»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

HET VERHAAL ACHTER DE FAMILIENAAM (SEIJEN) TEN HOORN Seijen ten Hoorn:
Deze foto is genomen in de jaren dertig van de vorige eeuw in de huiskamer behorend bij de melk-boter-kaas-en-eieren zaak in de Haagse Maliestraat .
De zaak werd gedurende vele jaren gedreven door Johannes Petrus Seijen ten Hoorn en zijn echtgenote Elisabeth van der Meer en werd later voortgezet
door drie van hun kinderen . Op deze foto zit moeder , inmiddels weduwe , Elisabeth in het midden,met achter haar en aan haar linkerzijde haar kinderen
Bets, Cor en Leo en rechts van haar(dus links voor ons) drie van haar kleinkinderen :
Lydie , Riet en Bep en helemaal links hun moeder : Jeanne Retl.


Daarnaast is afgebeeld het imposante - al dan niet echt officiele - familiewapen van alle Seijen ten Hoorns uit verleden , heden en toekomst.

OVER OORSPRONG EN BETEKENIS VAN DRIE NAUW VERWEVEN GERAAKTE FAMILIES EN FAMILIENAMEN : SEIJEN , TEN HOORN EN SEIJEN TEN HOORN


SEIJEN

Alhoewel de mogelijkheid geopperd is dat de oorsprong van deze naam in Zuid-Frankrijk zou kunnen liggen (afgeleid van een riviertje met gelijkluidende naam) , weten we nu toch zeker dat de oorsprong net in het zuiden , maar in het sten gezocht moet worden : de eerste Seijen die we hebben weten te traceren , was RUTGER(US) SEIJEN die in de 18e eeuw vanuit DUITSLAND naar Nederland vertrokken was , hier met een Nederlandse vrouw in het huwelijk was getreden en zich zo rond het jaar 1750 in onze hoofdstad gevestigd moet hebben .

Rutger was afkomstig uit de plaats REINBERG , gelegen in het oostelijk deel van het land aan de Oostzeekust , tussen de plaatsen Greifswald en Stralsund .

Omdat Rutger eertijds van z ver naar Nederland was gekomen , is weleens gesuggereerd dat Rutger een kapitein geweest zou kunnen zijn die vanuit Polen met een lading hout bestemd voor de hoogovens , varend over de Oost- en Noordzee , uiteindelijk in Noord-Holland ' verzeild zou zijn geraakt .......'
Maar wetend dat de hoogovens toen nog lang niet bestonden en omdat we ook verder helemaal niets gevonden hebben dat dit verhaal ook maar enigermate zou kunnen ondersteunen , zullen we het 'waarheidsgehalte' van dit interessante verhaal toch maar met een flinke schep zout nemen .......

De naam Seijen is een zgn. patroniem en betekent letterlijk : zoon van Seijen -
een , verre Duitse , voorvader van Rutger moet dus zeker Seije(n) als voornaam gehad hebben .


TEN HOORN

Het geslacht VAN HOORN uit deze genealogie begint met n gezin op het Echtens Hogeveen in het zuiden van de provincie Drenthe , waarvan we de eerste sporen aantreffen in het jaar 1678 .
Zoals meer Hoogeveeners in die tijd had dit gezin een band met de hoofdstad :
de zonen JAN en ROELOF woonden en werkten tijdelijk als BAKKER in Amsterdam , traden daar ook beiden in het huwelijk , maar keerden na verloop van tijd toch weer naar het Drentse land terug .
Aanvankelijk bedienden zij zich van de naam VAN HOORN , en zo schreven zij hun naam ook zlf ,
maar teruggekeerd in Hoogeveen veranderde de naam geleidelijk aan in : TEN HOORN .

De naam Van Hoorn / Ten Hoorn is een toponiem (aardrijkskundige naam) : aardrijkskundige namen geven aan uit welke plaats of streek mensen oorspronkelijk vandaan kwamen (herkomstnamen) f bijv. in welk huis of in welke straat zij vroeger gewoond moeten hebben (adresnamen) .

Het is mogelijk dat Ten Hoorn / Van Hoorn afgeleid is van een dorpje met deze naam (er zijn in Nederland meerdere plaatsen die Ho(o)rn heten en zelfs in Duitsland komt deze plaatsnaam minstens 20 keer voor !) , mr wetend dat de letterlijke betekenis van 'HOORN' 'HOEK' is (spitse , vooruitstekende hoek of binnenhoek) , zu de allereerste Van/Ten Hoorn uit deze genealogie ook zeer wel , mogelijkerwijs ergens in de buurt van Hoogeveen , gewoon op de hoek van een straat gewoond kunnen hebben en dr dus zijn naam aan te danken gehad hebben ........

Het is echter wel waarschijnlijk dat de naam ten/van Hoorn in een inmiddels grijs verleden op verschillende plaatsen ontstaan is , en dus ook een verschillende achtergrond kan hebben , maar zlfs indien dan de naam afgeleid zou zijn van een gelijknamig plaatsje , dan ng zouden we de oer-betekenis van de naam kunnen omschrijven als : 'hij/zij die op de hoek (van een straat) woont ' , oftewel : 'VAN DE HOEK .'

Volgens de volkstelling van 1947 waren er 109 personen met de naam TEN HOORN , van wie er 34 in Groningen , Friesland en Overijssel , 1 in Gelderland , 3 in Utrecht , 20 in Noord - Holland en 51 in Zuid - Holland (met name in Den Haag) woonachtig waren < er was dus op dat moment geen enkele Ten Hoorn meer die in de provincie Drenthe woonde ! > - deze mensen behoorden dus net allemaal tot n en dezelfde familie .

Daarnaast kwam de familienaam TEN HORN ( dus met slechts n o ) anno 1947 in ons land 52 maal voor ,
met name in de provincies Gelderland en Groningen .

En om helemaal volledig te zijn : dan bestaat er ook nog de zeer algemene familienaam TEN HOOR ( dus zonder n ) , die anno 1947 k in het noorden van ons land veel voorkwam , maar dan vooral in de provincie Friesland .


SEIJEN TEN HOORN (Y)

De naam Seijen ten Hoorn of Seyen ten Hoorn kunnen we beschouwen als een chic klinkende en goed in het gehoor liggende dubbele familienaam die een adellijke herkomst zou knnen doen vermoeden , maar die het toch het met een veel prozascher herkomstverhaal 'moet zien te stellen .....'

Eertijds was het fenomeen 'dubbele achternaam' zeker in de provincie Drenthe een vrij alledaags verschijnsel .
Veelal werd n kind binnen een gezin volledig vernoemd naar de vader van de moeder van het kind , met voor- n achternaam !
Deze wijze van vernoeming moeten we zien als eerbetoon aan veelal de opa van het kind , met mogelijk nog een religieuze achtergrond .
Er zijn ook wel gevallen bekend waarbij een overgrootvader , grootmoeder , oom of broer zonder kinderen volledig werd vernoemd om deze mensen als het ware een erfgenaam te geven en hun naam voor uitsterven te kunnen behoeden .
En indien een op deze wijze ontstane dubbele naam goed in het gehoor lag , was hij bestendig - en aldus geschiedde met SEIJEN TEN HOORN n met TEN HOORN BOER .......
Voor de mste dubbele namen was echter een kort leven beschoren , zij waren dus net bestendig en verdwenen zodoende al ras en voor altijd en eeuwig uit de annalen der moderne geschiedschrijving .........


lle Seijen ten Hoorn's zijn de verre nazaten van PIETER SEIJEN TEN HOORN ( zoon van Pieter ten Hoorn en van Hillegonda Seijen ) , die samen met zijn vrouw Elisabeth Lalleman in Loosduinen in het huwelijk trad en drie zonen kreeg .

Pieter werd geboren kort , zr kort , n het overlijden van zijn vader Pieter ten Hoorn en was zodoende postuum vernoemd naar zijn vader en kreeg daarenboven van zijn moeder ng een vrnaam mee : SEIJEN ; voor moeder Hillegonda was het nu immers de laatste mogelijkheid om haar vader Rutgerus Seijen nog te kunnen vernoemen , alhoewel .........

Hillegonda zou korte tijd later opnieuw in het huwelijk treden en wederom een aantal zonen krijgen van wie er n - en deze keer wl helemaal volledig ( dus met voor- n achternaam ) - naar haar vader Rutgerus Seijen vernoemd zou worden , en voluit heten zou : Rutgerus Seijen ten Harmsen .
Deze zoon zijn we later nog tegengekomen in archiefstukken als proponent-hulppredikant binnen de hervormde kerk ; deze protestantse lijn is later net voortgezet door de Seijen ten Hoorn's : een aantal vertegenwoordigers van deze aftak van de familie zou namelijk zijn of haar roeping en levensvervulling blijken te vinden binnen de muren van een kloostergemeenschap ..... tot op de dag van vandaag ..........


In Nederland werd op grond van wetgeving die kort daarvoor door de Franse bezetters was ingevoerd , het ontstaan van dubbele namen , op de wijze die hiervoor beschreven is , n het jaar 1811 bij wet verboden verklaard - een gewoonterecht van honderden jaren werd hiermede teniet gedaan en betiteld als "misslagen in de naamgeving" .
Tch zijn er in de periode 1812 - 1834 nog wel nieuwe dubbelnamen ontstaan : de tweede achternaam werd dan aanvankelijk oogluikend toegestaan als extra vrnaam en in een later stadium stilzwijgend omgezet in eerste deel van de dubbele chternaam - zowel TEN HOORN BOER als SEYEN TEN HOORN zijn hier fraaie voorbeelden van , met dus wel een enigermate 'illegale voorgeschiedenis .......'

Volgens de gegevens van de volkstelling woonden en leefden er anno 1947 in ons land 24 mensen met de naam Ten Hoorn Boer en 38 met de naam Seijen ten Hoorn (y) : 1 in Noord-Brabant , 2 in Amsterdam en de overige 35 allemaal in de provincie Zuid-Holland (!) , van wie de meesten in de stad Den Haag .

Namen die ooit , veelal kortstondig , bestaan hebben binnen het geslacht -Seijen / ten Hoorn , zoals Tilikingh ten Hoorn , Seijen ten Harmsen , Winters ten Hoorn , ten Hoorn Bolding en Tiliking Bolding waren allemaal weer snel verdwenen , de Seijen ten Hoorn's en ten Hoorn Boer's daarentegen zijn nog springlevend en 'still alive and kicking' ....... al moet er wel bij vermeld worden dat er zich in de huidige generatie Seijen ten Hoorn's vooral vertegenwoordigers van de vrouwelijke sexe bevinden , zodat , wat betreft doorgifte van de familienaam aan toekomstige generaties , deze naam toch wel enigszins in zwaar weer dreigt te geraken , en misschien zelfs binnenkort al 'in de gevarenzone........' , zodat de vraag gerechtvaardigd is : 'zullen er over een eeuw nog wel Seijen ten Hoorn's en ten Hoorn Boer's op deze aardbol rondlopen ..........?!?'