»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»

»
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

NAZATEN VAN N.N. TEN WOLDE EN SJOUKJE NIJHOUT (FRIESLAND) [ O.A. DOUWE TEN WOLDE]>>> NAZATEN VAN N.N. TEN WOLDE EN ZIJN VROUW SJOUKJE NIJHOUT UIT HET 19e EN 20e EEUWSE FRIESLAND

 

 

>> Gegevens o.a. afkomstig van : 'Stamboom familie Rinnie ten Brug'

 

# Kinderen van N.N. TEN WOLDE en SJOUKJE(N) SJOERDS NIJHOUT

(A t/m G) :

A) SJOERD TEN WOLDE , geb. op 11 maart 1867 in de gem. Doniawerstal (Fr.) trouwde met GATSKE PORTIEK , geb. op 19 sept. 1865

De DRIE kinderen van Sjoerd en Gatske :

1) HENDRICUS TEN WOLDE , op 20 maart 1898 geboren in de gem. Doniawerstal (Fr.)

2) MARIA TEN WOLDE , op 4 nov. 1899 geboren in de gem. Doniawerstal

3) JELLE TEN WOLDE , op 24 okt. 1901 geboren in de gem. Doniawerstal

 

B) FEMMIGJE TEN WOLDE , geb. op 5 april 1869 in de gem. Lemsterland (Fr.)

 

C) JOHANNES TEN WOLDE , geb. op 6 maart 1872 in de gem. Lemsterland , overleden op 24 dec. 1917 in de gem. Wymbritseradeel , trouwde op 25 mei 1899 in de gem. Doniawerstal met TRIJNTJE DE VRIES

Johannes en Trijntje hebben ZES kinderen gekregen

[ zie verder onder >>>>>> ]

 

D) MARIJKE TEN WOLDE , geb. op 29 april 1874 in de gem. Doniawerstal en overleden op 9 mei 1877 in deze gemeente

 

E) ALBERT TEN WOLDE , geb. op 25 sept. 1876 in de gem. Doniawerstal en overl. op 30 aug. 1931 in Sneek , trouwde met HENDRIKA FLEER , geb. op 21 aug. 1891

De TWEE , helaas doodgeboren , zonen van Albert en Hendrika :

1) N.N. TEN WOLDE , geb./overl. op 27 juli 1929 in Doniawerstal

2) N.N. TEN WOLDE , geb./overl. op 4 juni 1931 in Doniawerstal

 

F) MARTINUS TEN WOLDE , geb. op 1 aug. 1879 in Doniawerstal en overl. op 26 maart 1881 in Doniawerstal

 

G) MARTINUS TEN WOLDE , geb. op 9 juli 1882 in Doniawerstal en overl. op 31 aug. 1882 in deze gemeente

 

 

>>>>>> De ZES kinderen van Johannes ten Wolde en Trijntje de Vries :

1) SJOUKJE TEN WOLDE , geb. op 21 maart 1900 in Doniawerstal en overl. op 2 aug. 1973 in Harlingen , trouwde op 7 mei 1921 in de gem. Wymbritseradeel met WIEGER GALEMA , geb. in 1898 en overl. op 23 jan. 1976

{ Sjoukje en Wieger hebben zes kinderen gekregen }

 

2) DOUWE TEN WOLDE : zie verder vanaf # D/DOUWE

 

3) HENDRIKUS TEN WOLDE , geb. op 25 maart 1902 in de gem. Hemelumer Oldefeld en overl. aldaar op 1 juli 1902

 

4) JETTE TEN WOLDE , geb. op 14 jan. 1904 in Nijega (gem. Hemelumer Oldefeld) , overl. op 24 sept. 1973 in Midlum (gem. Harlingen) , trouwde op 6 juni 1929 in Harlingen met ANNE ZIJLSTRA , geb. op 24 mei 1899 te Dronrijp en overl. op 14 okt. 1973 in Midlum

{ Jette en Anne hebben twee kinderen gekregen }

 

5) HENDRIKA TEN WOLDE , geboren in 1908 en overleden op 17 mei 1980 in Harlingen

 

6) WILHELMINA TEN WOLDE , geboren op 18 maart 1910 in Oudega Nijega en overleden op 21 mei 2000 te Someren (N.Br.)

 

 

 

# D/DOUWE : Nazaten van DOUWE TEN WOLDE en zijn vrouw AKKE ZIJLSTRA uit Oudega in de prov. Friesland :

# DOUWE TEN WOLDE , geb. op 21 maart 1901 in Oudega , gem. Hemelumer Oldefeld , overl. op 26 febr. 1971 in Harlingen , trouwde op 14 mei 1928 in Harlingen met AKKE ZIJLSTRA , op 31 jan. 1905 in Dronrijp geboren en op 25 aug. 1962 in Harlingen gestorven

 

> Kinderen van Douwe en Akke :

A) ANNA MARIA TEN WOLDE , geboren op 7 juli 1929 in Harlingen en overleden op 1 nov. 1961 in Enschedť [ zie verder ]

B) JOHANNES HENDRIKUS (HANNES) TEN WOLDE , geboren op 8 dec. 1931 in Harlingen en overleden op 9 april 1984 in Harlingen [ zie verder ]

 

A) ANNA MARIA TEN WOLDE trouwde op 8 juni 1954 in Harlingen met SYBRANDUS SJOUKE OOSTERBAAN , op 23 nov. 1927 in Bolsward geboren en op 28 dec. 2002 in Enschedť overleden

{Anna Maria en Sybrandus Sjouke hebben drie zonen gekregen}

 

B) JOHANNES HENDRIKUS (HANNES) TEN WOLDE trouwde op 29 aug. 1957 in Harlingen met REGINA (GIEN) TEN BRUG , geboren op 20 april 1937 in Harlingen

 

Hannes en Gien hebben VIER kinderen gekregen :

-1 DOUWE HENDERIKUS (DOUWE) TEN WOLDE , geboren op 3 juli 1958 in Harlingen [ zie verder ]

-2 HENDERIKUS JOHANNES (HENK) TEN WOLDE , geboren op 18 april 1960 in Harlingen

-3 RINTJE SYBRANDUS (RINNIE) TEN WOLDE , geboren op 16 sept.1962 in Harlingen [ zie verder ]

-4 AGATHA BERENDINA (ATIE) TEN WOLDE , geboren op 25 mei 1965 in Harlingen [ zie verder ]

 

-1 DOUWE HENDERIKUS (DOUWE) TEN WOLDE trouwde op 1 febr. 1985 in Harlingen met ANJA HESLING , geboren op 16 aug. 1962 in Harlingen

Douwe en Anja hebben TWEE kinderen :

-a NIELS TEN WOLDE , geboren op 10 aug. 1994 in Leeuwarden

-b ROALD TEN WOLDE , geboren op 27 maart 1997 in Harlingen

 

-3 RINTJE SYBRANDUS (RINNIE) TEN WOLDE trouwde op 28 sept. 1998 in Harlingen met TRIJNTJE (TRIJNIE) BLEEKER , op 16 aug. 1960 in Harlingen geboren

 

Kinderen van Rinnie en Trijnie :

a) (Pleeg) LIAN DANIELLE (LIAN) VELTMAN , geboren op 20 febr. 1981 in Harlingen (getrouwd)

b) (Pleeg) ROBERT VELTMAN , geboren op 23 maart 1985 in Harlingen

c) RICK TEN WOLDE , op 13 dec. 1997 in Leeuwarden geboren

 

-4 AGATHA BERENDINA (ATIE) TEN WOLDE trouwde op 10 maart 1989 in Harlingen met BERNARDUS (BENNIE) VAN DIJK , geboren op 12 april 1963 in Harlingen

 

Atie en Bennie hebben TWEE kinderen gekregen :

A) KEVIN VAN DIJK , geboren op 30 dec. 1990 in Harlingen

B) JASON VAN DIJK , geboren op 9 nov. 1994 in Harlingen

 

 

 

*