BO(E)SVELDOnderstaande publicatie is met welwillende en schriftelijke toestemming van de auteur, J.H.G. te Boekhorst, overgenomen van Genealogiedomein.nl: BOESVELD (nr 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief).

**************

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 1

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

BOESVELD

(ook BOESFELD, BOESVELDT, BOETSFELT, BOSFELT,

BOSVELD, BOSVELDT, BOSVELT, BOUSVELT e.d.)

De documentatie in deze publicatie maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief

(AHA), een door ondergetekende aangelegde verzameling transcripties. De gegevens zijn

alfabetisch en chronologisch door hem geordend met behulp van fictieve (gelatiniseerde)

namen en worden voortdurend met nieuwe afschriften aangevuld. In hoeverre een en ander

bruikbaar is voor genealogisch onderzoek gelieve men zelf te beoordelen.

Deze tweede editie van de collectie Boesveld is publicatie nr. 56 in deze reeks. In bepaalde

afschriften geven AHA-volgnummers de oorspronkelijke volgorde van inschrijving

in de geciteerde bron aan. Een alfabetisch overzicht van alle totnogtoe gepubliceerde AHAdossiers

is aan het eind van dit bestand toegevoegd.

Symbolen:

# = doorhaling

Φ = renvooi

« » = cursief of onderstreping

[ ] = aanvulling of toelichting

cc = afschriftdatum

^ = tussenvoeging

> = verandering.

© J.H.G. te Boekhorst (tB)

Info: ahadata@zonnet.nl

Collectie: Algemeen Historisch Archief (AHA)

Doetinchem, 18 juli 2010

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 2

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– A...:

– Albertus (Albert) Boesveld:

19-1-1818: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 19-1-1818 No 3 / Heden den negentienden

der maand Januarij een duizend acht honderd en achttien, des voordemiddags om elf

uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het

Schoutambt van Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jan Willem Otters landbouwer

oud vijftig jaren, en Gerrit Visser van Nieuwkerk Schoolmeester oud vier en dertig jaren, beide

in de Buurschap Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op

den Zeventienden der maand Januarij 1818 des avonds ten elf uren, in het huis No. 155 binnen

dit Ambt, in den ouderdom van Zeven jaren is overleden Albert Boesveld zoon van Harmen

Boesveld dagloner en Berendina Winkelhorst wonende onder Zelhem / Ons van deze verklaring

verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde

Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing door ons benevens den Secretaris

getekend is. / Jan Willem otters / Gt Visser van Nieuwkerk / S Horsting / J H Cremer HFz

Secretaris // [cc 1982-1999 tB]

– Albertus (Albert) Boesveld:

17-5-1854: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1617):

– Kind: Reinira Boesveld

– Geboren: 17-5-1854

– Gedoopt: 11-6-1854

– Vader: Albert Boesveld

– Moeder: Willemina Wassink // [cc 20-2-2009/14-2-2010 tB]

– Aleida (Aaltien) Bousvelt:

17-6-1746 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 179): Junij / Den 17den Aaltien

bousvelt [gestorven] / den 20sten begr: // [cc 1982-1999 tB]

– Aleida (Aaltje) Boesveld:

?-4-1756: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 90v, rechterkolom): 1756. / [na:

“op paaschen zijn na gedane belijdenisse des geloofs tot ledematen aangenomen”] / Aaltje

Boesveld. // [cc 1982-1999 tB]

– Aleida (Aaltjen) Boesveld:

3-10-1784: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1784 / Oct: 3. / Andries Venhorst: / Z:v. wijl:

Jan Venhorst. uijt Mechelen. / en Aaltjen Boesveld. d:v. Jan Boesveld van onder Varseveld. nu

onder Gendringen. / getrouwt Oct. 24. // [cc 1982-1999 tB]

– Aleida (Alijda) Boesveld:

16-5-1817: Geboortenregister gemeente Netterden, 16-5-1817 nr. 19 / Heden den Zestiende der

maand Mei een duizend acht honderd zeventien, des voordemiddags om elf uren, is door ons

vice Burgemr als hier toe door den Heer Burgemeester Gedelegueert Ambtenaar van den Burgerlijken

Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Alijda Boesveld,

Dagloonster oud twee en vijftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 3

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke [#zijne huisvrouw] Elisabeth Meijman

dagloonster oud veertig jaren, op woensdag den veertiende der maand Mei, des avonds ten

tien uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen

geven van Christina / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gradis

Vrieselder Landbouwer, oud vyftig jaren, en van Coenraad Scholten tapper oud vier en dertig

jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten

deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde registers overgeschreven, en duidelijk

voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. / uitgenoomen A: Boesveld de welke verklaarde

niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]

– Aleida (Aleydis) Busveldt:

29-10-1818: Huwelijksregister gemeente Netterden, 29-10-1818 No. 11. / Heden den Negenentwintigste

der maand October eenduizend achthonderd achttien, des voormiddags ten elf uren,

zijn voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes, Schout Ambtenaar van den Burgerlijken Staat

van het Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Arnoldus Venhorst oud een en

dertig jaren, landbouwer geboren en woonachtig in het ambt Netterden; meerderjarige zoon van

Andreas Venhorst en Aleydis Busveldt dagloners in dit Schoutambt woonachtig, dewelke hier

tegenwoordig, hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelyk verlenen, ten eenere; – en

Bernardina Massop oud drie en twintig Jaren, Dienstmeid, geboren en woonachtig in het ambt

Wisch meerderjarige dochter van Willem Massop, Koopman en van diens Ehevrouw Hilleken

ter Horst, mede in het ambt Wisch domicilierende, hier tegenwoordig en hunne toestemming,

tot de voltrekking van dit huwelyk verleenende ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid

van Steven Engelbertus Knaven, oud vier en vyftig jaren, herbergier, Willem Romp, oud vier en

twintig jaren, kuiper, en Jan Lot, verwer oud Zeven en twintig jaren, wonende te Gendringen,

en Coenraad Scholten, oud vyf en dertig jaren, koopman, wonende te Netterden door partijen

als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt; ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen

huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegens deze

verbintenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit

huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de

bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen dit Schoutambt gedaan. / 2. Een certificaat afgegeven

door den Schout van Wisch, ten blyke, dat gelyke afkondigingen in desselfs ambt hebben plaats

gehad, zonder dat er oppositien ingekomen zyn. / 3. het Doopattest van den Bruidigom. / 4. Een

attest afgegeven door den Gouverneur der provincie Gelderland, constaterende, dat den bruidegom,

aan zijne verplichtingen tot de Nationale militie heeft voldaan. / 5. het Doopattest der

bruid. / Voorts het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de wederkerige regten en

pligten der echtgenoten, waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander

tot man en vrouw verlangen te nemen; waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord

zijnde gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd; in naam der

Wet verklaard, dat Arnoldus Venhorst en Bernardina Massop door het huwelijk zijn vereenigd. /

Van al het welk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven

hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met der bruids vader en de getuigen,

nadat de partyen, en de ouders des bruidegoms, benevens de moeder der bruid, daartoe

aangezocht, verklaard hadden niet te kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 4

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Aleida (Alijda) Boetsveld:

5-2-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-

1819): «... in novβ Ecclesiβ benedictβ in Gendringen» (AHA-volgnr. 653): [1821.] / 5. Febr~ /

Baptizata est Wilhelmina / f: leg: Arnoldi Venhorst, et Berndinae Massop Conj: / Susc: Wilhelmus

Massop, et Alijda Boetsveld. // [cc 14-9-2007/10-3-2008 tB]

– Aleida (Aleida) Boesveld:

31-12-1826 t/m 1836 (register): 5-5-1764 geboren (AHA-volgnr. 2124),

Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 316:

– Woonplaats: Megchelen

– Huisnummer: 249

– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 9)

– Naam: Aleida Boesveld

– Geboortedatum: den 5 Mei 1764

– Godsdienst: R.C.

– Beroep: –

– Vestiging in de gemeente: –

– Vertrokken of overleden: 10) Jannes Essink Mei 1827 vertr. // [cc 22-7-2004/29-9-2004 tB]

– Aleida (Aleida) Boesveld:

17-5-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 17-5-1830 No 51 / Heden den Zeventienden

der maand Mei een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Negen uren, zijn voor

ons [voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes,] [ΦJan Richard Boeveldt

fungerend / goedgekeurd zoo mede de doorhaling van Zes woorden.] Burgemeester en

Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen

/ Arend Delsing, landbouwer oud Vyftig jaren jaren, en Theodorus Jenster, boerenknecht

oud Acht en twintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden,

dat op Zaturdag den Vyftienden der maand Mei een duizend acht honderd dertig, des

namiddags ten Drie uren, in het huis No. 259 in Megchelen binnen deze Gemeente, in den

ouderdom van Twee en Zeventig jaren is overleden. [lees: overleden:] Andries Venhorst, landbouwer

geboren en woonachtig in deze Gemeente [^geweest], Eheman van Aleida Boesveld

zonder beroep, woonachtig in deze Gemeente, [^en] zoon van wylen de Ehelieden Jan Venhorst

en Maria Radmakers. / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben

wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven;

waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten.

// [cc 1982-1999 tB]

– Aleida (Aaltjen) Bosveld:

17-1-1831: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 17-1-1831 No 10. / Heden den Zeventienden

der maand Januarij ιιn duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Tien uren,

zijn voor ons Johan Richard Boeveldt fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken

Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Theodorus Menten

akkerman oud Achtenvyftig jaren, en Arend Delsing akkerman oud Een en vijftig jaren, beide in

deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Vyftienden der

maand Januarij een duizend acht honderd een en dertig, des avonds ten Elf uren, in het huis No.

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 5

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

289 in Megchelen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht en zestig Jaren is overleden

Aaltjen Bosveld, weduwe van wijlen Andries Venhorst Geboren te Zillevold gemeente

Wisch en gewoond hebbende in deze gemeente, Dochter van Hendrik Bosveld en Elsken ter

Maat beide in deze gemeente overleden, Zynde de overledene Zonder beroep geweest. / En ons

van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt,

en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke

voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]

– Antonia (Teuntjen) Boesveld:

31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 813),

Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):

– Huisnummer (eerste serie): 88

– Aantal gezinsleden: 11 [dit is nr. 11]

– Naam: Teuntjen Boesveld

– Geboortejaar: –

– Beroep: –

– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 20-2-2004/10-4-2004 tB]

– Antonia (Toontje) Boesveld:

20-9-1873: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 20-9-1873 No. 94. / Op heden den twintigsten

der maand September een duizend acht honderd drie en zeventig, zijn voor ons Godfried

August Baum, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Doesborgh, in

het huis der Gemeente, verschenen, Arie van Vliet oud negenendertig jaren, van beroep rijks

ambtenaar, en Willem Bloemers oud vieren twintig jaren, van beroep Commies ter Secretarie

beide woonachtig binnen deze Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op vrijdag den negentienden

der maand September, dezes jaars, des morgens ten Zeven uren, in het huis staande

aan de Nieuwstraat Wyk A n: 85 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van eene maand is

overleden Daatje Anderson, geboren en wonende te Doesborgh, dochter van Reinder Anderson,

rijks Ambtenaar en van Toontje Boesveld, Zonder beroep, beiden wonende te Doesborgh /

Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, welke in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven,

na voorlezing door ons is geteekend met de Comparanten. / AvanVliet / W. Bloemers

/ Baum // [cc 7-9-2001/25-5-2002 tB]

– Antonius (Teunis) Bosveld:

25-4-1815: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 422: Den 25 April Geboren

/ Den 7de Mey gedoopt / Derk / ouders Teunis Bosveld en Judik Vlaswinkel // [cc 4-4-

2003/28-9-2007 tB]

– Antonius (Teunis) Boesveld:

20-11-1816: Geboortenregister gemeente Angerlo, 20-11-1816 No 32. / Heden den Twintigsten

der maand November een duizend achthonderd zestien, des voormiddags om Elf uren, is voor

ons Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo,

Provintie Gelderland, verschenen Teunis Boesveld, van beroep dagloner oud dertig jaren,

woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van

een Zoon welke zijne huisvrouw Judith Vlaswinkel oud negenλntwintig jaren, op Dingsdag den

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 6

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

negentienden der maand November, des morgens ten half Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en

aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Evert / waarvan wij deze acte,

hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Stokvis, dagloner, oud vyfλnveertig jaren, en

van Hendrik Jansen, dagloner oud vierλnvijftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk

door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe

bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens

den Comparant, hebbende de beide getuigen, verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc

1982-1999 tB]

– Antonius (Teunis) Boesveld:

2-12-1816: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 2-12-1816 No 17 / Heden den tweeden der

maand December eenduizend achthonderd en zestien, des voormiddags om Elf uren, zijn voor

ons Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo,

Provintie Gelderland, verschenen / Willem Aaldering, oud Zevenendertig jaren, van beroep

dagloner – en Teunis Boesveld oud dertig jaren mede dagloner van beroep / beide in deze Gemeente

woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den dertigsten der maand November

des jaars 1816 des morgens [#middags] ten half vyf uren, in het huis No. 18 binnen deze Gemeente,

[#in den ouderdom van ... jaren is overleden] des eersten Comparants Huisvrouw Hendrika

Veldkamp oud achtendertig Jaren, is bevallen van een doode Dochter. / Ons van deze verklaring

verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe

bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend

benevens de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]

– Antonius (Teunis) Boesveld:

11-1-1822: Geboortenregister gemeente Angerlo, 11-1-1822 No 3. / Heden den elfden der

maand January een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags om elf uren, is

voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt

Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Teunis Boesveld van beroep dagloner oud vyf en

dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte

van een Dochter welke zijne huisvrouw Judith Vlaswinkel oud vierendertig jaren, op

Donderdag den tienden der maand January, des morgens ten negen uren, ter wereld heeft gebragt,

en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hermiena. / waarvan

wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Gerbrands van beroep Landbouwer,

oud Eenenzestig jaren, en van Gerret Willemsen mede Landbouwer van beroep oud vyfλndertig

jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen

ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven,

en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens den Comparant en getuigen. //

[cc 1982-1999 tB]

– Antonius (Teunis) Boesveld:

10-2-1823: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 10-2-1823 No 12. / Heden den tienden der

maand February een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn

voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt

Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Teunis Boesveld oud Zes en dertig jaren, van beroep

dagloner en Gerrit Willemsen oud Zes en dertig jaren, van beroep Landbouwer. beide in

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 7

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den negenden der maand februarij

des jaars achttien honderd drie en twintig, des avonds ten Zeven uren, in het huis No. 88.

binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een Jaar, en ιιn maand is overleden Hermiena

Boesveld, geboren en woonachtig in deze Gemeente, Dochtertje van den eersten Comparant en

deszelfs Huisvrouw Judith Vlaswinkel / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben

wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven;

waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend benevens de Comparanten. / T

boesveld / G willemsen / J Jansen // [cc 1982-1999 tB]

– Antonius (Teunis) Boesvelt:

25-8-1823: Geboortenregister gemeente Angerlo, 25-8-1823 No 26. / Heden den vyfentwintigsten

der maand Augustus een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om elf

uren, is voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het

Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Willemsen van beroep Landbouwer

oud Zesendertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken

acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Hendrika Jansen oud vyfen dertig

jaren, op Zaturdag den drie entwintigsten der maand Augustus, des morgens ten twee uren, ter

wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Evert

Jan. / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Teunis Boesvelt van

beroep dagloner, oud achtendertig jaren, en van Jan Bloem [:handtekening: J Blom] van beroep

Timmerman oud Eenendertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den

comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers

overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens den

Comparant en getuigen. // [cc 1982-1999 tB]

– Antonius (Teunis) Boesveld:

30-1-1824: Geboortenregister gemeente Angerlo, 30-1-1824 No 4. / Heden den dertigsten der

maand January een duizend acht honderd vier en twintig, des voordemiddags om elf uren, is

voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt

Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Teunis Boesveld van beroep arbeider oud acht en

dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte

van een Dochter welke zijne huisvrouw Judith Vlaswinkel oud tweeendertig jaren, op

Donderdag den negen en twintigsten der maand January, des namiddags ten vyf uren, ter wereld

heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Harmiena. /

waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerrit Willemsen Landbouwer,

oud Zes en dertig jaren, en van Jan Bloem, Timmerman van beroep oud twee en dertig

jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze

mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk

voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens den Comparant en getuigen. // [cc 1982-

1999 tB]

– Antonius (Teunis) Boesveldt:

2-4-1824: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 2-4-1824 No 11. / Heden den tweeden der

maand April een duizend acht honderd vier en twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn

voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 8

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Willemsen oud Zes en dertig jaren, van

beroep arbeider en Teunis Boesveldt oud twee een (!) vyftig jaren, van beroep dagloner beide

in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Een en dertigsten der

maand Maart des jaars achttien honderd vier en twintig, des avonds ten Zeven uren, in het huis

No. 87 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes maanden is overleden Evert Jan Willemsen,

geboren en woonachtig in deze Gemeente, Zonder beroep, Zoontje van den eersten

Comparant en deszelfs Huisvrouw Hendriena Jansen. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende,

zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers

overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend benevens de Comparanten

/ G willemsen / T boesveld / J Jansen // [cc 1982-1999 tB]

– Antonius (Teunis) Boesveld:

22-6-1824: Geboortenregister gemeente Angerlo, 22-6-1824 No 27 / Heden den twee en twintigsten

der maand Juny een duizend acht honderd vier en twintig, des voordemiddags om elf uren,

is voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt

Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Aalbart Jansen van beroep dagloner oud drieenvyftig

jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte

van een Dochter welke zijne [#huisvrouw] Dochter Harmiena Jansen oud Zeven entwintig

jaren, op Zondag den [Een en tw>] twintigsten der maand Juny, des voormiddags ten half

tien uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen

geven van Harmiena. / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Teunis

Boesveld van beroep dagloner, oud vyfenveertig jaren, en van Willem Polman van beroep

arbeider oud Zeven en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den

comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers

overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens den

Comparant en eerste getuige hebbende den tweede getuige verklaard niet te kunnen Schryven. //

[cc 1982-1999 tB]

– Antonius (Teunis) Boesveld:

19-7-1824: Geboortenregister gemeente Angerlo, 19-7-1824 No 31 / Heden den negentienden

der maand July een duizend acht honderd vier en twintig, des voordemiddags om elf uren, is

voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt

Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Jan Bloem [:handtekening: J Blom] van beroep

Timmerman oud negen en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht

heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Aaltje Slotboom oud

Eenλn dertig jaren, op Zaturdag den Zeventienden der maand July, des avonds ten acht uren, ter

wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Arnoldus

Hermanus / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan van

Amerongen van beroep arbeider, oud Eenenveertig jaren, en van Teunis Boesveld van beroep

dagloner oud negenendertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den

comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers

overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens den

Comparant en getuigen. // [cc 1982-1999 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 9

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Antonius (Teunis) Boesveld:

23-2-1827: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 23-2-1827 No 6. / Heden den drie entwintigsten

der maand February ιιn duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om elf

uren, zijn voor ons Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der

Gemeente Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Teunis Boesveld oud vierenveertig jaren,

van beroep arbeider – en Jan Bloem oud Achtentwintig jaren, van beroep Timmerman beide in

deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den tweeentwintigsten der

maand february des jaars achttien honderd zeven en twintig, des avonds ten elf uren, in het huis

No. 88 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van elf Jaren en tien maanden is overleden

Derk Boesveld, gebooren en woonachtig in deze Gemeente Zonder beroep, Zoon van den eersten

Comparant en des zelfs Huisvrouw Judith Vlaswinkel / Ons van deze verklaring verzekerd

hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers

overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend benevens de

Comparanten / T boesveld / J Bloem / J Jansen // [cc 22-3-2002/21-9-2002 tB]

– Antonius (Teunis) Boesveld:

19-3-1827: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 19-3-1827 No 9. / Heden den Negentienden

der maand Maart ιιn duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om elf uren,

zijn voor ons Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente

Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Teunis Boesveld oud vierenveertig jaren,

van beroep arbeider – en Jan Bloem oud achtentwintig jaren, van beroep Timmerman beide in

deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den negentienden der maand

Maart des jaars achttien honderd zeven en twintig, des morgens ten vyf uren, in het huis No. 88

binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zevenendertig Jaren en twee maanden is overleden

Judith Vlaswinkel, geboren te Eerbeek en woonachtig in deze Gemeente, van beroep arbeidster,

Huisvrouw van den eersten Comparant. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende,

zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven;

waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend benevens de Comparanten

/ T boesveld / J Bloem / J Jansen // [cc 22-3-2002/20-9-2002 tB]

– Antonius (Teunis) Boesveld:

27-3-1827: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 27-3-1827 No 10. / Heden den Zevenentwintigsten

der maand Maart ιιn duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om elf

uren, zijn voor ons Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der

Gemeente Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Willemsen oud Veertig jaren, van

beroep arbeider – en Teunis Boesveld oud Vierenveertig jaren, van beroep arbeider beide in

deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zesentwintigsten der

maand Maart des jaars achttien honderd zeven en twintig, des voormiddags ten tien uren, in het

huis No. 87. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee en Zeventig Jaren is overleden

Steven Jansen geboren te Zelhem, en woonachtig in deze Gemeente, van beroep arbeider, Echtgenoot

van Berendje Koekendaal, en schoonvader van den eersten Comparant. / Ons van deze

verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide

daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend

benevens de Comparanten. / G Willemsen / T boesveld / J Jansen // [cc 22-3-2002/19-

9-2002 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 10

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Antonius (Teunis) Boesveld:

31-12-1837 / geboren 1784 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 803),

Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):

– Huisnummer (eerste serie): 88

– Aantal gezinsleden: 11 [dit is nr. 1]

– Naam: Teunis Boesveld

– Geboortejaar: 1784

– Beroep: Arbeider

– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 20-2-2004/10-4-2004 tB]

– Arnoldus (Arnoldus) Boesveld:

26-4-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 26-4-1814 No 24. / Heden den Zesλntwintigsten

April eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags om Tien uren, is voor ons Hendrik

Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen Staat,

der Gemeente van Terborg, gecompareerd / Jan Hommelink, oud Zesendertig Jaren Landbouwer

woonachtig te Terborg Gemeente van Terborg / welke ons een kind van het Mannelijk geslacht,

heeft voorgesteld, den Vijfλntwintigsten der Maand van April eenduizend achthonderd veertien,

des nademiddags om drie uren uit hem declarant, en Zyne huisvrouw Johanna Kraijenbrink geboren,

en aan hetwelk hij verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Jan Hendrik / De

gezeide verklaring en voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van Johan Peter Mohr, oud

zevenλntwintig jaren, Dansmeester woonachtig te Terborg en van Arnoldus Boesveld, oud negenλntwintig

jaren, Kleermaker woonachtig te Terborg / Van welk alles wij de tegenswoordige

acte hebben opgemaakt, en na gedane voorlezing hebben wij geteekend met de Vader van het

Kind, en de getuigen, ten gezegden dage en Jare. // [cc 1982-1999 tB]

– Arnoldus (Arnoldus) Boesveld:

26-4-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 26-4-1814 No 25. / Heden den Zesλntwintigsten

der Maand April, eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags om Elf uren, is

voor ons Hendrik Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen

Staat, der Gemeente van Terborg, gecompareerd / Johan Peter Mohr, oud zevenλntwintig

Jaren, Dansmeester woonachtig te Terborg Gemeente van Terborg, / welke ons een kind van het

vrouwelijk geslacht, heeft voorgesteld, den Vijfentwintigsten der Maand van April eenduizend

achthonderd veertien, des voordemiddags om Tien uren uit hem declarant, en Zijne huisvrouw

Aleida Mesman geboren, en aan hetwelk hij verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van

Aleida Jeannette. / De gezeide verklaring en voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van

Jan Hommelink oud Zesendertig jaren, Landbouwer woonachtig te Terborg en van Arnoldus

Boesveld oud negenλntwintig jaren, Kleermaker woonachtig te Terborg / Van welk alles wij de

tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na gedane voorlezing hebben wij geteekend met de

Vader van het Kind en de getuigen, ten gezegden dage en Jare. // [cc 1982-1999 tB]

– Arnoldus (Arnoldus) Boesveld:

9-2-1818: Overlijdensregister gemeente Wisch d.d. 9-2-1818 No 12 / Heden den Negenden der

maand Februarij een duizend acht honderd en achttien, des Voormiddags om Elf uren, zijn voor

ons Jan Hendrik Pliester Schout van Wisch, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat in het

Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Willem Vlaswinkel, Kleermaker oud

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 11

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

Drie en Dertig jaren, / en Arnoldus Boesveld oud Drie en Dertig jaren, Kleermaker / beide in

deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Achtsten der maand Februarij

des jaars achttien honderd en achttien, des namiddags ten Vier uren, in het huis No. 24

binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en Zeventig jaren is overleden Johanna Weenink,

weduwe van Wylen Teunis Hommelink zonder beroep gewoond hebbende in Terborg /

Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en

in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing door ons

is onderteekend met de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]

– Arnoldus (Arnoldus) Boesveld:

20-1-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch d.d. 20-1-1823 No 6 / Heden den twintigsten

der maand Januarij een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om tien uren,

zijn voor ons Jan Hendrik Deurvorst, fungerende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken

Staat van het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Hommelink, oud drie

en veertig jaren, landbouwer / en Arnoldus Boesveld, oud Zeven en dertig jaren, kleermaker /

beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den achttienden der

maand Januarij des jaars achttien honderd drie en twintig, des middags ten drie uren, in het huis

No. 23 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht en Zestig Jaren is overleden Jan Hendrik

Luckezen, Kleermaker geboren te Terborg eheman van Willemina Breukelaar. / Ons van

deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de

beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is

onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]

– Arnoldus (Arend) Boesveld:

22-6-1860: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1860. / Junij 22. / Arend Boesveld /

met att. naar Zevenaar 3 [of 2?] Mei 1869 // [cc 6-5-2009 tB]

– Arnoldus (Arend) Boesveld:

5-6-1870: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1870. / 5 Junij / Arend Boesveld en Willemina

Heezen / beiden van Varsseveld. // [cc 1982-1999 tB]

– Arnoldus (Arend) Boesveld:

17-5-1873: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3421):

– Kind: Hendrika Boesveld

– Geboren: 17-5-1873

– Gedoopt: 29-6-1873

– Vader: Arend Boesveld

– Moeder: Johanna Willemina Radstaak // [cc 6-6-2009/28-7-2009 tB]

– Arnoldus (Arend) Boesveld:

27-10-1874: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3579):

– Kind: Johanna Berendina Boesveld

– Geboren: 27-10-1874

– Gedoopt: 29-11-1874

– Vader: Arend Boesveld

– Moeder: Johanna Wilhelmina Radstaak // [cc 9-6-2009/3-7-2009 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 12

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Berendina (Berendje) Bosveld:

18-3-1761: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 94v, rechterkolom): 1761 / [na:

“den 18 Maart syn tot Ledemaaten aangenomen”] / Berendje Bosveld / attest na Harderwijk 4

April 1762 [het jaartal is slecht leesbaar in de rug] // [cc 1982-1999 tB]

– Berendina (Berendina) Boesveld (?):

31-12-1826 t/m 1836 (register): 2-3-1795 geboren (AHA-volgnr. 294),

Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 39:

– Woonplaats: Gendringen

– Huisnummer: 39

– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 2)

– Naam: Berendina [Boesveld?]

– Geboortedatum: 2 Maart 1795

– Godsdienst: R.C.

– Beroep: –

– Vestiging in de gemeente: Komen inwonen / Zie Sub No 116.

– Vertrokken of overleden: 1 tot en met 5 vertrokken naar Sub No 250 // [cc 8-4-2004/11-6-

2004 tB]

– Berendina (Berendina) Boesveld:

28-4-1858: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1919):

– Kind: Berendina Boesveld

– Geboren: 28-4-1858

– Gedoopt: 30-5-1858

– Vader: Hendrik Boesveld

– Moeder: Johanna Bosboom // [cc 4-3-2009/4-1-2010 tB]

– Berendina (Berendina) Boesveld:

21-11-1867: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1316): [onder het kopje «1868»:] / 21

Nov 1867 geb en 5 Januari [1868] gedoopt / de dochter van Herman Keizer en Berendina Boesveld,

/ genaamd Hendrika Johanna // [cc 2-9-2009/16-7-2010 tB]

– Berendina (Berendina) Bosveld:

7-3-1870: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1361): [1870] / 7 Maart geb en 3 April

gedoopt / Jan Willem / Zoon van Herman Keizer en Berendina Bosveld. // [cc 21-9-2009/16-7-

2010 tB]

– Berendina (Berendina) Boesveld:

2-12-1872: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1420): [onder het kopje «1873»:] / 2

Dec. [1872] geb en 2 Feb. [1873] gedoopt / Hendrika / Dochter van Harmen Keizer en Berendina

Boesveld. // [cc 24-9-2009/16-7-2010 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 13

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Bernardus (Berent) Bosvelt:

6-7-1755: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1755. / den 6. Julij / Jan Bosvelt Zoon van

Berent Bosvelt uijt Varsevelt, Laetst gewoondt onder Gendringen. / en Wilmina Klompenhouwer,

Dogter van wijlen Willem Klompenhouwer uijt Dinxperlo. / dese zijn den 27 Julij hier gecopuleert.

// [cc 1982-1999 tB]

– Bernardus (Berend) Bosvelt:

3-11-1812 nr. 7: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede, gepasseerd

op 3-11-1812 [volgnummer met potlood: 7]: / Voor ons Maire der Gemeente van Ede

Canton Ede Arrondissement Arnhem Departement van den Boven-IJssel, is op heden den 3 November

1812 verschenen Gerrit Berendsen daglooner te Ede / en heeft verklaard aan te nemen

voor Geslachtsnaam de naam van Bosvelt. // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden

“den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen

geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]

– Bernardus (Berend) Boesveld:

22-1-1853: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 22-1-1853 No 7. / Heden den twee en twintigsten

January ιιn duizend acht honderd drie en vijftig, is voor ons Gerrit Jan Horsting, Burgemeester

Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland,

verschenen: Hendrik Wassink, van beroep Veldwachter, oud vyftig jaren, woonachtig in deze

Gemeente, te Langerak, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen

zoon, welken zyne echtgenoote Gerritje Hamer, op donderdag den twintigsten der maand Januarij

dezes jaars, des namiddags ten vyf uren, te zynen huize ter wereld heeft gebragt, en aan welken

hy verklaard heeft dat zullen worden gegeven de voornamen van Gerrit Jan. / Waarvan wij

deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Berend Boesveld, arbeider, oud twee en

vyftig jaren, en van Harmen Siebelink, timmerman, oud vier en veertig jaren, beide woonachtig

in deze Gemeente, door de comparant als getuigen ten deze gekozen, welke acte wij, na in twee

daartoe bestemde Registers overgeschreven en voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met

den Comparant en de beide getuigen / H Wassink / B Boesv[e]ld / H Siebelink / GJHorsting //

[cc 1982-1999 tB]

– Bernardus (Berend) Boesveld:

28-5-1853: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 28-5-1853 No 45. / Heden den acht entwintigsten

Mei ιιn duizend acht honderd drie en vijftig, is voor ons Gerrit Jan Horsting, Burgemeester

Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen

Gerrit Hendrik Radstaak, van beroep Kleermaker, oud dertig jaren, woonachtig in deze

Gemeente, te Langerak dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene

dochter welke zijne echtgenoote Berendina ter Voert, op vrijdag den Zeven entwintigsten der

maand Mei dezes jaars, des morgens ten negen uren, te zynen huize ter wereld heeft gebragt, en

aan welken hy verklaard heeft dat zal worden gegeven den voornaam van Gerritje. / Waarvan

wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Berend Boesveld, arbeider, oud

twee envyftig jaren, en van Bernadus Wiltink, timmerman, oud acht en veertig jaren, beide

woonachtig in deze Gemeente, door de comparant als getuigen ten deze gekozen, welke acte

wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en voorgelezen te zijn, hebben onJ.

H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 14

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

derteekend met de beide getuigen; hebbende de Comparant verklaard geen schryven te hebben

geleerd. / B Boesveld / B. Wiltink / GJHorsting // [cc 1982-1999 tB]

– Bernardus Hendricus (Berend Hendrikus) Boesveld:

9-9-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2986):

– Kind: Berend Hendrikus Boesveld

– Geboren: 9-9-1869

– Gedoopt: 26-9-1869

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Gesiena Niehuus (!) // [cc 21-5-2009/30-9-2009 tB]

– Bousvelt ~ Varsseveld [Varsseveld]:

19-6-1745 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 136): Juni / Den 19den Een kint aan

Bousvelt / den 21sten begr: // [cc 1982-1999 tB]

– C...:

– Derk, Dorus: zie sub Theodorus

– Erme (Erme) Boesveld:

?-4-1748: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 83r, linkerkolom): 1748. / [na:

“op paaschen 1748. Sijn na gedane belijdenisse des geloofs en beloften tot ledematen aangenomen”]

/ item. [= van Varsseveld.] / Erme Boesveld. / att: na Varseveld. // [cc 1982-1999 tB]

– Everdina Aleida (Everdina Aleida) Boesveld:

21-10-1898: Geboortenregister gemeente Wisch, 21-10-1898 No 179. / Heden den een en twintigsten

der maand October achttien honderd acht-en-negentig, is voor ons Ambtenaar van den

Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland, verschenen: Gerrit, Hendrik,

Fukking, oud negen en twintig jaren, van beroep daglooner, woonachtig in deze Gemeente, die

ons heeft verklaard dat Everdina, Aleida, Boesveld, zijne echtgenoote, zonder beroep, op donderdag

den twintigsten der maand October achttien honderd acht-en-negentig, des voormiddags

ten tien ure, ten zijnen huize in den Heelweg, no. vier honderd twaalf binnen deze Gemeente, is

bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van

Hermina, Theodora, / Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de

getuigen Bernadus, Goosen, oud acht en zeventig jaren, van beroep gemeentebode en Theodorus,

Freriks, oud zeven en vyftig jaren, van beroep daglooner, beiden woonachtig in deze Gemeente,

en hebben wij daarvan opgemaakt deze akte, die na voorlezing door ons Ambtenaar is

geteekend met den comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]

– Everhardus (Evert) Boesveld:

20-11-1816: Geboortenregister gemeente Angerlo, 20-11-1816 No 32. / Heden den Twintigsten

der maand November een duizend achthonderd zestien, des voormiddags om Elf uren, is voor

ons Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo,

Provintie Gelderland, verschenen Teunis Boesveld, van beroep dagloner oud dertig jaren,

woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 15

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

een Zoon welke zijne huisvrouw Judith Vlaswinkel oud negenλntwintig jaren, op Dingsdag den

negentienden der maand November, des morgens ten half Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en

aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Evert / waarvan wij deze acte,

hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Stokvis, dagloner, oud vyfλnveertig jaren, en

van Hendrik Jansen, dagloner oud vierλnvijftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk

door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe

bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens

den Comparant, hebbende de beide getuigen, verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc

1982-1999 tB]

– Everhardus (Evert) Boesveld:

2-4-1819: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),

AHA-volgnr. 258: 1819 den 2 April zyn na voorafgaande Belydenis tot Ledematen aangenomen

/ Jan Huetink / Jan Geesink / Gerretjen Kolenbrander / Berendina Lovink / Hendrika

Lovink / Hendrina Dales / Geertruid Seesink / Grada Janssen / Wilhelmina Salemink / Gerretjen

Semmelink / Derk Jan Klompenhouwer / Hendrik Jan Peppink / Jan Kolenbrander / Harmanus

Kwak / Jan Hendrik Boesveld / Gradus Nyhuis / Evert Boesveld / Hendrik Jan Bussink / Harmen

Waarlo / Hendrik ter Beest / Antony Schuurman / Gerret Jan Leneman / Arend Vriesen /

Arend Brussen / Arend Forstes / Jan Wentink – Vertrokken met attest na Zelhem / Gradus Wentink

/ Dersken Forsters / Hendrikus Tannemaat – Vertrokken na Varsseveld // [cc 1982-1999 tB]

– Everhardus (Evert) Boesveld:

31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 105),

Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):

– Huisnummer: Bingerden 25

– Aantal gezinsleden: 15 [dit is nr. 10]

– Naam: Evert Boesveld

– Geboortejaar: –

– Beroep: knecht / dagloner

– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 16-1-2004/26-3-2004 tB]

– Everhardus (Evert) Boesveld:

31-12-1837 / geboren 1816 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 807),

Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):

– Huisnummer (eerste serie): 88

– Aantal gezinsleden: 11 [dit is nr. 5]

– Naam: Evert Boesveld

– Geboortejaar: 1816

– Beroep: –

– Aanmerkingen (situatie in 1837): Vertrokken // [cc 20-2-2004/10-4-2004 tB]

– F...:

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 16

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Gerharda (Gerritje) Boesvelt:

17-6-1758: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 92v, linkerkolom): 1758 / 17

Junij [<Julij] / met Attest: van Varssevelt / Gerritje Boesvelt. // [cc 1982-1999 tB]

– Gerharda (Garritjen) Boesveld:

12-3-1834: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 140):

– Kind: Tony Mynen

– Geboren: 12-3-1834

– Gedoopt: 5-4-1834

– Vader: Willem Mynen

– Moeder: Garritjen Boesveld // [cc 3-10-2008/18-7-2010 tB]

– Gerharda (Garritjen) Boesveld:

18-9-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 230):

– Kind: Gerrit Jan Mynen

– Geboren: 18-9-1835

– Gedoopt: 18-10-1835

– Vader: Willem Mynen

– Moeder: Garritjen Boesveld // [cc 9-10-2008/18-7-2010 tB]

– Gerharda (Gerritjen) Boesveldt:

11-11-1836: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 323):

– Kind: Theodorus Mynen

– Geboren: 11-11-1836

– Gedoopt: 11-11-1836

– Vader: Willem Mynen

– Moeder: Gerritjen Boesveldt // [cc 30-10-2008/18-7-2010 tB]

– Gerharda (Gerritje) Boesveld:

9-11-1838: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 468):

– Kind: Hendrik Mynen

– Geboren: 9-11-1838

– Gedoopt: 16-12-1838

– Vader: Willem Mynen

– Moeder: Gerritje Boesveld // [cc 5-11-2008/5-7-2010 tB]

– Gerharda (Gerritjen) Boesveld:

13-1-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 558):

– Kind: Johanna Willemina Mynen

– Geboren: 13-1-1840

– Gedoopt: 16-2-1840

– Vader: Willem Mynen

– Moeder: Gerritjen Boesveld // [cc 5-11-2008/21-6-2010 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 17

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Gerharda (Gerritjen) Boesveld:

27-5-1843: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 801):

– Kind: Willem Mynen

– Geboren: 27-5-1843

– Gedoopt: 25-6-1843

– Vader: Willem Mynen

– Moeder: Gerritjen Boesveld // [cc 20-11-2008/21-5-2010 tB]

– Gerharda (Grada) Boesveld:

18-3-1849 (?): Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1213):

– Kind: Albertus Gerhardus Bulten

– Geboren: [niet ingevuld; ingeschreven sub doopdatum 18-3-1849]

– Gedoopt: «dit kind is te varseveld gedoopt den 18 Juny 1848» (!)

– Vader: H:W: Bulten

– Moeder: Grada Boesveld // [cc 24-12-2008/30-3-2010 tB]

– Gerharda (Grada) Boesveld:

20-9-1850: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1340):

– Kind: Lina Bulten

– Geboren: 20-9-1850

– Gedoopt: 20-10-1850

– Vader: Hendrik Willem Bulten

– Moeder: Grada Boesveld // [cc 8-1-2009/14-3-2010 tB]

– Gerharda (Grada) Boesveld:

13-12-1852: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1520):

– Kind: Lina Bulten

– Geboren: 13-12-1852

– Gedoopt: 23-1-1853

– Vader: H:W: Bulten

– Moeder: Grada Boesveld // [cc 6-2-2009/22-2-2010 tB]

– Gerharda (Grada) Boesveld:

18-10-1854: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1644):

– Kind: Everdina Bulten

– Geboren: 18-10-1854

– Gedoopt: 5-11-1854

– Vader: Hendrik Willem Bulten

– Moeder: Grada Boesveld // [cc 20-2-2009/12-2-2010 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 18

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Gerharda (Grada) Boesveld:

4-12-1856: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1798):

– Kind: Gerrit Bulten

– Geboren: 4-12-1856

– Gedoopt: 28-12-1856

– Vader: Hendrik Willem Bulten

– Moeder: Grada Boesveld

[hieronder met potlood: “79 Kinderen” (jaargang 1856)] // [cc 27-2-2009/15-1-2010 tB]

– Gerharda (Grada) Boesveld:

13-4-1859: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1992):

– Kind: Grada Bulten

– Geboren: 13-4-1859

– Gedoopt: 29-5-1859

– Vader: Hendrik Willem Bulten

– Moeder: Grada Boesveld // [cc 13-3-2009/27-12-2009 tB]

– Gerharda (Grada) Boesveld:

1-4-1862: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2246):

– Kind: Evert Jan Bulten

– Geboren: 1-4-1862

– Gedoopt: 27-4-1862

– Vader: Hendrik Willem Bulten

– Moeder: Grada Boesveld // [cc 3-4-2009/27-11-2009 tB]

– Gerharda (Grada) Boesveld:

16-6-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2662):

– Kind: Grada Hendrika Bulten

– Geboren: 16-6-1866

– Gedoopt: 26-8-1866

– Vader: Hendrik Willem Bulten

– Moeder: Grada Boesveld // [cc 23-4-2009/23-10-2009 tB]

– Gerharda Berendina (Grada Bendina) Boetsveld:

20-3-1795: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Maart 20 / [ged.:] April 3 / 1795 / Grada

Bendina. / d.v. Jan Boetsveld en Hermina Smeeink / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]

– Gerharda Berendina (Grada Berendina) Boesveld:

26-3-1812: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1812. / Maart 26 / Grada Berendina

Boesveld. / Att. naar Etten 25 Oct. 1858. // [cc 1982-1999 tB]

– Gerharda Berendina (Grada Berendiena) Boedsveld:

7-12-1823: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 7 / [ged.:] 21 Desemb / 1823 / Johanna / D

V Evert Schilderink en Grada Berendiena Boedsveld / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 19

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Gerharda Berendina (Grada Berendiena) Boesveld:

22-6-1826: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Juny 22 en [ged.:] July 9 / 1826 / Henderik

Jan / z v Evert Schilderink en Grada Berendiena Boesveld / [get.:] vaeder // [cc 1982-1999 tB]

– Gerharda Berendina (Grada Berendiena) Boesvelt:

10-2-1830: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 10 / [ged.:] 21 February 1830 / Jacobus

Gradus / z v Evert Schilderink en Grada Berendiena Boesvelt / [get.:] de vaeder // [cc 1982-

1999 tB]

– Gerharda Berendina (Grada Berendien) Boesvelt:

3-12-1834: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 3 / [ged.:] 28 Decemb / 1834 / Everdien /

D v Evert Schilderink en Grada Berendien Boesvelt / [get.:] vaeder en moeder // [cc 1982-

1999 tB]

– Gerharda Johanna (Grada Johanna) Boesveld:

14-3-1818: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),

AHA-volgnr. 254: 1818 / den 14 Maart Zyn na voorafgaande belydenis des Geloofs, tot

Ledemaaten aangenomen / Derk Jan Colenbrander / Johanna Seinhorst / Theodora Vonderhorst,

/ Mijken Weenink, / Jacoba Aleida Berkelder, / Johanna Hendrika Slotboom / Grada Johanna

Boesveld / Gerret Jan Lammers, / Jan Vriesen. / Willem Slotboom / Fredrik Rougoor / Derk Jan

Veenhuis, / Johanna Colenbrander / Hendrina Tuunter, / Hendrika Colenbrander, / Grada Christina

ten Beest, / Gerretjen ten Broeke, / Adolf Jan Bussink, / Derk Jan ten Brink. // [cc 1982-

1999 tB]

– Gerhardus (Gerrit) Boesveld:

25-12-1740: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 73v, linkerkolom): 1740. /

[na: “Sijn op Kersmis na belijdenisse eρ beloften tot Ledematen aangenomen”] / [met attestatie

van] Varsseveld. / Gerrit Boesveld. // [cc 1982-1999 tB]

– Gerhardus (Gerrit) Boesveld:

19-5-1793: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1793 / [sc.: Maij.] 19 / Jan Boesveld. Z.v. Gerrit

Boesveld van Varsseveld / en Hermina Smeeink. d.v. Berend Smeeink onder Gendringen. /

getrouwt Jun 9. // [cc 1982-1999 tB]

– Gerhardus (Gerrit) Boesveld:

12-10-1794: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1794. / Octob. 12. / Hendrik te Pas. wedwenr

wijl Gerritjen Ringeling. / en Lammertjen Boesveld. [<Bosveld.] d.v. Gerrit Boesveld [<Bosveld]

van onder Varsseveld. / nu beide onder Gendringen / getrouwt alhier Nov. 2. // [cc 1982-

1999 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 20

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Gerhardus (Gerrit) Berendsen Bosvelt [Bosveld]:

3-11-1812 nr. 7: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede, gepasseerd

op 3-11-1812 [volgnummer met potlood: 7]: / Voor ons Maire der Gemeente van Ede

Canton Ede Arrondissement Arnhem Departement van den Boven-IJssel, is op heden den 3 November

1812 verschenen Gerrit Berendsen daglooner te Ede / en heeft verklaard aan te nemen

voor Geslachtsnaam de naam van Bosvelt. // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden

“den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam;

cc 3-11-1998 tB]

– Gerhardus (Gerrit) Boesveld:

13-10-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-10-1830 No 84 / Heden den Dertienden

der maand October een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn

voor ons [#(voorgedrukt): Mr. Frederik Willem Jacob de Haes,] [ΦJan Richard Boeveldt, fungerend;

/ goedgekeurd] Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente

Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Erinkveld, dagloner oud Vier en dertig

jaren, en Lammert Tieltjes, Linnenwever oud Vier en dertig jaren, beide in deze Gemeente

woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den twaalfden der maand October

een duizend acht honderd dertig, des morgens ten Elf uren, in het huis No. 197 in Varsselder

binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vyf en Zestig Jaren is overleden. [lees: overleden:]

Jan Boesveld, dagloner, geboren en gewoond hebbende in deeze Gemeente, en Zoon van

Gerrit [Bos>] Boesveld en Enneke Schuurmans, beide overleden / En ons van de waarheid

dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de

beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing,

door ons is onderteekend. / verklarende de Comparanten niet te kunnen Schrijven, na daartoe

door ons aangezocht Zynde. / J R Boeveld // [cc 23-11-2001/5-6-2006 tB]

– Gerhardus Hendricus (Gerrit Hendrik) Boesveld:

15-1-1844: Overlijdensregister gemeente Wisch, 15-1-1844 No 2. / Heden den vijftienden der

maand January ιιn duizend acht honderd vier en veertig, zijn voor ons Willem Barend Aalbers,

Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland,

verschenen Frederik Willem Horn oud Zeven en veertig jaren, dagloner en Fredrik Freeman

oud Zeven & twintig jaren, dagloner beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons

hebben verklaard, dat op den vyftienden der maand January des jaars achttien honderd vier en

veertig, des nachts ten vier uren, op den Heelweg in het huis, No. 602 binnen deze Gemeente, in

den ouderdom van tien weken is overleden Lammert Boesveld, zonder beroep, geboren en

woonachtig geweest onder Varsseveld, zoon van Gerrit Hendrik Boesveld en Grada Willemina

Wevers, dagloner onder Varsseveld / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de beide

daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend

met de Comparanten / F W Horn / F: Freeman / WBAalbers // [cc 1982-1999 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 21

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Gerhardus Johannes (Garrit Jan) Boesveld:

23-6-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 23-6-1816 [nummer] 55 / Heden den drie

en twintigsten der maand Junij een duizend achthonderd zestien, des voordemiddags om Elf

uren, is voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken

Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Garrit Jan ter Maat

Kleermaker oud Negen en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht

heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Teuna Roenhorst oud

Negen en dertig jaren, op Zaturdag den twee en twintigsten der maand Junij, des agtermiddags

ten vier uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen

geven van Berend / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Garrit

Jan Boesveld Dagloonder, oud Zes en Veertig jaren, en van Derk Jan ter Maat Dagloonder oud

twee en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als

getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven,

en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend Met de Eerstgenoemde Getuijge

daar de Comparant en tweede Genoemde Getuijge Verklaaren niet te Kunnen Schrijven. // [cc

1982-1999 tB]

– Gerhardus Johannes (Garrit Jan) Boesveld:

5-10-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 5-10-1816 [nummer] 86 / Heden den Vijfden

der maand October een duizend achthonderd zestien, des agtermiddags om Zeven uren, is

voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat

der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Evert Bruijl Dagloonder oud drie

en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van

geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Enneken Kip oud Een en veertig jaren, op Donderdag

den derden der maand October, des avonds ten Negen uren, ter wereld heeft gebragt, en

aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Jan / waarvan wij deze acte hebben

opgemaakt, in tegenwoordigheid van Garrit Jan Boesveld Dagloonder, oud Zes en Veertig

jaren, en van Derk Jan ter Maat Dagloonder oud twee en Veertig jaren, beide woonachtig in

deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij

na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben

onderteekend met den Eerstgenoemde Getuijge daar den Comparant En tweede Genoemde Getuijge

verklaaren Niet te kunnen Schrijven. / G Y bosveld / A. Hesselink // [cc 1982-1999 tB]

– Gerhardus Johannes (Garrit Jan) Boesveld:

19-11-1816: Overlijdensregister gemeente Varsseveld, 19-11-1816 No 42 / Heden den Negentienden

der maand November eenduizend achthonderd en zestien, des Voordemiddags om Elf

uren, zijn voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken

Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen Garrit Jan Boesveld

oud Zes en veertig jaren, Dagloonder – en Garrit Kip oud dertig jaren Dagloonder beide in

deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den achtienden der maand

November des jaars 1816 des agtermiddags ten vijf uren, in het huis No. 369 binnen deze Gemeente,

in den ouderdom van Zeven jaren is overleden Hendrieca ter Maat Gebooren in deeze

gemeente Dochter van Garrit ter Maat oud negen en dertig Jaren Kleermaker en Teunneken

Roenhorst oud negen en dertig Jaren / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben

wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven;

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 22

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend Met eerstgenoemde getuijge daar

tweede genoemde verklaard niet te Kunnen Schrijven / G J [:met twee puntjes op de J] bosveld /

A. Hesselink // [cc 1982-1999 tB]

– Gerhardus Johannes (Gerret Jan) Boesveld:

6-4-1827: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),

AHA-volgnr. 293: 1827 / den 6 April zyn tot Ledematen aangenomen na aflegging der

Belydenis / Geertruid Hesselink / Janna Westerveld / Engelina Wevers / Gerretjen Kwak / Johanna

Elizabeth Kolenbrander / Jan te Marsselink / Gradus Lambartus Vrieselaar / Reind Vossers

/ Hendrik Naafs / Gerret Jan Boesveld / Jan Roelof Kleinhesselink / Willem Van Draanen

/ Hendrik Buevink / Arend Meurs / Wander Wensink / Willem Klooster // [cc 1982-1999 tB]

– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Boesveld:

7-11-1849: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1265):

– Kind: Gerrit Jan Boesveld

– Geboren: 7-11-1849

– Gedoopt: 9-12-1849

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Ma Helmink // [cc 8-1-2009/22-3-2010 tB]

– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Boesveld:

24-1-1852: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1459):

– Kind: Gerrit Jan Boesveld

– Geboren: 24-1-1852

– Gedoopt: 15-2-1852

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Maria Wilmink // [cc 30-1-2009/27-2-2010 tB]

– Gerhardus Wilhelmus (Gerrit Willem) Boesveld:

1-1-1860: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2060):

– Kind: Gerrit Willem Boesveld

– Geboren: 1-1-1860

– Gedoopt: 27-2-1860

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Maria Helmink // [cc 13-3-2009/17-12-2009 tB]

– Gesina (Goziena) Bosveld:

16-7-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 16-7-1823 No 38 / Heden den Zestienden der

maand Julij een duizend acht honderd drie en twintig, des nademiddags om half acht uren, is

voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt

Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Evert Jan Hendriksen dagloner oud drie en dertig

jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte

van een Zoon welke zijne huisvrouw Goziena Bosveld oud drie en dertig jaren, op maandag

den veertienden der maand Julij 1823, des voordemiddags ten zeven uren, ter wereld heeft gebragt,

en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Derk Jan / waarvan

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 23

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hermanus Stoltenborg dagloner oud

negen en dertig jaren, en van Gerrit Steenhouwer Boereknecht oud vier en twintig jaren, beide

woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt,

welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen

te zijn, hebben onderteekend, benevens de getuigen hebbende den comparant verklaard niet te

kunnen Schrijven / H Stoltenborg / G sten houwer / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]

– Gesina (Gesina) Boesveld:

23-11-1837: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 389):

– Kind: Everdina Johanna Kapper

– Geboren: 23-11-1837

– Gedoopt: 3-12-1837

– Vader: Willem Kapper

– Moeder: Gesina Boesveld // [cc 30-10-2008/18-7-2010 tB]

– Gesina (Gesina) Boesveld:

2-10-1864: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2496):

– Kind: Gesina Boesveld

– Geboren: 2-10-1864

– Gedoopt: 29-1-1865

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Gesina Nyhuis // [cc 22-4-2009/5-11-2009 tB]

– Helena (?) (Lenien) Bosvelt:

19-9-1758: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1758 / den 19 Septemb is Lenien

bosvelt over leeden niet // [cc 1982-1999 tB]

– Hendrica (Hendricksken) Bosvelt:

?-4-1742: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: Op Paaschen Anno 1742: / Hendricksken

Bosvelt. huijsvrouw van Gerrit Klompenhouwer / dese den 13. Febr: 1759 met Attest versonden

na Dinxperlo. // [cc 1982-1999 tB]

– Hendrica (Hendrikka) Boesveld:

?-12-1743: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 77v, linkerkolom): 1743. / [na:

“op Kersmis sijn na gedane belijdenisse ende beloften tot Ledematen aangenomen”] / Hendrikka

Boesveld. / attest naar Arnhem 29 April 1768. // [cc 1982-1999 tB]

– Hendrica (Hendriske) Bolvelt:

15-1-1758: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1758. / den 15. Jan: / Bernadus, /

De Vader Wessel Borkes, / De Moeder Wilmina Klompenhouer; / getuijge Gerardus Sandbult,

en Hendriske Bolvelt. // [cc 1982-1999 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 24

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Hendrica (Henderse) Boesvelt:

28-1-1759: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1759. / dito. [= den 28. Jan:] / Jan Velers,

weduwenaer van wijlen Elske teuwesen uijt Soederwijck onder het Ampt Boeckholt / en Henderse

Boesvelt, weduwe van wijlen Garrit Klompenhouwer uijt Voorst onder Gendringen. /

dese met Attest versonden. // [cc 1982-1999 tB]

– Hendrica (Henderika) Boesfeld:

1-1-1830 (AHA-volgnr. 2246): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830,

Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):

– Straat: Veerpoort Straat

– Huisnummer: C 482

– Aantal personen: 7 [dit is nr. 6]

– Naam: Henderika Boesfeld

– Leeftijd: 25 jaar

– Geboorteplaats: Slangenburg

– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongedochter”)

– Beroep of relatie: Dienstbode

– Godsdienst: Protestant

– Aanmerkingen: – // [cc 24-10-2003/12-1-2004 tB]

– Hendrica (Hendrika) Boesveld:

3-5-1862: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1214): [1862.] / 3 Mey geb. / 1 Juny

gedoopt / Alberdina Johanna / dochter van Harmen Keyzer en Hendrika Boesveld. // [cc 25-8-

2009/16-7-2010 tB]

– Hendrica (Hendrika) Boesveld:

11-11-1862: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2301):

– Kind: Gerrit Jan Lebbink

– Geboren: 11-11-1862

– Gedoopt: 28-12-1862

– Vader: Gerrit Jan Lebbink

– Moeder: Hendrika Boesveld // [cc 17-4-2009/23-11-2009 tB]

– Hendrica (Hendrika) Boesveld:

13?-8-1864: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1255): [1864.] / 13 [of te lezen als

12?] Aug geb. / 2 Oct. gedoopt / Jantje en Willemina / dochters van Harmen Keizer en Hendrika

Boesveld. // [cc 26-8-2009/16-7-2010 tB]

– Hendrica (Hendrika) Boesveld:

29-11-1864: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2503):

– Kind: Johan Gerhard Lebbink

– Geboren: 29-11-1864

– Gedoopt: 29-1-1865

– Vader: Gerrit Jan Lebbink

– Moeder: Hendrika Boesveld // [cc 22-4-2009/4-11-2009 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 25

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Hendrica (Hendrika) Boesveld:

13-1-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2716):

– Kind: Derk Jan Lebbink

– Geboren: 13-1-1867

– Gedoopt: 24-2-1867

– Vader: Gerrit Jan Lebbink

– Moeder: Hendrika Boesveld // [cc 26-4-2009/18-10-2009 tB]

– Hendrica (Hendrika) Boesveld:

17-5-1873: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3421):

– Kind: Hendrika Boesveld

– Geboren: 17-5-1873

– Gedoopt: 29-6-1873

– Vader: Arend Boesveld

– Moeder: Johanna Willemina Radstaak // [cc 6-6-2009/28-7-2009 tB]

– Hendricus (Henderik) Boesveldt:

18-4-1772: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),

AHA-volgnr. 9: Den 18 April [1772] / hier aangenomen / Henderik Boesveldt // [cc

1982-1999 tB]

– Hendricus (Hendrik) Boesveld:

14-11-1773: RBS 1411.3 (lidmaten N.H. kerk Ruurlo [contraboek 1772-1851], AHA-volgnr.

64): 1773 / Den 14 Novemb: / met Attestatie van Zilwolde van den 3 Novemb: is tot ons overgekomen

als Lidmaet / Hendrik Boesveld // vertrokken met attest na S hage // [cc 1982-1999 tB]

– Hendricus (Hendrik) Bosveld:

23-11-1816: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 23-11-1816 No 52. / Heden den Drie en

twintigsten der maand November eenduizend achthonderd en zestien, des middags om twaalf

uren, zijn voor ons Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken

Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Hendrik Bosveld

dagloner oud Vyfenvyftig jaren, uit de Buurschap Yzevoorde / en Bernadus Berendsen oud

achtentwintig jaren dagloner uit de Buurschap Yzevoorde / beide in deze Gemeente woonachtig,

dewelke ons hebben verklaard, dat op den Twee en twintigsten der maand November des jaars

1816, des Avonds ten Vijf uren, in het huis No. 152 binnen deze Gemeente, in den ouderdom

van Zestig jaren is overleden Geertruid Dimmendal, Ehevrouw van Berend Beks / Ons van deze

verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide

daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend

/ verklarende de eerste getuige niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 26

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Hendricus (Hendrik) Bosveld:

11-4-1818: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 11-4-1818 No 20 / Heden den elfden

der maand April een duizend acht honderd en achttien, des voordemiddags om half twaalf uren,

zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt

van Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Derk Winkelhorst landbouwer oud

twee en zeventig jaren, en Jan Lukassen landbouwer oud Zes en twintig jaren, beide in de Buurschap

Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den tienden

der maand April 1818 des ’s nachts ten twaalf uren, in het huis No. 154 binnen dit Ambt, in

den ouderdom van zes en vyftig jaren is overleden Hendrik Bosveld echtgenoot van Arntjen

Wensink wonende in voornoemde buurtschap / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende,

zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven,

waarna dezelve, na voorlezing door ons benevens de comparanten en Secretaris getekend

is / De Wynkelhorst / Jan luccassen / S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc

1982-1999 tB]

– Hendricus (Hendrik) Bosvelt:

19-2-1820: Geboortenregister gemeente Arnhem, 19-2-1820 No. 58 / Op heden den negentiende

februari agttien honderd en twintig des middags ten twaalf uren, compareerde voor Ons Mr Roeland

Jan Bouricius President Burgemeester van Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van

den Burgerlijken Staat, Judith van Donselaar weduwe van Aart Koning oud twee en vijftig

Jaren, Stads-Vroedvrouw wonende[,] in de Ketelstraat en verklaarde in tegenwoordigheid van

Hendrik Evers oud vijf en veertig Jaren oppasser in de gevangenis en Hendrik Wouters oud

Zeven en veertig Jaren oppasser in de gevangenissen wonende beide binnen deze Stad, dat Johanna

Bosvelt, ongehuwd, oud acht en twintig Jaren wonende te Westervoort heden des morgens

om vier uren ten huise van W Teunissen is bevallen van een Zoon aan welke Zy de Voornaam

geeft van Hendrik / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door

de comparante en getuigen benevens ons is getekend. // [cc 1982-1999 tB]

– Hendricus (Hendrik) Bosveld:

22-11-1820: Overlijdensregister schoutambt Doetinchem, 22-11-1820 No 35 / Heden den twee

en twintigsten der maand november een duizend acht honderd en twintig, des nade middags om

half een uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Lammert Winkelhorst landbouwer

oud twee en dertig jaren, en Jan Luccassen landbouwer oud Zeven en twintig jaren,

beide in de Buurschap Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard,

dat op den twintigsten der maand november 1820 des nademiddags ten drie uren, in het huis No.

154 binnen dit Ambt, in den ouderdom van negen en vijftig Jaren is overleden Arentje Wensink

landbouwster weduwe van Hendrik Bosveld, en dochter van wijlen de ehelieden Lubbert Wensink

en Johanna Buenk. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan

deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve,

na voorlezing, door ons, benevens door comparanten is onderteekend. / L Winkelhorst / L Luccassen

/ S Horsting // [cc 17-4-2003/14-4-2006 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 27

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Hendricus (Hendrik) Bosveld:

17-1-1831: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 17-1-1831 No 10. / Heden den Zeventienden

der maand Januarij ιιn duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Tien uren,

zijn voor ons Johan Richard Boeveldt fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken

Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Theodorus Menten

akkerman oud Achtenvyftig jaren, en Arend Delsing akkerman oud Een en vijftig jaren, beide in

deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Vyftienden der

maand Januarij een duizend acht honderd een en dertig, des avonds ten Elf uren, in het huis No.

289 in Megchelen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht en zestig Jaren is overleden

Aaltjen Bosveld, weduwe van wijlen Andries Venhorst Geboren te Zillevold gemeente

Wisch en gewoond hebbende in deze gemeente, Dochter van Hendrik Bosveld en Elsken ter

Maat beide in deze gemeente overleden, Zynde de overledene Zonder beroep geweest. / En ons

van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt,

en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke

voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]

– Hendricus (Hendrik) Boesveld:

31-12-1837 / geboren 1820 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 809),

Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):

– Huisnummer (eerste serie): 88

– Aantal gezinsleden: 11 [dit is nr. 7]

– Naam: Hendrik Boesveld

– Geboortejaar: 1820

– Beroep: –

– Aanmerkingen (situatie in 1837): Vertrokken // [cc 20-2-2004/10-4-2004 tB]

– Hendricus (Hendrik) Boesveld:

22-5-1854: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1621):

– Kind: Dersken Boesveld

– Geboren: 22-5-1854

– Gedoopt: 25-6-1854

– Vader: Hendrik Boesveld

– Moeder: Johanna Bosboom // [cc 20-2-2009/14-2-2010 tB]

– Hendricus (Hendrik) Boesveld:

18-10-1856: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1790):

– Kind: Harmina Boesveld

– Geboren: 18-10-1856

– Gedoopt: 30-11-1856

– Vader: Hendrik Boesveld

– Moeder: Johanna Bosboom // [cc 27-2-2009/16-1-2010 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 28

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Hendricus (Hendrik) Boesveld:

28-4-1858: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1919):

– Kind: Berendina Boesveld

– Geboren: 28-4-1858

– Gedoopt: 30-5-1858

– Vader: Hendrik Boesveld

– Moeder: Johanna Bosboom // [cc 4-3-2009/4-1-2010 tB]

– Hendricus Johannes (Henderik Jan) Boesveldt:

5-7-1793: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),

AHA-volgnr. 98: 1793 / Den 5 July op voorgande (!) belydenisse aangenomen / Harmanis

Hengevelt / Garrit Jan Kempink / Henderik Jan Boesveldt / Wilhelmijna Geesink // [cc 1982-

1999 tB]

– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Boesveld:

10-4-1824: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),

AHA-volgnr. 287: Aangenomen 1824 / Den 10 April zyn tot Ledematen aangenomen /

Gerret Adriaan Boelen Huender / Aaltjen Seynhorst, / Jenneken Dales / Hendrik Jan Vonderhorst,

/ Hendrik van Eerden / Wessel Bosman / Berend Meyers / Hendrik Jan Boesveld / Jan

Bruggink / Jan Wassink // [cc 1982-1999 tB]

– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Boesveld:

3-4-1922: Overlijdensregister gemeente Wisch, 3-4-1922 No 55. / Heden, den derden April

negentien honderd-twee-en-twintig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken

Stand der Gemeente Wisch, Hendrik Jan Boesveld oud acht en zestig jaren, van beroep landbouwer,

wonende alhier, en Hendrik Willem van Dijk oud dertig jaren, van beroep daglooner,

wonende alhier, die verklaarden, dat op den eersten April dezes jaars, des namiddags ten half

een ure te Heelweg in het huis nummer tweehonderd twee en zestig in den ouderdom van tien

maanden is overleden: Bernard Johan Smeenk, zonder beroep, geboren en wonende te Wisch,

zoon van Linus Bernadus Smeenk, metselaar en van Johanna Wilhelmina van Braak, zonder beroep,

beiden wonende te Wisch. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

// [cc 1982-1999 tB]

– Hermanus (Harmen) Bosfelt:

23-4-1690: Doopboek N.H. kerk Silvolde (RBS 1755), AHA-volgnr. 3: 1690 / Den 23 April /

Harmen Bosfelt een Kindt laten Doopen genompt Maurus // [cc 21-4-2001/31-10-2001 tB]

– Hermanus (Harmen) Bosvelt:

3-5-1691: Doopboek N.H. kerk Silvolde (RBS 1755), AHA-volgnr. 17: 1691 / Den 3 Meij / Jan

Harbers een Kindt laten Doopen genompt Jan. / getuijgen. / Berrent Weninck. / Harmen Bosvelt.

/ Altgen Hommelinck. // [cc 21-4-2001/2-11-2001 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 29

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Hermanus (Hermannus) Boesveld:

30-11-1783: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1783 / Nov 30 / Hermannus Boesveld. Z: van

Jan Boesveld van Ulft onder Gendringen. / en Anna Catharina Ten Ham. d.v Hendrik Ten Ham

van Borg. / [verzonden naar] Borg. // [cc 1982-1999 tB]

– Hermanus (2x) (Harmanus/Harmanus) Boesveld:

19-11-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 19-11-1814 No 53 / Heden den Negentienden

der Maand November eenduizend achthonderd veertien, des Voordemiddags om Elf uren, is

voor ons Hendrik Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen

Staat, der Gemeente van Terborg, gecompareerd Hendrika Boenink, oud Vijftig Jaren,

Vroedvrouw, weduwe van Johannes van Reeken, woonachtig te Terborg Gemeente van Terborg,

welke ons een kind van het Mannelijk geslacht, heeft voorgesteld, den Zeventienden der

Maand van November eenduizend achthonderd veertien, des nademiddags om Vier uren uit

Theodora Johanna Aleida Boesveld, oud een λntwintig Jaren zonder vast beroep, woonachtig

ten Huize van haren Vader Harmanus Boesveld, No 25, te Terborg, geboren, en aan hetwelk de

moeder verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Harmanus. / De gezeide verklaring

en voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van Jan Hommelink oud Zes endertig jaren,

Landbouwer woonachtig te Terborg, en van Willem Vlaswinkel oud dertig jaren, Kleermaker

woonachtig te Terborg / Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na

gedane voorlezing hebben wij geteekend met de Aangeefster, en getuigen ten gezegden dage en

Jare. / Jan Hommelink / W: Vlaswinkel / hendrika boeneink / Pliester vice Burgemr // [cc 1982-

1999 tB]

– Hermanus (Harmen) Bosveld [Bosveld]:

7-4-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 7-4-1817 No 22 / Heden den Zevenden der

maand April eenduizend achthonderd en zeventien, des Nademiddags om drie uren, zijn voor

ons Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der

Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Harmen Bosveld dagloner oud Vieren

Vyftig jaren, uit de Buurschap Yzevoorde / en Jan Nijman dagloner oud Zevenen dertig jaren

uit de Buurschap Yzevoorde / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard,

dat op den Zevenden der maand April des jaars 1817, des morgens ten vijf uren, in het

huis No. 165 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vyf maanden [#jaren] is overleden

een kind van Everd Vinkenborg dagloner en Aleida Wynveld Ehelieden genaamd Gerretjen

Vinkenborg / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte

opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na

voorlezing, door ons is onderteekend / verklarende den eersten Comparant niet te kunnen schrijven.

// [cc 1982-1999 tB]

– Hermanus (Harmen) Bosveld:

1-7-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 1-7-1817 No 43 / Heden den Eersten der

maand July eenduizend achthonderd en zeventien, des middags om twaalf uren, zijn voor ons

Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente

Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Hendrik Gielink Veldwachter oud

Vierenvyftig jaren, uit de Buurschap Langerak / en Harmen Bosveld dagloner oud drie en

twintig jaren uit de Buurschap Langerak / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 30

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

hebben verklaard, dat op den Dertigsten der maand July des jaars 1817, des nademiddags ten

vyf uren, in het huis No. 50 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zesenveertig jaren is

overleden Geertruid Dimmendal, Ehevrouw van Derk Jan Kempers Dagloner / Ons van deze

verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide

daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend,

verklarende de laatste getuige niet te Kunnen Schryven. / J:H Gielink / Egb. Garretsen

// [cc 1982-1999 tB]

– Hermanus (Harmen) Boesveld:

19-1-1818: Overlijdensregister schoutambt Doetinchem, 19-1-1818 No 3 / Heden den negentienden

der maand Januarij een duizend acht honderd en achttien, des voordemiddags om elf uren,

zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt

van Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jan Willem Otters landbouwer oud

vijftig jaren, en Gerrit Visser van Nieuwkerk Schoolmeester oud vier en dertig jaren, beide in

de Buurschap Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op

den Zeventienden der maand Januarij 1818 des avonds ten elf uren, in het huis No. 155 binnen

dit Ambt, in den ouderdom van Zeven jaren is overleden Albert Boesveld zoon van Harmen

Boesveld dagloner en Berendina Winkelhorst wonende onder Zelhem / Ons van deze verklaring

verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde

Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing door ons benevens den Secretaris

getekend is. / Jan Willem otters / Gt Visser van Nieuwkerk / S Horsting / J H Cremer HFz

Secretaris // [cc 1982-1999 tB]

– Hermina (Hermiena) Boesveld:

11-1-1822: Geboortenregister gemeente Angerlo, 11-1-1822 No 3. / Heden den elfden der

maand January een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags om elf uren, is

voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt

Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Teunis Boesveld van beroep dagloner oud vyf en

dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte

van een Dochter welke zijne huisvrouw Judith Vlaswinkel oud vierendertig jaren, op

Donderdag den tienden der maand January, des morgens ten negen uren, ter wereld heeft gebragt,

en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hermiena. / waarvan

wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Gerbrands van beroep Landbouwer,

oud Eenenzestig jaren, en van Gerret Willemsen mede Landbouwer van beroep oud vyfλndertig

jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen

ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven,

en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens den Comparant en getuigen. //

[cc 1982-1999 tB]

– Hermina (Hermiena) Boesveld:

10-2-1823: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 10-2-1823 No 12. / Heden den tienden der

maand February een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn

voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt

Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Teunis Boesveld oud Zes en dertig jaren, van beroep

dagloner en Gerrit Willemsen oud Zes en dertig jaren, van beroep Landbouwer. beide in

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 31

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den negenden der maand februarij

des jaars achttien honderd drie en twintig, des avonds ten Zeven uren, in het huis No. 88.

binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een Jaar, en ιιn maand is overleden Hermiena

Boesveld, geboren en woonachtig in deze Gemeente, Dochtertje van den eersten Comparant en

deszelfs Huisvrouw Judith Vlaswinkel / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben

wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven;

waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend benevens de Comparanten. / T

boesveld / G willemsen / J Jansen // [cc 1982-1999 tB]

– Hermina (Harmiena) Boesveld:

30-1-1824: Geboortenregister gemeente Angerlo, 30-1-1824 No 4. / Heden den dertigsten der

maand January een duizend acht honderd vier en twintig, des voordemiddags om elf uren, is

voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt

Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Teunis Boesveld van beroep arbeider oud acht en

dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte

van een Dochter welke zijne huisvrouw Judith Vlaswinkel oud tweeendertig jaren, op

Donderdag den negen en twintigsten der maand January, des namiddags ten vyf uren, ter wereld

heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Harmiena. /

waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerrit Willemsen Landbouwer,

oud Zes en dertig jaren, en van Jan Bloem, Timmerman van beroep oud twee en dertig

jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze

mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk

voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens den Comparant en getuigen. // [cc 1982-

1999 tB]

– Hermina (Harremiena) Boetsvelt:

15-10-1827: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] October 15 / [ged.:] Novemb 18 / 1827 /

Harremiena / onegte D v Johanna Boetsvelt / [get.:] de moeder // [cc 1982-1999 tB]

– Hermina (Harmiena) Boesveld:

31-12-1837 / geboren 1824 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 810),

Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):

– Huisnummer (eerste serie): 88

– Aantal gezinsleden: 11 [dit is nr. 8]

– Naam: Harmiena Boesveld

– Geboortejaar: 1824

– Beroep: –

– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 20-2-2004/10-4-2004 tB]

– Hermina Boesveldt:

28-3-1847: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1847. / Maart 28. / Hermina Boesveldt

// [cc 1982-1999 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 32

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Hermina (Harmina) Boesveld:

18-10-1856: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1790):

– Kind: Harmina Boesveld

– Geboren: 18-10-1856

– Gedoopt: 30-11-1856

– Vader: Hendrik Boesveld

– Moeder: Johanna Bosboom // [cc 27-2-2009/16-1-2010 tB]

– Hermina (Harmina) Boesveld:

6-10-1913: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-10-1913 No 89 / Heden den zesden October

negentien honderd-dertien, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente Secretaris

Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,

verschenen: Bernard Broekgaarden oud drieenvijftig jaren, van beroep winkelier en Gerrit Jan

Vriesen oud drieendertig jaren, van beroep landbouwer beiden wonende in deze gemeente, die

ons hebben verklaard, dat op den vijfden October dezes jaars, des namiddags ten half een ure, in

het huis nummer twee te Mechelen binnen deze gemeente, in den ouderdom van achtenzeventig

jaren is overleden: Hendrik Beumkes, zonder beroep, geboren in de gemeente Brummen en wonende

in deze gemeente, weduwnaar van Harmina Boesveld, zonder beroep, overleden in deze

gemeente; zoon van de echtelieden Berend Beumkes en Teuntje Beumkes, beiden overleden,

zijnde de plaats van overlijden den aangevers onbekend. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt,

en na voorlezing onderteekend met de aangevers. // [cc 1982-1999 tB]

– Hermina (Harmina) Bosveld:

13-9-1951: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1951 / 13 September / Jan Hendrik Willem

Bossenbroek [en] Harmina Bosveld // [cc 1982-1999 tB]

– I...:

– Johanna (Enneke) Boesveld:

25-12-1751: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 86v, linkerkolom): 1752 / [na:

“Op Kersmis [1751] sijn na gedane belijdenisse ende beloften tot ledematen der KK~e aangenomen”]

/ van Varsseveld / Enneke Boesveld. // [cc 1982-1999 tB]

– Johanna (Janna) Boesvelt:

22-3-1769: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 104r, linkerkolom): / 1769. /

[na: “den 22 Maart aangenomen tot Ledematen”] / Janna Boesvelt / attest: naar Doesburg 2

Meij 1774. // [cc 1982-1999 tB]

– Johanna (Janna) Bosveld:

28-1-1795: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 270): 1795. / Den 28 Janu: is geboren

de Dochter van Hendrik Harmsen, en Janna Bosveld / Gedoopt den 15 Februarij / Genaamt

Aaltjen. // [cc 8-5-2009/16-7-2010 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 33

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Johanna (Johanna) Bosveld:

4-11-1797: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 297): Den 4 Novem~: [1797] is Geb: de

Zoon van Hendrik Harmsen: en Johanna Bosveld. / Gedoopt den 5 Dito. / Genaamt Derk Willem

// [cc 10-5-2009/16-7-2010 tB]

– Johanna (Johanna) Bosveld:

26-11-1799: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 319): Den 26 Novemb [1799] is geb:

de Dochter van Hendrik Harmsen. HZ. en Johanna Bosveld. / Gedoopt den 1 December / Genaamt

Hendrica // [N.B.: Dit is de laatste inschrijving van deze eeuw in dit doopregister; cc 12-

5-2009/16-7-2010 tB]

– Johanna (Johanna) Boetsvelt:

18-6-1800: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 18 / [ged.:] 22 Juny / 1800 / Johanna.

D.V. Jan Boetsvelt en Hermina Smienk / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]

– Johanna (Johanna) Bosveld:

22-11-1801: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 347): Den 22 Novem~: [1801] is Geboren,

de Zoon van Hendrik Harmsen en Johanna Bosveld. / Gedoopt den 29 Dito / Genaamd

Gerret Hendrik // [cc 15-5-2009/16-7-2010 tB]

– Johanna (Enneken) Boesveld:

2-9-1803: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 2 / [ged.:] 4 Sep / 1803 / Enneken. / D.V.

Jan [Botsveld>] Boesveld en Hermina Smeenk / [get.:] De Vader // [cc 1982-1999 tB]

– Johanna (Johanna) Bosveld:

13-11-1804: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 373): Den 13 Novemb: [1804] is geb:

de Dochter van Hendrik Harmsen. en Johanna Bosveld. / gedoopt den 18 Dito. / genaamd Jenneken.

// [cc 19-5-2009/16-7-2010 tB]

– Johanna (Johanna) Bosvelds:

4-3-1808: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 414): Den 4 Maart [1808] is Geboren de

Dochter van Hendrik Harmsen en Johanna Bosvelds. / Gedoopt den 6 Dito / Genaamd Aaltjen

// [cc 21-5-2009/16-7-2010 tB]

– Johanna (Jenneken) Boesveld:

2-1-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 2-1-1816 [nummer] 4 / Heden den Tweeden

der maand Jannuarij een duizend achthonderd zestien, des voor de middags om Elf uren, is voor

ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der

Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Berend Bussink Dagloonder oud vijf

en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van

geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Jenneken Boesveld oud Zeven en dertig

jaren, op Maandag den Eersten der maand Jannuarij, des Morgens ten vijf uren, ter wereld heeft

gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Dersken / waarvan

wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Adolph Wisselink Landbouwer,

oud Een en Zestig jaren, en van Aalbert Nijhuijs Landbouwer oud Een en vijftig jaren, beide

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 34

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt;

welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen

te zijn, hebben onderteekend met de Getuijgen daar de Comparant verklaard niet te kunnen

Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]

– Johanna (Johanna) Boesveld:

8-1-1816: Overlijdensregister gemeente Varsseveld, 8-1-1816 No 1 / Heden den Agsten der

maand Jannuarij eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om Elf uren, zijn voor

ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der

Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen Hendrik Jan ter Maat dagloonder oud

negen en veertig jaren, – en Willem Otten dagloonder oud acht en dertig jaren beide in deze Gemeente

woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zevenden der maand Jannuarij

des jaars 1816 des Snagts [#middags] ten twaalf uren, in het huis No. 342 binnen deze Gemeente,

in den ouderdom van Zeven en Zestig jaren is overleden Liebe Bussink dagloonster Weduwe

van wijlen Hendrik Jan Kip Dochter van Wijlen Garrit Bussink en Johanna Boesveld gebooren

in deeze Gemeente / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze

acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na

voorlezing, door ons is onderteekend met den eersten Comparant daar den tweeden genoemde

verklaard niet te kunnen Schrijven / H J ter maat / A. Hesselink // [cc 1982-1999 tB]

– Johanna (Johanna) Boesveld:

9-9-1816: Overlijdensregister gemeente Varsseveld, 9-9-1816 No 32 / Heden den Negenden der

maand September eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om Elf uren, zijn

voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat

der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen Hendrik Jan Colenbrander oud vier

en vijftig jaren, Landbouwer – en Zweer Gesink oud acht en twintig jaren Weever beide in deze

Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den agtsten der maand September

des jaars 1816 des Nagts [#middags] ten Elf uren, in het huis No. 304 binnen deze Gemeente, in

den ouderdom van Vier en Zeventig jaren is overleden Hendrik Heenk Gebooren in deeze Gemeente

Van beroep Landbouwer Eheman Van Wijlen Garritje Essink Zoon Van Wijlen Jan

Heenk en Wylen Johanna Boesveld / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben

wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven;

waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend / H J colenbrander / z gesink / A. Hesselink

// [cc 1982-1999 tB]

– Johanna (Johanna) Bosvelt:

19-2-1820: Geboortenregister gemeente Arnhem, 19-2-1820 No. 58 / Op heden den negentiende

februari agttien honderd en twintig des middags ten twaalf uren, compareerde voor Ons Mr Roeland

Jan Bouricius President Burgemeester van Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van

den Burgerlijken Staat, Judith van Donselaar weduwe van Aart Koning oud twee en vijftig

Jaren, Stads-Vroedvrouw wonende[,] in de Ketelstraat en verklaarde in tegenwoordigheid van

Hendrik Evers oud vijf en veertig Jaren oppasser in de gevangenis en Hendrik Wouters oud Zeven

en veertig Jaren oppasser in de gevangenissen wonende beide binnen deze Stad, dat Johanna

Bosvelt, ongehuwd, oud acht en twintig Jaren wonende te Westervoort heden des morgens

om vier uren ten huise van W Teunissen is bevallen van een Zoon aan welke Zy de Voornaam

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 35

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

geeft van Hendrik / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de comparante

en getuigen benevens ons is getekend. // [cc 1982-1999 tB]

– Johanna (Enneken) Boesveld:

21-3-1823: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),

AHA-volgnr. 284: Aangenomen 1823 / Den 21 Maart Zyn tot Ledematen aangenomen /

Wilhelmina Fransina Noij / Johanna Kip / Johanna Hendrika Weenink / Hermina Verbeek /

Hendrika Gesina Te Loo / Grada Everdina Hutink / Berendina Salemink / Hendrina Kleijn /

Mechelina ten Broek / Willemina Sellen / Johanna Berkhof / Enneken Boesveld / Hendrika Nyland

/ Willem Kwak / Teunis Tenk / Geret Lovink / Reind Veldhorst / Derk Jan Salemink / Gerret

Willem Wenkelaar / Hendrikus Freriks / Derk Jan Groothuis / Jan Hendrik Bussink / Derk

Jan Bloemers / Willem Naves / Jan Michelbrink / Jan Brussen / Willem Schuurman. // [cc 1982-

1999 tB]

– Johanna (Johanna) Boesveld (?):

31-12-1826 t/m 1836 (register): 7-12-1823 geboren (AHA-volgnr. 296),

Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 39:

– Woonplaats: Gendringen

– Huisnummer: 39

– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 4)

– Naam: Johanna [Boesveld?, Schilderink?]

– Geboortedatum: 7 Decemb. 1823

– Godsdienst: R.C.

– Beroep: –

– Vestiging in de gemeente: Komen inwonen / Zie Sub No 116.

– Vertrokken of overleden: 1 tot en met 5 vertrokken naar Sub No 250 // [cc 8-4-2004/11-6-

2004 tB]

– Johanna (Johanna) Boesveld:

31-12-1826 t/m 1836 (register): 22-4-1800 geboren (AHA-volgnr. 2433),

Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 366:

– Woonplaats: Voorst

– Huisnummer: 280

– Aantal bewoners: 17 (dit is nr. 13)

– Naam: Johanna Boesveld

– Geboortedatum: den 22 April 1800

– Godsdienst: Gereformeerd

– Beroep: –

– Vestiging in de gemeente: –

– Vertrokken of overleden: 11 & 13 Berend Kleinhesselink & Johanna Boesveld vertr Mei

1827. / 10) Derk Veldhorst: / 14 Vert Me[i] 1829 na[ar] Sub No 137 / 16 Arend te Waal vert Na

Sub No [niet ingevuld] // [cc 8-7-2004/16-10-2004 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 36

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Johanna (Johanna) Boesveld:

31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 2437),

Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 366:

– Woonplaats: Voorst

– Huisnummer: 280

– Aantal bewoners: 17 (dit is nr. 17)

– Naam: Johanna Boesveld

– Geboortedatum: Zie Sub No 376

– Godsdienst: Gereformeerd

– Beroep: –

– Vestiging in de gemeente: –

– Vertrokken of overleden: 11 & 13 Berend Kleinhesselink & Johanna Boesveld vertr Mei

1827. / 10) Derk Veldhorst: / 14 Vert Me[i] 1829 na[ar] Sub No 137 / 16 Arend te Waal vert Na

Sub No [niet ingevuld] // [cc 8-7-2004/16-10-2004 tB]

– Johanna (Johanna) Boesveld:

31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 2552),

Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 376:

– Woonplaats: Voorst

– Huisnummer: 290

– Aantal bewoners: 16 (dit is nr. 15)

– Naam: Johanna Boesveld

– Geboortedatum: –

– Godsdienst: Gereformeerd

– Beroep: –

– Vestiging in de gemeente: –

– Vertrokken of overleden: Dit Huisgezin vertrokk~ February 1826. naar Sub No 363 en Zie

Sub No 679 / Berend~ Reusink, Antoni Westerveld & Gerharda Reusink vertr Mei 1827 / 11 G.

Manschot & Roelof Klompenhouwer vert 1828 mei / 13 J Harmelink vert naar Wisch / 15 vert

naar Sub No 366 / 8 Hendrine Westerveld – // [cc 8-7-2004/22-10-2004 tB]

– Johanna (Johanna) Boesveld:

31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3438),

Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 528:

– Woonplaats: Groot Bredenbroek

– Huisnummer: 400

– Aantal bewoners: 14 (dit is nr. 13)

– Naam: Johanna Boesveld

– Geboortedatum: –

– Godsdienst: Gereformeerd

– Beroep: –

– Vestiging in de gemeente: –

– Vertrokken of overleden: 11) vertrokken naar Sub No 337. / 9 J:H Seinhorst vert. naar het

Pruissische / 13 vert Mei 25 July. 1827 // [cc 26-8-2004/17-3-2005 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 37

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Johanna (Enneken) Boesveld:

31-12-1826 t/m 1836 (register): 1806 geboren (AHA-volgnr. 3439),

Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 528:

– Woonplaats: Groot Bredenbroek

– Huisnummer: 400

– Aantal bewoners: 14 (dit is nr. 14)

– Naam: Enneken Boesveld

– Geboortedatum: den [datum niet ingevuld] 1806

– Godsdienst: Gereformeerd

– Beroep: –

– Vestiging in de gemeente: –

– Vertrokken of overleden: 11) vertrokken naar Sub No 337. / 9 J:H Seinhorst vert. naar het

Pruissische / 13 vert Mei 25 July. 1827 // [cc 26-8-2004/17-3-2005 tB]

– Johanna (Johanna) Boetsvelt:

15-10-1827: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] October 15 / [ged.:] Novemb 18 / 1827 /

Harremiena / onegte D v Johanna Boetsvelt / [get.:] de moeder // [cc 1982-1999 tB]

– Johanna (Jenneken) Boesveldt:

27-4-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-4-1830 No 43 / Heden den Zeven en

twintigsten der maand April een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten tien uren,

zijn voor ons [voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester

en] [in de marge: Jan Richard Boeveldt, Assessor en gedelegeerd] Ambtenaar van den Burgerlijken

Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Brugman, Landbouwer

oud twee en Vyftig jaren, en Bernardus Bruiens, Stroodakdekker oud Een en Dertig

jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden dingsdag

den Zeven en twintigsten der maand April een duizend acht honderd dertig, des morgens ten

vier uren, in het huis No. 142 in Wieken binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en

Tachtig Jaren is overleden. [lees: overleden:] Hendrika Schuurman, Zonder beroep, geboren in

de gemeente Wisch, en woonachtig geweest in deze gemeente, Ehevrouw van Jacobus Welsink,

Landbouwer in deze gemeente woonachtig en dochter van wylen de Ehelieden Willem Schuurman

en Jenneken Boesveldt / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende,

zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven;

waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten

/ onder goedkeuring van nevenstaand renvooij. // [cc 1982-1999 tB]

– Johanna (Johanna) Boesveld:

1-7-1831: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-7-1831 No 61 [de laatste overlijdensakte

van Johan Richard Boeveldt] / Heden den Eersten der maand Julij ιιn duizend acht honderd een

en dertig, des voormiddags ten negen uren, zijn voor ons Johan Richard Boeveldt, Fungerend

Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie

Gelderland, verschenen / Jacobus Giesen, Landbouwer oud Vijftig jaren, en Frederik Kraaijenbrink,

dagloner oud Een en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons

verklaarden, dat op donderdag den dertigsten der maand Junij een duizend acht honderd een en

dertig, des namiddags ten twee uren, in het huis No. 527. in Ysselhunten binnen deze GemeenJ.

H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 38

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

te, in den ouderdom van Twee en Veertig Jaren is overleden Hendrika Tangelder, Zonder beroep,

geboren in de gemeente Wisch en woonachtig geweest binnen deze gemeente, ehevrouw

van Theodorus Kroezen, Stroodakdekker in deze gemeente woonachtig, en dochter van wijlen

de Ehelieden Hendrik Tangelder en Johanna Boesveld. / En ons van de waarheid dezer verklaring

verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe

bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend.

/ met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]

– Johanna (Johanna) Boesveld:

22-2-1832: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 11):

– Kind: Johanna Boesveld

– Geboren: 22-2-1832

– Gedoopt: 8-3-1832

– Vader: Jan Boesveld

– Moeder: Dersken Wensink // [cc 2-10-2008/27-10-2009 tB]

– Johanna (Johanna) Boesveldt:

11-3-1834: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 139):

– Kind: Derk Jan Polman

– Geboren: 11-3-1834

– Gedoopt: 5-4-1834

– Vader: Derk Jan Polman

– Moeder: Johanna Boesveldt // [cc 3-10-2008/18-7-2010 tB]

– Johanna (Johanna) Boesveldt:

12-4-1836: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 281):

– Kind: Hendrika Polman

– Geboren: 12-4-1836

– Gedoopt: 8-5-1836

– Vader: Derk Jan Polman

– Moeder: Johanna Boesveldt // [cc 9-10-2008/18-7-2010 tB]

– Johanna (Enneken) Boesveld:

31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 725),

Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):

– Huisnummer (eerste serie): 80

– Aantal gezinsleden: 7 [dit is nr. 6]

– Naam: Enneken Boesveld

– Geboortejaar: –

– Beroep: [slordig:] vrou[w]

– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 20-2-2004/9-4-2004 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 39

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Johanna (Johanna) Boesveld:

19-8-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2372):

– Kind: Johanna Boesveld

– Geboren: 19-8-1863

– Gedoopt: 27-9-1863

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Gesina Nyhuis // [cc 19-4-2009/15-11-2009 tB]

– Johanna (Johanna) Boesveld:

11-10-1870: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3141):

– Kind: Gerritje Brunsveld

– Geboren: 11-10-1870 / [hiernaast:] te Zelhem

– Gedoopt: 27-11-1870

– Vader: Gerrit Jan Brunsveld

– Moeder: Johanna Boesveld // [cc 26-5-2009/14-9-2009 tB]

– Johanna (Johanna) Boesveld:

10-5-1872: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3307):

– Kind: Jan Willem Brunsveld

– Geboren: 10-5-1872

– Gedoopt: 30-6-1872

– Vader: Gerrit Jan Brunsveld

– Moeder: Johanna Boesveld // [cc 4-6-2009/17-8-2009 tB]

– Johanna (Johanna) Boesveld:

4-12-1873: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3476):

– Kind: Evert Jan Brunsveld

– Geboren: 4-12-1873

– Gedoopt: 28-12-1873

– Vader: Gerrit Jan Brunsveld

– Moeder: Johanna Boesveld // [cc 7-6-2009/18-7-2009 tB]

– Johanna (Johanna) Boesveld:

23-8-1875: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3686):

– Kind: Antoon Brunsveld

– Geboren: 23-8-1875

– Gedoopt: 26-9-1875

– Vader: Gerrit Jan Brunsveld

– Moeder: Johanna Boesveld // [cc 10-6-2009/20-6-2009 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 40

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Johanna Aleida (Anna Alijda) Boesveld:

7-4-1870: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3081):

– Kind: Gerrit Hendrik Wassink

– Geboren: 7-4-1870

– Gedoopt: 29-5-1870

– Vader: Adam Wassink

– Moeder: Anna Alijda Boesveld // [cc 26-5-2009/20-9-2009 tB]

– Johanna Aleida (Anna Aleida) Boesveld:

2-7-1872: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3321):

– Kind: Gerrit Willem Wassink

– Geboren: 2-7-1872

– Gedoopt: 25-8-1872

– Vader: Adam Wassink

– Moeder: Anna Aleida Boesveld // [cc 4-6-2009/17-8-2009 tB]

– Johanna Aleida (Anna Aleida) Boesveld:

17-1-1875: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3616):

– Kind: Hermanus Wassink

– Geboren: 17-1-1875

– Gedoopt: 29-3-1875

– Vader: Adam Wassink

– Moeder: Anna Aleida Boesveld // [cc 9-6-2009/28-6-2009 tB]

– Johanna Berendina (Johanna Berendina) Boesveld:

27-10-1874: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3579):

– Kind: Johanna Berendina Boesveld

– Geboren: 27-10-1874

– Gedoopt: 29-11-1874

– Vader: Arend Boesveld

– Moeder: Johanna Wilhelmina Radstaak // [cc 9-6-2009/3-7-2009 tB]

– Johannes (Jan) Bousvelt:

18-4-1743 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 48): April / Den 18den Een kint van

Jan bousvelt op heink gestorven / den 19den begr: // [cc 1982-1999 tB]

– Johannes (2x) (Jan/Jan) Boesveld:

4-2-1748: RBS 507 (Doetinchem): 1748: / Jan Boesveld J.M. Soon van Jan Boesveld, / ende

Derske Bergerslag J.D. dogter van Hendrik Bergerslag van Varsseveld, / beide alhier; / procl: 4-

11-18 Febr: / attest: na Varsseveld. // [cc 1982-1999 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 41

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Johannes (Jan) Bosvelt:

6-7-1755: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1755. / den 6. Julij / Jan Bosvelt Zoon van

Berent Bosvelt uijt Varsevelt, Laetst gewoondt onder Gendringen. / en Wilmina Klompenhouwer,

Dogter van wijlen Willem Klompenhouwer uijt Dinxperlo. / dese zijn den 27 Julij hier gecopuleert.

// [cc 1982-1999 tB]

– Johannes (Jan) Boesveld:

6-1-1766: Jan Boesveld, daghuurder, geb. 6-1-1766 (woonplaats: Voorst); vermeld in AHA-document

8110906a nr. 395 // [cc 1982-1999 tB]

– Johannes (Jan) Boesvelt:

10-5-1767: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 101v, rechterkolom): / 1767. /

van Varssevelt. 10 Mey / Jan Boesvelt en Hendrica Velthorst E.L. // [cc 1982-1999 tB]

– Johannes (Jan) Boesveld:

12-4-1775: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 111r, rechterkolom): / 1775. /

[na: “den 12 April aangenomen”] / Jan Boesvelt / attest naar Ellekum 5 july 1778. // [cc 1982-

1999 tB]

– Johannes (Jan) Boesveld:

30-11-1783: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1783 / Nov 30 / Hermannus Boesveld. Z: van

Jan Boesveld van Ulft onder Gendringen. / en Anna Catharina Ten Ham. d.v Hendrik Ten Ham

van Borg. / [verzonden naar] Borg. // [cc 1982-1999 tB]

– Johannes (Jan) Boesveld:

3-10-1784: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1784 / Oct: 3. / Andries Venhorst: / Z:v. wijl:

Jan Venhorst. uijt Mechelen. / en Aaltjen Boesveld. d:v. Jan Boesveld van onder Varseveld. nu

onder Gendringen. / getrouwt Oct. 24. // [cc 1982-1999 tB]

– Johannes (Jan) Boesveldt:

30-5-1789: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1789 / Maij 30 / Jan Boesveldt. /

van Varsseveld. // [cc 1982-1999 tB]

– Johannes (Jan) Boesveld:

19-5-1793: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1793 / [sc.: Maij.] 19 / Jan Boesveld. Z.v. Gerrit

Boesveld van Varsseveld / en Hermina Smeeink. d.v. Berend Smeeink onder Gendringen. / getrouwt

Jun 9. // [cc 1982-1999 tB]

– Johannes (Jan) Boetsveld:

20-3-1795: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Maart 20 / [ged.:] April 3 / 1795 / Grada

Bendina. / d.v. Jan Boetsveld en Hermina Smeeink / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]

– Johannes (2x) (Jan/Jan) Boesveld:

28-5-1797: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Maij 28 / [ged.:] Jun. 4 / 1797: Jan. / Z.V.

Jan Boesveld en Hermina [Smeeik>] Smeenk / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 42

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Johannes (Jan) Boetsvelt:

18-6-1800: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 18 / [ged.:] 22 Juny / 1800 / Johanna. D.V.

Jan Boetsvelt en Hermina Smienk / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]

– Johannes (Jan) Boesveld:

2-9-1803: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 2 / [ged.:] 4 Sep / 1803 / Enneken. / D.V.

Jan [Botsveld>] Boesveld en Hermina Smeenk / [get.:] De Vader // [cc 1982-1999 tB]

– Johannes (Jan) Boesveld:

1814 (landmilitie gemeente Otterlo): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 459, getiteld: “Departement

van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem / Gemeente van Otterlo / Alphabetische lijst

voor de land-militie. / Voor 1814.” [ingedeeld in kolommen]: // Nummer: 16 / Naam en voornaam:

Boesveld Lambartus / Geboortedatum: 21 Junij 1770 / Geboorteplaats: Amsterdam /

Woonplaats: Otterlo / Beroep: Kleermaker / Naam en voornaam der ouders: Boesveld Jan &

Berendina Onink / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: getrouwd / Getal der kinderen: 1 / Nummer

bij de loting getrokken: – / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by

de trekking opgegeven: – / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: – // [Dit register bevat

138 inschrijvingen, eindigend met de ongedateerde signatuur: “G: Pothoven Burgemr te Otterlo”.

Op de achterzijde rechtsboven staat met inkt aangetekend: “Otterloo 1814”, en daaronder

met potlood: “Moet gesloten worden”; cc 20-2-2001/2-8-2001 tB]

– Johannes (Jan) Bosveld:

15-3-1818: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 15-3-1818 No 17 / Heden den vyftienden

der maand Maart een duizend acht honderd en achttien, des voordemiddags om half negen

uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het

Schoutambt van Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Harmen Hilferink landbouwer

oud een en dertig jaren, en Jan Bosveld dagloner oud Zes en twintig jaren, beide in de Buurschap

Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den veertienden

der maand maart 1818 des voordemiddags ten tien uren, in het huis No. 153 binnen dit

Ambt, in den ouderdom van negen en twintig jaren is overleden Reiniera Willemsen [#weduwe]

[Φechtgenoote / dit renvooy en de doorhaling goedgekeurd] van Jan Lukassen / Ons van deze

verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide

daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing door ons benevens

den Secretaris en comparanten getekend is / H: Hilferink / J Bosveld / S Horsting / J H Cremer

HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]

– Johannes (Jan) Boesveld/Bosveld:

6-11-1819: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 6-11-1819 No 34 / Heden den Zesden

der maand november een duizend acht honderd en negentien, des voordemiddags om elf uren,

zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt

Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jan Boesveld Landbouwer oud acht en

twintig jaren, en Lammert Winkelhorst landbouwer oud een en dertig jaren, beide in de Buurschap

Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vijfden

der maand november 1819 des voordemiddags ten elf uren, in het huis No. 158 binnen dit

Ambt, in den ouderdom van drie en tachtig jaren is overleden Margaretha Wijmelink weduwe

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 43

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

van Teunis Mellink, en dochter van Harmen Wijmelink en Johanna Garretsen. / Ons van deze

verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide

daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing door ons, benevens

den Secretaris en comparanten is onderteekend. / Jan Bosveld / Lammert Winkelhorst / S Horsting

/ J H Cremer HFz Secretaris // [cc 20-9-2002/25-5-2006 tB]

– Johannes (Jan) Bosveld:

30-11-1819: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 30-11-1819 No 40 / Heden den Dertigsten

der maand november een duizend acht honderd en negentien, des voorde middags om

tien uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van

het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jan Hartemink bode oud twee

en veertig jaren, en Jan Bosveld Landbouwer oud achtentwintig jaren, beide in de Buurschap

Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den achtentwintigsten

der maand november 1819 des avonds ten negen uren, in het huis No. 155 binnen dit

Ambt, in den ouderdom van een en Zeventig jaren is overleden Willemina Loor huisvrouw van

Derk Winkelhorst en dochter van Berend Loor en Aaltjen Kerkkamp. / Ons van deze verklaring

verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde

Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing door ons benevens den Secretaris

en comparanten is onderteekend. / Jan Hartemink / Jan Bosveld / S Horsting / J H Cremer

HFz Secretaris // [cc 20-9-2002/24-5-2006 tB]

– Johannes (Jan) Bosveld:

16-1-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 16-1-1823 No 4 / Heden den Zestienden der

maand Januarij een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om elf uren, is

voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt

Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Jan Horsting koopman oud vier en veertig

jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte

van eene dochter welke zijne huisvrouw Antonetta Mellink oud een en veertig jaren, op woensdag

den vijftienden der maand Januarij 1823, des voordemiddags ten negen uren, ter wereld

heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Berendina

Wilhelmina / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Hartemink

bode van het plaatselijk bestuur oud vijf en veertig jaren, en van Jan Bosveld dagloner

oud dertig jaren, beide woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door den comparant als getuigen

ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven

en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens den comparant en getuigen /

G:J: Horsting / Jan Hartemink / J Bos veld / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]

– Johannes (Jan) Bosveld:

9-7-1824: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 9-7-1824 No 40 / Heden den Negenden der

maand Julij een duizend acht honderd vier en twintig, des nademiddags om twee uren, is voor

ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Doetinchem,

Provincie Gelderland, verschenen Jan Luccassen landbouwer oud een en dertig jaren,

woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een

zoon welke zijne huisvrouw Hendrikka Aleida Busink (!) oud zes en dertig jaren, op woensdag

den zevenden der maand Julij 1824, des voordemiddags ten vier uren, ter wereld heeft gebragt,

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 44

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Petrus Antonius Franciskus

/ waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Bosveld dagloner oud

twee en dertig jaren, en van Jan Rabelink dagloner oud vijf en dertig jaren, beide woonachtig

onder dit Ambt, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte

wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn,

hebben onderteekend, benevens den comparant en eerste getuige; hebbende tweede getuige verklaard

niet te kunnen Schrijven / J luccassen / J Bosveld / S Horsting // [cc 12-6-2001/14-3-

2002 tB]

– Johannes (Jan) Boesveld:

31-12-1826 t/m 1836 (register): 6-1-1766 geboren (AHA-volgnr. 293),

Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 39:

– Woonplaats: Gendringen

– Huisnummer: 39

– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 1)

– Naam: Jan Boesveld

– Geboortedatum: 6 Januarij 1766

– Godsdienst: R.C.

– Beroep: –

– Vestiging in de gemeente: Komen inwonen / Zie Sub No 116.

– Vertrokken of overleden: 1 tot en met 5 vertrokken naar Sub No 250 // [cc 8-4-2004/11-6-

2004 tB]

– Johannes (Jan) Boesveld:

31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1627),

Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 250:

– Woonplaats: Varsselder

– Huisnummer: 197

– Aantal bewoners: 10 [of meer, gezien de aantekening: “Zie verder Sub No 39”] (dit is nr. 10)

– Naam: Jan Boesveld

– Geboortedatum: Zie verder Sub No 39

– Godsdienst: [niet aangegeven]

– Beroep: –

– Vestiging in de gemeente: –

– Vertrokken of overleden: 1, 2, 3. gaan inwonen by Sub No 642 / 4 Steven Sent Sub No

[263?>] 251 // [cc 10-6-2004/4-9-2004 tB]

– Johannes (Jan) Boesveld:

13-10-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-10-1830 No 84 / Heden den Dertienden

der maand October een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn

voor ons [#(voorgedrukt): Mr. Frederik Willem Jacob de Haes,] [ΦJan Richard Boeveldt, fungerend;

/ goedgekeurd] Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente

Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Erinkveld, dagloner oud Vier en dertig jaren,

en Lammert Tieltjes, Linnenwever oud Vier en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,

dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den twaalfden der maand October een

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 45

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

duizend acht honderd dertig, des morgens ten Elf uren, in het huis No. 197 in Varsselder binnen

deze Gemeente, in den ouderdom van Vyf en Zestig Jaren is overleden. [lees: overleden:] Jan

Boesveld, dagloner, geboren en gewoond hebbende in deeze Gemeente, en Zoon van Gerrit

[Bos>] Boesveld en Enneke Schuurmans, beide overleden / En ons van de waarheid dezer verklaring

verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe

bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is

onderteekend. / verklarende de Comparanten niet te kunnen Schrijven, na daartoe door ons aangezocht

Zynde. / J R Boeveld // [cc 23-11-2001/5-6-2006 tB]

– Johannes (Jan) Boesveld:

22-2-1832: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 11):

– Kind: Johanna Boesveld

– Geboren: 22-2-1832

– Gedoopt: 8-3-1832

– Vader: Jan Boesveld

– Moeder: Dersken Wensink // [cc 2-10-2008/27-10-2009 tB]

– Johannes (Jan) Boesveld:

31-12-1837 / geboren 1818 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 808),

Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):

– Huisnummer (eerste serie): 88

– Aantal gezinsleden: 11 [dit is nr. 6]

– Naam: Jan Boesveld

– Geboortejaar: 1818

– Beroep: –

– Aanmerkingen (situatie in 1837): Vertrokken // [cc 20-2-2004/10-4-2004 tB]

– Johannes (Jan) Bosveld:

31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 1227),

Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):

– Huisnummer (tweede serie): 24

– Aantal gezinsleden: 10 + 13 [dit is nr. 20]

– Naam: Jan Bosveld

– Geboortejaar: –

– Beroep: Geref. (!)

– Aanmerkingen (situatie in 1837): vertrokk[en] // [cc 20-2-2004/21-4-2004 tB]

– Johannes (Jan) Bosveld:

29-1-1903: Geboortenregister gemeente Steenderen, 29-1-1903 No 5. / Op heden den negenentwintigsten

der maand Januari een duizend negen honderd en drie, is voor ons Cornelis Dirk

Godevrid Planten Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Steenderen,

in het huis der Gemeente, verschenen: Garrit Kets oud vierenveertig jaren, van beroep landbouwer

wonende binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op Woensdag den achtentwintigsten

der maand Januari dezes jaars, des namiddags ten vijf uren, binnen deze Gemeente,

ten zijnen huize staande te Toldijk, is geboren een kind, van het vrouwelijk geslacht uit

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 46

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

Derkjen Remmelink, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende in het huis voormeld, welk

kind zal genaamd worden Johanna Harmina / Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid

van Wilhelmus Wienholts oud zevenenvijftig jaren, van beroep landbouwer en

van Jan Bosveld oud zevenenveertig jaren, van beroep landbouwer beide wonende binnen deze

Gemeente, door den Comparant als Getuigen ten deze medegebracht, welke akte wij, na in de

twee daartoe bestemde Registers ingeschreven en voorgelezen te zijn, hebben geteekend met

den comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]

– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Boesveld:

2-4-1819: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),

AHA-volgnr. 258: 1819 den 2 April zyn na voorafgaande Belydenis tot Ledematen aangenomen

/ Jan Huetink / Jan Geesink / Gerretjen Kolenbrander / Berendina Lovink / Hendrika

Lovink / Hendrina Dales / Geertruid Seesink / Grada Janssen / Wilhelmina Salemink / Gerretjen

Semmelink / Derk Jan Klompenhouwer / Hendrik Jan Peppink / Jan Kolenbrander / Harmanus

Kwak / Jan Hendrik Boesveld / Gradus Nyhuis / Evert Boesveld / Hendrik Jan Bussink / Harmen

Waarlo / Hendrik ter Beest / Antony Schuurman / Gerret Jan Leneman / Arend Vriesen /

Arend Brussen / Arend Forstes / Jan Wentink – Vertrokken met attest na Zelhem / Gradus Wentink

/ Dersken Forsters / Hendrikus Tannemaat – Vertrokken na Varsseveld // [cc 1982-1999 tB]

– Johannes Theodorus (Jan Dirk) Boesveld:

23-11-1812: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 23-11-1812 / ged. 6-12-1812:] Jan

Dirk / zoon van Lambartus Boesveld en Lamberdina Maria de Winkel / te Otterlo // [cc 1982-

1999 tB]

– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boesveld:

30-9-1847: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1107):

– Kind: Jan Willem Boesveld

– Geboren: 30-9-1847

– Gedoopt: 23-10-1847

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Maria Helmink // [cc 26-11-2008/13-4-2010 tB]

– K...:

– Lamberta (Lammertjen) Boesveld:

23-5-1790: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1790. / Maij 23. / Lammertjen

Boesveld. van Varssevold (!) // [cc 1982-1999 tB]

– Lamberta (Lammertjen) Boesveld:

12-10-1794: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1794. / Octob. 12. / Hendrik te Pas. wedwenr

wijl Gerritjen Ringeling. / en Lammertjen Boesveld. [<Bosveld.] d.v. Gerrit Boesveld [<Bosveld]

van onder Varsseveld. / nu beide onder Gendringen / getrouwt alhier Nov. 2. // [cc 1982-

1999 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 47

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Lamberta (Lammertjen) Boesveld:

19-9-1795: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 19 / [ged.:] 20 Sept / 1795 / Gerrit. / Z.V.

Hendrik te Pas en Lammertjen Boesveld / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]

– Lamberta (Lammertjen) Boesveld:

9-4-1811: TJT 64.7 (Gendringen, Etten en Netterden, overleden): Lammertjen Boesveld / Gendringen

(9-4-1811) // [cc 1982-1999 tB]

– Lamberta (Lammertjen) Boesveld:

20-3-1818: Overlijdensregister gemeente Netterden, 20-3-1818 No 15 / Heden den twintigsten

der maand maart eenduizend achthonderd achttien, des nade middags om zes uren, zijn voor ons

Mr Frederik Willem jacob de Haes, Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het

Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Willem Wieskamp Landbouwer oud

zes en vyftig jaren en Jan Arentsen, dagloner oud zes en dertig jaren, beide in dit Schoutambt

woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Vrijdag den twintigsten dezer des morgens ten vyf

uren in het huis No. 297 onder dit Schoutambt, in den ouderdom van twee en zeventig jaren is

overleden Hendrik te Pas, dagloner, geboren en wonende in dit schoutambt, weduwenaar van

Lammertjen Boesveld, en Zoon van wylen Everd te Pas en Gerretjen Scholten. / Ons van de

waarheid dezer verklaring verzekert hebbende, is daarvan deze akte opgemaakt en in de beide

daartoe bestemde registers geschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend

nadat de comparanten daartoe aangezocht verklaard hadden niet te kunnen schryven.

// [cc 1982-1999 tB]

– Lambertus (Lambert) Bousvelt:

4-7-1742 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 6): Juli / Den 4den Lambert Bousvelt

Een kint Gestorven / Begraven den 5den // [cc 1982-1999 tB]

– Lambertus (Lambert) Boesveldt:

5-12-1749 (AHA-volgnr. 110) / Bron: RBS 1775 (“Lijste der Dooden in de Stad Borg en Rigterampt

Doetinghem soo verre dezelve tot Borg begraven worden”), sub “Aantekeninge der

Dooden binnen de Stadt Borgh Sedert de Maand Jannuarij 1749. overgegeven door Hermannus

Berkhoff Custos”: 1749. / Gestorven / Den 5. Dito, [= December] / een Soontje van Lambert

Boesveldt. / Begraven Den 6. Dito. // [cc 1982-1999 tB]

– Lambertus (Lambert) Boesveld:

25-12-1752: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 86v, rechterkolom): 1752. /

[na: “op Kersmis sijn na gedane belijdenisse des geloofs, ende beloften tot ledematen der Kerke

aangenomen, dese volgende”] / Lambert Boesveld. // [cc 1982-1999 tB]

– Lambertus (Lambartus) Boesveld:

23-11-1812: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 23-11-1812 / ged. 6-12-1812:] Jan

Dirk / zoon van Lambartus Boesveld en Lamberdina Maria de Winkel / te Otterlo // [cc 1982-

1999 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 48

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Lambertus (Lambartus) Boesveld:

1814 (landmilitie gemeente Otterlo): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 459, getiteld: “Departement

van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem / Gemeente van Otterlo / Alphabetische lijst

voor de land-militie. / Voor 1814.” [ingedeeld in kolommen]: // Nummer: 16 / Naam en voornaam:

Boesveld Lambartus / Geboortedatum: 21 Junij 1770 / Geboorteplaats: Amsterdam /

Woonplaats: Otterlo / Beroep: Kleermaker / Naam en voornaam der ouders: Boesveld Jan &

Berendina Onink / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: getrouwd / Getal der kinderen: 1 / Nummer

bij de loting getrokken: – / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by

de trekking opgegeven: – / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: – // [Dit register bevat

138 inschrijvingen, eindigend met de ongedateerde signatuur: “G: Pothoven Burgemr te Otterlo”.

Op de achterzijde rechtsboven staat met inkt aangetekend: “Otterloo 1814”, en daaronder

met potlood: “Moet gesloten worden”; cc 20-2-2001/2-8-2001 tB]

– Lambertus (Lammert) Boesveld:

8-9-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 8-9-1816 [nummer] 77 / Heden den agtsten

der maand September een duizend achthonderd zestien, des voordemiddags om Elf uren, is voor

ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der

Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Derk Vriezen Dagloonder oud Vijf en

veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van

geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Aaltjen ter Beest oud Zes en dertig jaren, op

Zaturdag den Zevenden der maand September, des Voordemiddags ten Elf uren, ter wereld

heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Berendiena

Hendrieca / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Lammert

Boesveld Dagloonder, oud twee en vijftig jaren, en van Wessel Vriezen Landbouwer oud Zeven

en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen

ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven,

en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]

– Lambertus (L:) van Boesveld:

?-9-1818: “Classificatie Rolle over de ingezetenen binnen het Schoutambt Ede, voor het te Kort

op de Staat van Begroting over den Dienst van 1818” (Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 1750

[coll. Das]), AHA-volgnr. 1466 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Kerspel

Otterlo // No der Huizen: 30 / Naamen der Belasting Schuldigen: L: van Boesveld /

Classe: 2 / Montant der aanslag voor ieder [lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): – / Totaal voor

elk [lees: voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): 0,50 / Termijnen van betaling voor den ontvanger

[of andere bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [cc 16-1-2003/29-1-2003 tB]

– Lambertus (Lammert) Boesveld:

15-1-1844: Overlijdensregister gemeente Wisch, 15-1-1844 No 2. / Heden den vijftienden der

maand January ιιn duizend acht honderd vier en veertig, zijn voor ons Willem Barend Aalbers,

Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland,

verschenen Frederik Willem Horn oud Zeven en veertig jaren, dagloner en Fredrik Freeman

oud Zeven & twintig jaren, dagloner beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons

hebben verklaard, dat op den vyftienden der maand January des jaars achttien honderd vier en

veertig, des nachts ten vier uren, op den Heelweg in het huis, No. 602 binnen deze Gemeente, in

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 49

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

den ouderdom van tien weken is overleden Lammert Boesveld, zonder beroep, geboren en

woonachtig geweest onder Varsseveld, zoon van Gerrit Hendrik Boesveld en Grada Willemina

Wevers, dagloner onder Varsseveld / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de beide

daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend

met de Comparanten / F W Horn / F: Freeman / WBAalbers // [cc 1982-1999 tB]

– Lenien: zie sub Helena

– Lucas (Lukkas) Bosvelt:

28-9-1755: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1755. / den 28. Sep: / Gerardus Sandtbulten

zoon van Hendrick Santbulten uijt Varsevelt. / en Maria Bosvelts, Dogter van [#wijlen]

Lukkas Bosvelt uijt Varsevelt. / dese zijn den 26. Oct: hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]

– Maria (Maria) Bosavld:

?-9-1742: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: Gekoomen met Attestatie. Anno

1742. / Op Michiel. / Maria Bosavld. (!) / met Attest: van Zeddam. // [cc 1982-1999 tB]

– Maria (Maria) Boesveld:

?-12-1750: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 85r, linkerkolom): 1750. / [na:

“op Kersmis sijn na gedane belydenisse des geloofs, ende beloften tot Ledematen aangenomen”]

/ Maria Boesveld. / attest: na Zuilichem. // [cc 1982-1999 tB]

– Maria (Maria) Bosvelts:

28-9-1755: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1755. / den 28. Sep: / Gerardus Sandtbulten

zoon van Hendrick Santbulten uijt Varsevelt. / en Maria Bosvelts, Dogter van [#wijlen]

Lukkas Bosvelt uijt Varsevelt. / dese zijn den 26. Oct: hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]

– Maria (Maria) Bosvelt:

15-5-1757: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1757. / den 15. Meij / Jenneken /

De Vader Geradus Sandtbulten / De Moeder Maria Bosvelt. / De Vader getuijge alleen. // [cc

1982-1999 tB]

– Maria (Maria) Bosvelt:

7-3-1759: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1759. / den 7. Mert. / Maria. / De

Vader Geradus Sandbulten, / De Moeder Maria Bosvelt. / De Vader getuijge alleen. // [cc

1982-1999 tB]

– Maria (Maria) Boetsvelt:

15-10-1786: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1786 / Den 15 octob / Maria Boetsvelt

o[v]erleden // [cc 1982-1999 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 50

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Maria (Maria) Boesveld:

15-12-1816: Overlijdensregister gemeente Zelhem, 15-12-1816 No 51 / Heden den Vyftienden

der maand December achttien honderd en zestien, des middags om Twaalf uren, zijn voor ons

Herman Becking Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Zelhem,

Provintie Gelderland, verschenen Wessel Nieuwenhave Landbouwer oud acht en Veertig

jaren, en Jan Til Landbouwer oud Veertig Jaren [nogmaals (voorgedrukt):] jaren, nabuuren dog

geen bloedverwanten beide in deze Gemeente in de Buurtschap Veninkbrink woonachtig, dewelke

ons hebben verklaard, dat op den vyftienden der maand December dezes jaars achttienhonderd

en zestien, des ’s morgens ten agt uren, binnen deze Gemeente in den ouderdom van

Zeven en dertig jaren is overleden Maria Boesveld laast weduwe van Antony Snyder voormaals

weduwe van Nicolaas Ulrich woonachtig geweest in gemelde Buurtschap / Ons van deze

verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide

daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door de getuygen met

ons is getekend / W Nienhave / Jan Til / Hem Becking // [cc 23-9-2002/23-8-2003 tB]

– Maria (Maria) Boesveld:

31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 120),

Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):

– Huisnummer: Bingerden 26

– Aantal gezinsleden: 10 [dit is nr. 10]

– Naam: Maria Boesveld

– Geboortejaar: –

– Beroep: –

– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 16-1-2004/26-3-2004 tB]

– Marinus (Marinus) Boesveld:

12-5-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2350):

– Kind: Marinus Boesveld

– Geboren: 12-5-1863

– Gedoopt: 28-6-1863

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Maria Helmink // [cc 17-4-2009/17-11-2009 tB]

– Maurits (Maurus) Bosfelt:

23-4-1690: Doopboek N.H. kerk Silvolde (RBS 1755), AHA-volgnr. 3: 1690 / Den 23 April /

Harmen Bosfelt een Kindt laten Doopen genompt Maurus // [cc 21-4-2001/31-10-2001 tB]

– Mechtildis (Mechteld) Boesveld:

25-12-1751: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 86r, linkerkolom): [na: “Op

Kersmis [1751] sijn na gedane belijdenisse ende beloften tot ledematen der KK~e aangenomen”]

/ Mechteld Boesveld. // [cc 1982-1999 tB]

– N.N. Bousvelt:

19-6-1745 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 136): Juni / Den 19den Een kint aan

Bousvelt / den 21sten begr: // [cc 1982-1999 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 51

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– O...: / – P...: / – Q...:

– Reinera (Reinira) Boesveld:

17-5-1854: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1617):

– Kind: Reinira Boesveld

– Geboren: 17-5-1854

– Gedoopt: 11-6-1854

– Vader: Albert Boesveld

– Moeder: Willemina Wassink // [cc 20-2-2009/14-2-2010 tB]

– Reinera (Reindje) Boesveld:

26-1-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3170):

– Kind: Reindje Boesveld

– Geboren: 26-1-1871

– Gedoopt: 26-3-1871

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Gezina Nyhuis // [cc 28-5-2009/5-9-2009 tB]

– Reinerus Rudolphus (Reinard Rudolf) Boesveld:

15-5-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2655):

– Kind: Reinard Rudolf Boesveld

– Geboren: 15-5-1866

– Gedoopt: 29-7-1866

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Gesiena Nijhuis // [cc 23-4-2009/23-10-2009 tB]

– Stephanus (Steven) Bosveldt:

25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief

Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Eerstelijck Gendringen

/ De Boerschappen Wijcken Wals en de Melt”, AHA-volgnr. 70:) / [in de marge, sub

“Koeijen” en “Veersen”:] 3 [en] – / Berndt Aerntsen / drij koeijen / getuijg[en] Steven Bosveldt

eρ Hend: Pael / [summa:] 3-12-: // [cc 1982-1999 tB]

– Stephanus (Steven) Bosveldt:

25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief

Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Eerstelijck Gendringen

/ De Boerschappen Wijcken Wals en de Melt”, AHA-volgnr. 71:) / [in de marge, sub

“Koeijen” en “Veersen”:] 1 [en] – / Steven Bosveldt / Een koeij Een Een winter / getuijg[en]

Gerrit veltkamp eρ Roeloff Hartgers / [summa:] 1-4-: // [cc 1982-1999 tB]

– Stephanus (Steven) Bosveldt:

25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten

(Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Eerstelijck

Gendringen / De Boerschappen Wijcken Wals en de Melt”, AHA-volgnr. 72:) / [in de marge,

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 52

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

sub “Koeijen” en “Veersen”:] 6 [en] – / Gerrit Veltkamp / sess koeijen Twee kalver / getuijg[

en] Steven Bosveldt en Roeloff Hartgers / [summa:] 9-:-: // [cc 1982-1999 tB]

– Theodora (Theodora) Boesveld:

17-4-1833: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 77):

– Kind: Lammert Dalesen

– Geboren: 17-4-1833

– Gedoopt: 5-5-1833

– Vader: Derk Dalesen

– Moeder: Theodora Boesveld // [cc 3-10-2008/18-7-2010 tB]

– Theodora (Theodora) Boesveld:

3-2-1836: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 263):

– Kind: Theodorus Dales

– Geboren: 3-2-1836

– Gedoopt: 28-2-1836

– Vader: Derk Dales

– Moeder: Theodora Boesveld // [cc 9-10-2008/18-7-2010 tB]

– Theodora (Dersken) Boesveld:

22-5-1854: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1621):

– Kind: Dersken Boesveld

– Geboren: 22-5-1854

– Gedoopt: 25-6-1854

– Vader: Hendrik Boesveld

– Moeder: Johanna Bosboom // [cc 20-2-2009/14-2-2010 tB]

– Theodora Johanna Aleida (Theodora Johanna Aleida) Boesveld:

19-11-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 19-11-1814 No 53 / Heden den Negentienden

der Maand November eenduizend achthonderd veertien, des Voordemiddags om Elf uren, is

voor ons Hendrik Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen

Staat, der Gemeente van Terborg, gecompareerd Hendrika Boenink, oud Vijftig Jaren,

Vroedvrouw, weduwe van Johannes van Reeken, woonachtig te Terborg Gemeente van Terborg,

welke ons een kind van het Mannelijk geslacht, heeft voorgesteld, den Zeventienden der

Maand van November eenduizend achthonderd veertien, des nademiddags om Vier uren uit

Theodora Johanna Aleida Boesveld, oud een λntwintig Jaren zonder vast beroep, woonachtig

ten Huize van haren Vader Harmanus Boesveld, No 25, te Terborg, geboren, en aan hetwelk de

moeder verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Harmanus. / De gezeide verklaring

en voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van Jan Hommelink oud Zes endertig jaren,

Landbouwer woonachtig te Terborg, en van Willem Vlaswinkel oud dertig jaren, Kleermaker

woonachtig te Terborg / Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na

gedane voorlezing hebben wij geteekend met de Aangeefster, en getuigen ten gezegden dage en

Jare. / Jan Hommelink / W: Vlaswinkel / hendrika boeneink / Pliester vice Burgemr // [cc 1982-

1999 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 53

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Theodorus (Derk) Bosveld:

25-4-1815: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 422: Den 25 April Geboren

/ Den 7de Mey gedoopt / Derk / ouders Teunis Bosveld en Judik Vlaswinkel // [cc 4-4-

2003/28-9-2007 tB]

– Theodorus (Derk) Bosveld:

26-8-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 26-8-1817 No 51 / Heden den Zesentwintigsten

der maand Augustus eenduizend achthonderd en zeventien, des Nademiddags om Zes

uren, zijn voor ons Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken

Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Harmen Steenhouwer,

Bouwman oud Zes en Zestig jaren, uit de Buurschap Langerak / en Derk Bosveld, dagloner

oud acht en vyftig jaren uit de Buurschap Langerak / beide in deze Gemeente woonachtig,

dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zesentwintigsten der maand Augustus des jaars 1817,

des morgens ten Zeven uren, in het huis No. 52 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van

Zeven en Zestig jaren is overleden Wolter Dimmendal dagloner, weduwnaar van Mientjen

Lankwarden / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte

opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na

voorlezing, door ons is onderteekend, verklarende de getuigen niet te Kunnen Schryven / Egb.

Garretsen // [cc 1982-1999 tB]

– Theodorus (Derk) Boesveld:

23-2-1827: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 23-2-1827 No 6. / Heden den drie entwintigsten

der maand February ιιn duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om elf

uren, zijn voor ons Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der

Gemeente Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Teunis Boesveld oud vierenveertig jaren,

van beroep arbeider – en Jan Bloem oud Achtentwintig jaren, van beroep Timmerman beide in

deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den tweeentwintigsten der

maand february des jaars achttien honderd zeven en twintig, des avonds ten elf uren, in het huis

No. 88 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van elf Jaren en tien maanden is overleden

Derk Boesveld, gebooren en woonachtig in deze Gemeente Zonder beroep, Zoon van den eersten

Comparant en des zelfs Huisvrouw Judith Vlaswinkel / Ons van deze verklaring verzekerd

hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers

overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend benevens de

Comparanten / T boesveld / J Bloem / J Jansen // [cc 22-3-2002/21-9-2002 tB]

– Theodorus (Derk) Boesveld:

31-12-1837 / geboren 1815 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 806),

Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):

– Huisnummer (eerste serie): 88

– Aantal gezinsleden: 11 [dit is nr. 4]

– Naam: Derk Boesveld

– Geboortejaar: 1815

– Beroep: –

– Aanmerkingen (situatie in 1837): overleden // [cc 20-2-2004/10-4-2004 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 54

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Theodorus (Derk) Boesveld:

30-9-1847: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1107):

– Kind: Jan Willem Boesveld

– Geboren: 30-9-1847

– Gedoopt: 23-10-1847

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Maria Helmink // [cc 26-11-2008/13-4-2010 tB]

– Theodorus (Derk) Boesveld:

7-11-1849: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1265):

– Kind: Gerrit Jan Boesveld

– Geboren: 7-11-1849

– Gedoopt: 9-12-1849

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Ma Helmink // [cc 8-1-2009/22-3-2010 tB]

– Theodorus (Derk) Boesveld:

24-1-1852: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1459):

– Kind: Gerrit Jan Boesveld

– Geboren: 24-1-1852

– Gedoopt: 15-2-1852

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Maria Wilmink // [cc 30-1-2009/27-2-2010 tB]

– Theodorus (Derk) Boesveld:

14-11-1854: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1657):

– Kind: Dorus Bernadus Boesveld

– Geboren: 14-11-1854

– Gedoopt: 17-12-1854

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Maria Helmink // [cc 20-2-2009/11-2-2010 tB]

– Theodorus (Derk) Boesveld:

17-10-1857: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1870):

– Kind: Willem Boesveld

– Geboren: 17-10-1857

– Gedoopt: 29-11-1857

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Maria Helmink // [cc 4-3-2009/10-1-2010 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 55

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Theodorus (Derk) Boesveld:

1-1-1860: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2060):

– Kind: Gerrit Willem Boesveld

– Geboren: 1-1-1860

– Gedoopt: 27-2-1860

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Maria Helmink // [cc 13-3-2009/17-12-2009 tB]

– Theodorus (2x) (Derk/Derk) Boesveld:

8-6-1862: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2269):

– Kind: Derk Boesveld

– Geboren: 8-6-1862

– Gedoopt: 27-7-1862

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Gesina Nijhuis // [cc 3-4-2009/25-11-2009 tB]

– Theodorus (Derk) Boesveld:

12-5-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2350):

– Kind: Marinus Boesveld

– Geboren: 12-5-1863

– Gedoopt: 28-6-1863

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Maria Helmink // [cc 17-4-2009/17-11-2009 tB]

– Theodorus (Derk) Boesveld:

19-8-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2372):

– Kind: Johanna Boesveld

– Geboren: 19-8-1863

– Gedoopt: 27-9-1863

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Gesina Nyhuis // [cc 19-4-2009/15-11-2009 tB]

– Theodorus (Derk) Boesveld:

2-10-1864: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2496):

– Kind: Gesina Boesveld

– Geboren: 2-10-1864

– Gedoopt: 29-1-1865

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Gesina Nyhuis // [cc 22-4-2009/5-11-2009 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 56

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Theodorus (2x) (Derk/Derk) Boesveld:

20-10-1865: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2594):

– Kind: Derk Boesveld

– Geboren: 20-10-1865

– Gedoopt: 24-12-1865

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Maria Helming // [cc 22-4-2009/29-10-2009 tB]

– Theodorus (Derk) Boesveld:

15-5-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2655):

– Kind: Reinard Rudolf Boesveld

– Geboren: 15-5-1866

– Gedoopt: 29-7-1866

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Gesiena Nijhuis // [cc 23-4-2009/23-10-2009 tB]

– Theodorus (Derk) Boesveld:

9-9-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2986):

– Kind: Berend Hendrikus Boesveld

– Geboren: 9-9-1869

– Gedoopt: 26-9-1869

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Gesiena Niehuus (!) // [cc 21-5-2009/30-9-2009 tB]

– Theodorus (Derk) Boesveld:

26-1-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3170):

– Kind: Reindje Boesveld

– Geboren: 26-1-1871

– Gedoopt: 26-3-1871

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Gezina Nyhuis // [cc 28-5-2009/5-9-2009 tB]

– Theodorus Bernardus (Dorus Bernadus) Boesveld:

14-11-1854: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1657):

– Kind: Dorus Bernadus Boesveld

– Geboren: 14-11-1854

– Gedoopt: 17-12-1854

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Maria Helmink // [cc 20-2-2009/11-2-2010 tB]

– Theodorus Johannes (Dirk Jan) Boesveld:

26-3-1777: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 113v, rechterkolom): / 1777 /

[na: “den 26 Maart tot Ledematen aangenomen”] / Dirk Jan Boesveld [<Bosveld] / attest naar

Ellekum 4 Mey 1782 // [cc 1982-1999 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 57

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Theodorus Johannes (Derk Jan) Boesveld:

31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 812),

Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):

– Huisnummer (eerste serie): 88

– Aantal gezinsleden: 11 [dit is nr. 10]

– Naam: Derk Jan Boesveld

– Geboortejaar: –

– Beroep: –

– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 20-2-2004/10-4-2004 tB]

– U...: / – V...:

– Wessela (Wesselina) Boesveld:

2-11-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2807):

– Kind: Johanna Everdina Kip

– Geboren: 2-11-1867

– Gedoopt: 29-12-1867

– Vader: Everd Jan Kip

– Moeder: Wesselina Boesveld // [cc 29-4-2009/12-10-2009 tB]

– Wessela (Wesselina) Boesveld:

18-4-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2960):

– Kind: Aleida Johanna Kip

– Geboren: 18-4-1869

– Gedoopt: 30-5-1869

– Vader: [Evert>] Everd Jan Kip

– Moeder: Wesselina Boesveld // [cc 20-5-2009/3-10-2009 tB]

– Wessela (Wesselina) Boesveld:

18-7-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3226):

– Kind: Johanna Kip

– Geboren: 18-7-1871

– Gedoopt: 27-8-1871

– Vader: Everd Jan Kip

– Moeder: Wesselina Boesveld // [cc 31-5-2009/2-9-2009 tB]

– Wessela (Wesselina) Boesveld:

3-9-1873: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3448):

– Kind: Johanna Kip

– Geboren: 3-9-1873

– Gedoopt: 28-9-1873

– Vader: Evert Jan Kip

– Moeder: Wesselina Boesveld // [cc 7-6-2009/23-7-2009 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 58

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Wessela (Wesselina) Boesveld:

7-2-1875: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3621):

– Kind: Johanna Willemina Kip

– Geboren: 7-2-1875

– Gedoopt: 29-3-1875

– Vader: Evert Jan Kip

– Moeder: Wesselina Boesveld // [cc 9-6-2009/27-6-2009 tB]

– Wilhelmina (Willemina) Boesveld:

16-3-1838: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 416):

– Kind: Berendina te Pas

– Geboren: 16-3-1838

– Gedoopt: 1-4-1838

– Vader: Gerardus te Pas

– Moeder: Willemina Boesveld // [cc 5-11-2008/18-7-2010 tB]

– Wilhelmina (Willemina) Boesveldt:

27-5-1839: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 511):

– Kind: Hendrika Johanna te Pas

– Geboren: 27-5-1839

– Gedoopt: 23-6-1839

– Vader: Gerardus te Pas

– Moeder: Willemina Boesveldt // [cc 5-11-2008/2-7-2010 tB]

– Wilhelmina (Willemina) Boesveldt:

17-1-1841: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 626):

– Kind: Herman Te Pas

– Geboren: 17-1-1841

– Gedoopt: 28-2-1841

– Vader: Gradus Te Pas

– Moeder: Willemina Boesveldt // [cc 7-11-2008/10-6-2010 tB]

– Wilhelmina (Willemina) Boesveld:

9-8-1842: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 739):

– Kind: Bernard Te Pas

– Geboren: 9-8-1842

– Gedoopt: 11-9-1842

– Vader: Gerardus Te Pas

– Moeder: Willemina Boesveld // [cc 20-11-2008/28-5-2010 tB]

– Wilhelmina (Willemina) Boesveld:

12-9-1844: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 905):

– Kind: Derk Jan te Pas

– Geboren: 12-9-1844

– Gedoopt: 6-10-1844

– Vader: Gradus te Pas

– Moeder: Willemina Boesveld // [cc 21-11-2008/7-5-2010 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 59

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Wilhelmina (Willemina) Boesveld:

17-8-1846: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1031):

– Kind: Hendrik Jan te Pas

– Geboren: 17-8-1846

– Gedoopt: 23-8-1846

– Vader: Gradus te Pas

– Moeder: Willemina Boesveld // [cc 26-11-2008/24-4-2010 tB]

– Wilhelmina (Willemina) Boesveld:

13-6-1849: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1239):

– Kind: Willem te Pas

– Geboren: 13-6-1849

– Gedoopt: 29-7-1849

– Vader: Gradus te Pas

– Moeder: Willemina Boesveld // [cc 24-12-2008/26-3-2010 tB]

– Wilhelmina (Willemina) Boesveld:

1-6-1852: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1480):

– Kind: Hendrika Johanna te Pas

– Geboren: 1-6-1852

– Gedoopt: 27-6-1852

– Vader: Gradus te Pas

– Moeder: Willemina Boesveld // [cc 30-1-2009/26-2-2010 tB]

– Wilhelmina (Willemina) Boesveld:

4-6-1856: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1757):

– Kind: Hendrik Jan te Pas

– Geboren: 4-6-1856

– Gedoopt: 20-7-1856

– Vader: Gradus te Pas

– Moeder: Willemina Boesveld // [cc 27-2-2009/21-1-2010 tB]

– Wilhelmus (Willem) Boesveld:

17-10-1857: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1870):

– Kind: Willem Boesveld

– Geboren: 17-10-1857

– Gedoopt: 29-11-1857

– Vader: Derk Boesveld

– Moeder: Maria Helmink // [cc 4-3-2009/10-1-2010 tB]

– X...: / – Y...: / – Z...:

* * *

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 60

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

Overzicht van alle AHA-publicaties

(stand per 18 juli 2010)

A = www.archieven.nl

G = www.genealogiedomein.nl

H = www.heemkunde.nl

– Aalderink (ook Eelderink e.d.) (G)

– Abbink (ook Abbing e.d.) (G)

– Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)

– Ankersmit (ook Anckersmith e.d.) (G)

– Ansink (ook Antzing e.d.) (G)

– Baars (ook Baers e.d.) (G)

– Barink (ook Baarink e.d.) (G)

– Beekman (ook Baakman e.d.) (G)

– Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)

– Bergh: Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1957) (H)

– Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)

– Bergh: Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)

– Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.) (G)

– Boesveld (ook Bosveld e.d.) (G)

– Bongers (ook Bongards e.d.) (G)

– Borkes (ook Borkens e.d.) (G)

– Bos te Angerlo (ook ten Bosch e.d.) (G)

– Bosman (ook Boschman e.d.) (G)

– Branderhorst (ook Branthorst e.d.) (G)

– Bruil (ook Bruyel e.d.) (G)

– Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.) (G)

– Brus (ook Brussen e.d.) (G)

– Cent (ook Senten e.d.) (G)

– Deurvorst (ook Doorvorst e.d.) (G)

– Diepenbroek (ook Diepenbrock e.d.) (G)

– Dieters (ook Ditters e.d.) (G)

– van Dillen (ook van Dielen e.d.) (G)

– Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)

– Doetinchem (De Kruisberg) (G)

– Doetinchem (lidmaten 1738-1777) (G)

– Doetinchem: Paspoorten Doetinchem (1811) (G)

– Donkers (ook Donker e.d.) (G)

– Doornink (ook Deurnink e.d.) (G)

– Druten (ook van Druten e.d.) (G)

– Etten: Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)

– Freriks (ook Frederiks e.d.) (G)

– Geerlink (ook Geerligs e.d.) (G)

– Gemmink (ook Gimmink e.d.) (G)

– Gendringen: Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 61

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Gendringen: Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)

– Gendringen: Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)

– Gesink (ook Geessink e.d.) (G)

– Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.) (G)

– Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)

– Gilsink (ook Gilsing e.d.) (G)

– Gosselink (ook Gosseling e.d.) (G)

– Hakvoort (ook Hackfort e.d.) (G)

– Hamer (ook Hamers e.d.) (G)

– Hartemink (ook Haartmink e.d.) (G)

– Harterink (ook Hartring e.d.) (G)

– Heister (ook Heyster e.d.) (H)

– Heinen (ook Heynen e.d.) (G)

– Hengeveld (ook Hengelveld e.d.) (G)

– Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.) (G)

– Hiddink (ook Hidding e.d.) (G)

– Hieltjes (ook Heiltjes e.d.) (G)

– Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1957) (H)

– Jolink (ook Joolink e.d.) (G)

– Kamp (ook van der Kamp e.d.) (G)

– Kelderman (ook Kellerman e.d.) (G)

– Kets (ook Ketz e.d.) (G)

– Kip (ook Kiep, Kips e.d.) (G)

– Kok (ook Kock e.d.) (G)

– Koldewei (ook Coldewei e.d.) (G)

– Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.) (G)

– Konink (ook Koning, Keuning e.d.) (G)

– Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.) (G)

– Kroes (ook Croesen e.d.) (G)

– Kruisberg te Doetinchem (G)

– Leusink (ook Luessink e.d.) (G)

– Leuverink (ook Loverink e.d.) (G)

– Loor (ook Lohr e.d.) (G)

– Lovink (ook Loevink e.d.) (G)

– Lucassen (ook Lukassen e.d.) (G)

– Maandag (familiedossier) (G)

– Menkhorst (ook Minkhorst e.d.) (G)

– Mentink (ook Klein Mentink e.d.) (G)

– Mentjot (familiedossier) (G)

– Middeldorp (ook Middendorp e.d.) (G)

– Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)

– Mulder (ook Molder e.d.) (G)

– Nakken (ook Nacken e.d.) (G)

– Netterden: Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)

– Netterden: Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)

– Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)

– Nusselder (ook Nutzelaar e.d.) (G)

– Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)

– Overbeek (ook Averbeek e.d.) (G)

– Pas (ook te Pas, Paske e.d.) (G)

J.H.G. te Boekhorst – BOESVELD (nr. 56 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 62

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Paspoorten Doetinchem (1811) (G)

– van de Pavert (ook Pavordt e.d.) (G)

– Pennekamp (ook Pannekamp e.d.) (G)

– Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.) (G)

– Rademaker (ook Ramaker e.d.) (G)

– Radstake (ook Ratstaak e.d.) (G)

– Raterink (ook Roeterdink e.d.) (G)

– Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)

– Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)

– Remmelink (ook Remmeling e.d.) (G)

– Reusink (ook Ruesink e.d.) (G)

– Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.) (G)

– Rodespijker (ook Rodespikker e.d.) (G)

– Salemink (ook Zaalmink e.d.) (G)

– Schilderink (ook Schildrings e.d.) (G)

– Schut (ook Schutte e.d.) (G)

– Schuurman (ook Scheurman e.d.) (G)

– Semmelink (ook Semelink e.d.) (G)

– Sesink (ook Seesing e.d.) (G)

– Slotboom (ook Slodboom e.d.) (G)

– Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.) (G)

– Starink (ook Staring e.d.) (G)

– Steenbergen (ook Steenberg e.d.) (G)

– Steverink (ook Stovering e.d.) (G)

– Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.) (G)

– Temmink (ook Temming e.d.) (G)

– Terink (ook Teering e.d.) (G)

– Thomassen (ook Tomassen e.d.) (G)

– Ubbink (ook Obbink e.d.) (G)

– Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)

– Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)

– Veldhorst (ook Velthorst e.d.) (G)

– Vels (ook Fels e.d.) (G)

– Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)

– Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.) (G)

– Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.) (G)

– Vogel (ook Voogel e.d.) (G)

– Vorentjes (ook Veurentjes e.d.) (G)

– Vriezelaar (ook Friselder e.d.) (G)

– Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)

– Wanrooy (ook Wanrooi e.d.) (G)

– te Welscher (ook Welsker e.d.) (G)

– Wenink (ook Weenink e.d.) (G)

– Weyers (ook Weijers e.d.) (G)

– Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.) (G)

– Zeevalkink (ook Chevalking e.d.) (G)

– Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)

– Zweers (ook Sweers e.d.) (G)

© 18 juli 2010 – tB