»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

ROELOF ARENTS TEN HOORN (GEB. 1668 , HOOGEVEEN , DR.) EN ZIJN VROUW TRIJNTJEN P(I)ETERS KRAMERS (GEB. 1667 , BEULAKE , OV.)ROELOF ARENTS TEN HOORN (ook : VAN HOORN) , alias : BACKER (of : HONTIES) was één van de (minstens) twee zonen van Arendt Jansz en Annigje N.N. - Roelof kwam ter wereld in het Drentse Hoogeveen in het jaar 1668 .

Roelof trad , wat zijn beroep betreft althans , volledig in de voetsporen van zijn vader Arendt , en verdiende zijn dagelijks brood dus als bakker , maar dit beroep oefende hij dan wel enige tijd uit ver buiten het territorium van Drente , in de hoofdstad van ons land (bekend woonadres daar : Nieuwstraat) , de plaats waarheen Roelof op enig moment in zijn bestaan (wanneer precies is niet bekend) vertrokken moet zijn - in ieder geval moet dat zijn gebeurd vóór april 1695 , aangezien hij op de 9e van die maand - hij is dan inmiddels 26 of 27 jaar oud - in ondertrouw trad en precies drie weken later in Amsterdam officieel in het huwelijk zou gaan treden (als Roelof ván Hoorn) met TRIJNTJEN (TRINTIE) P(I)ETERS KRAMERS , geboren in de lente van het jaar 1667 in het Overijsselse Beulake .
Uit het huwelijk van Roelof en Trijntjen zijn VIER kinderen bekend : de oudste twee (Annitje (Aaltje) Roelofs ten Hoorn en Arent Roelofs ten Hoorn) werden in respectievelijk in 1696 en 1697 in Amsterdam geboren , terwijl de jongste twee (Beeltien (Beeltje) Roelofs ten Hoorn en P(i)eter ten Hoorn) achtereenvolgens in 1698 en 1699 in het Drentse Hoogeveen het levenslicht mochten gaan aanschouwen ; het 'Amsterdamse avontuur', indien we het zo noemen mogen , had dus alles bij elkaar niet zo bijster lang geduurd .

Roelof en Trijntje hebben dus VIER kinderen gekregen , alhoewel zo hier en daar ook nog wordt gerept over een VIJFDE kind , dat geboren zou zijn onder de naam van 'Roelof Roelofs ten Hoorn' .
Maar dit lijkt toch een onmogelijkheid te zijn , aangezien Roelof in het jaar 1720 geboren is en "moeder" Trijntje op dat moment de 50 al zéér ruim gepasseerd was .......
Nee , veel logischer - en door ons zelfs als vrijwel vaststaand feit aangenomen - is dat Roelof de zoon is geweest van hun jongste zoon Pieter .

Roelof en Trijntje trouwden op 30 april 1695 , op de dag af drie maanden vóór het huwelijk van hun broer Jan , resp. zuster Fijgjen .

En zo zijn er nog wel meer parallellen aan te wijzen tussen deze mensen : zowel Jan als Roelof was bakker van beroep , het leven van Jan en Roelof begon ooit in het Drentse Hogeveen en dat van hun echtgenotes in het Overijsselse Beulake , beide broers vertrokken eind 17e eeuw vanuit Hogeveen naar Amsterdam , maar keerden beiden al spoedig na hun huwelijk weer terug naar de plaats waar ooit hun wiegje had gestaan : Hoogeveen .....


Notitie uit een akte :

" 25 December: 1698 , met attestatie zijn aengekomen Roelof ten Hoorn en Trijntjen Pieters Kramers , sijn huisvrou , van Amsterdam".

En dat lijkt dan óók al weer toevallig , want precies drie jaar eerder , dus eveneens op eerste kerstdag , maar dan in het jaar 1695 , kwam hun (schoon-)zuster Fijgjen Kramers met attestatie vanuit Amsterdam naar Hoogeveen ...!


Huwelijksacte Amsterdam :

"Den 9 april 1695
Compareerden als voren ROELOF VAN HOOREN van 't Hoogeveen , oud 26 jaren , backer , in de Nieuwstraat , de moeder op 't Hoogeveen en TRINTJE KRAMERS van Vollenhoven , oud 28 jaren , op de Oude Turfmarkt , ouders doot , geassist. met haer nichte Annetje Jans ,
Verzoekende hare drie Sondaagse uytroepinge , omme naar deselve de voorsz. trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken , soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle . En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Personen waren , en malkanderen in bloede niet en bestonden , waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden , zijn hun hare geboden verwilliget".

Het 3de gebod opgehouden den 23 april 1695

Voorts op den 30 april 1695

w.g. Roelof Arens van Horen
Trintie Kramers


N.B. : het huwelijk was een week uitgesteld , vermoedelijk omdat de schriftelijke toestemming van de moeder ontbrak .

>>  Deze belangrijke en interessante representant uit de ten Hoorn - familie , is van grote importantie geweest o.a. voor álle latere Haagse Ten Hoorn's én Seijen ten Hoorn's !

Alleen al vanwege de grote verscheidenheid aan achternamen is Roelof welhaast een curiosum te noemen !
VIJF 'verschillende' 'achternamen' heben we alles bij elkaar geteld : Arents , ten Hoorn , ván Hoorn , Bakker en Honties ....... alhoewel we het zéér onwaarschijnlijk achten dat Roelof ooit wel eens in zijn leven aangesproken zal zijn met 'Roelof Arends ten Hoorn Bakker van Hoorn Honties' ..... nu ja, misschien ooit eens een keer voor de grap ...

De herkomst van de naam Honties is niet helemaal duidelijk : volgens één bron betekent Honties Grutter en dat zou betekenen dat Roelof náást brood ook grutterswaren verkocht , volgens een andere bron hebben we hier slechts te maken met een BIJnaam die Roelof om de een of andere reden gegevens was , wellicht op welke wijze dan ook verband houdend met de overbekende viervoeter .....
 

Roelof was bakker van beroep , maar werd later , in ieder geval sinds 1708 , ook 'honties' genoemd  , zodat we nu , er van uitgaande dat deze gegevens kloppen , dus menen te weten dat Roelof zich óók op enig moment is gaan toeleggen op de verkoop van kruidenierswaren - en wellicht is dat nog ooit eens 'zijn redding' geworden ........want ...... in navolging van zijn oudere broer Jan 'koos' ook Roelof voor het beroep van bakker , al leidde de uitoefening van dit ambacht op zeker moment in het jaar 1720 - Roelof is dan inmiddels ca. 55 jaar oud - wél voor de "arme Roelof" tot een ernstige (?) financiele strop , al weten we niet precies om welk bedrag het hierbij ging .

In dat jaar namelijk werd Roelof in zijn woonplaats Hoogeveen beboet  omdat hij brood zou hebben verkocht bóven de door de 'Schulte met Volmachten' vastgestelde prijs ......
De 'Schulte met Volmachten' zal wel een college van 'wijze mannen', bestaande uit wat oudere (gepensioneerde?) bakkers , geweest zijn , dat omwille van de betaalbaarheid van het brood voor het volk , een maximumprijs had vastgesteld - iets waar Roelof zich dus klaarblijkelijk níet aan gehouden had ........
 
Lang ná Roelofs dood , in het jaar 1778 , werd door (alle) Hoogeveense bakkers een request/verzoekschrift ingediend bij de Drost (=gerechtelijke ambtenaar op het platteland) én bij de Gedeputeerden , ondertekend ondermeer door HENDRIK TEN HOORN , een , naar wij aannemen althans , áchterkleinzoon van Roelof Arends .... en nu zou het natuurlijk interessant geweest zijn om te weten wát er nu precies in dit verzoekschrift gestaan heeft , maar dát weten we op dit ogenblik (nog) niet .... maar zou het iets te maken gehad kúnnen hebben met de in de ogen van de Hoogeveense bakkers onrechtvaardige , té laag vastgestelde minimum-broodprijzen ......??

Roelof zélf had dus helemaal niets meer aan dit , al dan niet gehonoreerde , verzoekschrift , want hij was inmiddels al overleden , maar wanneer dit precies is gebeurd , is niet helemaal duidelijk : Roelof zou overleden moeten zijn in zijn woonplaats Hoogeveen ergens tussen 1733 en 1740 , en zal dus zo rond de 70 jaar oud geworden moeten zijn (alhoewel we er aanvankelijk van uitgingen dat hij nog een stuk ouder geworden was , 85 jaar maar liefst ).

Roelofs naam zijn we ook nog tegengekomen in de zgn. Haardstedenregisters van het Westerse Rot op nr. 131 van 1707 tot 1714 en van 1717 tot 1733 , als : ROELOF VAN HOORN , ROELOF ARENTS BACKER óf als ROELOF TEN HOORN , zodat we weten dat Roelof en zijn gezinsleden er ook 's winters warmpjes bij moeten hebben gezeten.... want de winters in de provincie Drenthe kunnen en konden immers nogal koud en guur zijn .....
In de haardstedenregisters werd namelijk van oudsher bijgehouden wie er in een plaats of provincie een stookplaats hadden en voor welk belastingbedrag zij - tot hun groot óngenoegen ongetwijfeld  - daarvoor werden aangeslagen .
En dan zien we tot slot dat Roelofs achternaam tén Hoorn hier ook nog eens (abusievelijk) werd neergeschreven als : ván Hoorn ...

In zijn huwelijksakte wordt z'n naam overigens één maal gespeld als .... ROELEF ARENS VAN HOREN .....

 


TRIJNTJEN (TRINTIE) P(I)ETERS KRAMERS ,  ter wereld gekomen (in de maand april ?) in het jaar 1667 in het kleine Overijsselse Beulake , was vermoedelijk gedoopt in de plaats Vollenhove .
Trijntjen was de dochter van P(i)eter Kramer(s) en Aaltjen Beenen .
Van Trijntjen is nog bekend dat zij in Amsterdam (o.a.) gewoond heeft , eind 17e eeuw , aan de Oude Turfmarkt .

Trijntjen was de zuster van Fijgjen Pieters Kramers , de vrouw van Jan Arents ten Hoorn , de broer van Trijntjens echtgenoot Roelof Arents ten Hoorn .

In het Wester Rot van 1742 wordt zij vermeld als weduwe van Roelof ten Hoorn - Trijntje werd toen aangeslagen voor het bedrag van
f2-0-0 .

Trijntje moet dus een hoge leeftijd bereikt hebben - zóu dit in de genen gezeten hebben , want haar zuster Fijgje werd uiteindelijk maar liefst 90 jaar ?!
Aangezien Trijntje anno 1742 nog in leven was , moet zij minstens 75 jaar oud geworden zijn .

 

************************************************************