»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

JOHANNES (SEIJEN) TEN HOORN (1813 - 1896)JOHANNES (SEIJEN) TEN HOORN  (1813 - 1896)

VERTALING VANUIT DE FRANSE TAAL VAN DE GEBOORTEAKTE VAN JOHANNES (SEIJEN) TEN HOORN  :

'In het jaar 1813 , de eerste van de maand april , verscheen voor ons , Andries van der Gaag , vice-president van het Provisioneel Bestuur der gemeenschap Loosduinen behorende bij de gemeente Naaldwijk van het arrondisement Rotterdam , het gedeelte aan de monding van de Maas , de Comparant Pieter Seijen ten Hoorn , oud 26 jaar , bakker , wonende te Loosduinen , voorste deel van de Haagzijde , die bij ons verklaarde dat een kind van het mannelijke geslacht is geboren op den eenendertigsten van de maand Maart dezes jaars , van hem declarant en zijne huisvrouw Elisabeth Lalleman , oud 33 jaar , en hem de naam te geven van JOHANNES .
De getuigen hier aanwezig , Johannes Nicolaas van Willigen , oud 44 jaar, zonder beroep , inwoner van Loosduinen aan de Haagzijde , en Johan Jacob Korndorffer , 35 jaar oud , cabaretier , wonende te Loosduinen aan de Haagzijde , hebben na voorlezing van dezelve deze verklaring samen met de vader ondertekend ....'


cabaretier = kroeghouder/waard/herbergier ; en betekent dus heel wat anders dan hetzelfde woord in de Nederlandse context !
 

Johannes (Seijen) ten Hoorn  was de tweede zoon van Pieter Seijen ten Hoorn en van Elisabeth Lalleman .

Zowel in zijn huwelijksakte als in zijn bijna 83 jaar later opgemaakte overlijdensakte , werd Johannes steeds 'gewoon' Ten Hoorn genoemd - Johannes' kinderen waren pas de eersten die ' voor eens en voor altijd de Seijen ten Hoorn - banier vol overtuiging zouden laten wapperen .......'

Johannes' oudste kind , dochter Elisabeth Catharina , geboren 29 maart 1939 , was de allereerste 'echte', officiele Seijen ten Hoorn .

 
Johannes kwam onder de levenden in een historisch jaar : 1813 , net alleen zjn geboortejaar , maar natuurlijk ook dat van het Koninkrijk der Nederlanden ... en tch was zijn geboorteakte nog geheel en al in de Franse taal opgesteld  (zie boven) .

Als Johannes op jong volwassen leeftijd in het huwelijk treedt , is hij tuinman van beroep (en zijn beide broers bouwman (= landman , boer)) , mr als Johannes jaren later , in 1847 , als getuige optreedt bij de aangifte van de geboorte van een dochter van zijn broer Hendricus , dan lezen we in die bewuste akte dat Johannes melkslijter geworden is - net als zijn oudste broer - en tevens zien we dan dat Johannes dze akte uit het jaar 1847 middels een duidelijke handtekening gesigneerd had , terwijl zijn handtekening onder zijn huwelijksakte ontbroken had , aangezien , zoals het in die laatste akte beschreven staat , 'de bruidegom en bruid verklaard hebben hun naam niet te kunnen schrijven ...'
 

Zowel Johannes' echtgenote als Johannes zelf waren ten tijde van de huwelijksvoltrekking wees .
Johannes had zijn moeder al verloren toen hij nog geen drie jaar oud was en Johannes' vader was twee jaar nadien al gestorven .
Het is dus net waarschijnlijk dat Johannes nog enige heldere herinnering aan het bestaan , ooit , van zijn beide ouders , zal hebben  overgehouden - en ook een enkele foto van zijn ouders kan hij uiteraard nimmer in zijn bezit gehad hebben ....
 

Op die historische huwelijksdag met ,  laten we dit van harte hopen , de vrouw van zijn dromen , Neeltje Wassenaar , fungeerden Johannes' beide broers , Hendrik en Pieter , als getuigen - n worden in deze akte ook beiden , enkel en alleen , Ten Hoorn genoemd !
De echt nige Seijen ten Hoorn van wie in dit officiele stuk sprake is , betreft vader Pieter Seijen ten Hoorn , mr de had dan ook een dubbele vrnaam !

De huwelijksakte was overigens wl ondertekend door zijn beide broers , terwijl Johannes zlf dus niet kon lezen en schrijven ... maar in de jaren daarna zou hij dan toch , in ieder geval het plaatsen van zijn handtekening ( en wie weet misschien nog wel vl meer ) onder de knie weten te krijgen .

In de huwelijksakte staat verder nog vermeld dat Johannes 'aan zijn plicht ter voldoening aan de Nationale Militie eertijds voldaan had ...'

Johannes heeft gedurende zijn leven de zeer droeve plicht gehad om drie van zijn vijf kinderen , kort na hun geboorte al  ter aarde te moeten dragen .

Johannes overleefde zijn vrouw Neeltje en kwam 15 jaar en 3 dagen n haar pas te overlijden in de , voor die jaren zeker , zr hoge leeftijd van bijna 83 jaar ......