»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

################### D O C U M E N T E N ################### 

 ~  d  o  c  u  m  e  n  t  e  n  ~

 

 I       curiosa , varia , memorabilia ...

II       geboorte (aktes / extracten)

III      geloofsbelijdenis / lidmaat kerk 

IV      getuigschriften

V       huwelijk (aktes / extracten / kaarten)

VI      inschrijvingen (o.a. in het bevolkingsregister) 

VII     middenstand

VIII    paspoorten / legitimatiekaarten

IX      persoonsbewijzen

X       persoonskaarten

XI     overlijden (aktes / extracten)

XII    voogdij

 

 

**************************************************************

 

 

     I    c u r i o s a  ,  v a r i a  ,  m e m o r a b i l i a  

 

 

 

Jan ten Wolde , senza parole ........

 

 

 

herinnering aan de Eerste Heilige Communie van Marie / Riet ten Wolde , die indertijd   Riet Lokkerbol  werd genoemd , en die vele jaren later , sinds haar huwelijk ,  Riet van der Groef   werd genoemd , maar die eigenlijk , onder ideale omstandigheden , sinds haar geboorte onder de naam   Riet Seijen ten Hoorn  door het leven zou hebben moeten gaan ....    

 

 

Peter ten Wolde , de enige echte lak(k)ei binnen de Ten Wolde-familie ... 

 

 

tegeltje van de hervormde Haagse kleuterschool aan de Oranjebuitensingel waar zowel o.a. Bernardus (Ben) en zijn jongere zus Maria Paulina (Riet) ten Wolde ooit hun allereerste , zeer prille schreden zetten op weg naar een bredere educatieve ontwikkeling en maatschappelijke carrière  ..... maar opvallend is wel dat het hier een hervormde kleuterschool betrof waar zij spelenderwijs werden voorbereid op de samenleving , want zij werden indertijd toch echt heus allebei thuis katholiek grootgebracht ...   

 

 

 

                 

                   IV     g e t u i g s c h r i f t e n

 

getuigschrift van Paulina Leenderika ten Wolde (1885 - 1959 , Den Haag)

 

 

 

            

  V       h u w e l ij k e n   (a k t e s  /  t r o u w k a a r t e n)

 

 

trouwkaart van Bernardus (Ben/Bernard) ten Wolde ( zoon van Paulina Leenderika ten Wolde en Hendricus Cornelis Seijen ten Hoorn )  en Francina (Sien) van der Groef 

 

 

 

trouwkaart van Lodewijk Cornelis ten Wolde (zoon van Paulina Leenderika ten Wolde en Hendricus Cornelis Seijen ten Hoorn) , en Catharina Martina Vink 

 

 

 

 

trouwkaart van Maria Paulina ten Wolde  (dr. van Paulina Leenderika ten Wolde en Hendricus Cornelis Seijen ten Hoorn)  en Willem van der Groef

 

uit het trouwboekje van Riet ten Wolde en Wim van der Groef

 

 

 

 

trouwkaart van Martha ten Wolde ( dr. van Albertus Hendricus ten Wolde en Elisabeth Hildegard Mordau )  en  Reijer (René) Boogaard

 

 

 

 

VI  i n s c h r ij v i n g e n / b e v o l k i n g s r e g i s t e r     

 

 

 

Paulina Leenderika ten Wolde (1885 - 1959 , 's-Gravenhage)

 

Maria Paulina ten Wolde

 

 

 

 

 VIII   p a s p o o r t e n   /    l e g i t i m a t i e k a a r t e n

 

 

paspoort van Lodewijk Cornelis (Wiet/Louis) ten Wolde  , geb. 23 jan. 1916 , Den Haag , overl. 29 maart 1983 , Den Haag ( zoon van Paulina Leenderika ten Wolde en van Hendricus Cornelis Seijen ten Hoorn ) , echtgenoot van Catharina Martina Vink  -  afgegeven te 's-Gravenhage , 10 oktober 1940 

 

 

 

Ausweis uit WO II van Lodewijk Cornelis (Wiet/Louis) ten Wolde

 

 

paspoort , afgegeven te 's-Gravenhage , 4 november 1932 , van Catharina Martina (Catrien) Vink , latere echtgenote van Lodewijk Cornelis ten Wolde

 

 

Catrien Vink : identiteitskaart van de Nederlandse Volleybalbond , afgegeven op 2 sept. 1951

 

 

 paspoort , afgegeven door de Burgemeester van 's-Gravenhage , 21 juni 1968 , van Lodewijk Cornelis ten Wolde  (met grote fout : lengte (1.84 cm.)  moet zijn : 1.72 cm. !)

 

 paspoort , afgegeven door de Burgemeester van 's-Gravenhage , 22 januari 1981 , van Lodewijk Cornelis ten Wolde (en dat was precies één dag voor Wiets 65e verjaardag)

 

 

 paspoort , afgegeven door de Commissaris van de Koningin in de Provincie Zuid-Holland , te 's-Gravenhage , datum 20 juni 1956 , van Catharina Martina Vink , echtgenote van Lodewijk Cornelis ten Wolde

 

 

 

 

 

 

paspoort , afgegeven door de Burgemeester van 's-Gravenhage , datum 31 maart 1980 , van Maria Paulina (Riet) ten Wolde , geb. 3 aug. 1918 te Den Haag (Van der Duynstraat) , dr. van Paulina Leenderika ten Wolde en Hendricus Cornelis Seijen ten Hoorn , sedert 25 sept. 1959 echtgenote van Willem (Wim) van der Groef

 

 

kampkaart (NKC) uit ca. 1970 van mijn vader Willem (Wim) van der Groef en echtgenote / mijn moeder Maria Paulina (Riet) ten Wolde   

 

 

postidentiteitskaart van Maria Paulina (Riet) ten Wolde , afgegeven te Den Haag , 19-5-1950

 

postidentiteitskaart van Maria Paulina (Riet) ten Wolde , afgegeven te Den Haag , 15-3-1966


 

 

 

legitimatiekaart van  Albertus Hendrikus (Bertus) ten Wolde  (7 nov. 1910 - 16 juli 1977 , Den Haag) , zoon van Paulina Leenderika ten Wolde en van Hendricus Cornelis Seijen ten Hoorn ; sinds 21 oktober 1931 echtgenoot van Hildegard Elisabeth Mordau ;  vader van twee dochters , Martha en Paulina Leenderika ten Wolde ; grootvader van vijf kinderen ; overgrootvader van meerdere kinderen , enz. enz.

 

 

 

 

                          IX    p e r s o o n s b e w ij z e n

 

persoonsbewijs van Bernardus (Ben) ten Wolde (1917 - 1991 , Den Haag) uit WO II

 

persoonsbewijs ('Ausweis') van Paulina Leenderika (Lena) ten Wolde (1885 - 1959 , Den Haag) uit WO II

 

 

 

 

                     X   p e r s o o n s k a a r t e n

 

persoonskaart van Albertus Hendricus ten Wolde , zoon van Paulina Leenderika ten Wolde en Hendricus Cornelis Seijen ten Hoorn  ;  echtgenoot van Hildegard Elisabeth Mordau , vader van twee dochters

 

persoonskaart van Bernardus ten Wolde , zoon van Paulina Leenderika ten Wolde en Hendricus Cornelis Seijen ten Hoorn  ; echtgenoot van Francina van der Groef , vader van een dochter 

 

persoonskaart van Bredana Maria Anna ten Wolde  , dr. van Peter ten Wolde en Paulina Leenderika Meulendijk  ; echtgenote van  Jean Baptiste Verheijdt)

 

persoonskaart van Lodewijk Cornelis ten Wolde , zoon van Paulina Leenderika ten Wolde en Hendricus Cornelis Seijen ten Hoorn  ;  echtgenoot van Catharina Martina Vink 

 

persoonskaart van Paulina Leenderika ten Wolde , dr. van Albertus Paulus Wilhelmus ten Wolde en Maria Petronella Arnold  ;  moeder van vijf kinderen

 

 

persoonskaart van Peter Leenderd ten Wolde , zoon van Peter ten Wolde en Paulina Leenderika Meulendijk  ;  echtgenoot van Maria Magdalena Alida Bennink

 

 

 

 

      XI      o v e r l ij d e n   (a k t e s  /  e x t r a c t e n )

 

 

 

uittreksel overlijdensakte van Lodewijk Cornelis (Wiet) ten Wolde , maart 1983 

 

 

 

 

 

          **********************************************************