HOOGMADEHoogmade is een dorp in Zuid-Holland en behoort tot de gemeente Kaag en Braassem. Hoogmade ligt ten oosten van Leiden en ten noord-westen van de stad Alphen aan den Rijn. Hoogmade heeft rond 2005 ongeveer 1.500 inwoners.

 

Hoogmade was sinds 1252 een zelfstandige hoge heerlijkheid. Dit betekent dat de ambachtsheer strenge, hoge straffen, tot zelfs de doodstraf toe, kon opleggen. Heerlijkheden waar deze straf niet uitgesproken kon worden, werden aangeduid als lage heerlijkheden. In 1855 kwam er een einde aan de zelfstandigheid van Hoogmade, want het werd bij de gemeente Woubrugge gevoegd.

 

De gemeente Hoogmade is een grondheerlijkheid, die eertijds behoorde aan de heren van Poelgeest en Koudekerk, aan welke zij zoude vereerd zijn door Willem, graaf van Holland en rooms koning. De heren van Poelgeest hebben haar bezeten tot in het begin van het jaar 1692, wanneer zij met andere heerlijke goederen van dat geslacht is verkocht en in eigendom gekomen aan de heer Cornelis Sprongh, die bij uiterste wil begeerd heeft, dat de vruchten dezer grondheerlijkheid "ad pios causas" of godvruchtig gebruik moesten besteed worden.

De aangestelde uitvoerders van zijn uiterste wil, hadden de macht om anderen in hun plaats te benoemen. Een van deze uitvoerders was gedurende zijn leven heer en regeerder van de heerlijkheid Hoogmade. Thans wordt deze heerlijkheid geadministreerd door de heer J.P.IJ. Diert van Melissant, woonachtig te 's-Gravenhage. Vˇˇr 1600 was de hoge jurisdictie over dit ambacht mede bij de baljuw van Rijnland, doch, in gemeld jaar, werd de heer van Poelgeest, bij het verkrijgen van de hoge heerlijkheid over Koudekerk, mede verleid met de hoge heerlijkheid van Hoogmade, welke twee hoge heerlijkheden, tot op de verkoping van de goederen van de huize Van Poelgeest, ÚÚn zelfde hoge vierschaar hadden, in welke twee welgeboren mannen van Hoogmade en zeven van Koudekerk zaten; doch, sedert deze heerlijkheid van bezitters veranderd is, had zij haar eigen vierschaar, waarin acht welgeboren mannen zaten, die, gelijk de baljuw, door de grondheer werden aangesteld, zowel als de regenten van de civiele jurisdictie. Behalve dat had nog de heer, welke uit zijn voordelige inkomsten kerk en kosten onderhield, het jus praesentationis of recht van aanbieding tot de pastorie, met de begiftiging van het school- en kostersambt.
Deze heerlijkheid heeft dat bijzonder, dat de gehele grond, die ten meestendele in weilanden bestaat, aan de heer in eigendom toebehoort, zodat alle, die hier huizen hebben, jaarlijks grondrechten aan de heer moeten betalen, zowel als de huislieden van de landen, die zij bij hun huizen gebruiken.

 

Blijkens de naam bestond het dorpsgebied van Hoogmade in het midden van de dertiende eeuw uit relatief hoog gelegen land met een open karakter, dat als grasland werd benut. Bij de ontginning wist men zich beperkt door voorschriften, maar het verkavelingspatroon vertoont desalniettemin onregelmatigheden en aangenomen mag worden dat het ontginningsproces broksgewijze heeft plaatsgevonden. Vanouds was Hoogmade voornamelijk op de veeteelt georiŰnteerd maar daarnaast waren er twee scheepmakerijen en een veerdienst op Amsterdam en Leiden. Men meent, dat de naam van dit dorp, afkomstig is van de Aa of Ade, een water, dat zich hier met de Does verenigt. Andere willen, dat Hoogemade betekent Hoogeweide.

 

De ,,eilandjes" tussen de Does (die voor 1200 werd gegraven) en de Scheisloot (nu Voorwateringh), die samen de Piestpolder vormen, werden niet tegelijk ontgonnen met de aangrenzende venen en behoorden ook niet tot het grondgebied van de heerlijkheid Hoogmade. De weg door het dorp volgde de noordoever van de Does en de Scheisloot op korte afstand en fungeerde als ontginningsbasis en as van het lineaire dorp. Rond 1850 lagen de meeste huizen en boerderijen langs de noordzijde van de weg en was er sprake van lichte komvorming in de nabijheid van de Nederlandse hervormde kerk. Hoogmade had overigens steeds een overwegend rooms-katholieke bevolking. Dit werd veroorzaakt door de vanouds tamelijk ge´soleerde ligging van het dorp, maar was vooral een gevolg van het feit dat de ambachtsheren rooms-katholiek waren.

Aan de enigszins ge´soleerde ligging kwam in 1872 een einde toen het veer over de Does en de rijweg van Ter Aar naar Leiden (provinciale weg nummer 6) over Woubrugge en Hoogmade werd vervangen door een brug. De rooms-katholieke kerk van het dorp stortte in de zomer van 1929 in en werd in 1932 vervangen door het huidige bedehuis, naar een ontwerp van ir. J. van der Laan uit Leiden. Voortgaande komvorming trad op in de nabijheid van de kerk en de brug, terwijl ook de zuidzijde van de weg dichter bebouwd raakte. Zelfs het kleinste van de eilandjes was bij het dorpsgebied gekomen toen de bebouwde kom in de jaren dertig werd geschetst. Tot mei 1940 was er weer enige verdichting van de bebouwing, maar amper uitbreiding.