STAAT VAN DIENST A.H. VAN DE POLAlexander Henri van de Pol, Generaal-Majoor der Infanterie

 

Staat van Dienst:

 

05-08-1852 Soldaat vrijwilliger bij het Instr. Bat.;

15-12-1852 Korporaal titulair;

06-09-1853 Overgegaan bij het Koloniaal Werfdepot;

12-09-1853 Korporaal;

03-09-1855 Fourier;

08-11-1855 Geëmbarkeerd te Nieuwediep a/b van het schip “Philips van Marnix”; gezagvoerder was Kapitein E. van Duyn. Passagiers: 5 officieren en 140 overigen.

12-11-1855 Vertrokken naar O.I.

19-02-1856 Na een reis van 90 dagen gearriveerd te Batavia;

20-02-1856 Gedebarkeerd te Batavia en ingedeeld bij het 13e Bat. Inf.;

06-08-1856 Overgegaan bij het 11e Bat. Inf.;

21-01-1858 Sergeant;

08-05-1858 Fourier;

01-07-1858 Overgegaan bij het Garnizoensbataljon In de Lampongs;

18-08-1858 Overgegaan bij het Garnizoensinstructiebataljon Mil. Afd. op Java;

15-02-1859 Overgegaan bij het 8e Bataljon Inf.;

16-03-1860 Overgegaan bij het Militaire Schoolbataljon;

01-11-1861 Benoemd tot 2e Luitenant bij het 4e Bat. Inf. bij besl. G.G. no. 11 d.d. 01-11-1861;

22-05-1863 Overgeplaatst bij het 9e Bat. Inf.;

26-04-1867 Benoemd tot 1e Luitenant bij besluit G.G. no. 38;

01-10-1867 Overgeplaatsts bij het 8e Bat. Inf.;

20-03-1868 Twee jaren verlof verleend naar Nederland bij besluit G.G. no. 1;

02-07-1970 Terug van verlof met het schip “Nieuwe Waterweg. Gezagvoerder was Kapitein J. van der Valk. Passagiers: 3 officieren en 125 overigen;

03-07-1870 Na een reis van 94 dagen gearriveerd te Batavia. Onderweg 1 manschap overleden;

13-12-1870 Geplaatst bij het 14e Bat. Inf.;

23-09-1872 Overgeplaatst bij het Subsistentenkader te Soerabaja;

26-11-1874 Benoemd tot Kapitein bij besluit G.G. no. 32;

30-11-1874 Overgeplaatst bij het 14e Bat. Inf. bij dispensatie no. 31;

03-04-1875 Idem bij het gemobiliseerde Bataillion van den Garnizone te Bonjoe Biroe bij dispensatie no. 11;

 

Veldtogten: In 1856 krijgsverrichtingen in de Lampongs.

 

09-08-1862 Bij vonnis van den krijgsraad te Semarang en bij arrest van het Hoog Militair Geregtschap d.d. 26-09-1862 veroordeeld tot een maand detentie wegens medeplichtigheid van moedwillige verwonding in een tweegevecht onder verligtende omstandigheden. Ter executie gelegd den 11 oct. 1862;


Dagorder, 1878 no 32:

Aan het Leger wordt bekend gemaakt, dat het Zijne Majesteit den Koning heeft behaagd, bij
Hoogst Deszelfs besluit van 15 October 1878, no. 61 en 1 November d.a.v. no. 14 (Indische
besluiten van 10 December 1878 no. 3 en 14 December 1878 no. 20):
1. wegens de krijgsverrigtingen tegen Analaboe in Junij 1878:
    a. te benoemen tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willemsorde den korporaal der
        infanterie R. Cremer, algemeen stamboek no. 76175, sedert gegageerd.
    b. bij afzonderlijke dagorders, zoowel in Indie als in Nederland eervol te doen vermelden den
        majoor der infanterie P.W.H. du Poy.
11.   wegens de expeditie tegen Samalangan van 8 Augustus tot 20 October 1877.
    a. te benoemen tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willemsorde:
        den majoor der infanterie F.W. Meijer; 1878 no. 29.
        den kapitein der artillerie A.M.P. Krijger, en den kapitein der infanterie A.H. van de Pol,
        eerstgenoemde sedert bevorderd tot majoor.   

 Onderscheidingen o.a.: Ridder Militaire Willemsorde 3e en 4e klasse en Nederlandsche Leeuw.

 

Gepensioneerd in de rang van Generaal-Majoor Infanterie met een pensioen van fl. 4.500,- per jaar.

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/A.H._van_de_Pol