LOOSDUINENLoosduinen was tot 1923 een zelfstandig dorp. In 1923 werd het door Den Haag geannexeerd, waardoor het tegenwoordig een stadsdeel is van Den Haag. Het stadsdeel Loosduinen heeft in 2010 een oppervlakte van 13 km˛, ruim 22.500 huizen en ruim 47.500 inwoners.

 

Florent III de Hollande.pngNet zoals Den Haag, is het dorp Loosduinen ontstaan op een strandwal, waar tegen het einde van de twaalfde eeuw een ‘villa’ (boerderij) werd gesticht door graaf Floris III (1140-1190). De naam Loosduinen verschijnt voor het eerst in 1186 wanneer de oudste zoon van Floris III, de latere graaf Dirk VII, trouwt met Aleid van Kleef in deze 'villa' Losdun. Vanaf 1224 laten de Graven van Holland op deze plaats een klooster bouwen. Rond het klooster ontstond een gemeenschap van mensen die voor het klooster werkten. In 1574, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, braken de Spanjaarden het klooster af om te voorkomen dat de geuzen zich in de abdij zouden vestigen. Alleen de kerk bleef toen staan. Uiteindelijk kwam de kerk in1580 in handen van de protestanten. Pas in 1785 kregen de katholieken toestemming om een eigen kerk te bouwen.   

 

 

 

 

 

Graaf Floris III

 

De naam Loosduinen komt van de benaming 'loze duinen'. Het oorspronkelijke dorpje lag in een duingebied dat door natuurlijke landaanwas landinwaarts kwam te liggen. Deze duinen speelden zodoende geen rol meer als zeewering en waren dus 'loos'. De bijnaam van de vroegere bewoners was "Peenbuiker", mogelijk omdat in dit tuinbouwgebied veel penen werd verbouwd. De tuinders maakten hun penen in de slootjes schoon om mooiere penen te hebben dan de concurrentie en om dus meer te kunnen verkopen. Om de penen te kunnen wassen, lagen de tuinders op hun buik naast de slootjes waardoor hun buik vaak onder de modder zat.

 

 

         

          Molen de Korenaer in Loosduinen                                       De Abdijkerk van LoosduinenNa 1276 krijgt Loosduinen enige status als bedevaartsoord vanwege het 'Wonder van Loosduinen'.

Margaretha van Holland (1234 – 1276 in Loosduinen) was de jongste dochter van Floris IV en Machteld van Brabant. Ze trouwde met Herman, graaf van Henneberg. Margaretha en Herman woonden een groot deel van het jaar in het familiekasteel in Coburg en op andere plaatsen in Duitsland, maar zij hadden ook een kasteel bij Loosduinen.


Margaretha van Henneberg is beroemd geworden door de legende die aan haar verbonden is. Volgens deze legende kwam een bedelares met een tweeling aan haar deur. Margaretha weigerde de vrouw iets te geven, omdat ze van mening was dat de vrouw onkuis was. Volgens haar moest een tweeling wel van twee verschillende vaders zijn. De weggestuurde bedelares was diep gegriefd, en bad God om de gravin net zoveel kinderen te geven als er dagen in een jaar waren. Dit gebeurde, want de gravin beviel op Goede Vrijdag in 1276 van 365 kinderen. De kinderen werden allemaal tegelijk gedoopt in de kerk van Loosduinen. De jongetjes kregen de naam Jan en de meisjes Elisabeth. De gravin en haar kinderen stierven echter nog dezelfde dag. Ze werden begraven in de abdijkerk.


Er zijn twee gangbare verklaringen van deze legende. De ene verklaring richt zich op het feit dat Margaretha ‘net zo veel kinderen zou krijgen als er dagen in een jaar zitten’. Het graafschap Holland hanteerde vanaf 1256 de paaskalender, die het nieuwe jaar met Pasen liet beginnen. Vanaf Goede Vrijdag telde het jaar nog maar twee dagen, namelijk de vrijdag zelf en paaszaterdag. Margaretha zou volgens die kalender dus zijn bevallen van een tweeling. Zij was op dat moment 42 jaar; een dergelijke bevalling kan dodelijk zijn geweest.


De andere verklaring van de legende komt uit de medische hoek: Margaretha zou overleden kunnen zijn aan een zogenaamde Mola hydatidosa, een afwijking in een gedeelte van de placenta met een degeneratie van cellen die water aantrekken. Dit lijkt op een druiventros die door dunne vliesachtige strengen bij elkaar wordt gehouden. De cellen zijn gevuld met een heldere opaalkleurige vloeistof. De mola kan bestaan uit honderd of meer blaasjes. Er is wel veel fantasie voor nodig om deze blaasjes voor kindertjes aan te zien, maar als deze theorie juist is, zou de gravin aan heftige bloedingen zijn bezweken. 

Tot 1280 hoorden Loosduinen en Den Haag tot het ambacht van Monster. In dat jaar werd Den Haag een zelfstandig ambacht. Het noordelijke deel van Loosduinen werd bij Den Haag gevoegd en het zuidelijke deel, met de dorpskern, bij Monster. Deze situatie duurde tot de Franse tijd (begin 19e eeuw). Nadat Napoleon in 1810 Nederland toevoegde aan het Franse rijk, werden de grenzen van de gemeenten gewijzigd. Op 21 oktober 1811 werden Loosduinen, Eikenduinen, Poeldijk en Kwintsheul samengevoegd tot de gemeente Loosduinen. Deze situatie duurde slechts tot het einde van de Franse tijd. Na de terugkeer van de Oranjes in 1813 werden Poeldijk en Kwintsheul in 1816 weer bij Monster gevoegd. In 1903 werd opnieuw aan de grenzen van Loosduinen gesleuteld. Er kwam een grenswijziging, waarbij Loosduinen 900 hectare grond en 1.300 inwoners aan Den Haag moest afstaan. Door de afname van het aantal inwoners werd de financiële positie van Loosduinen slechter. Uiteindelijk leidde dit er toe dat Loosduinenin 1923, na 112 jaar als zelfstandige gemeente te hebben bestaan, bij Den Haag werd gevoegd. Tegenwoordig is het oude dorp nauwelijks te herkennen en is Loosduinen ‘slechts’ een van de stadsdelen van Den Haag.

Het oude, inmiddels gesloopte, raadhuis van Loosduinen