STOMPWIJK 

Stompwijk is een dorp in Zuid-Holland, onderdeel van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gelegen aan de Vliet. In 1938 ging de toenmalige gemeente samen met Veur op in de gemeente Leidschendam. Stompwijk grenst aan gemeente Zoeterwoude in het oosten, Voorschoten in het westen, Zoetermeer in het zuiden en Leiden in het noorden. Rond 2005 telde het dorp ongeveer 2.400 inwoners.

 

Stompwijk is nog altijd een afzonderlijk dorp, bestaande uit een (doorgaande) verkeersweg langs een kanaal, met aan weerszijden woningen (de woningen aan de overzijde van het kanaal zijn te bereiken via bruggen, veelal ophaalbruggen). Daarnaast zijn er twee kleine woonwijken met moderne huizen.

 

Stompwijk ontstond samen met Wilsveen bij een grootschalige ontginning van de moerassen. Stompwijk ligt in een regio die de laatste duizenden jaren veelvuldig is veranderd door de invloed van de zee die dan weer eens een stuk land overspoelde en dan weer achter duinen en zandwallen werd teruggedrongen. Van belang was ook het (wisselende) stroomgebied van de Oude Rijn, dat mede het landschap bepaalde. In deze streek lagen de buurtschappen Stompwijk en Wilsveen in een veengebied met droogmakerijen; het naburige Veur werd gekenmerkt door zandruggen.

In het gebied achter de strandwallen, buiten de invloed van de zee, groeide het veengebied nog door tot in de Middeleeuwen. Vanaf ongeveer 1000 zijn grote gebieden door ontwatering (aanleg van sloten) geschikt gemaakt voor bebouwing. In de veertiende eeuw hebben boeren in de veendorpen - blijkens rekeningen waarin de opbrengst van belastingen werd vermeld - zowel akkerbouw als veeteelt bedreven.

 

De namen van de veendorpen Wilsveen (Willaemsvene) en Stompwijk zijn in de dertiende eeuw voor het eerst vermeld. Graaf Floris V verkocht in 1281 het gehucht Wilsveen; het andere dorp is in 1283 voor het eerst in een bewaard gebleven document genoemd in de verwijzing naar een zekere Mouwerin Dircsz van Stompic. In 1395 wordt het dorp aangeduid als Stompwic. Omstreeks dezelfde tijd begon men hier turf te steken, vooral in het veengebied aan de kant van Stompwijk. De turf werd gebruikt voor de verwarming in de nabijgelegen steden (Den Haag, Leiden, Delft). Zo werd vruchtbaar akkerland tot onvruchtbare grond, alleen nog geschikt voor veeteelt. Omdat het verveende land de belastinginners minder geld in het laatje bracht, werden aan het steken van turf strenge beperkingen opgelegd.

 

Een gravure uit 1740 toont aan dat in ieder geval in die tijd op bescheiden wijze tuinbouw in deze omgeving voorkwam. Uit een document van 1686 blijkt dat inwoners van Stompwijk die zich bezig hielden met turfsteken, niet altijd in staat waren de pachtpenningen te voldoen. Wie in die situatie kwam, moest volgens het oude dijkrecht vertrekken. Wie namelijk niet meebetaalde aan de gemeenschappelijke lasten van de polder, werd als onmaatschappelijk beschouwd.

 

De eerste gegevens over de bevolking van Stompwijk dateren uit 1623. In Stompwijk stonden toen 115 woningen met 613 bewoners. In 1674 werden alle belastingplichtigen opgesomd uit de regio. In Stompwijk waren dat er 76. Van hen waren 31 'zonder beroep' - vermoedelijk waren zij boeren. Verder werden de volgende beroepen geregistreerd: bouman (= boer) (4); veenboer (1); veenman (6); baggerman (8); turfman (3); arbeidsman (8); winkelier (3); bakker en cramer (1); wever (1); schoenmaker (1); timmerman (2); dekker (2); scheepmaker (2); bleekster (1); veerman (2). De bewoners van Stompwijk waren in de 17e en 18e eeuw voor 75% rooms-katholiek (Over, door en om de Leytsche Dam, 1988).