»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

AREN VDG{ the Dutch text is immediately followed by the English translation}

Levensverhaal van  AREN VAN DER GROEF  (1922 - 1994)   -    een leven dat met name sterk benvloed was door de dramatische gebeurtenissen tijdens de tweede wereldoorlog ....

 

>>  Voor AREN VAN DER GROEF  (roepnaam : Arend ,  later : Ad) ,  geboren op 23 juni 1922 in Middelharnis op Goeree-Overflakkee , als jongste zoon in het gezin van Leendert van der Groef en Pieternella van den Tol , moeten in het bijzonder de omstandigheden en gebeurtenissen uit de tweede wereldoorlog van grote betekenis zijn geweest in zijn leven als jong volwassen man .

Op het moment waarop de oorlog in Nederland uitbreekt en de jaren van onderdrukking en bezetting beginnen , is Arend al bijna 18 jaar oud en dus oud genoeg om in de daarop volgende jaren het risico te lopen om te worden opgepakt en als krijgsgevangene te worden weggevoerd naar het land van de bezetter   -  en in of rond het jaar 1943 werd Arend inderdaad opgepakt en als dwangarbeider naar Duitsland weggevoerd ....

Zoals zovelen viel het ook Arend bijzonder zwaar om als dwangarbeider te moeten werken voor de gehate bezetter , z zwaar zelfs dat hij , toen hij later voor een korte verloftijd even terug was op vertrouwde Flakkeese grond , een radicale beslissing nam die grote en verstrekkende gevolgen zou krijgen voor zijn bestaan ....

Om aan verdere gedwongen en langdurige tewerkstelling in Duitsland te kunnen ontkomen , nam Arend een zeer belangrijke stap , het enig denkbare alternatief dat in een dergelijke situatie nog over bleef :  hij ging onderduiken ......

Op een rustige , afgelegen plek in ons land , in het kleine Gelderse Eefde , kwam Arend terecht op een boerderij bij zeer vriendelijke en behulpzame mensen , waar hij de laatste anderhalf twee jaar van de oorlog zou verblijven , maar ......... vanwege het grote risico om gezien en verraden te worden , zag Arend zich genoodzaakt om een (groot) deel van de tijd op het terrein van de boerderij in een door hem zelf gegraven diepe kuil in de grond (!) te bivakkeren ...

Dit angstige , eentonige , beklemmende en langdurige verblijf op deze boerderij , deels ondergronds , zal , zo hebben we van familie vernomen , vermoedelijk een zware , misschien wel zr zware psychologische wissel getrokken hebben op het verloop van Arends leven als volwassen man , een leven dat er in grote lijnen als volgt heeft uitgezien :    

Twee jaar na het beindigen van de oorlog trad Arend op bijna 25-jarige leeftijd in het huwelijk met  JANNETJE SEMINA TIGGELMAN  , dochter van Witte Tiggelman en van Johanna Neels ,  geboren op 16 juli 1923 in Oooltgensplaat op Goeree-Overflakkee .

Het huwelijk werd op 20 mei 1947 in Jannie's woonplaats Ooltgensplaat afgesloten .

Jannie was dienstbode van beroep , Arend heeft een aantal uiteenlopende beroepen uitgeoefend :  (in chronologische volgorde :)  Arend is (o.a.) werkzaam geweest als schoenmaker , lijnwerker in dienst van de R.T.M. , bedrijfsleider van een sociale werkplaats en als ober/kelner  -  de eerste beroepen oefende hij uit in zijn woonplaats Middelharnis , als ober/kelner zou Arend in zijn latere woonplaats Hilversum nog gewerkt moeten hebben .

Zowel Jannie als Arend koesterden het verlangen om een gezin te stichten , maar helaas is deze sterke wens nooit in vervulling gegaan ....

En maal in haar leven is Jannie in verwachting geweest ;  de zwangerschap verliep echter dermate dramatisch dat zowel voor het leven van het ongeboren kind als voor dat van Jannie gevreesd moest worden ....

Door artsen werd geconstateerd dat Jannie aan een ernstige vorm van niervergiftiging leed  -  het leven van de moeder kon gelukkig dankzij adequate medische zorg gered worden , maar de levenskansen van het ongeboren kind waren minimaal ...

Op 3 augustus 1951 beviel Jannie van een doodziek kind , een jongetje dat door zijn ouders Leendert werd genoemd  -  n dag later al , op 4 augustus 1951 , kwam er in het ziekenhuis van Dirksland een definitief einde aan het nog zeer prille maar uitzichtloze leven van zoon Leendert .

Nadien is Jannie nooit meer in verwachting geweest .

*

Op 1 februari 1953 werd het zuidwesten van Nederland , inclusief Goeree-Overflakkee en inclusief de plaats Middelharnis , getroffen door een van de allerergste natuurrampen uit de vaderlandse geschiedenis :  de watersnoodramp .

Ook Jannie en Arend , woonachtig in Middelharnis , konden niet ontsnappen aan deze gruwelijke rampspoed  -  ze verloren gelukkig niet hun leven , maar raakten wel hun huis en al hun aardse bezittingen kwijt , behalve dan Jannie's kostbaarste bezit op dat moment : haar naaimachine ......want de had ze , toen het zeewater eenmaal de woning binnenstroomde , in allerijl tch nog wel mee naar boven genomen !

 

Het huwelijk van Jannie en Arend verslechterde helaas steeds verder in de loop der tijd en mondde zelfs uit in een echtscheiding ;  op 24 juli 1972 , na ruim 25 jaar huwelijksleven ( maar dus znder viering van een zilveren huwelijksfeest ) , werd hun echtverbintenis in de gemeente Oostflakkee officieel ontbonden verklaard .

Arend of Ad , zoals hij later genoemd schijnt te zijn , woonde toen al geruime tijd samen met een andere vrouw in de gemeente Hilversum . 

Jannetje Semina Tiggelman is op 10 januari 1988 in Middelharnis op 64-jarige leeftijd gestorven .

Aren van der Groef overleed uiteindelijk in zijn 'nieuwe' woonplaats Hilversum op 14 augustus 1994 , "na een", zoals het in zijn overlijdensadvertentie expliciet staat vermeld , "operatie waar hij zich zo veel van had voorgesteld" .   Arend bereikte de leeftijd van 72 jaar .

 

Life story of  AREN VAN DER GROEF  (1922 - 1994)  ,   a life marked by a long lasting dramatic episode during World War II ....  

 

>>  For  AREN VAN DER GROEF  (call name : Arend ,  later : Ad) , born on June 23 , 1922 in Middelharnis on Goeree-Overflakkee in Holland ,  as the youngest son within the family of  father Leendert van der Groef and mother  Pieternella van den Tol ,  circumstances and events that  took place during the second world war , must have had a huge impact on his state of mind as a young adult man , not only during the war but also years and years fter the war ......

When , on May 10 , 1940 , war started in the Netherlands , Arend was almost 18 years of age and therefore old enough already of running the risk to be caught as a prisoner of war and sent as a forced labourer to the country of the occupiers , to Germany  -  and that awful scenario indeed came true in or around the year 1943....

Having to work in Germany , in that then so hated country , was for Arend , as it was for so many other compatriots , very tough and a huge burden to carry .    

When , after some time , he was allowed to go back to his beloved Holland just for a short leave , Arend decided to take a highly radical decision .....

The only alternative in such a difficult situation available  is of course :  going into hiding .....

At a quiet and remote spot in the country , in the small place of Eefde in the province of Gelderland , Arend found a hiding place on a farm with some very friendly and cooperative people   -   and here , far away from home , Arend had to stay for the last about one and a half year of the war , bt ...... because of the  risk of being seen there and getting betrayed , he was forced to spend a large part of the time on those premises of the farm in a big hole in the ground , dug out by himself ........

The fearful , monotonous , sinking and long lasting stay on this farm , partly underground in a hole , was bound to have a very important , negative impact on the sequel of his life as an adult man ......

    Two years after the end of the war Arend , at the age of almost 25 , married  Jannetje Semina Tiggelman ,  daughter of Witte Tiggelman and of Johanna Neels ,  born on July 16 , 1923 in Ooltgensplaat on the island of Goeree-Overflakkee  -  Jannetje (Jannie) and Arend got married in the place of birth of the bride on May 20 , 1947 .

Jannie was maid-servant by profession , Arend followed several different professions in his lifetime :  Arend used to work in his dwelling-place Middelharnis as a shoemaker , lineman for the R.T.M. and working manager , and in his later residence Hilversum he must have been working , as we were told , as a head-waitor . 

Both Jannie and Arend strongly desired to have and raise children , but this common strong desire of the married couple would never come true .

Once in her life Jannie got pregnant though , but this single pregnancy ended in a real drama ....

Doctors found out that Jannie was suffering of a very serious form of renal disease ..... both of the lives , the life of the mother nd of that of the unborn child , were at stake ..... the life of Jannie could be saved thanks to adequate medical help , but the chances of life for the unborn child were vry slim ......

On August third 1951 , in the local hospital of Dirksland , Jannie gave birth to a very dangerously ill child , a boy named Leendert .

One day later , on August fourth 1951 , the life without any real prospect of one day young Leendert already came to a definitive end .  In all the years that followed Jannie would never ever get pregnant again ....

 

One and a half year later an other , very different kind of disaster would take place in their still young lives .........

On February first 1953 the south-west of the country of the Netherlands , including the island of Goeree-Overflakkee , including the small town of Middelharnis , home town of Jannie and Arend , was struck by one of the most severe natural disasters in the history of the country :  the Flood .....

As a result of a terrible , most unlucky combination of storm and springtide , the dikes in parts of the country collapsed and deadly and devastating seawater flooded the country .....

The complete town of Middelharnis was flooded and thus Jannie and Arend , working and living in that town , had no chance , no chance at all , of escaping from that horrible disaster .....

Their lives , the lives of all of their familymembers , their belongings and their house were all at risk now ......

After having been in white terror for many long , long hours , Jannie and Arend , like all of their familymembers , were finally saved by boats , but they dd lose their house and all of their possessions   -  well .... ll .....??? 

When the seawater had started pourring into their home , Jannie had had the presence of mind to grab and save her most important belonging at the time :  her sewing-machine ..... and tht's about all Jannie and her husband managed to save .....

In the weeks and months to come the country was dried and , at the top of builder's speed , new homes were built , including one for Arend and Jannie , so after some time they were able to take up their residence again in a brand new house now , and every-day life in Middelharnis could get started again , though in the course of years happiness in their marriage began fading away , finally resulting in a divorce on July 24 , 1972 in the municipal of Oostflakkee , after a marriage life of exactly 25 years ......  

    Arend , or Ad as he must have named himself later in his life , was already living then in the town of Hilversum with an other woman .

Jannetje kept living her life on the island   -  she must have returned to her place of birth , Ooltgensplaat , and in her former dwelling-place Middelharnis her life must have come to an end in the early days of the year 1988 :  Jannetje Semina Tiggelman passed away on January 10th 1988 in Middelharnis at the age of 64 , probably as a result of an incurable brain tumor .

More than six years later , on August 14 , 1994 , there also came a final end to the life of Aren van der Groef in the place of Hilversum , after , as was stated in his announcement of death , 'an operation he had high hopes for ......'

Aren/Arend/Ad van der Groef had reached the age of 72 .    

 

 

      AREN VAN DER GROEF  (1922 - 1994) 

                                 A LIFE CAPTURED IN PORTRAITS

 

 

vlnr : de broers Wim , Arend en Cor van der Groef ( Middelharnis , ca. 1932 )

 

 

vlnr  : Cor , Wim , Arend , Pieternel , Leen , Ida en Sien van der Groef ( Middelharnis , 1936/7 )

 

 

staande van links naar rechts : Roel v. Staveren , Jan Heek , Wout Koelewijn ; zittend van links naar rechts : Gerrit v. Dam , Aren vd Groef , Arend Langbroek , Teun vd Oosterkamp

 

 

Arend samen met zijn moeder Pieternella van der Groef - van den Tol gezellig op een bankje voor haar woonhuis in Middelharnis

 

 

Arend en zijn toenmalige vrouw Jannetje Semina (Jannie) Tiggelman