HERENSTRAATHeerenstraat (1920)

van Douzastraat naar Zoeterwoudschee weg

Op oude kaarten komt de weg naar de Lammenbrug voor als Heirweg of Heerenwegh naar Zoeterwoude. Ook andere belangrijke verbindingswegen in den naasten omtrek, o.a. de weg die van het Groene kerkje aan den Vliet (thans uitwateringskanaal) zuidwaarts naar Oegstgeest leidde, werden voorheen (1653) Heerenweg genoemd. Er bestaat dus, wat den Zoeterwoudse Heerenweg betreft, geen verband met de benamingen  Heerensteeg of Heerengracht elders in de stad; ook is die naam niet bedoeld als tegenstelling met den Vrouwenweg, die van de Lammenbrug  naar de kom van Zoeterwoude leidt en dus het verlengde vormt van den Heerenweg.

In latere tijden komt de weg voor zoowel onder de oorspronkelijke benaming als met de aanduiding  Zoeterwoudsche weg, totdat  in 1920 beide namen, de eene voor het gedeelte benoorden - de andere voor het gedeelte bezuiden de spoorbaan officieel werden vastgesteld.

De Heerenweg of -straat is van betrekkelijk jongen datum. Tijdens het beleg bestond deze weg nog niet, ook was er toen nog geene verbinding van de stad bij de Koepport met de overzijde. Alleen was er een voetpad langs den Vliet, het latere Schelpenpad, dat van de Naakte of Neksluis (oorspronkelijk genoemd Ex- of Buitensluis) in de richting Lammenbrug leidde.

Op een kaart van 1582 wordt voor het eerst aangeduid een brug over de singelgracht tegenover de Koepoort, onmiddellijk aansluitend op den Soeterwoudschen weg.

 

Uit: "Leidsche straatnamen" door Ir. G.L. Driessen (waarschijnlijk uit 1929)