»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

LEVENSVERHAAL VAN HENDRIK TEN HOORN OF SEIJEN TEN HOORN , TEVENS HET CURIEUZE EN NOGAL VERWARRENDE VERHAAL ACHTER ZIJN FAMILIENAAM 

Vertaling vanuit het Frans van de GEBOORTEAKTE nr. 25 van Hendrik Ten Hoorn / Seijen ten Hoorn :


'Op den elfden April van het jaar achttienhonderdtwaalf verscheen voor ons Andries van der Gaag , vice-president van het bestuur van het buurtschap Loosduinen , behorende bij de gemeente Naaldwijk , in het arrondissement Rotterdam , het gedeelte aan de monding van de Maas , Pieter Seijen ten Hoorn , oud 25 jaren , bakker , wonende te Loosduinen , die verklaarde dat een kind van het mannelijk geslacht is geboren op den negenden April achttienhonderdtwaalf , van hem en zijne huisvrouw Elisabeth Laddermans , oud 32 jaren , en hem de naam te geven van Hendrik .
De getuigen hier aanwezig , Krijn van der Spek , oud 46 jaren , timmerman , en Cornelis Seijters , oud 48 jaren ,........, hebben na voorlezing van dezelve deze verklaring samen met de vader ondertekend waarbij getuige van der Spek verklaarde zijn naam niet te kunnen schrijven'.

 
Met deze Hendrik begint echt de grote verwarring .........

In de schriftelijke trouwvergunning van zijn militair commandant werd zijn naam opgeschreven als : Hendrik ten Hoorn .
In zijn trouwakte wordt hij eveneens Hendrik Ten Hoorn genoemd (deze maal met hoofdleter T dus) , al staat daar dan wel in vermeld dat hij de zoon is van Pieter Seijen ten Hoorn ...
Ook in de trouwakte van zijn tweede huwelijk wordt Hendrik Hendrik Ten Hoorn genoemd , evenals in zijn overlijdensakte - en alle malen wordt de naam van zijn vader correct weergegeven : Pieter Seijen ten Hoorn , máár wordt de naam van zijn moeder regelmatig verhaspeld !!

In de geboorteakte van zijn kinderen heet Hendrik achtereenvolgens : Hendrik ten Hoorn , Henderik Ten Hoorn , Hendricus Tenhoorn , Hendricus Seijen ten Hoorn (voor de allereerste keer - in 1847 - wordt dan Seijen toegevoegd) en bij de geboorte van zijn tiende en tevens laatste kind heet Hendrik gewoon weer : Hendrik Ten Hoorn - 'back to basic ....'

Hendrik was indertijd , zoals zeer velen , binnen zijn woongemeente ingeschreven geweest bij de Nationale Militie , máár - en dit in tégenstelling tot vele anderen - was aan Hendrik bij de loting een nummer ten deel gevallen (nr.626) , dat hem ook daadwerkelijk tot de dienst verplicht had .....
Zou hij toen niet veel liever , voor deze ene keer dan , een NIET getrokken hebben ....??!

Hendrik kon zich hier dus niet aan onttrekken en zou , zo lezen we in zijn Certificaat / Militair paspoort , middels 'personele optreding' dienen bij het zgn. Bataillon Artillerie Transport Trein , zoals dit - vermoedelijk reeds lang opgeheven - legeronderdeel toen genoemd werd .

 
En omdat Hendrik indertijd gediend had en er dus ook een militair paspoort van hem was opgemaakt én bewaard gebleven is , kunnen we nu enigszins een beeld krijgen van hoe Hendrik er indertijd moet hebben uitgezien : volgens zijn militair paspoort was hij 1 el , 6 palm en 4 duim lang < erg lang was hij dus niet > en had hij een lang aangezicht , een rond voorhoofd , blauwe ogen , een dikke neus , een grote mond , een ronde kin en bruin haar en bruine wenkbrauwen ; bij 'merkbare teekenen' staat over hem niets vermeld en het signalement wordt afgesloten met zijn heldere en duidelijk leesbare handtekening .

Zó , en betekende dit dan ook dat Hendrik nu kort vóór die tiende mei van het jaar 1837 (zijn huwelijksdag dus) álle militaire rompslomp en perikelen voorgoed achter zich kon laten om aan een voor hem geheel nieuw 'avontuur' te gaan beginnen , nml. dat van echtgenoot en toekomstig vader .....??
Helaas niet .....want wát lezen we in het militair certificaat ?! :
Hendrik was op 26 april 1837 , twee weken voor zijn huwelijk , nog steeds dienende !!

Maar gelukkig kreeg hij van de majoor van zijn onderdeel wél toestemming voor dit huwelijk , al werden er in het officiele bewijs van toestemming enkele dreigende woorden 'gesproken' ......lees maar < en merk op dat Hendrik toen al zo'n VIJF jaar onder de wapenen had gezeten ...! > :

'De ondergetekende Majoor opgemelt Bataillon , kommanderende , permitteerdt bij dezen den Soldaat Ten Hoorn , Hendrikus , Milicien van de buitengewone ligting 1832 #1 , een wettig huwelijk aan te gaan , zullende echter de vrouw nimmer den man op marsche mogen volgen , noch in Campementen of bij het Leger te Velde verschijnen , en niet ten laste van het Korps komen' .

Delft den 27 April 1837 -

De majoor voornoemd ,

Van Nieuwkuijk .


Maar gelukkig .....éindelijk is het er toch van gekomen : Hendrik gaat trouwen met hopelijk de jonge vrouw van zijn dromen , met zijn leeftijd- en dorpsgenote Kornelia van der Meer .

De huwelijksvoltrekking vond plaats op 'den Tienden Mei Achttienhonderd Zeven en dertig des namiddags ten half twee uur' , in het stadhuis van 's-Gravenhage .

Hendriks beide ouders waren op dat moment al overleden .
Verder wordt nog vermeld in deze hywelijksakte dat 'de bruidegom ons met solemnele (=plechtige) eede heeft verklaard dat de laatste woonplaatsen , die van het overlijden zijner grootouders , hem onbekend waren en hebbende getuigen alhier tegenwoordig ons hetzelve met gelijken eed bevestigd en nog verklaard dat in de geboorteakte van den bruidegom de naam der moeder foutief voorkomt als Laddermans ....' én , zo voegen we er zelf nog maar extra aan toe : Ladderman of Laddermans , zó wordt Elisabeth óók genoemd in Hendriks Militair Certififcaat , in zijn tweede huwelijksakte én in de allerlaatste akte die er over Hendriks leven zou worden opgesteld , zijn overlijdensakte ....
Maar ....in Hendriks éérste huwelijksakte wordt Elisabth's naam weer opgeschreven als : Loleman .....
Het verhaal is nog niet af .....

Zowel in de geboortakte van Hendriks broer Johannes als in die van zijn andere broer , Pieter , wordt hun moeder Elisabeth Lalleman genoemd .....
We worden hiet dus maar liefst geconfronteerd met DRIE - en als we nóg dieper in de materie duiken , zelfs met VIER verschillende familienamen !


Hendrik en Kornelia krijgen in een periode van vijftien jaar NEGEN kinderen , zes zonen en drie dochters .
De eerste tien jaar van hun huwelijksleven woont het echtpaar tezamen met hun 'steeds maar uitdijende kinderschare' in het plaatsje Loosduinen , onder de rook van het veel en veel grotere Den Haag .

Was Hendrik eerst nog werkzaam als tuinman en als melkhandelaar , al spoedig in zijn werkzame leven zou Henk de overstap maken naar een totaal ander beroep , namelijk dat van KOETSIER - in retrospect zouden we zelfs kunen stellen dat Hendrik hiermee een soort van 'trendsetter' geweest is binnen dit Loosduins/Haagse geslacht , aangezien het merendeel van Henks vele mannelijke nazaten als koetsier (en later als chauffeur) hun - zuurverdiende ....- dagelijkse brood bijeengescharreld hebben.....
Vandaar ook dat we , in ieder geval binnen déze tak van de familie , met recht kunnen spreken van een (SEIJEN) TEN HOORN - KOETSIERS GESLACHT !!

 
In Loosduinen werden kort achter elkaar vijf kinderen geboren die géén van allen Seijen ten Hoorn gedoopt werden , maar : ten Hoorn , waarbij nog opgemerkt kan worden dat de achternaam van het vierde kind , Gesina , anders gespeld en dus geheel anders geschreven werd , namelijk als : Tenhoorn .

Maar het meest in het oog springende onderscheid dat er binnen de voltallige kinderschare van Hendrik en Elisabeth gemaakt kan worden , is het volgende : de in Loosduinen geboren kinderen werden allen ten Hoorn (Tenhoorn) genoemd , terwijl de in Den Haag geboren kinderen uit Hendriks eerste huwelijk zonder uitzondering SEIJEN TEN HOORN werden genoemd - en dit onderscheid zou als "verstrekkende" consequentie hebben dat de húidige nazaten van de oudere zonen van Hebdrik 'het moeten stellen' met 'slechts' één achternaam ( zouden ze dat toch - stiekem - niet een heel klein beetje betreuren ...?! ) , terwijl de overige nazaten anno 2006 'zich mogen verheugen' in de welluidende , tamelijk chic klinkende , - door vele buitenstaanders abusievelijk beschouwd als behorende bij een oud adellijk geslacht ... - familienaam Seijen ten Hoorn !!

En om deze toch al tamelijk verwarrende naamsgeschiedenis nog een tikkeltje verwarrender te maken : als Hendrik twee jaar na het overlijden van Kornelia zou hertrouwen en uit dit tweede huwelijk nóg een kind krijgen zou , dan zou dit tiende kindweliswaar als enige van de kinderen voorzien worden van DRIE voornamen , máár toch wel weer "gewoon" in de gemeente Den Haag aangegeven worden onder de familienaam .......Ten Hoorn !


Hendrik is in 1889 , op 77-jarige leeftijd - volgens de overlijdensakte tot op die hoge leeftijd nog stééds werkzaam geweest als koetsier .... - uiteindelijk in Den Haag overleden .
Hij heeft dus een voor die tijd hoge leeftijd mogen bereiken , en dat had , gezien zijn levensstart , zeker níet in de lijn der verwachting gelegen .....
Henk kwam ooit ter wereld in een arm gezin in een kleine dorpsgemeenschap en noch hij zelf noch zijn twee jongere broers hebben ooit hun ouders kunnen leren kennen , want alle drie waren ze al op zeer jonge leeftijd wees .
Hoe , waar en door wie dit jonge drietal verder is grootgebracht , is op dit moment niet met zekerheid bekend , maar het ligt voor de hand om te veronderstellen dat zij zijn ondergebracht in het plaatselijke Loosduinse (katholieke) weeshuis en in de jaren die volgden zijn opgegroeid , grootgeworden en hopelijk ook niet al te liefdeloos zijn grootgebracht .

In ieder geval zijn ze alle drie - te hopen valt zonder al te veel 'deuken en kleerscheuren opgelopen te hebben ...' - volwassen geworden , later ook in het huwelijk getreden én in de jaren die volgden alle drie vader geworden van véle kinderen .....

Hebben ze ook een gelukkig leven gekend ....??
Hun leven zal wel gekenmerkt geweest zijn door 'vallen en opstaan' , 'doorbijten en voortgaan' , níet al te zeer en vaak omzien in wrok en verbittering en zo nu en dan toch hopelijk ook door momenten van intens levensgeluk ........

Laten we tot besluit nog even kijken hoe het Hendriks kinderen verder in het leven is vergaan - in een notendop weliswaar - :
ofschoon ook voor hen de leefomstandigheden in hun jeugd en jonge jaren verre van ideaal geweest kunnen zijn , zien we toch dat bíjna alle kinderen volwassen geworden zijn , later zijn getrouwd en zelf ook de ouders geworden zijn van een groot aantal kinderen ...zodat , anno 2006 , er vele , véle nazaten zijn , níet alleen met de achternaam (Seijen) ten Hoorn , maar met alle mogelijke denkbare namen , die langs de één of andere lijn de verre nazaten zijn van vooral het "illustere" koppel : Hendrik Seijen ten Hoorn/Kornelia van der Meer ....
Zouden Henk en Kornelia dit ooit hebben kunnen bevroeden ....??!??


Helemaal tot besluit ....: van Henk wisten we al dat hij gedurende zijn arbeidzame leven een aantal uiteenlopende beroepen had uitgeoefend , namelijk dat van tuinman , melkslijter en koetsier/voerman .
Bij nadere studie van alle aktes waarin ook zijn bestaan nadrukkelijk wordt vermeld , zijn we er achter gekomen dat Henk in nóg (minstens) twee ándere beroepen ooit werkzaam is geweest : als koopman (anno 1850) en als schipper (anno 1853) .
In chronologische volgorde : tuinman , melkslijter , koopman , schipper , koetsier .... een tamelijk opmerkelijk rijtje beroepen dus uit zijn lange , zware , arbeidzame leven van deze verre verwant , die vanwege het grote aantal nazaten samen met zijn vrouw voor de uiteindelijke (Seijen) ten Hoorn - familie van groot belang is geweest !
Deze beide gegevens combinerend , zouden we thans als - voorzichtige - eindconclusie kunnen trekken dat Henk vanwege het jaar in jaar uit toenemend aantal te voeden monden in zijn gezin , constant op pad is geweest om , misschien níet altijd aangenamer en minder zwaar , maar dan toch wel in ieder geval beter betalend werk voor hem , zijn vrouw én hun kroost te kunnen vinden ..... en dat binnen een tijdsgewricht waarin nog helemaal niemand ooit van kinderbijslag had gehoord , helaas ......