»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

################# VORSTELIJK .....?!? #################
Ten Wolde: Een Vorstelijke Familie......................?!?
Het lijkt er warempel op dat het koningshuis als een soort van rode , of beter geformuleerd : als een soort van ORANJE draad door onze lange Ten Wolde - geschiedenis loopt , sterker nog : alsof onze voorgeschiedenis er zelfs deels mee verweven is geraakt !

Een voorproefje zogezegd van dit wat bijzondere verschijnsel vond lang geleden al plaats , halverwege de 18e eeuw , toen een aangetrouwde verwant , HERMANNUS COOPS FLEDDERUS , echtgenoot van Wytze (Wytsien) Peters ten Wolde , vanuit het Overijsselse Steenwijk helemaal naar het toen zeer verre Den Haag afreisde , ten einde de hoogste vertegenwoordiger van het huis van Oranje , stadhouder Willem IV , te kunnen inlichten over de bestuurlijke wanpraktijken binnen de gemeente Steenwijk .


Helaas kreeg hij de stadhouder toen niet te spreken en keerde daarom onverrichter zake huiswaarts - en bovendien zou het slecht , zr slecht met Hermannus aflopen , mr ........... n de onfortuinlijke dood van Hermannus kregen enkelen van zijn beste vrienden alsnog toegang tot de stadhouder , wat ertoe geleid heeft dat het voltallige stadsbestuur van Steenwijk ontslagen werd n dat Hermannus' zwager ,WYBE TEN WOLDE  , korte tijd later het burgemeestersambt van STEENWIJK kon gaan bekleden , mede dus dankzij de inspanningen van de stadhouder , al was deze steun natuurlijk wel een tikkeltje aan de late kant gekomen .........Een latere Ten Wolde - telg , verre verwant van Wybe en ook woonachtig in Steenwijk , LIEFFERT TEN WOLDE  , was in zijn woonplaats jarenlang werkzaam als wethouder en in de uitoefening van deze bestuurlijke functie kwam Lieffert ooit eens in aanraking met een belangrijke - aangetrouwde - vertegenwoordiger van het Oranjehuis van destijds , prins Hendrik , echtgenoot van de toenmalige koningin Wilhelmina .

Op zekere dag , zo ergens aan het begin van de 20e eeuw , kreeg de gemeente Steenwijk hoog bezoek vanuit de hofstad : prins Hendrik kwam die dag namelijk de opvoering bijwonen van het openluchtspel 'Johan van den Korput' en , zoals in dergelijke omstandigheden te verwachten viel , werd er daarbij ook een borreltje geschonken , waardoor de sfeer al gauw wat minder vormelijk werd .....
Hierdoor aangemoedigd sprak Lieffert , die als wethouder uiteraard ook aanwezig was , ten overstaan van alle aanwezigen tot de prins de volgende 'historische woorden' in het plaatselijke dialect : " Excellentie , nuum miij moar Lieffert moat , dat zeggn ze allemoale ........" , waarop de prins de al even 'historische woorden' terug zei : "Dat is goed , als U tegen mij Koninklijke Hoogheid zegt , in plaats van Excellentie ....."
De woorden van deze hilarische , maar voor Lieffert ook wel wat gnante , terechtwijzing moeten destijds echt als een lopend vuurtje door heel Steenwijk gegaan zijn !


Toen prins Hendrik de vraag voorgeschoteld kreeg van Lieffert ten Wolde of hij hem verder bij de voornaam wilde noemen , hd de prins natuurlijk ook , zijn "reputatie" enigszins kennende , als antwoord kunnen geven dat hij de naam 'Lieffert' bij voorkeur toch maar reserveerde voor zijn eigen .......vriendin .......

En bovendien : bij het horen van Liefferts achternaam zu prins Hendrik ook nog de vraag hebben kunnnen stellen of Lieffert soms familie was van twee ndere Ten Wolde's , Peter en Piet , die rond die tijd allebei een functie vervulden in dienst van het koninklijk huis ......... :


PETER TEN WOLDE  , n van de tien kinderen van Albert ten Wolde en Bredana de Oude , geboren in Steenwijk , zou als eerste Ten Wolde - telg uit onze uitgebreide familie een groot deel van zijn arbeidzame leven werkzaam zijn en blijven in dienst van het koningshuis .
Peter was ooit vanuit zijn geboorteplaats Steenwijk naar Leiden vertrokken en was daar , na een korte carrire als boekhouder , enkele jaren werkzaam geweest als bediende op uiteenlopende adressen en bij vermoedelijk steeds zeer bemiddelde burgers , eerst in Leiden , later in 's - Gravenhage .
Zijn laatste werkadres als bediende was bij 'zijne excellentie den heer jhr. H. Clifford , hofmaarschalk des Konings' - en aangezien Peter deze functie , naar wij zeer stellig aannemen , steeds tot volle tevredenheid had uitgeoefend , bood deze laatste betrekking hem nu zelfs de mogelijkheid om te promoveren tot hofbediende , oftewel tot L A K K E I ( indertijd consequent met dubbel k geschreven ) , het eerste jaar nog bij wijze van proefneming , zoals dat in het stamboek van het personeel van het departement van de hofmaarschalk beschreven staat , maar sedert 1 januari 1874 in officiele dienst , onderdeel uitmakend van de uitgebreide hofhuishouding van de toenmalige koning Willem III !De functie van lak(k)ei zal Peter mogelijkerwijs tot (kort voor) zijn overlijden in 1908 in Den Haag hebben uitgeoefend , en net allleen in de hofstad : het is ons namelijk bekend dat het gezin van Peter < hij was in 1861 in het huwelijk getreden en had inmiddels meerdere kinderen gekregen > in de jaren zeventig van de 19e eeuw (1872 , 1873 en 1878) in de gemeente Apeldoorn inwonend is geweest op het terrein van het paleis het Loo .
Vermoedelijk betrof het hier alleen de wintermaanden , want ook Peters jongste kinderen zijn , voor zover ons bekend , allemaal in Den Haag ter wereld
gekomen ; waarschijnlijk trokken Peter en zijn vrouw Paulina Leenderika samen met hun kinderen regelmatig in het gevolg van de koning en zijn familie richting Apeldoorn , om daar in het paleis het Loo de wintermaanden door te brengen - dat gebeurde overigens ook later nog wel eens , en dat ltere verblijf op het Loo zou zeker net zonder gevolgen blijven .................

WILHELMINA JACOBA CORNELIA TEN WOLDE  was het jongste kind van Peter en Paulina en was op 13 juni 1878 in Den Haag ter wereld gekomen .
We weten dat Wilhelmina samen met haar ouders ook tegen het eind van de 19e eeuw voor enige tijd als tijdelijke domicilie het imposante paleis het Loo had en we weten inmiddels ook dat zij daar toen als nog jonge n ongehuwde vrouw in verwachting is geraakt ..........dat de vader voor altijd onbekend gebleven is , maar dat de locatie wel aanleiding gegeven heeft voor allerhande wilde speculaties over het vaderschap ..........waarbij ook de naam van de vorst - schertsenderwijs (of niet ?) - regelmatig over de tong is gegaan ................

Maanden later schonk Wilhelmina in Den Haag het leven aan een gezonde zoon die later ook zelf kinderen gekregen heeft die op hun beurt ook weer na verloop van tijd vader geworden zijn van kinderen die toch allemaal , van tijd tot tijd en tot op de dag van vandaag , zich hebben afgevraagd van wie toch (over-)grootmoeder Wilhelmina indertijd in verwachting kon zijn geraakt ??!
Want het kan toch zeker niet de toenmalige koning geweest zijn van wie zij ...........f toch wel , heel misschien ......?!???


PETER LEENDERT TEN WOLDE  was de tweede zoon van Peter en Paulina ten Wolde die enigszins in de voetsporen van zijn vader treden zou , door ook jarenlang op de loonlijst van het vorstenhuis te staan , weliswaar net als lakei , maar als KOETSIER .
Uit latere verhalen is gebleken dat Piet , volgens eigen zeggen , zijn carrire als koetsier in dienst van het koningshuis heeft mogen afronden door tenminste n maal de allermooiste koets - en dt kan er natuurlijk maar n geweest zijn : de GOUDEN KOETS uiteraard - te mogen besturen !
Maar waarom Piet daarna de opmerkelijke carrire-switch heeft gemaakt naar het beroep van kastelein , hebben wij niet weten te doorgronden .....ALBERTUS PAULUS WILHELMUS TEN WOLDE   was de oudste zoon van Peter en Paulina en dus tevens de broer van hiervoor genoemde Piet ten Wolde .


Alhoewel Albertus gedurende zijn leven uiteenlopende beroepen zou uitoefenen , is hij toch nooit werkzaam geweest in dienst van het Oranjehuis , maar zou zijn leven wl daardoor in sterke mate benvloed raken - en reeds op 17 - jarige leeftijd , zo zouden we kunnen stellen , toen hij , blijkens een bijlage bij zijn trouwakte , door de omstandigheden daartoe gedwongen , alleen trouwen kon met toestemming van het staatshoofd , koning Willem III .........

Aan het begin van de 20e eeuw was Albertus eigenaar van een caf , indertijd bottelarij genoemd , gevestigd aan de eertijds zo chique Wilhelminastraat , gelegen in het Haagse Bezuidenhout (bij het bombardemant van 1945 vrijwel volledig verwoest) .
Door de ligging van het caf (vlakbij Huis ten Bosch) , zijn eerdere beroep als koetsier en de mogelijke connecties die hij had opgebouwd via zijn vader en broer Piet , werd het caf van Albertus regelmatig bezocht door koetsiers en bijkoetsiers , allemaal in dienst van het koningshuis , onder wie ook een zekere HENDRICUS CORNELIS SEIJEN TEN HOORN ........Deze Henk Seijen ten Hoorn was palfrenier (=bijkoetsier) van beroep , woonde en werkte aanvankelijk in de gemeentes Wassenaar en Baarn (vermoedelijk daar ook reeds in 'koninklijke betrekking') , maar zou een groot deel van zijn leven werkzaam zijn in Den Haag , in de koninklijke stallen aan de Noordwal ; en vanwege deze functie trok hij regelmatig op met collega-(bij-)koetsiers en kwam zodoende met grote regelmaat in de bottelarij van Albertus waar sinds het begin van de 20e eeuw ook Lena , dochter van Albertus ten Wolde , werkzaam was .........

PAULINA LEENDERIKA TEN WOLDE  , oftewel LENA TEN WOLDE , werkte indertijd als serveerster in dit etablissement en kwam op zekere dag in liefdevol contact met Henk Seijen ten Hoorn , en dit contact bleef net zonder gevolgen .........
Van het een kwam het ander , waaronder de geboorte van een aantal kinderen , van wie er een aantal later getrouwd zijn en ook zelf weer kinderen en kleinkinderen gekregen hebben , zodat we tot besluit kunnen stellen dat zonder - indirecte en toevallige - tussenkomst van het huis van Oranje de loop der geschiedenis van in ieder geval dze tak van de Ten Wolde - familie een geheel andere zu hbben knnen zijn .................