. en dat van Lambert de wagenmaker, hem comparant aangekomen door overlijden van zijn ouders Nijs Michielsz. en Marijken Cornelisdr. en van Meijnsgen Nijssen, zijn zuster.

ORA Dordrecht inv. 710, f. 422, zonder datum (ca. 11/14 juli 1575): Jan Hesselsz. verkoopt aan Neeltken Vincken Huijgendr., zijn moeder, een huis voor het Bagijnhof, staande tussen het huis van de erfgenamen van Wouter Reijersz. en dat van de erfgenamen van Heijltken de uitdraagster.

ORA Dordrecht inv. 732, f. 24, 28 sept. 1575: Jan Adriaensz., als man en voogd van Barbara Nijssen, verkoopt een twaalfde deel van een huis, staande aan de Vuilpoort, tussen het huis van Baltasar Fransz. en dat van Lambert de wagenmaker. Koper: de huisvrouw van Pieter Cornelisz.

ORA Dordrecht inv. 711, f. 23v, 1 dec. 1575: Cornelis Aertsz. vleeshouwer verkoopt aan Steven Willemsz. vleeshouwer een huis in de Raamstraat, staande tussen het Convent van de Cellesusteren en het huis van Claes Gerritsz. schuitmaker. Koper bekent schuldig te zijn aan verkoper 49 ponden groten Vlaams.

ORA Dordrecht inv. 732, f. 117: op 5 mei 1576 verkoopt Jan Doudijn schilder aan Barent Lambertsz., brouwersknecht te Dordrecht, een huis aan de Landzijde in de Lombardstraat, staande tussen het huis van de erfgenamen van Govert van Beaumont procureur en het huis, dat heeft toebehoord aan Aert Denisz. Waarborg: Cornelis Pietersz. van Scherlaecken.

ORA Dordrecht inv. 732, f. 119: op  9 mei 1576 comp. Pieter Cornelisz. schipper, Vas Cornelisz., als man en voogd van Lijsgen Cornelisdr., Claes Fransz., als man en voogd van Anneken Eeuwoutsdr. en nog vervangende Cornelis Eeuwoutsz. en Marijcken Eeuwoutsdr., Michiel Dionijsz. voor zichzelf en Jan Ariensz., als man en voogd van Barbara Nijssen en Trijntgen Nijssen, samen erfgenamen van Jan Thonisz., voorts vervangende gelijkelijk alle overige erfgenamen van Jan Thonisz. Zij verkopen een huis omtrent de Vuilpoort aan de havenzijde, staande tussen het huis van Cors Jansz. en 's herenstraat.

ORA Dordrecht inv. 711, f. 144v: op 23 juni 1576 verklaart Jan Danckarts metselaar schuldig te zijn aan Thoentgen Cornelisdr., weduwe van Aert Thoenisz. Buijs kuiper, een bedrag van 300 gl. wegens koop van een huis in de Breestraat, staande tussen het huis genaamd "de Baers" en huis van Cornelis de Backer. Waarborg voor verkoopster: Franck Cornelisz. schipper. Borg voor koper: Thoenis Adriaensz. van Bree kuiper.

ORA Dordrecht inv. 731, f. 234v, 11 juli 1576: Michiel Dionijsz. verkoopt aan Pieter Cornelisz. schipper een twaalfde part van een huis, erf en toebehoren omtrent de Vuilpoort aan de havenzijde, staande tussen het huis van Balthasar Fransz. en dat van Lambert de wagenmaker, hem aangekomen bij overlijden van Meijnsgen Nijssen, zijn zuster.

ORA Dordrecht inv. 712, f. 43v, 19 mrt. 1577: Jan Claesz. molenaar verklaart, dat hij afziet van de koop van de helft in een windmolen, genaamd "het Raephout", staande "aende stede vesten", de helft in een rosmolen, staande op de Hil en de helft in een rosmolen, staande in de Breestraat, welke hij heeft gekocht van Adriaen Jansz. Brouwer en Cornelis Jansz. Brouwer.  (De molen "het Raephout" stond bij de stadsvest, in de buurt van de tegenwoordige Regenten- en Lenghenhof. (w. van Wijk e.a., Dordt in de kaart gekeken (Zwolle 1995, p. 86 e.v.)

ORA Dordrecht inv. 733, f. 44, 10 juni 1577: Pieter Nan Aertsz. vleeshouwer verkoopt aan Laurens Laurensz. vleeshouwer, zijn zwager, 1/4 part van een huis, erf en toebehoren tegenover de Visbrug, staande tussen het huis van de weduwe en erfgenamen van Gijsbert Pietersz. van Scherlaecken en het huis van de weduwe en erfgenamen van Evert Adriaensz. Koper kent schuldig als rest van de koopsom een bedrag van 290 gl., te betalen alle jaren op meidag met 50 gl. Ibidem, 10 juni 1577: Laurens Laurensz. vleeshouwer verkoopt aan mr. Euwout Aertsz. 4 ponden groten Vlaams losrente op voornoemd huis, erf en toebehoren.

ORA Dordrecht inv. 733, f. 51, 1 juli 1577: Geerit Jacobsz., wonende te Leiden, als man en voogd van Lijsbet Reijersdr., verklaart dat Pieter Nan Aertsz., Lauwerens Lauwerensz. en Jaepge Stevensdr. hem comparant "inde voorsz. qualite affgelost ende opgelijt hebben de hooftsomme van twee ponden grooten Vls. [jaarlijkse] losrente te lossen den penning XVI mettet verloop vandien tot desen daege toe vuijt een rentebrief van vijff ponden grooten Vls. tsjaers bij henlieden tot zijnen proffijte als man ende voocht van zijne voorsz. huijsvrouwe verleden" op 7 jan. 1576 voor schout en heemraden van Mijnsheerenland. De rentebrief is verzekerd op 17 morgen land gelegen in het Oudeland van Moerkerken.

ORA Dordrecht inv. 712, f. 114v, 3 juli 1577: Willem Joesten verkoopt Hilleken Jansdr. een tuin met een huisje daarop, liggende en staande in de Augustijnenkamp tussen het huis en de tuin van de erfgenamen van mr. Henrick van de Graeff en het bleekveld van de Grauwe Zusteren.

ORA Dordrecht inv. 733, f. 54v, 8 aug. 1577: Cornelis Thonisz. Kennip viskoper, voor de ene helft en voor 1/3 part in de andere helft, vervangende zijn halfbroer Arien Thonisz. en Marijcken Thonisdr. voor de resterende 2/3 parten in de andere helft, verkopen Pieter Claesz. schipper een huis, erf en toebehoren in het Vleeshouwersstraatje tussen het huis van de weduwe van Cornelis Maij Daenen en het huis van Anna Lauwen. Waarborg: Goossen Gerritsz. viskoper.

ORA Dordrecht inv. 733, f. 139, 8 nov. 1577: Anneken Adriaensdr., weduwe van Laurens Adriaensz. met haar gekoren voogd en Adriaen Lauwen schiptimmerman, voor zichzelf en vervangende zijn broeder en zusters, verkopen aan Geerit Cornelisz. de helft van een erf in de Vleeshouwersstraat, gelegen tussen huis van Claes Jansz. en dat van Neeltgen Adriaensdr., weduwe van Cornelis Maij Daenen.

ORA Dordrecht inv. 1571, f. 21: op 17 mei 1578 verkoopt Cornelis Cornelisz. huistimmerman aan Bastiaen Cornelisz. een huis in het Steegoversloot, staande tussen het huis van  Lambert Pietersz. kuiper en dat van Aeltgen Pietersdr. weduwe van Adriaen Willemsz. muntenaar. Waarborg: Aert Jansz. van de Graeff timmerman. Koper is schuldig aan verkoper een somma van 220 gl.

ORA Dordrecht inv. 1571, akte dd 12 okt. 1578: Henrick Claesz. van Bommel, als weduwnaar van Cristina Jansdr., en Elsken Jansdr., weduwe van Pouwels Dircxsz., verkopen Jan Centen schiptimmerman een huis in Breestraat tussen het huis van Steven Dionijsz. en de erfgenamen van Herman van der Bies.

ORA Dordrecht inv. 1571, f. 4: op 30 dec. 1578 Pieter Alewijnsz., als oom en voogd van de weeskinderen van wijlen Alewijn Alewijnsz., verwekt bij Marijcken Evertsdr., verleent procuratie ad lites aan ... [sic] Mannen, bode in Brielle.

ORA Dordrecht inv. 1571, f. 5: op 5 jan. 1579 verklaart Ploontgen Jansdr., weduwe van Jasper Jansz., dat zij met toestemming van haar huidige man, Pieter Michielsz., haar kind, verwekt door Jasper Jansz., boven hetgeen het kind bij de vertichting gekregen heeft, zal geven een somma van 6 ponden Vl., wanneer het mondig wordt, verbindende zij en haar man hun huis in de Kromme Elleboog en hun overige goederen. 

ORA Dordrecht inv. 1571, f. 16v: op 23 jan. 1579 verkoopt Corstiaen Jansz. wijnkuiper aan Cornelis Adriaensz. bakker een jaarlijkse losrente van 2 Vlaamse ponden op een huis aan de Landzijde [Voorstraat] tegenover het St. Jansgasthuis, staande tussen het huis van Marij Vroukens erfgenamen en dat van de weduwe van Jacob Dircxsz. Clau.

ORA Dordrecht inv. 1571, f. 17: op 23 jan. 1579 verkoopt Corstiaen Jansz. wijnkuiper aan Cornelis Adriaensz. bakker een jaarlijkse losrente van 2 Vlaamse ponden op een huis in de Gravenstraat, staande tussen het huis van Marijcken de mutsmaakster en het erf van Lijn Maes weduwe.

ORA Dordrecht inv. 1571, f. 13v e.v.: op 19 jan. 1579 verkoopt Jan Pouwelsz., lid van de Oudraad te Dordrecht, aan Anthonis Reijnen schipper een brief van decreet met het daarin vermelde huis en tuin in de Heer Heymansuysstraat, staande en gelegen tussen het huis van de weduwe van Jacob Huijmansz. en dat van de weeskinderen en erfgenamen van Henrick Pesser.

ORA Dordrecht inv. 1571, f. 21: op 3 febr. 1579 verklaart Willem Claesz. Kick, lijndraaier en burger van Dordrecht, schuldig te zijn aan Fop Jansz. van Schoonhoven een bedrag van 64 gl. wegens leverantie van hennep, verbindende zijn huis op de Hil, staande tussen het huis van Lenert ... en dat van Cornelis Huijbertsz.

ORA Dordrecht inv. 1571, f. 22v: op 6 febr. 1579 toont Janneken Jansdr., weduwe van Jan Hermansz. een hypotheekbrief van 27 st. 6 penn. jaarlijks, sprekende op het huis van Janneken Verschoor, zijnde de oudste pandbrief gedateerd 17 dec. 1539.

ORA Dordrecht inv. 1571, f. 25: op 17 febr. 1579 verklaart Aert Eeuwoutsz. viskoper schuldig te zijn aan Lijsbeth Andrijesdr., weduwe van Jacob Dircxsz. schipper, Aelbert Thonisz., als man van Lijntgen Aertsdr., en Arien Aertsz., allen erfgenamen van Digna Andrijesdr., een somma van 77 gl. 3 st. wegens de koop van een huis op de Hil in de Elfhuizen, staande tussen het huis van Lijsbeth Andriesdr. en dat van de erfgenamen van Janneken Govertsz. Borg: Adriaen Cornelisz. schipper.

ORA Dordrecht inv. 1571, f. 26v: op 21 febr. 1579 verkoopt Pieter Corssen schipper aan Claes Jansz. bakker een tuin met een huis daarop staande, gelegen in de Heer Heymansuysstraat tussen de stadsgracht en het huis van Emmeken Berckenroeden weduwe.

ORA Dordrecht inv. 1571, f. 28v: op 26 febr. 1579 verkoopt Ghijsbrecht Tulden, wonende in 's-Hertogenbosch, aan Jan Jansz. lakenstopper een huis in de Augustijnenkamp, staande tussen het huis van de weduwe van Roeloff de sledenaar en dat van Marijken Spellen. Waarborg: Willem Ghijsbrechtsz. comen. De koper is schuldig aan verkoper een somma van 24 ponden 6 sch. 8 groten Vlaams. Borg: Aert Jansz. van de Graeff.

ORA Dordrecht inv. 1571, f. 31v: op 10 mrt.  1579 verkoopt Laurens Claesz. schipper, als man van Stijntgen Goossensdr., aan Doeij Cornelisz. schipper een achtste part in een huis, staande omtrent het Stadhuis tussen de Halsteiger en het huis van Neeltghen Thomas, welk achtste deel zijn vrouw is aangekomen bij overlijden van Margreta Ockersdr., haar grootmoeder.

ORA Dordrecht inv. 1571, f. 38 e.v.: op 26 mrt. 1579 verkoopt Quirijn Cornelisz. "overhaelder vande soute" aan Pieter Cornelisz. schrijnwerker een huis achter het Blindeliedengasthuis, staande tussen het huis van Claes Dircxsz. wijnschroeijer en dat van Frans Fransz. gortmaker, hem, Quirijn, aangekomen bij overlijden van Cornelis Pietersz. wijnschroeijer. De koper verklaart ontvangen te hebben van zijn moeder, Neeltgen Jansdr., weduwe van Cornelis Pietersz. wijnschroeijer, al hetgeen hij van zijn vader, Cornelis Pietersz., geŽrfd heeft.

ORA Dordrecht inv. 1571, f. 43: op 31 mrt. 1579 verkoopt Arien Jacobsz. schipper aan Cornelis Egbertsz. schoenmaker een huis in de Raamstraat, staande tussen het straatje, genaamd "het Kousken" en het huis van wijlen Claes Scriver.

ORA Dordrecht inv. 1571, f. 49v: op 11 april 1579 verklaart Jan Euwoutsz. schoenmaker, wonende in Oude Tonge, ontvangen te hebben van Fijcken Cornelisdr., weduwe van Euwout Jansz. schiptimmerman, zijn vader, een derde deel in de helft van een huis, staande buiten de Vuilpoort, in welk huis Euwout Jansz. is overleden.

ORA Dordrecht inv. 1571, f. 50: op 13 april 1579 verkoopt Adriaen Jacobsz. van Rotterdam aan Geerit van Ree de jonge een tuin met een huis daarin staande, alsmede een huisje vůůr aan de straat. staande en gelegen in de MariŽnbornstraat, eertijds toebehorende aan Adriaen Dircxsz. de Coninck, staande tussen het huis van Adriaen Cornelisz. en de tuin van de broer van Dirck van Doren.

ORA Dordrecht inv. 714, f. 3, 13 jan. 1580: Martijnken Cornelisdr., weduwe van Adriaen Adriaensz. de Vogel en Sijchen Cornelisdr., ieder voor de helft, verkopen Cors Claesz. olieslager een huis in de Kleine Spuistraat, staande tussen het huis van Reijer Jacobsz. en het huis van de Crimpenaer. Waarborg: Adriaen Willemsz. kuiper.

ORA Dordrecht inv. 736, f. 7, 21 juli 1580: Pieter Jacobsz., als man en voogd van Marijcken Barthoutsdr., verkoopt aan Chaerle Jansz. wijnkuiper de helft van een huis in de Gravenstraat, genaamd de Blauwe Leeuw, staande tussen het huis genaamd Cleijn Marienborch en het huis van Jacob de lijndraaier, niet meer belast dan met 2 ponden Vlaams jaarlijkse losrente

[Karel Jansz. (Wanten), geboren ca. 1535 mogelijk in het Land van Luik, wijnkuiper te Dordrecht, overleden aldaar in 1586, trouwde naar schatting ca. 1560 Fijcken Mattheusdr., geboren naar schatting ca. 1535, overleden na 6 april 1596,

ORA Dordrecht inv. 728, f. 213, 19 juli 1571: verklaring door o.a. Caerle Jansz., wijnkuiper, inwonende poorter van Dordrecht, 36 jaar oud.

Kinderen van Karel Jansz. en Fijcken Mattheusdr. (volgorde onzeker):

a. Mattheus Carelsz.

b. Carel Carelsz.

c. IJke Carel Jansdr., geboren Dordrecht naar schatting ca. 1565, begraven Dordrecht okt. 1618 (SA Dordrecht, archief 27, inv. 1695, f. 29), trouwde NG Dordrecht 26 jan./9 febr. 1586 Hubrecht Hendriksz. Bordels, geboren ca. 1565, "van Ruremunde" (1586), wijnroeier te Dordrecht, overleden ca. 1640, trouwde 2e NG Dordrecht 23 aug. 1626 (otr.) Catharina Gosewijn, weduwe van Olivier de la Rue (per schrijven de La Vigne)

Uit het eerste huwelijk:

c-1. Carel Bordels, gedoopt NG Dordrecht mrt. 1587, wijnroeier te Dordrecht (vermeld 1611), trouwde naar schatting ca. 1610 Anna Bisschops

c-2. Mattheus Bordels, geboren naar schatting ca. 1590, trouwde NG Dordrecht 5 dec. 1617 Grietken van Beaumont

c-3. Johan Bordels

c-4. Christoffel (Stoffel) Bordels, geboren ca. 1599 (ONA Dordrecht inv. 81, f. 387, akte dd 26 okt. 1639 en ONA Dordrecht inv. 83, f. 42, akte dd 22 mei 1641), gezworen wijnroeier te Dordrecht

c-5. Jenneken Bordels, geboren naar schatting ca. 1605, trouwde NG Dordrecht 28 aug. 1639 Bastiaen Aartsz. van Houwelingen (cf. Ons Voorgeslacht 1974, p. 51)

d. Jan Caerle Wanten, trouwde Celijken Brantsdr. (ONA Rotterdam, 21 juni 1612)

e. Isaack Caerle Wanten, trouwde Anneken Brantsdr. (ONA Rotterdam, 21 juni 1612)]

ORA Dordrecht inv. 736, f. 21, 18 aug. 1580: de erfgenamen van Adriaen Jansz. Cant verkopen aan Caerle Jansz. wijnkuiper de helft van een huis in de Gravenstraat, genaamd de Blauwe Leeuw, staande tussen Cleijn Marienborch en het huis van Jacob de lijndraaier.

ORA Dordrecht inv. 736, f. 56, 6 okt. 1580: Thonis Thonisz. bakker verkoopt aan Adriaen Jaspersz. metselaar een huis in de Sarisgang, staande tussen het huis van Jacob Jansz. timmerman en dat van Adriaen Florisz. slikwerker. Waarborg: Thonis' vader Thonis Wijcken. Koper is schuldig aan verkoper 45 ponden Vlaams. Borg: Jan Jansz. kleermaker.

ORA Dordrecht inv. 714, f. 275: op 24 febr. 1582 verklaar Adriaen Willemsz. van der Wetering van Baardwijk volledig betaald te zijn door Geeridt Rutgers, kok van de graaf van Cuijlenborch, van zijn, comparants, aandeel in een huis, staande tegenover de Wijnkoperskapel, genaamd "Groot Zeellant", alsmede van een custingbrief van 100 gl., die hij op het huis sprekende heeft.

ORA Dordrecht inv. 714, f. 313 e.v.: op 5 mei 1582 verkopen Claes van Beaumond, voor de ene helft, en Petronella van Beaumond Tijmonsdr., voor de andere helft, aan Jan Cornelisz. schoenmaker een huis aan de Landzijde [Voorstraat] aan de waterkant, staande tussen het huis van Jacob Dircxsz. Absou en dat van de weduwe van Jan de lantarenmaker. Waarborg voor Petronella: Marijcke Pietersdr., weduwe van Tijmon Jacobsz. van Beaumondt, waarborg voor Claes: Tonis Cornelisz. Greel schoenmaker. Koper is schuldig aan verkopers een somma van 750 gl. Borgen: Arien Cornelisz. Roerom en Pieter Cornelisz. De koper transporteert tevens aan Claes van Beaumondt een rentebrief van achtenhalve Rijnse gl. jaarlijks, welke hem is aangekomen bij overlijden van zijn grootvader Cornelis Aertsz.

ORA Dordrecht inv. 737, f. 11, 28 april 1583: Caerel Jansz. wijnkuiper verkoopt Mathijs Fransz. viskoper en Niclaes Manternach van Trier, als voogden van de weeskinderen van wijlen Jan Bartholomeusz., een jaarlijkse losrente van 24 gl., verzekerd op een huis genaamd de Blauwe Leeuw, staande in het Gravenstraatje tussen het huis genaamd Cleijn Marienborch en het huis van Jacob Jansz. lijndraaier

ORA Dordrecht inv. 737, f. 359, 4 febr. 1584: Augustijn Boucquet Claesz. verkoopt aan Anneken Ariensdr., weduwe van Thonis Pouwelsz schiptimmerman 2 ponden Vlaams jaarlijkse losrente op een huis in de Kannekopersbuurt [Voorstraat Noord]

ORA Dordrecht inv. 715, f. 164, 23 febr. 1584: Quirijn Apersz. bakker en Cornelis Cornelisz. bakker verkopen aan Dirck Meeusz. molenaar 1/4 part van een hele windmolen buiten de Vuilpoort genaamd de Buijserinne, mitsgaders de helft van een huis en toebehoren, staande omtrent genoemde molen naast het huis van Pijeter Stevensz. Ibidem, 23 febr. 1584: koper kent schuldig aan Quijrijn Apersz. voor 1/8 part in de molen en 1/4 part in het huis 19 ponden 10 schellingen groten Vlaams, Borgen: Joost Jansz. smid en Cornelis Gijelisz. molenaar.

ORA Dordrecht inv. 715, f. 224v, 18 juni 1584: Jan Cornelisz. schoenmaker verkoopt aan Claes van Beaumont een jaarlijkse losrente van 2 ponden Vlaams op een huis omtrent de Botgensstraat op de havenzijde, staande tussen het huis van Jacob Dircxsz. Absou en dat van Goris Jacobsz. tingieter. 

ORA Dordrecht inv. 738, f. 148v e.v.: op 9 mei 1585 verkoopt Jan Aertsz. houtkoper aan Jacob Cristiaensz. een huis met "spijcker, backhuijs ende thuijn ende plaetse", staande en gelegen in de Kannekopersbuurt [Voorstraat] aan de landzijde tussen het huis van Nicasius Pietersz. en dat van Jan Jansz. Robos schoolmeester. Waarborgen: Ocker Aertsz. en Jan Oem Hermansz. Koper is schuldig aan verkoper een bedrag van 2275 gl. Borgen: Gijsbrecht Seraetsz. schipper en Dirck Pietersz.

ORA Dordrecht inv. 738, f. 241: op 20 sept. 1585 verkoopt Guilhelmina van Drenckwaert, weduwe van Screvel Ockersz., aan Damas Woutersz. de helft van een huis, dat genoemd wordt "den Blauwen Gevel", staande aan de Poortzijde [Wijnstraat] tegenover de Grote Kraan, welk huis bewoond wordt door genoemde Damas Woutersz., zoals zij dat huis heeft geŽrfd van haar vader. Het gehele huis is belast met diverse losrenten, samen bedragende 129 gl. 5 st. jaarlijks, die staan ten laste van de erfgenamen van wijlen Wouwerick van Drenckwaert, heer van Giessenburg. Compareerde mede Damas Woutersz., die verklaarde van de voornoemde renten en lasten van 129 gl. en 5 st. voldaan en bevrijd te zijn door Willem van Drenckwaert Boudewijnsz.

ORA Dordrecht inv. 739, f. 102v: op 10 febr. 1587 verkoopt Michiel Solario aan Niclaes Jansz. Cruijenier een jaarlijkse losrente van 2 ponden groten Vlaams, verzekerd op een huis, genaamd "Sinte Pieter", staande aan de Poortzijde [Groenmarkt] omtrent de Lombardbrug tussen het huis van Jan Pauwelsz. en dat van Cornelis Aertsz. makelaar.

ORA Dordrecht inv. 739, f. 132: op 4 april 1587 verklaart Michiel Cornelisz. hoemaecker schuldig te zijn aan Carle Jacobsz. hoemaecker een bedrag van 12 ponden groten Vlaams wegens koop van "hampers, banden ende wolle" in april 1586. Hij verbindt hiervoor zijn huis, staande aan de Landzijde [Voorstraat] omtrent Mijnsherenherberg tussen het huis van Aert Jansz. Bommelaer en dat van de erfgenamen van Adriaen Adriaensz. bakker.

ORA Dordrecht inv. 739, f. 247v: op 7 okt. 1587 verkoopt Aert Thonisz. Praem bakker aan Thonis Thonisz. Elinck korenkoper een jaarlijkse losrente van 3 ponden Vls., verzekerd op en huis aan de Poortzijde, genaamd "Regenboch", staande tussen het huis "den Eenhoren" en het huis "de Herp". In margine: op 14 juni 1614 comp. Gerrit Nuij, koopman en burger van Dordrecht, als houder van deze hypotheekbrief en verklaart, dat de schuld volledig is voldaan. Schuldbrief derhalve geroyeerd.

ORA Dordrecht inv. 740, 3 mrt. 1588: Schrevel van Eijssel Monnensz., burger van Dordrecht, verkoopt aan Ghijsbrecht van Diemen Cornelisz. een huis genaamd Emaus, staande in het Gravenstraatje tussen het huis van de weduwe van Maerten Jan Vos en dat van Pieter Willemsz. kuiper, met de loods daarachter staande, strekkende van voren tot de straat af tot het erf van jonkheer Pieter van Heerjansdam toe. Het huis is o.a. belast met een somma van 150 Rijnse gl., welke comparant schuldig is aan Jan Dircxsz. timmerman wegens de laatste termijn van het erf, waarop het huis staat.

ORA Dordrecht inv. 740, f. 98: op 11 april 1588 verkoopt Cristina Jansdr., weduwe van Meeus Dircxsz. leertouwer, voor 275 gl. aan haar zoon Dirck Meeusz. de helft van een huis in de Kromme Elleboog, staande tussen het huis van Ghijsbert Henricxsz. leertouwer en dat van voornoemde Dirck Meeusz.

ORA Dordrecht inv. 743, f. 54 e.v., 20 mei 1593: Jan Jansz. Coopman de Jonge, pondgaarder te Dordrecht, verkoopt aan Cornelis Jansz., lid van de Achtraad te Dordrecht, een gehele toren genaamd Toeverlaet, staande op de Nieuwe Haven in de buurt, die men Sint Joost noemt [Aardappelmarkt], tussen het huis van Hercules de smid en dat van Cornelis Aertsz. timmerman, met al hetgeen daar toebehoort, t.w. het huisje staande naast het huis van Hercules de smid, welk huisje eertijds placht te zijn het Sementhuijs en waar nu woont mr. Steven harnasmaker, met nog een spinhuisje staande naast de poort of ingang van de toren en nog twee woningen, die zijn gemaakt van de oliemolen, die eertijds in de toren gestaan heeft. Komt mede nog aan deze toren ten profijte van koper een huisje staande aan de stadsvest tussen het huis van Geertgen Bachrach en Adriaen de Valcx' huis "totten beslooten egge van de huijse vande weduwe van wijlen Jan Calffkens streckende t'erffue van de selven egge achter desen vercochten thooren", welk erf verkoper en zijn nakomelingen mogen betimmeren, zoals het hun believen zal.

ORA Dordrecht inv. 743, f. 58: op 13 mei 1593 verkoopt Pieterken Hendricxdr., weduwe van Henrick Cornelisz. smid, geassisteerd met Willem Hendricxsz. "slootmaecker" te Oud-Beijerland, haar zoon en gekoren voogd in deze, aan Arien Apersz. bakker een leeg erf met loods en ander toebehoren, staande en gelegen in de Gravenstraat tussen het huis Cleijn MariŽnborch en het huis van Schrevel Monnen. Koper kent schuldig aan verkoper 488 gl., te betalen met 120 gl. alle jaren op meidag.

ORA Dordrecht inv. 743, f. 100, 5 okt. 1593: compareren Lijsbeth Jansdr., weduwe van Meeus Willemsz. met haar gekoren voogd voor de ene helft, Pieter Aelbrechtsz. als man en voogd van Anneken Meeusdr., Hans van Wilderen als man en voogd van Janneken Meeusdr. en Willem Meeusz., mede voor hemzelf en in deze vervangende Cathalina en Aeltgen Meeusdr., zijn zusters, voor de andere helft. Zij verkopen aan Pieter Jacobsz. schuitmaker een huis, staande in de Raamstraat tussen het huis van Hendrick Pietersz. Zantman en dat van Daem Joosten linnenwever, niet meer belast dan met 1 pond Vlaams jaarlijkse losrente "den penning XII". Waarborg: Thonis Willemsz. wijnkoper. Koper kent schuldig 900 gl., te betalen jaarlijks op Bamisdag 60 gl., hiervoor verbindende het voornoemde huis. Borgen: Rochus Praem en Jan Pietersz. Hiervan gemaakt 5 schuldbrieven: 1e op de weduwe van Meeus Willemsz. van 450 gl., te betalen 30 gl. jaarlijks, 2e op Pieter Aelbrechtsz. van 90 gl., te betalen 1 pond jaarlijks, 3e dito op Hans van Wilderen, 4e dito op Willem Meeusz. en 5e op Catharina en Aeltgen Meusdr. van 180 gl., te betalen met 2 pond Vlaams jaarlijks.

ORA Dordrecht inv. 743, f. 205v, 16 juni 1594: Leenert Jansz. schipper verkoopt aan Maerten Bol Jacobsz. 6 gl. losrente op een huis op het Nieuwe Werk tussen het huis van Pieter Hendricxsz. linnenwever en dat van Cornelis Willemsz. sledenaar.

ORA Dordrecht inv. 743. f. 244v en 245r: op 4 okt .1594 verkoopt Adriaen Apersz. bakker aan Ghijsbrecht Jansz. metselaar een loods met grond, gelegen in de Gravenstraat, tussen verkopers huis en dat van Schrevel Monnen. Waarborg: Bartholomeus Willemsz. tingieter. Koper kent schuldig aan verkoper 738 gl., te betalen met 100 gl. alle jaren op Bamisdag. Borg: Jan Cornelisz. de Boufkens.

ORA Dordrecht inv. 743, f. 257v, 3 nov. 1594: Jan Woutersz. linnenwever, voor zichzelf voor de ene helft en Leenert Jansz. schipper en Pieter Willemsz. bakker, als voogden van het nagelaten weeskind van wijlen Adriaentgen DaniŽlsdr., verwekt door DaniŽl Aertsz. houtzager, verkopen aan de erfgenamen van Jan Pietersz. van Slingelant en aan Beatris van Slingelant Pietersdr., weduwe van Cornelis Wittes een huis in de Vriesestraat, staande tussen het huis van Pieter Jansz. kleermaker en het huis van kopers.

ORA Dordrecht inv. 743, f. 313: op 5 mei 1595 verkoopt Henrick van Rietbeeck schrijnwerker aan Pieter Pietersz. van Slingenberch kuiper een huis in de Gravenstraat, staande tussen het huis van de weduwe van Daem van Seventer en dat van de kinderen van Herman Cleijsz.  Waarborgen: Pieter Cornelisz. en Jan Claesz. kleermaker. Koper is schuldig aan verkoper een somma van 1100 gl. Borgen: Thonis Jansz. in den Wijngaert en Adriaen Willemsz. coman.

ORA Dordrecht inv. 744, f. 57: op 2 mei 1596 verkopen Jopken Lenertsdr., weduwe van Claes Willemsz. houtzager, Willem Claesz. Prins timmerman, Jan Claesz. en Wouter Claesz. metselaar een huis in de Augustijnenkamp. Waarborg: Bastiaen Woutersz. timmerman.

ORA Dordrecht inv. 744, f. 89: op 11 juli 1596 verkoopt Ghijsbert Cornelisz. pasteibakker aan Hans Jansz. ladenmaker een huis in de MariŽnbornstraat, staande tussen het huis van Pieter de Molenaar en het huis genaamd de Haringbuis, voor 1356 gl. Waarborgen: Henrick Fransz. Oochgenbiens en Cornelis DaniŽlsz. Rochgen.

ORA Dordrecht inv. 744, f. 224: op 9 dec. 1597 verkoopt Cornelis Woutersz. schipper, als man en voogd van Marijcken Jansdr. aan Lijntgen Jansdr., weduwe van Pieter Woutersz., de zuster van zijn vrouw, een huis in de Heer Heijmansuijsstraat, staande tussen het huis van Jacob Ariensz. drager en dat van Lijntgen Aertsdr., weduwe van Aelbert de plankdrager.

ORA Dordrecht inv. 745, f. 84v e.v.: op 10 juni 1599 verklaart Willem Pietersz. bakker, dat ter bevrijding van de borgtocht, die Barent Barentsz. kleermaker voor hem gedaan heeft voor de kooppenningen van een huis in de Breestraat, welk huis hij comparant heeft gekocht van Laurens Cornelisz. huistimmerman, mitsgaders voor de borgtocht die Barent Barentsz. voor hem gedaan heeft voor de belastingen, die op het huis zouden mogen staan, hij aan Barent Barentsz. speciaal in handen gesteld heeft zekere custingbrief, verleden op 16 mei 1596 door Arien Apersz. bakker, ter koop van het voornoemde huis, inhoudende een resterend kapitaal van 838 gl.