»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

TEUNIS & ADRIANUS         [ *  the Dutch text is followed by the English translation of the life story of both Teunis and Adrianus van der Groef ] 

 

       Levensverhaal van  TEUNIS VAN DER GROEF (geb. 1806) en van  ADRIANUS VAN DER GROEF (geb. 1842) 

>>   een Flakkeese vader en zijn Flakkeese zoon , op zoek naar een beter bestaan , vr buiten de eilands-  en vr buiten onze landsgrenzen .......

 

 #  TEUNIS VAN DER GROEF was de zoon van vader Jacob van der Groeff en van moeder Leentje van Pelt :

 

> overlijdensakte van Jacob van der Groef (1777 - 1846) , zoon van Leendert van der Groef (naam van moeder volgens deze akte 'onbekend') , echtgenoot van Leentje van Pelt , dd 18 december 1846 , Nieuwe-Tonge

 

 

> overlijdensakte van Leentje van Pelt , dochter van Teunis van Pelt , weduwe van Jacob van der Groef , dd 12 november 1857 , Nieuwe-Tonge

 

 

  >  Teunis van der Groef werd geboren op 29 april 1806 in Dirksland op Goeree-Overflakkee , en voor hem zou er , in tegenstelling tot voor zijn jong overleden oudere broer Leendert ,  een tamelijk lang en tamelijk bewogen leven in het verschiet blijken te liggen ....

Twee maal zou Teunis in het huwelijk treden , hij zou de vader gaan worden van vele kinderen n op latere leeftijd zou hij ook nog de stoute schoenen gaan aantrekken om helemaal naar het verre Amerika te gaan  , en dat cht niet voor een vakantiereisje , maar wel als hoop- en verwachtingsvolle emigrant ....

Uit het militair paspoort dat van Teunis is bewaard gebleven , blijkt dat hij slechts 1 el , 5 palm en 5 duim lang is geweest (ook al waren de mensen in die tijd natuurlijk gemiddeld allemaal een stuk kleiner dan heden ten dage) .  Uit dit document blijkt tevens dat Teunis "uit hoofde van ligchaamsgebreken finaal was vrijgesteld van militaire dienst ....."  -  maar Teunis' verdere levensloop kennende , verrast ons deze  uitspraak toch wel enigermate .....

Blijkens de overige gegevens van dit document moet Teunis er als volgt hebben uitgezien : hij had een ovaal gezicht , een plat voorhoofd , blauwe ogen , een spitse neus , een ronde kin , een 'gewone' mond en hij had blond haar  ;  verder blijkt nog uit dit militair paspoort dat Teunis geen zogeheten "merkbare teekenen" bezat n dat hij niet in staat was om te schrijven , "als hebbende zulks niet geleerd ...."

Teunis had een eenvoudig beroep dat hem indertijd zeker net van een goed en dik belegde boterham voorzien zal hebben  -  hij was namelijk werkzaam als boerenknecht  -  en met de zeer schaarse middelen die hem dientengevolge slechts ten beschikking zullen hebben gestaan , zal hij toch een karig en eenvoudig bestaan op Flakkeese bodem opgebouwd moeten hebben .

Kort voor zijn 26e verjaardag trad Teunis van der Groef op 23 april 1832 in de Flakkeese gemeente Sommelsdijk in het huwelijk met  CORNELIA KATTESTAART , vier jaar jonger dan Teunis , net als Teunis geboren in het nabijgelegen Dirksland , dochter van Adrianus (Abraham) Kattestaart en van Jacoba de Vries .

In de loop van bijna 18 jaar kregen Teunis en zijn vrouw Cornelia  n e g e n  kinderen , op deze wereld gekomen in de Flakkeese plaatsen Sommelsdijk , Nieuwe-Tonge en in het piepkleine Onwaard , mr van dit negental zouden slechts in totaal  v i e r  kinderen uiteindelijk de volwassen leeftijd weten te bereiken   -   een jaar na de geboorte van het negende en laatste kind overleed Cornelia Kattestaart op 40-jarige leeftijd , een gebroken man en meerdere nog zeer jonge en zeer kwetsbare kinderen achterlatend ......

Tien jaar later , op 18 april 1861 ,  trad Teunis voor de tweede maal in zijn leven in het huwelijk , wederom in het Flakkeese Sommelsdijk  ;  anno 1861 was Teunis bijna 55 jaar en zijn nieuwe bruid , JANNETJE GROOTENBOER  bijna 50 jaar  -   Jannetje was op 6 december 1811 in Sommelsdijk gedoopt .

Enige jaren later zouden Teunis en zijn nieuwe , maar net als Teunis , niet meer zo piepjonge eega , een beslissing gaan nemen die mogelijkerwijs de allerbelangrijkste in hun beider bestaan is geweest ..... want 'op hun oude dag' besloot het tweetal nog om hun verdere levensgeluk te gaan beproeven aan de andere kant van de grote oceaan , in de USA  -   alhoewel ze wellicht tot op dat moment nog nooit een stap buiten het eiland Flakkee hadden gezet .....

Als n van de zeer weinige van onze verre verwanten , is de emigratie van dit echtpaar eertijds ook volledig geregistreerd n bewaard gebleven , zodat we thans kunnen vaststellen dat Teunis en zijn vrouw als zij in het jaar 1866 vanuit hun woonplaats Sommelsdijk voorgoed naar Amerika vertrekken  -  Jannetje is dan bijna 55 jaar en Teunis inmiddels al (bijna) 60 jaar oud !  -  volgens de emigratie-gegevens opgetekend in 'Dutch Emigrants to USA , South Africa , South America and Southeast Asia , 1835-1880' (auteur : Swieringa) , beiden behoorden tot de zogenaamde classe 2-emigranten , de 'less-well-to-do' , oftewel tot 'de mingegoeden' .

Teunis en Jannetje behoorden dus ook weer niet tot de groep van de cht allerarmsten (de 'behoeftigen') , maar wel werd als hun reden voor emigratie opgegeven : 'economic improvement'  - en dat ze dus de armoede die in die jaren alom aanwezig was op Flakkee , voorgoed achter zich wilden laten op zoek naar  betere overlevingskansen en betere maatschappelijke mogelijkheden wekt uiteraard geen enkele verbazing .

In de emigratie-papieren van Teunis en Jannetje lezen we verder nog dat Teunis anno 1866 'workman' was , dat hij 58 jaar oud was (maar dat was een foutje : in werkelijkheid was Teunis op dat moment al 59 of zelfs al 60 jaar oud) en verder dat hij toen aangeslagen moet zijn geweest voor belastingbetaling (de hoogte van het bedrag wordt evenwel niet genoemd)  ;  tenslotte vernemen we dat ze gezamenlijk reisden , dus znder de kinderen van Teunis uit zijn eerste huwelijk , n wat hun beider eindbestemming was : Noord-Amerika .  

De vier toen nog in leven zijnde kinderen van Teunis waren anno 1866 inmiddels allemaal getrouwd en bleven dus ook achter in Nederland met hun respectieve echtgenoten , alhoewel .......... dochter NEELTJE zou met haar man Abraham Vroegindeweij en haar vier kinderen in datzelfde jaar 1866 (gezamenlijk met haar vader Teunis wellicht ??) ook naar de Verenigde Staten emigreren (naar de plaats Kalamazoo in de staat Michigan , waar tot in de huidige tijd nog steeds Vroegindeweij's wonen !) , n k Teunis' zoon ADRIANUS zou , een jaar na zijn zuster Neeltje en zijn vader Teunis , voorgoed vertrekken naar de USA , waar hij , i.t.t. zijn zuster Neeltje en haar gezin , net in de plaats Kalamazoo in Michigan , maar in het voor Flakkeese emigranten indertijd overbekende Paterson in de staat New Jersey zou neerstrijken , nu ja , voor zeer korte duur dan ..........

Op zeker moment zullen zowel Teunis als zijn Jannetje op Amerikaanse bodem hun laatste rustplaats gevonden moeten hebben :  van Teunis is bekend dat hij , als op 4 oktober 1878 zijn dochter LEENTJE in Nederland voor de tweede maal in haar leven in het huwelijk treedt ,  inmiddels al gestorven is , zodat Teunis dus zeker net ouder geworden kan zijn dan max. 72 jaar .

Tot besluit kunnen we , Teunis' levensloop in ogenschouw nemend , stellen dat het een tamelijk bewogen bestaan is geweest , mr te stellen dat het ook een tamelijk gelukkig bestaan kan zijn geweest , is , in het licht van alle dramatische episodes uit zijn leven , toch wel zr twijfelachtig te noemen .........

 

 

                                                          *

# ADRIANUS VAN DER GROEF  (N.H.)  was het vijfde kind en enig levensvatbare zoon in het gezin van Teunis van der Groef en Cornelia Kattestaart , dat op 1 maart 1842 in het toenmalige Flakkeese gehucht Onwaard ter wereld kwam .

Adrianus groeide gezond en wel op en werd op jong volwassen leeftijd koopman/winkelier van beroep .

Op 3 augustus 1865  -  hij is dan 23 jaar oud  -  treedt Adrianus in het nabijgelegen Middelharnis in het huwelijk met  HUIBERTJE ONDERDELINDE  , dochter van Job Cornelisz. Onderdelinde en Jacoba Knape ,  geboren op 20 of 21 augustus 1843 in Middelharnis .

Een jaar later werd in hun beider woonplaats Sommelsdijk hun dochter CORNELIA geboren .  In datzelfde jaar , 1866 , vertrokken zowel Adrianus' zuster NEELTJE VAN DER GROEF  met man en gezin , alsmede Adrianus' vader  TEUNIS VAN DER GROEF en stiefmoeder JANNETJE GROOTENBOER voorgoed naar de Verenigde Staten .

Mogelijkerwijs aangespoord door deze vrstrekkende emigratie-stappen van hun naaste verwanten , besloten Adrianus en zijn vrouw  -  ondanks het feit dat Adrianus als koopman/winkelier het indertijd op Flakkee waarschijnlijk iets minder slecht zal hebben gehad , iets minder onbedeeld zal zijn geweest dan menige plaatsgenoot  -  om samen met hun dochter Cornelia (dan nog maar een kind van hooguit een jaar oud) de onomkeerbare stap te zetten om aan de andere kant van de Atlantische Oceaan een nieuw en hopelijk ook veel beter bestaan te gaan opbouwen .  En zodoende vertrokken zij gedrien aan boord van een schip richting de Verenigde Staten , richting Paterson , gelegen in de staat New Jersey , om nooit meer terug te keren in het oude moederland ........

Net als van zijn vader Teunis zijn ook van Adrianus en zijn jonge gezin de emigratie-gegevens bewaard gebleven , zodat wij nu , anno 2000+ , nog kunnen weten dat Adrianus en zijn familie , net als vader Teunis , behoorden tot de zgn. classe 2-emigranten (de 'mingegoeden') , weten we verder dat zij , dit dan i.t.t. vader Teunis , net aangeslagen werden voor belastingbetaling , n weten we dat zij de reis toentertijd maakten znder personeel , maar dat verbaast ons geenszins , aangezien we als reden voor hun emigratie lazen : 'economic improvement' ...

Hun eindbestemming moet zijn geweest het Amerikaanse Paterson , N.J. , maar ....aangezien we in de USA ng  v i e r  kinderen van Adrianus en Huibertje hebben weten te traceren ( JACOBA , JOE , NELLIE , HARRIET E. VANDERGROEF ) die , voor zover bekend , allemaal in de plaats Kalamazoo in de staat Michigan ter wereld gekomen waren , moet het gezin van Adrianus al zeer spoedig na aankomst in Amerika zijn doorgetrokken naar de noordelijker gelegen staat Michigan , naar de plaats Kalamazoo , waar op dat moment zo'n jaar lang Adrianus' zuster Neeltje met haar gezin een nieuw bestaan aan het opbouwen waren  { zou het vierde kind van Adrianus en Huibertje soms genoemd zijn naar Neeltje n zouden Adrianus en zijn gezin soms enige tijd hebben ingewoond bij Neeltje , haar man Abraham en hun vier kinderen ? } .

Hoe het verder met Adrianus en zijn familie in Amerika is vergaan , weten we niet precies  -  we weten wel wannner hun levens hier ten einde geraakt zijn ;  Huibertje moet al in het jaar 1888 op ca. 45-jarige leeftijd gestorven zijn , Adrianus zou uiteindelijk een veel hogere leeftijd bereikt hebben : zijn naam en persoonsgegevens komen voor op de census (=kieslijst) van zowel het jaar 1910 als van 1920 , en in dat laatste jaar zou Adrianus op 77- of op 78-jarige leeftijd gestorven moeten zijn .

En weten we dan misschien ook nog hoe het verder met zijn Amerikaans-Nederlandse kinderen in het leven is vergaan ??  Ja , zeker !!

CORNELIA (CORA) VAN DER GROEF  is in haar woonplaats Kalamazoo op 19 januari 1887 getrouwd met een Amerikaanse in New York city geboren man , genaamd  Wm E.. Lansey .

JACOBA VANDER GROEF , geboren in 1869 in Kalamazoo , Mi (?) , moet rond het jaar 1890 getrouwd zijn met  Wilhelm Lambert Loesser  , en zeer zeker ook kinderen gekregen hebben , omdat namelijk bekend is dat er tot op de huidige dag Amerikaanse nazaten zijn van dit echtpaar .

Jacoba zou in het jaar 1937 , naar wij aannemen in haar woonplaats Kalamazoo , op 67- of 68-jarige leeftijd overleden zijn .

JOE VANDER GROEF  , geboren rond het jaar 1890 in Kalamazoo , Mi. , is de enige zoon van het echtpaar Van der Groef-Onderdelinde die we gevonden hebben .  Van Joe weten we dat hij op 18 juni 1895 in Kalamazoo in het huwelijk getreden is met  Harriet Adams  , geboren in Texas Township ,  dochter van  Martin Adams en van Elizabeth Vile .   Maar of Joe en Harriet ook nog kinderen gekregen hebben .....???

Van  NELLIE VANDER GROEF  , vermoedelijk enige jaren later geboren (ca. 1875) is bekend dat zij later , op 13 oktober 1902 , in het huwelijk getreden is met  Mils Parker  , zoon van George Parker en Henrietta Childs  .

Tenslotte dochter  HARRIET E. VANDER GROEF  :  zij is vermoedelijk ook rond het jaar 1875 in het Amerikaanse Kalamazoo in de staat Michigan geboren .  Ook van Harriet zijn we te weten gekomen dat zij in huwelijksbootje was gestapt :  op 6 mei 1901 was zij in Kalamazoo in de echt verbonden met  Edmund T. Rector , zoon van W. W. Rector en van Ellen Talbot  -  maar ook van dit echtpaar ontbreken vooralsnog nadere persoonsgegevens .

>>  Het is zeer wel mogelijk dat Adrianus en Huibertje nst Cornelia , Jacoba , Joe , Nellie en Harriet nog n of enkele kinderen gekregen hebben , die dan al kort na de geboorte gestorven waren en zodoende dan voledig ontsnapt zullen zijn aan ons spiedend genealogisch oog .    

##  En helemaal tot besluit zijn we nog van Adrianus' zuster  NEELTJE / NELLIE VAN DER GROEF ,  die een jaar eerder naar Amerika gemigreerd was met man en kinderen ,  te weten gekomen dat zij in hetzelfde jaar moet zijn overleden als haar broer Adrianus (1920) in de plaats Kalamazoo , Michigan , en dat zij drie dagen later , op 11 maart 1920 op de begraafplaats Riverside in Kalamazoo (section S , 82) haar defeintieve rustplaats gekregen moet hebben   -   Neeltje Vroegindeweij - van der Groef had de leeftijd bereikt van 80 jaar .

 

 

%^*$$)%:"{@#%*&_+{~!#^8?)7)%:{&^#&)))!#%*)_((&@!#%*_:""?<<<>}

 

Life story of TEUNIS VAN DER GROEF

 

Added by WvanderGroef on 30 Apr 2008

##  For  TEUNIS VAN DER GROEF , son of Jacob van der Groef and of  Leentje van Pelt , born on april 29 , 1806 in Dirksland on Goeree-Overflakkee in the Netherlands , a relatively long and rather stirring life would turn out to be in store  -  in violent contrast to that of his elderly brother Leendert who would die at a very young age .

Teunis van der Groef would marry twice , he would become the father of many children nd at a higher age he would make the courageous step to go to the American continent , certainly nt for a holiday trip ...., bt definitely as one of those many many tense , hopeful and expecting emigrants ....

Since Teunis' discharge papers have been safed over the years , we can get some idea of how he must have looked like and how his fysical condition must have been then .   First of all this document tells us that Teunis had been dispensed from National Service , due to 'fysical defects' as it is described -  but knowing how his course of life would turn out to be , this statement somewhat comes as a surprise to us ... 

The militairy document also gives us some idea of Teunis' fysical appearance in around 1830 : Teunis wasn't a tall man , he had an oval face , a flat forehead , blue eyes , a pointed nose , a round chin , an 'average mouth' and blond hair  ;  the document also tells us that Teunis didn't have any 'noticeable marks' nd that he wasn't able to write , 'since he had never learned to do so ...'

Teunis had a simple profession which definitely can't have provided him with a high income and luxurary existence  -  Teunis was making a living as a farm-hand  -  but with the scarce means that were available to him he had to cope and he had to make a living on Dutch , Flakkees soil .

Shortly before his 26th anniversary , on april 23 1832 , Teunis van der Groef married in the small town of Sommelsdijk CORNELIA KATTESTAART , four years younger than Teunis , like Teunis born in the place of Dirksland , daughter of Adrianus (Abraham) Kattestaart and Jacoba de Vries .

In the course of almost 18 years Teunis and his wife Cornelia had  n i n e  children , born in Sommelsdijk , Nieuwe-Tonge and in the tiny place of Onwaard , all on the island of Goeree-Overflakkee , bt just  f o u r  of these children would live long enough to reach adulthood  -  a year after the birth of the ninth and last child Cornelia Kattestaart sadly passed away , leaving behind a heart-broken man and several still very young and still very vulnerable children .....

*

Ten years later , on april 18 , 1861 , Teunis van der Groef got married for the second time in his lifetime , once again in the place of Sommelsdijk .  In 1861 Teunis was almost 55 and his new bride , JANNETJE GROOTENBOER , was almost 50 years of age  -  Jannetje had been baptized on december 6 , 1811 in Sommelsdijk .

Several years later Teunis and his new , but like Teunis , not so very young spouse , came to a decision that may very well have been the mst important decision in their entire life :  they , at their 'old age' , decided to emigrate to the United States of America , though , up to that moment , they , like so many others in those days , possibly hadn't ever been outside the boundaries of the island of Goeree-Overflakkee ....

 The data of the emigration of Teunis and Jannetje have been preserved , which enables us to tell that they emigrated in the year 1866 from their hometown Sommelsdijk to America  -  at the time Jannetje was almost 55 and husband Teunis already (almost) 60 years of age !!  -  these emigration data were found in 'Dutch Emigrants to USA , South Africa , South America and Southeast Asia , 1835 - 1880' (Swieringa) .

Teunis and Jannetje belonged to the so-called type 2-emigrants , the 'less-well-to-do'.  They fortunately didn't belong to the group of the very poor , but their reason for emigration undoubtedly was 'economic improvement'  -  the fact that they wanted to leave behind their poverty on Goeree-Overflakkee and that they were looking for better opportunities in life somewhere else in this world , doesn't surprise us at all .

In the preserved data about their emigration we read that Teunis in 1866 was 'workman' by profession , that his age was 58 (but this is a mistake : in reality Teunis was 59 or even 60 of age in the year 1866) , and we read in the data that Teunis must have payed a (small ?) amount of tax-money to allow his emigration , furthermore we read that Teunis and Jannetje emigrated together , so without any of the children from Teunis' first marriage , and finally we are being informed about their final destiny :  North America .

The four adult children of Teunis were all married in the year 1866 and so , one might think anyhow ... , they all stayed behind in Holland with their husbands and wifes , bt ......Teunis' daughter Neeltje van der Groef together with her husband Abraham Vroegindeweij and their four children would also emigrate in that same year 1866 (together with her father Teunis perhaps ??) to the United States (to the place Kalamazoo in the state of Michigan , where up to this very day  still people with the name of Vroegindeweij live !) , nd also Teunis' only son , Adrianus van der Groef , a year after his sister Neeltje and his father Teunis , would leave his homeland Holland and emigrate to the United States as well  ;  Adrianus arrived in the place where so many people from the island of Flakkee settled down : in Paterson in the state of New Jersey , bt here , in Paterson , Adrianus and his wife and little daughter wouldn't settle down , since we know that also Adrianus and his family must have gone to Kalamazoo in the state of Michigan , rather shortly after his arrival in the United States .

*

Both Teunis and Jannetje must have found their final resting-places somewhere on American soil .  When , on October 4 , 1878 Teunis' daughter Leentje van der Groef  is married in the Netherlands , the marriage-certificate informs us that her father Teunis has already passed away  -  therefore the maximum age Teunis van der Groef may have reached is 72 .

In conclusion to the description of the life of Teunis van der Groef , we may end by stating that the course of his life surely was rather special and emotional , bt claiming that Teunis' life may also have been a rather happy one , is , in the light of all the dramatic episodes in his life , highly questionable , to put it mildly ..........  

 

                                  *************

 

Life story of ADRIANUS VAN DER GROEF (1842 - 1920)

 

Added by WvanderGroef on 4 May 2008

##  ADRIANUS VAN DER GROEF  , protestant of faith , was the fifth child and only viable son , born within the family of  Teunis van der Groef  and  Cornelia Kattestaart ,  who came to this life on the first of March in the year 1842 in the former very tiny place of Onwaard on the island of Goeree-Overflakkee in the Netherlands .

Adrianus grew up on the island and became a merchant/shopkeeper by profession .

On August 3 , 1865 ,  at 23 years of age ,  Adrianus married in the neighbouring town of Middelharnis  HUIBERTJE ONDERDELINDE , daughter of  Job Cornelisz. Onderdelinde and  Jacoba Knape  , born on August 20/21 , 1843 in Middelharnis .

A year later their daughter CORNELIA VAN DER GROEF was born in their hometown Sommelsdijk .

In that same year (1866) both his sister Neeltje and his father Teunis emigrated to the United States of America .

Possibly inspired and prompted by the permanent departure of these two close relatives , Adrianus and his wife decided to take this bold and irreversible step as well , despite the fact that conditions of life for Adrianus as a merchant/shopkeeper , probably were slightly better = less bad than they were for many fellow-islanders in his time of life .

Adrianus , Huibertje and Cornelia emgrated to the United States and they never ever returned to their homeland ...

The emigration-data of Adrianus and his family have been preserved , so now we can determine that Adrianus and his family , like his father Teunis , then belonged to the so-called group of type 2-emigrants (the 'less-well-to-do') , and we know now that , in contrast with his father Teunis , Adrianus didn't have to pay any tax-money to allow his emigration , and we are also informed that he didn't travel with one or two servants (which doesn't come as a huge surprise to us at all ....) , and finally we read in these papers that (also not tht surprising ...) , that his ground to emigrate must have been : 'economic improvement' .

Their common "final destiny" was the city of Paterson in the state of New Jersey , but ......since we found out that in America  another four children were born of the marriage of Adrianus and Huibertje ( JACOBA , JOE , NELLIE , HARRIET E. VANDER GROEF ) , who all , as far as we know , came to this life in the 19th century in the place of Kalamazoo , Michigan , USA , we must assume that Adrianus , his wife and their young daughter , shortly after having been arrived in America , had moved northward to the state of Michigan , to Kalamazoo , where at the time Neeltje , sister of Adrianus , together with her husband and their children were living for about a year { can the fourth child of Adrianus and Huibertje have been named after his sister Neeltje , and can Adrianus , Huibertje and their daughter Cornelia have been living in the house of Neeltje and her family in Kalamazoo , for a while at least ....??}

The course of their lifes and their exact whereabouts in the USA are not known at this moment , but we d know when the lifes of Huibertje and Adrianus finally came to an end in America :  Huibertje Onderdelinde must have already passed away in the year 1888 at the age of appr. 45 years ;  Adrianus however must have reached a far higher age : his name and data appear on the census of 1910 and 1920 , and in that last census-year his life also must have come to a final end , which means that Adrianus van der Groef may have reached the age of 77 or 78 , after a life that had hopefully improved in quality since his arrival on the American continent , a life with probably more chances and opportunities than he had ever known and that he had ever culd have known in his Dutch hometown on the now far , fr distant island of Goeree-Overflakkee in the Netherlands .......