»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»


 

GROFFERT / GROFVERT - GENEALOGIE (NED) 

GROVERT       GROFFERT     GROFVERT

 

                   --- van PIER tot CORNELIA tot ...... ---

 

   >>>  STAMBOOM VAN EEN KLEINE NEDERLANDSE FAMILIE MET

OUDE WORTELS IN HET FLAKKEESE EN JONGE LOTEN IN HET

AMERIKAANSE LAND .....

 

 

>>> Deze genealogie beschrijft de levens van alle Nederlands-Flakkeese nazaten van PIER / PIETER en zijn zoon JACOB PIERS GROVERT , die tevens naamdragers zijn van de familienaam GROVERT , GROFFERT , GROFVERT , GROVERTS , GROUWERT , de GROUWER , GROBBERS , GROBBERT , de GROUW ......... al zouden dan uiteindelijk slechts twee spellingswijzen , GROFFERT en GROFVERT , alle genealogische stormen in de loop der roerige tijden op het Flakkeese land weten te trotseren .....

 

De achternamen (de) Grauw , Groef (maar weer net van der Groef) , Groof , Grove en nog vele andere gelijkluidende namen betekenen allemaal precies hetzelfde : GROF GEBOUWDE MAN .

Dus een ieder die zo heet , moet dus , als je maar heel ver terug gaat in de geschiedenis van de familie(naam) , rechtstreeks afstammen van een man die indertijd , zo rond het begin van de 17e eeuw , bepaald net over het hoofd gezien had kunnen worden .....n wiens bijnaam op zeker moment in de tijd volledig verankerd is geraakt als vaste , permanente familienaam .

Ook de famileinaam Grovert/Groffert/Grofvert zal gerekend dienen te worden tot deze zelfde categorie namen , en dat betekent dus dat de allereerste Grovert in de onderhavige genealogie , en dat was JACOB PIERS GROVERT , een man geweest zal moeten zijn voor wie een carrire als bijv. jockey of balletdanser nooit ofte nimmer tot de serieuze beroepsmogelijkheden zal hebben kunnen liggen .......

 

De Groffert/Grofvert-genealogie begint , zoals gezegd , met Pie(te)r en zoon Jacob Piers Grovert , op het eiland Goeree-Overflakkee rond het jaar 1600 , vermoedelijk in de plaats Middelharnis .

Nst deze Pier en Jacob woonde er rond deze tijd en in deze contreien ene GILLIS , die de vader was van JAN GILLIS DE GROUW , geboren zo rond het jaar 1645 .

Jan is twee maal in het huwelijk getreden : de eerste maal met JANNETJE CLAAS ; Jan en Jannetje zijn de vermoedelijke ouders geworden van NEELTJE , op 30 maart 1670 gedoopt in de plaats Middelharnis .

Op 6 augustus 1678 trouwde Jan voor de tweede maal , met : SUSANNA GERRITS VAN RHEDEN ; Jan en Susanna hebben v i e r kinderen gekregen , allen gedoopt in Middelharnis :

1) GILLIS (1) , gedoopt op 8 januari 1681 ;

2) GILLIS (2) , gedoopt op 9 mei 1683 ;

3) KIND , van wie de naam indertijd niet was ingevuld en dus ten eeuwigen dage anoniem zal blijven , gedoopt op 16 december 1685 ;

4) GERRIT , gedoopt op 27 juli 1687 .

Hier eindigen alle beschikbare gegevens van deze mini-familietak die

m o g e l ij k e r w ij s nog aan de hoofdtak van Pier verwant is geweest , maar waarvan we geen enkel nader levensteken meer vernomen hebben ......zodat we nu reeds met de verdere bespreking kunnen beginnen van onze hoofdtak , oftewel met :

 

DE STAM VAN PIER :

PIER of PIETER moet ooit in het tweede deel van de 16e eeuw , ergens rond het jaar 1570 , ter wereld gekomen zijn op het eiland Goeree-Overflakkee (althans daar gaan we dan maar in alle redelijkheid vanuit ....) - vermoedelijk vond deze geboorte ook nog plaats in de 'capital city' van het eiland , en dt kan er natuurlijk maar n zijn : in Middelharnis !

Echt veel concrete , harde informatie hebben wij dus net van deze Pier ; feitelijk weten we alleen dat enige tijd later twee mannen het genealogische toneel zullen gaan betreden die w e l l i c h t broers van elkaar geweest zijn .

Beide broers (?!) , de vermoedelijke zonen dus van onze 'illustere' Pier of Pieter , moeten rond het jaar 1600 geboren zijn geweest en binnen de muren van de gemeente Middelharnis hun verdere leven grotendeels geleid hebben - het betreft hier :

A

WILLEM PIETERS GROVERT , van wie wij weten dat hij anno 1620 woonachtig was in Middelharnis , 'in het Oudeland' .

Waarschijnlijk is Willem een en dezelfde als de Willem Grovert die de vader was van MAIJTJE WILLEMS GROVERT , 'jongedame van Middelharnis' , die in juni 1651 in Middelharnis in het huwelijk treden zou met GEERLOF CORNELIS , afkomstig uit Streefkerk .

Zo plotseling als deze begonnen was , zo plotseling eindigt deze tweede mini-aftak van de Grovert-familie , zodat we nu toch echt , n Gillis en n Willem kunnen beginnen met de beschrijving van de hoofdtak van de Grovert / Grouw enz. - familie , oftewel met : DE FAMILIETAK VAN JACOB :

 

> stamvader van de JACOB - tak was :

JACOB PIERS GROVERT (G1) , geboren rond het jaar 1600 , vermoedelijk in het Flakkeese Middelharnis .

Van oude tijden af is Middelharnis een vissersplaats geweest . In 1598 werd hier al een vismarkt gesticht , en honderd jaar later bestond de vloot uit zo'n twintig gaffelschepen .

Het is dus zeer wel denkbaar dat Jacob en enkele van zijn naaste verwanten als vissermannen in hun (karige) levensonderhoud hebben voorzien .

Vr het jaar 1627 was Jacob in Middelharnis getrouwd met MAIJTJE THEUNIS

Jacob en Maijtje zijn in de loop der jaren de waarschijnlijke ouders geworden van tenminste de volgende v i e r f v ij f kinderen :

 

 

B

PIETER JACOBS GROVERT (G2a) , 'jongeman van Middelharnis' , gedoopt vr het jaar 1627 , vermoedelijk het oudste (in leven gebleven) kind van Jacob en Maijtje , trad op 8 april 1648 in zijn woonplaats Middelharnis in het huwelijk met TANNETJE JACOBSDR. CONINC , weduwvrouw , eveneens afkomstig uit Middelharnis .

Uit dit huwelijk van Pieter en Tannetje zijn ons gn kinderen bekend .

Tannetje moet (ruim) vr het jaar 1669 al gestorven zijn , want Pieter is vr het jaar 1669 al hertrouwd , deze maal in het Flakkeese Nieuwe - Tonge , met HILLETJE PIETERS , en uit dit tweede huwelijk is misschien een zoon geboren : JAN (G3a) , gedoopt op 30 januari 1669 in Nieuwe - Tonge , mr van deze Jan is alleen bekend dat hij de zoon moet zijn geweest van een Pieter Jacobs , dus misschien was hij dan wel de zoon van een ndere Pieter Jacobs dan 'onze' Pieter Jacobs Grovert - < maar wie zijn licht kan en wil laten schijnen over deze materie en het alles verlossende woord heeft , moge het zeggen .....>

 

THEUNIS JACOBS GROVERT (G2b) moet eveneens een zoon geweest zijn van Jacob en Maijtje .

Theunis kwam uit Middelharnis en was gedoopt op 24 oktober 1627 .

Op 24 - jarige leeftijd trouwde hij in Middelharnis , op 29 maart 1652 , met weduwe CENTJE PIETERS , net als hij wonend in Middelharnis .

Uit het huwelijk van Theunis en Centje zijn minstens twee zonen geboren (G3b + G3c) , van wie er n de familienaam zou doorgeven aan het nageslacht - en hier heeft de familienaam toch wel heel even aan een zeer dun zijden draadje gehangen ..... want z zag het leven van de overige Grovert's er uit - in een notendop wel te verstaan .... :

STIJNTJE JACOBS GROVERT (G2c) , voor zover bekend enige dochter van vader Jacob en moeder Maijtje ; van haar is alleen bekend dat zij op 19 oktober 1629 in Middelharnis gedoopt was .

 

CORNELIS JACOBS GROVER(T) (G2d) is , voor zover te achterhalen viel , het laatst geboren kind en derde zoon van Jacob en Maijtje .

Cornelis was op 12 april 1632 in Middelharnis gedoopt en zou 27 jaar later , op 29 juni 1659 in zijn woonplaats Middelharnis in de echt verbonden worden met een van buiten Flakkee (Geervliet ?) afkomstige vrouw : MAATJE JACOBS .

Tt aan het jaar 1663 kunnen er uit dit huwelijk geen kinderen geboren zijn en ook van n het jaar 1663 is ons , indirect , net gebleken dat Cornelis en Maatje toen nog vader en moeder geworden zijn .

 

En dan hebben we ook nog getraceerd JACOB GROFFERT (G2e) , in 1635 in Sommelsdijk geboren en in 1656 in deze plaats in het huwelijk getreden met een eveneens in Sommelsdijk ( in 1636 ) geboren vrouw - mr of dze Jacob daadwerkelijk een zoon is geweest van Jacob en Maijtje staat slechts in de sterren geschreven ........

...... zodat we voor de continuering van het gehele Grovert - geslacht volledig aangewezen zijn op Theunis en zijn vrouw Centje .......:

 

 

 

C

 

De , naar wij aannemen , oudste zoon van Theunis en zijn vrouw Centje was :

JACOB THEUNIS GROVERT of GROFVERT (G3b) , die ook wel JACOB TEUNIS DE GROUWER werd genoemd .

Van Jacob weten wij dat ook hij afkomstig was uit Middelharnis , en dat hij op 13 september 1680 in het naburige Sommelsdijk met BERBEL WILLEMS (WITTENS ?) VAN DER PLAS , waarschijnlijk van buiten Flakkee afkomstig , in het huwelijk getreden was .

Een langdurig , gelukkig en vruchtbaar huwelijk is het helaas niet kunnen worden , want ruim een jaar later al zou Jacob wederom in het stadhuis van Sommelsdijk met een (jonge?) bruid aan zijn zijde staan , nu als 'weduwnaar van Sommelsdijk' ; Jacobs tweede bruid heette : JOSIJNTJE ARIENS VAN  's GRAVENDAM of HEERJANSDAM .

Uit deze laatste verbintenis is (minstens) n zoon geboren (G4) , zodat de Grovert-geslachtslijn , ook deze keer weer min of meer op de valreep en op het nippertje , nog gered kon worden , want de genen van die ndere Grovert , Jacobs broer Ariaen , hebben zich , voor zover te achterhalen viel , net weten te verspreiden ..... :

 

ARIAEN TEUNIS GROVERT (G3c) , de tweede zoon van Theunis en Centje , kwam ter wereld in Middelharnis en werd daar op de 28e april van het jaar 1658 ten doop gehouden .

Een nader levensteken van Ariaen hebben we nog wel verkregen als hij op 11 oktober 1684 in zijn doop- en vermoedelijk ook woonplaats Middelharnis als 26 - jarige man acte de prsence geeft als doopgetuige ; vermoedelijk was hij op dat moment (nog) niet getrouwd - maar dit is dan wel tevens het allerlaatste levensteken dat wij van deze Ariaen hebben weten op te pikken ....... zodat .....

..... hier dan onze gegevens eindigen van deze derde Grovert-generatie , althans als we een vierde vertegenwoordigster uitsluiten die tot deze zelfde generatie behoort en (heel) misschien toch ook nog wel aan hen allen verwant is geweest :

 

MARIJ GROBBERS treffen we in een begrafenisakte aan van Oude - Tonge : zij is hier 'op 't Kerkhof' begraven op 3 januari 1708 , en hoewel haar achternaam toch wel enigszins afwijkt van alle voorafgaande , hebben we haar hier toch maar voor alle zekerheid genoemd , aangezien de enige vertegenwoordiger van de nu volgende generatie op enig moment G r o b b e r t wordt genoemd , waardoor Marij Grobbers natuurlijk wel meteen 'met stip' gestegen was op de rij van serieuze 'kandidaat-familieleden .......'

 

 

D

ADRIANUS JACOBSZ GROFFERT (G4) , ook wel genoemd ADRIANUS JACOBSZ GROBBERT was het enig getraceerde kind van Jacob (G3b) en zijn tweede vrouw Josijntje .

Adrianus kwam ter wereld in de buurgemeente van Middelharnis , in de plaats Sommelsdijk , de plaats waar zijn vader Jacob op enig moment in zijn leven neersgestreken moet zijn .

Adrianus werd in Sommelsdijk gedoopt op 30 augustus 1682 , en zou ca. 24 jaar later hier ook in het huwelijk treden , met NEELTJE ARENS RUIJGHAVER , ongeveer even oud als Adrianus en eveneeens in Sommelsdijk geboren en getogen .

In de loop van enkele jaren werden binnen dit gezin t w e e of d r i e kinderen geboren (G5a , G5c , G5c) - korte tijd nadien is echtgenote/moeder Neeltje vermoedelijk al gestorven .

Op z'n oude dag - want hij is dan inmiddels al 52 jaar en dus voor iemand uit het begin van de 18e eeuw zeer zeker een man op leeftijd te noemen .... - zou Adrianus ten tweede male in het huwelijksbootje gaan plaatsnemen ; zijn tweede bruid heette MARIA ARENDS DE JONG , weduwe van Abraham Vander Daf .

Het bruidspaar gaf elkaar op 21 maart 1735 in het stadhuis van Sommelsdijk het finale jawoord - en om voor de hand liggende biologische redenen zullen er uit dit huwelijk gn kinderen meer geboren zijn ....

 

 

 

E

 

TRIJNTJE GROFFERT (G5a) kan de eerstgeborene geweest zijn van Adrianus en zijn eerste vrouw Neeltje Ruijghaver .

Trijntje werd op 1 oktober 1707 in Sommelsdijk gedoopt en trad op 26- jarige leeftijd , op 17 februari 1734 , in Sommelsdijk in het huwelijk met BOUWEN WILLEMSE KOM , van wie bekend is dat hij geboren en woonachtig was in de plaats Middelharnis .

 

Ook MARIA GROVERTS (G5b) was vermoedelijk een dochter van Adrianus en Neeltje , al hebben we hiervan geen bevestiging kunnen krijgen vanwege het ontbreken van haar doopakte .

Maria trouwde vrijwel gelijktijdig met Trijntje n met een man die , zo vermoeden wij althans , een broer was van haar echtgenoot .

Maria en haar aanstaande LOUWRENS WILLEMS COM gingen in Middelharnis in ondertrouw op 28 januari 1734 < en het is dus zelfs niet uitgesloten dat zij op precies dezelfde dag als Trijntje en Bouwen met elkaar in de echt verbonden zijn ! >

Een rijk en weelderig bestaan kunnen Maria en haar Louwrens overigens niet gekend hebben , want in de memorie bij de ondertrouwakte staat geschreven :

".... geven hier aan in onvermogen te trouwen ....."

 

 

JACOB ARIAANS GROFFERT (G5c) was de enige (getraceerde) zoon van Neeltje en Adrianus .

Jacob werd op 10 januari 1709 in de woonplaats van zijn ouders , Sommelsdijk , gedoopt .

Op 26- jarige leeftijd trouwde hij met PIETERNELLA CORNELISDR. SPOOR , op 6 augustus 1713 in Sommelsdijk gedoopt , dochter van Cornelis Spoor en Maria Both .

Op 28 maart 1735 werd dit huwelijk in Sommelsdijk afgesloten .

Dankzij dit huwelijk en dankzij het gegeven dat er binnen dit huwelijk minstens d r i e kinderen geboren zouden worden (G6a , G6b , G6c) , kon de Groffert-geslachtslijn gelukkig veilig en wel de 18e eeuw binnengeloodst worden .........

Pieternella Spoor is in 1756 in haar woonplaats Sommelsdijk al op 42- of 43- jarige leeftijd gestorven - haar echtgenoot Jacob Groffert was op dat moment nog in leven .

 

 

 

F

 

ADRIANUS GROFFERT of GROFVERT (G6a) < bij Adrianus zien we voor het eerst de wat bijzondere spelling van de familienaam met 'fv' verschijnen > :

Adrianus was het eerste kind van Jacob en Pieternella , en zal geboren moeten zijn in het jaar 1735 , want op nieuwjaarsdag 1736 vond Adrainus' doopplechtigheid plaats .

Adrianus trouwde wat laat in zijn leven , voor die tijd in ieder geval , namelijk op 35- jarige leeftijd met de elf jaar jongere - dat dan weer wel ....- CORNELIA LIETE of LUTEN , dochter van Daniel Jansz. Liete en Engeltje Ariens van Oort , gedoopt op zondag 22 januari 1747 in Oude - Tonge .

In Oude - Tonge vond ook het huwelijk plaats : op 14 februari 1771 gaven Adrianus en Cornelia elkaar daar het jawoord .

In de daarop volgende jaren vond de geboorte plaats van hun d r i e kinderen (G7a , G7b , G7c) ; maar dan slaat enkele jaren na de geboorte van het laatste kind het noodlot toe in dit gezin , als echtgenote en moeder Cornelia in de maand januari van het jaar 1780 op of rond haar 33e verjaardag plotseling komt te overlijden - op 26 januari 1780 is zij in de plaats Nieuwe - Tonge "op 't Kerkhof begraven ".

Kort na het huwelijk moet het echtpaar al naar de plaats Nieuwe - Tonge vertrokken geweest zijn , want hier kwamen al hun kinderen ter wereld , hier kwam dus ook Cornelia te overlijden en ook vele jaren later Adrianus , want hij een veel en veel hogere leeftijd mogen bereiken dan zijn vrouw Cornelia : op 26 oktober 1808 blies Adrianus in Nieuwe - Tonge op 72- jarige leeftijd zijn laatste adem pas uit - toen Adrianus stierf was nog maar n van zijn drie kinderen in leven .

Voor zover bekend was Adrianus na het overlijden van zijn vrouw nooit meer opnieuw in het huwelijk getreden .

 

 

CORNELIS GROFFERT (G6b) , tweede zoon van Jacob en Pieternella , kwam bijna drie jaar na Adrianus ter wereld : op zondag 12 oktober 1738 vond Cornelis' doopplechtigheid plaats in zijn geboorteplaats Sommelsdijk .

Twee maal in zijn leven zou Cornelis met een bruid aan zijn zijde voor het altaar staan .

Zijn eerste huwelijk werd voltrokken op 7 maart 1762 in Sommelsdijk - hij is dan 23 jaar oud - en de naam van zijn eerste bruid was : ANNA VAN DAM , nog maar nt 21 jaar oud , 21 jaren en twee dagen daarvoor op een zondag in Sommelsdijk ooit ten doop gehouden , als dochter van Hendrik Pieters van Dam en Teuntje Simons Kattestaart .

In een periode van tien jaar hebben Cornelis en Anna v i e r kinderen op deze wereld gezet , althans volledig geschied door Anna ....: (G7d - G7g) .

Anna is al in het jaar 1783 in haar woonplaats Sommelsdijk op ca. 42- jarige leeftijd gestorven .

Twee jaren later trad Cornelis in Sommelsdijk opnieuw in het huwelijk : op 19 augustus 1785 ging hij hier in ondertrouw met dorpsgenote  ARIAANTJE HERBERTS GROOTENBOER .

Cornelis Groffert moet (ruim) vr het jaar 1806 overleden zijn , want Ariaantje zou n haar huwelijk met Cornelis , dat waarschijnlijk kinderloos gebleven is , ng t w e e maal in de echt verbonden worden ; vermoedelijk al ruim vr het jaar 1806 is zij getrouwd met Jan Gerrits van Prooijen , en op 13 december 1806 trad zij voor de derde maal in de echt , met weduwnaar Maarten Corn. Born .

 

 

Van MARIA GROFFERT (G6c) , het derde en laatste kind van Jacob en Pieternella , is alleen maar bekend dat het ruim 2 1/2 eeuw geleden - en ook nu weer op een zondag - , op 25 maart 1742 in de gemeente Sommelsdijk ten doop gehouden moet zijn ...

 

 

G

 

DE DRIE KINDEREN VAN ADRIANUS GROFFERT (G6a) EN CORNELIA LIETE :

 

JACOB GROFFERT (G7a) zag het levenslicht in het Flakkeese Nieuwe - Tonge en werd hier gedoopt op zondag 22 november 1771 .

Op 30- jarige leeftijd werd Jacob in Nieuwe - Tonge in de echt verbonden met een vrouw met een wat bijzondere naam : MARIA VENUS (VENIS) , dochter van Wouter Venus en Pietertje de Groot , vermoedelijk in het jaar 1775 in Nieuwe - Tonge geboren .

De huwelijksplechtigheid vond plaats op 27 mei 1802 in Nieuwe - Tonge , en enige haast was hier ook wel mee geboden , want vier maanden later werd hun eerste kind al geboren , een zoon (G8a) , in de jaren erna gevolgd door nog een zoon (G8b) en twee dochters , een tweeling (G8c , G8d) .

Noch Maria , noch Jacob heeft een hoge leeftijd weten te bereiken : Maria stierf al begin 1810 op 34- jarige leeftijd < op 20 januari 1810 werd zij in haar woonplaats Nieuwe - Tonge ter aarde besteld > , en nog geen twee jaren later , op 29 november 1811 , kwam er ook al een definitief eind aan het bestaan van Jacob op aarde : hij werd op 3 december 1811 in Nieuwe - Tonge 'begraven op 't Kerkhof' , 40 jaar oud en nalatende v i e r kinderen van wie de oudste zoon op dat moment 9 jaar , de tweede zoon 7 jaar en de jongste twee , de meisjes-tweeling , nog maar 5 jaar jong waren .........

 

 

ENGELTJE ADRIANUSDR. GROFFERT (G7b) was het tweede kind en eerste dochter van vader Adrianus en moeder Cornelia , zij kwam bijna vier jaar na broer Jacob onder de mensen , en zij werd op 'de vaste doopdag' , op een zondag dus , te weten : zondag 18 juni 1775 in Nieuwe - Tonge in de gemeenschap der gelovigen opgenomen .

In haar helaas korte leven is Engeltje t w e e maal - en wel twee maal kortstondig - getrouwd geweest : haar eerste huwelijksplechtigheid vond plaats op 4 oktober 1796 in Nieuwe - Tonge ( ze is dan 21 jaar oud ) - volgens het Gaardersregister was het een huwelijk in de zogeheten 4e classis ( raison van f3,- ) .

Op die bewuste dag trad Engeltje in het huwelijk met de bijna 17 jaar oudere DINGEMAN DENISSE DE RUIJTER , geboren , getogen en wonende in Middelharnis ( laatstelijk aan de Koorndijk aldaar ) , en ooit op 7 oktober 1758 in deze plaats gedoopt .

Dingeman en Engeltje hebben minstens n dochter gekregen , Kaatje de Ruijter - Kaatje moet helaas al in het jaar 1827 gestorven zijn .

Het gezin is op enig moment van het eiland vandaan gegaan en vertrokken naar de hoofdstad van ons land , want we zijn Dingeman tegengekomen in de overlijdensaktes van Amsterdam : op 6 april 1801 moet zijn leven hier ten einde geraakt zijn op 42- jarige leeftijd .

In haar oorspronkelijke woonplaats Nieuwe - Tonge zou Engeltje twee jaar later nog hertrouwen : op 10 juni 1803 werd zij hier in de echt verbonden met BOUDEWIJN CLAASSE V.D. VELDE - zowel Boudewijn als Engeltje verkeerden toen in tamelijk kommervolle omstandigheden , want volgens de gegevens van het Gaardesregister was dit voor hen beiden een huwelijk 'in onvermogen .....'

Lang zou dit huwelijk onder armoedige omstandigheden ook al niet blijken te gaan duren ....

Vermoedelijk waren Engeltje en Boudewijn enkel en alleen ten behoeve van dit huwelijk helemaal afgereisd naar Goeree - Overflakkee , want al na ruim acht maanden stuitten we op het zeer trieste bericht dat er al op 28- jarige leeftijd in Amsterdam een einde gekomen is aan het jonge bestaan van Engeltje Adriaansdr. Groffert : Engeltje stierf in onze hoofdstad op 23 februari 1804 .

 

 

 

DANIEL GROFFERT (G7c) , het derde kind van Adrianus en Cornelia , kende slechts een zeer kort bestaan :

op 7 september 1777 werd hij in Nieuwe - Tonge gedoopt en enkele maanden later , op 13 januari 1778 , vond de teraardebestelling al plaats : Daniel is die dag in Nieuwe - Tonge 'begraven op 't Kerkhof'.

 

 

 

DE VIER KINDEREN VAN CORNELIS GROFFERT (G6b) EN ANNA VAN DAM :

 

PIETERNELLA (PETRONELLA) GROFFERT (G7b) werd gedoopt op zondag 24 juni 1764 in Sommelsdijk .

Op 21- jarige leeftijd , op 15 juli 1785 , trouwde Pieternella in haar geboorte- , doop- en woonplaats Sommelsdijk met de in het jaar 1758 geboren Flakkenaar THOMAS PAAS(SEN) , afkomstig van de meest oostelijke plaats van het eiland: Ooltgensplaat .

Tijdens hun huwelijksjaren kreeg het echtpaar Paassen-Groffert in totaal v ij f kinderen .

Het levenseinde van Pieternella voltrok zich echter net ergens op het eiland , maar in een piepklein gehucht in de buurt van de stad Den Haag , in het thans niet meer als zelfstandige gemeente bestaande plaatsje Veur (inmiddels al lang door de gemeente Leidschendam-Voorburg opgeslokt) .

In deze 'uithoek' van het land overleed Pieternella , enige jaren na de totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden , op 24 januari 1819 - Pieternella had de leeftijd van 54 jaar bereikt .

 

 

HENDRIK GROFFERT (G7e) , het volgende kind van Cornelis en Anna , werd ook op een zondag gedoopt : op zondag 27 augustus 1769 werd zijn doopakte opgesteld in Sommelsdijk , en dit was dan het eerste en meteen ook het laatste dat ons van Hendriks bestaan bekend geworden is - en dat zelfde geldt ook voor zijn zusje :

 

TEUNTJE GROFFERT (G7f) : ook van haar kennen we alleen maar de doopakte , opgemaakt in Sommelsdijk : op zondag 21 februari 1773 werd haar hier de doop toegediend ...... maar verdere gegevens over haar lange , dan wel , zoals te vrezen valt , (zeer) korte bestaan ontbreken vooralsnog.

 

JACOB GROFFERT (G7g) was het laatste kind van Cornelis en Anna , en ook een zr belangrijke representant van de 'Groffert-dynastie' , omdat we znder deze Jacob de familienaam Groffert/Grofvert al een eeuw geleden definitief vaarwel hadden kunnen zeggen .......

Jacob werd net als zijn broer en twee zusters op een zondag gedoopt : op 1 oktober 1775 werd hij dan plechtig en officieel opgenomen in de geloofsgemeenschap van Sommelsdijk .

Als Jacob 21 jaar oud is , treedt hij in het huwelijk met de enkele jaren oudere PIETERTJE SIMONSDR. VAN DE TULP , die we ook een enkele keer in aktes zijn tegengekomen onder de naam PIETERTJE VAN DER SLUIS ......, al hebben we eerlijk gezegd geen idee waar deze laatste naamsvariant nu precies vandaan komt .

Op 15 april 1797 zijn Jacob en Pietertje in Sommelsdijk in ondertrouw gegaan .

Het huwelijk zou gezegend worden met de komst van in totaal v ij f kinderen (G8e - G8i) .

De meeste kinderen zijn helaas uiteindelijk niet ouder geworden dan een jaar of dertig , zodat Jacob en Pietertje tijdens hun leven als getrouwd stel meerdere malen de droeve plicht hebben dienen te vervullen om een overleden kind naar zijn of haar laatste rustplaats te vergezellen ......

Pietertje Simonsdr. van de Tulp (of van der Sluis) moet overleden zijn n het jaar 1832 en vr het jaar 1859 , dus als bejaarde of als hoogbejaarde vrouw , en in ieder geval nog vr haar echtgenoot Jacob , want .....

Jacob Groffert bereikte , volledig in tegenspraak met de rele levensverwachting van toen .... , uiteindelijk de zeer hoge leeftijd van 83 jaar , en stierf op de 20e oktober van het jaar 1858 in de plaats die hij misschien wel nooit in zijn leven voor enige of langere tijd verlaten had .....: Sommelsdijk .

 

 

 

H

 

DE VIER KINDEREN VAN JACOB GROFFERT (G7a) EN MARIA VENUS :

 

Met CORNELIS GROFFERT (G8a) , geboren gedurende de Franse bezettingstijd , op 19 september 1802 in Nieuwe - Tonge , betreden we een geheel nieuw tijdsvak ...... nu ja , in ieder geval een periode waarin , dankzij de uiteindelijk toch wel weer verdreven Franse bezetters , de Burgerlijke Stand werd ingevoerd , en we mede hierdoor wat meer te weten konden komen over de Groffert's uit dit tijdvak , waardoor we dan bijv. over deze oudste zoon van Jacob en Maria nog het volgende vertellen kunnen : Cornelis was van beroep arbeider , hij kon lezen noch schrijven , hij was indertijd weliswaar uitgeloot voor militaire dienst (Nationale Militie) , maar aan de hand van zijn bewaard gebleven militair paspoort zijn we wel nu in staat ons een zeker beeld te vormen van zijn uiterlijk : Cornelis mat 1 el , 6 palm en 5 streep , hij had een ovaal gezicht , een plat voorhoofd , blauwe ogen , een lange neus , een gewone mond , een ronde kin , bruin haar en dito wenkbrauwen , en hij had gn merkbare tekenen ( zoals een opvallend litteken , een grote bult , een houten been of wat dan ook.......)

Het is maar zeer de vraag of Cornelis erg ingenomen zal zijn geweest met deze uitloting , want wat later in de tijd komen we Cornelis Groffert tegen in een officieel stuk als "schutter bij de eerste kompagnie , tweede bataillon der Zuid Hollandsche Schutterij in garnisoen te Breda ...."

 

Op 5 januari 1831 trad Cornelis , 28 jaar oud , in het Flakkeese Stellendam (gelegen precies op de grens van Goeree en Flakkee) in het huwelijk met KLAZINA DE VOGEL , op 27 februari 1799 geboren in Middelharnis , dochter van Jan de Vogel en Francijntje Kas - wederom zo'n huwelijk dat niet al te lang kon worden uitgesteld , omdat toen reeds de (zichtbare/onzichtbare) komst werd aangekondigd van hun eerstgeborene (G9a) .........maar deze aanstaande blijde gebeurtenis zou door echtgenoot en vader Cornelis Groffert niet meer bij leven en welzijn meebeleefd kunnen worden ....... : hij overleed al op 2 maart 1831 in de garnizoenstad Breda als schutter ......en dan dringt zich toch de gedachte op of Cornelis als jong volwassen man wellicht het te betreuren slachtoffer geworden is geweest van een 'volledig uit de hand gelopen schietoefening of iets dergelijks ..... ??!'

Cornelis Groffert is niet ouder geworden dan 28 jaar .

Ongeveer een week na de begrafenis beviel zijn vrouw Klazina van een gezonde dochter die Cornelia zou worden gedoopt en die dus nog postuum naar haar overleden vader vernoemd zal zijn .

 

 

Van WOUTER GROFFERT (G8b) , tweede zoon van Jacob en Maria , is bekend dat hij op 30 maart 1804 in Nieuwe - Tonge geboren was , dat hij arbeider ('pakkedrager') van beroep was en dat hij als Wouter Grovert , nog steeds ongehuwd zijnde , overleden moet zijn op een 'zeldzame dag' , nml. op 29 februari 1844 in het Zeeuwse Goes , 39 jaar oud .

 

> Ruim twee jaar na Wouter beviel Maria van een meisjes-tweeling :

CORNELIA GROFFERT (G8c) kwam ter wereld op 12 juni 1806 in Nieuwe - Tonge .

Cornelia was net getrouwd en was van beroep dienstbode - welke ndere beroepsmogelijkheden waren er eigenlijk voor vrouwen in die tijd ??

Cornelia had alsnog , op zeker moment in haar leven , met een Flakkeese of niet-Flakkeese man in het huwelijksbootje kunnen stappen , ls haar leven niet , veel te voortijdig , op 9 januari 1835 in Oude - Tonge ten einde gelopen was ....

Cornelia stief die dag op slechts 28- jarige leeftijd en had daarmee precies dezelfde , veel te jeugdige , leeftijd bereikt als haar vier jaar eerder overleden broer Cornelis .....

 

PIETERTJE GROFFERT (G8d) , tweelingzuster van Cornelia , kwam dus eveneens - niet verbazingwekkend .... - ter wereld op die 12e juni 1806 in de plaats Nieuwe - Tonge .

Ook voor Pietertje waren er geen mooie carrire-mogelijkheden weggelegd : want van haar is bekend dat zij arbeidster van beroep was .

In tegenstelling tot haar zuster trad Pietertje wl al op jonge leeftijd in het huwelijk : twee weken na haar 21e verjaardag trouwde zij in Oude - Tonge met de bijna acht jaar oudere JAN DE VOS .

Van Jan de Vos weten we dat hij de zoon was van Jacobus Vos en Bastiaantje Hokke , dat hij op 11 november 1798 in Oude - Tonge geboren was , dat hij arbeider van beroep was , en dat hij analfabeet was ; zijn lengte bedroeg : 1 el , 6 palm , 8 duim en 5 streep - dus reken zelf maar na hoe lang hij was ........

Jan de Vos was al eerder getrouwd geweest , met Catharina Fluit , en ook vele jaren later , na het overlijden van Pietertje , zou Jan nog een keer in het huwelijk treden , met Lena van den Bogerd .

Het huwelijk tussen Jan de Vos en Pietertje Groffert werd voltrokken op 29 juni 1827 in hun beider woonplaats Oude - Tonge (aktenr. 7) .

Wat wij reeds vermoedden , wordt nog eens extra bevestigd in hun huwelijksakte : Pietertje en Jan waren straat- en straatarm , z arm zelfs dat , om het huwelijk berhaupt doorgang te kunnen verlenen , voor beide echtelieden een zgn. Certificaat van onvermogen afgegeven moest worden ...

Pietertje en Jan hebben in de loop der jaren mnstens twee zonen gekregen , Cornelis en Jacob .

Na bijna twintig jaar huwelijk kwam als gevolg van het overlijden van Pietertje op 11 maart 1847 in Oude - Tonge op 40- jarige leeftijd , een definitief einde aan deze echtverbintenis .

> Van het uit zes personen bestaande gezin van Jacob en Maria heeft niemand , met Wouter mogelijkerwijs als enige uitzondering , een hogere leeftijd kunnen bereiken dan 40 jaar ....

 

 

DE VIJF KINDEREN VAN JACOB GROFFERT (G7g) EN PIETERTJE VAN DE TULP :

 

ANNA GROFFERT of GROFVERT (G8e) kwam ter wereld in de winter van 1798 en werd op de 18e maart van dat jaar in de plaats Sommelsdijk gedoopt .

Op 12 april 1824 (aktenr. 4) trad Anna in Middelharnis op 26- jarige leeftijd in het huwelijk met Menheersenaar GERRIT VAN ECK , zoon van Abraham Gerritse van Eck en Elisabeth Zuijdijk - Gerrit was vijf jaar jonger dan Anna ; op 14 maart 1803 was hij in Middelharnis geboren .

Anna en Gerrit hebben d r i e kinderen gekregen , van wie n kind al op jong leeftijd overleden is .

Maar ook voor Anna was er helaas geen lang en voorspoedig leven weggelegd : elf dagen na de bevalling van het derde kind kwam er reeds een eind aan Anna's bestaan op Flakkeese bodem : Anna stierf op 15 februari 1828 in de 'tweelinggemeente' van Sommelsdijk : Middelharnis .

Volgens Anna's overlijdensakte moet ze die winterdag overleden zijn "om half twaalf uren" , en had haar leven precies 29 jaar , elf maanden en drie weken mogen duren , slechts anderhalve week verwijderd dus van haar 30e verjaardag .....

Gerrit zou later nog hertrouwen , met Leena van Prooijen , en dit echtpaar zou nog vle kinderen krijgen .......

 

 

SIMON GROFFERT (G8f) was de naam van het tweede kind van Jacob en Pietertje - Simon werd op 7 februari 1802 in Sommelsdijk gedoopt .

Het wordt welhaast eentonig , maar blijft in elk individueel geval toch immer even tragisch : ook voor deze Simon , ook voor deze telg van het Grovert/Groffert/Grofvert - geslacht , bleek er gn lang leven in het vooruitzicht te liggen ......

Simon ging , vermoedelijk al zeer vroeg in zijn leven , aan de slag als bouwknecht / boerenknecht , en had dus , want daarover maken we ons geen enkele illusie , een zeer arm en zwaar bestaan , met als belangrijkste levensvraag : 'hoe houd ik het hoofd boven water ?' , oftewel : 'zal ik ook morgen nog voldoende geld verdienen waarmee ik in mijn onderhoud zal kunnen voorzien ....??'

Voor het altaar heeft Simon als toekomstig bruidegom nooit gestaan , want in zijn overlijdensakte lezen we dat hij op 30- jarige leeftijd en als ngehuwde man op 5 december 1832 in de gemeente Middelharnis al gestorven is .....

 

 

ANNETJE GROFFERT (G8g) , het derde kind , verscheen op 13 oktober 1805 in de plaats Sommelsdijk op aarde .

Op 23- jarige leeftijd werd zij op 24 april 1829 in het naburige Middelharnis in de echt verbonden met de elf jaar oudere ARIS GROENENDIJK , zoon van Johannes Groenendijk en van Pieternella Koomans .

Aris was Dirkslander van geboorte ; hij was hier op 18 april 1794 ooit ter wereld gekomen dan wel ten doop gehouden .

Toen Annetje en Aris elkaar eeuwige trouw beloofden , had Aris al een huwelijk achter de rug , met Maayke Derken , geboren in 1804 , en uit dit huwelijk waren minstens twee kinderen geboren , dochter Johanna en zoon Pieter .

Of er uit de echtverbintenis tussen Aris en Annetje ook nog kinderen geboren zijn , is ons niet bekend .

Het is ook onbekend waar en wanneer Aris en Annetje gestorven zijn - we zullen dan maar hopen dat zij beiden in goede gezondheid en in groot geluk een heel hoge leeftijd hebben mogen bereiken , als het ware tegen de toenmalige levensstroom in ....... want ook het nu volgende kind van Jacob en Pietertje zou al vrij spoedig in zijn volwassen leven te betreuren zijn .....:

 

CORNELIS GROFFERT of GROFVERT (G8h) werd op 22 april 1808 in Sommelsdijk geboren en is hier exact vijf maanden later pas gedoopt .

Ofschoon het leven van Cornelis niet lang geduurd heeft , is hij voor de Groffert/Grofvert - genealogie van grote importantie geweest , aangezien hij als enige binnen de familie de familienaam voor geruime tijd heeft weten veilig te stellen ....... ondanks het feit dat er in de huidige tijd al lang geen Groffert's of Grofvert's op Nederlandse bodem meer rondlopen ..........?!?!?!?!?!?

Omdat Cornelis indertijd in militaire dienst gezeten had , zijn ons over deze zeer belangrijke Groffert-telg van de familie wat nadere gegevens bekend geworden die vooral betrekking hebben op zijn uiterlijke verschijning ; zo weten we dan dat Cornelis op 19- jarige leeftijd precies 1 el , 7 palm , 1 duim en 0 streep lang was en verder dat hij een ovaal gezicht , plat voorhoofd , blauwe ogen , spitse neus , een zgn. ordinaire mond , ronde kin en blond haar gehad moet hebben ; en tenslotte staat er nog vermeld dat Cornelis gn merbare tekenen vertoonde .

Het militair paspoort was door Cornelis indertijd met een helder geschreven handtekening ondertekend .

Cornelis behoorde tot de lichting van het jaar 1827 en was toen op 18- of 19- jarige leeftijd ingedeeld bij het dienstvak der infanterie .

Middels het indertijd gebruikelijke systeem van loting was hij ook tot deelname verplicht , maar we lezen tevens over Cornelis dat hij "zelve in dienst getreden was .....".

De diensttijd van Cornelis moet alles bij elkaar zo'n zes jaar (!) geduurd hebben (van 1827 tot 1833) .

Misschien had Cornelis wel gedacht dat hij , als hij dan toch al gedurende vijf lange jaren het vaderland een militaire dienst bewijzen moest , hij er net zo goed nog een jaartje aan kon vastplakken , om zodoende nog even verlost te kunnen blijven van de armoede en misre in het vroeg-19e eeuwse Sommelsdijk ....?!?

Hoe dan ook : aan alles komt een eind , en dus ook aan Cornelis' lange diensttijd , zodat er nog in hetzelfde jaar waarin hij , noodgedwongen (?) , weer terugkeerde op Flakkeese bodem , de inwoners aldaar zich zelfs al spoedig konden gaan verheugen op een aankomend huwelijksfeestje .....

Cornelis , 25 jaar oud inmiddels en van beroep arbeider - en dus , zo voegen we er zelf dan nog maar aan toe , zo arm als een kerkrat ..... - trad op 18 augustus van het jaar 1833 in het stadhuis van Sommelsdijk in het huwelijk met GRIETJE (GRIETA) KASTEL(E)IJN , op 26 april 1811 in Nieuwe - Tonge (en Klinkerland) geboren als dochter van Willem Kastel(e)ijn en Tannetje van Biert .

In n van de officiele toegevoegde stukken lezen we dat bij deze gelegenheid door Cornelis een kind gewettigd werd , genaamd Cornelis Kasteleijn < Grietje was dus klaarblijkelijk gedurende enige tijd ongehuwd moeder van deze zoon geweest en vermoedelijk zeer opgelucht dat ze hem nu vanaf dat moment 'een vader geven kon ....'. >.

Grietje en Cornelis Groffert hebben samen ook kinderen gekregen : v i e r kinderen zagen er in de loop van hun huwelijk het levenslicht (G9b - G9e) .

Wellicht had aan deze vier kinderen nog wel een hele kinderschare gekoppeld kunnen worden , indien vader en echtgenoot Cornelis niet op 21 maart 1841 in zijn woonplaats Sommelsdijk reeds zijn laatste adem had uitgeblazen .....

Cornelis Groffert , ook wel genaamd Cornelis Grofvert , overleed nog in de kracht van zijn leven , enkele weken voor zijn 33e verjaardag .

Cornelis' echtgenote Grietje Kasteleijn bereikte een veel hogere leeftijd dan haar man : zij is overleden n het jaar 1863 , zodat zij dus in ieder geval ouder geworden moet zijn dan 52 jaar .

 

 

 

HENDRIK GROFFERT (G8i) , z heette het laatste kind van Jacob Groffert en Pietertje van de Tulp .

Hendrik werd als enige van de kinderen in Middelharnis gedoopt - vermoedelijk waren zijn ouders dus na de geboorte van hun zoon Cornelis , in 1813 , van Sommelsdijk naar Middelharnis vertrokken - en dat zal beslist geen al te lange reis geweest zijn .....

Hendrik kwam in een tamelijk glorieus jaar op deze aarde : 1813 , het lang verbeide bevrijdingsjaar ! - maar voor Hendriks verdere leven mag dit gegeven achteraf toch zeker niet als een bijzonder goed voorteken worden beschouwd ......

Hendriks doop vond plaats op 20 juli 1813 in Middelharnis .

Nog geen negen jaren later , op 11 februari 1822 , kwam er in deze geboorteplaats al een definitief eind aan Hendriks jonge bestaan .....

> Hendrik was het laatst geboren kind binnen deze achtste generatie Groffert's .

 

 

 

I

 

DOCHTER VAN CORNELIS GROFFERT (G8a) EN KLAZINA DE VOGEL :

 

CORNELIA GROFFERT (G9a) , enig kind van Cornelis en Klazina , zou een zeer gedenkwaardige Groffert blijken te gaan worden ........ maar of zij zich dit zelf ooit bewust zal zijn geweest , is nog maar zeer de vraag ........

Cornelia Groffert kwam ter wereld kort na het overlijden van haar vader , op 14 maart 1831 , in het Flakkeese Stellendam , en zal dus wel , postuum , naar haar overleden vader Cornelis vernoemd zijn geweest .

Cornelia trouwde in haar geboorteplaats op 25 juni 1852 (huwelijksakte nr. 5) op 21- jarige leeftijd met haar dorpsgenoot ABRAHAM VAN LENTEN , zoon van Hendrik van Lenten en van Cornelia de Bruin , arbeider van beroep , geboren op 6 februari 1830 in Stellendam , en net als zijn bruid , behorend tot de gereformeerde geloofsgemeenschap .

Uit Abrahams militaire paspoort blijkt dat hij exact 1 el en 650 streep lang geweest moet zijn , en tenslotte kunnen we nog vermelden dat hij dit document eertijds gesigneerd had - en dit zou dus betekenen kunnen < maar zekerheid hieromtrent hebben we natuurlijk niet > dat Abraham gn analfabeet was .

Het huwelijk van Abraham en Cornelia zou lang , hl lang gaan duren , meer dan 50 jaar maar liefst , en in de beginjaren werden er binnen dit huwelijk a c h t kinderen geboren (o.a. Hendrik , Cornelis , Frans , Krijna en Klazina en ook nog een tweeling (op 27 februari 1858) , maar helaas zouden deze twee pasgeborenen al twee dagen later komen te overlijden .

Abraham van Lenten overleed uiteindelijk op 11 januari 1904 in zijn woonplaats Stellendam , en vijf jaar en vier dagen nadien , dus op 15 januari 1909 eindigde ook het leven van zijn echtgenote Cornelia Groffert in Stellendam - Abraham was 73 , en Cornelia was 78 jaar oud geworden .

 

>>> Volgens onze gegevens was Cornelia Groffert de laatste der 'Groffert/Grofvert - Mohikanen '. de llerlaatste Groffert/Grofvert behorend tot het eeuwenoude Groffert/Grofvert - geslacht ..... en ds kunnen we haar overlijdensdatum , 15 januari 1909 , als een historisch moment in de tijd markeren : op deze dag kwam er op Nederlandse bodem , in het kleine Flakkeese plaatsje Stellendam na ruim twee eeuwen , een definitief en onherroeppelijk einde aan deze genealogische afstammingslijn ...... in Nderland wel te verstaan .....en zeker net daarbuiten , want Cornelia had nog een achter- achter- achter-neef , Cornelis die getrouwd was n ook nog enkele kinderen had .............

 

 

DE VIER KINDEREN VAN CORNELIS GROFFERT (G8h) EN GRIETJE KASTEL(E)IJN :

 

>>> Binnen deze generatie zien we twee veranderingen optreden : allereerst de schrijfwijze van de familienaam ; deze blijkt nu toch wel definitief veranderd te zijn van Groffert in het wellicht een tikkeltje chiquere GROFVERT .

De tweede verandering die binnen deze tak en binnen deze generatie van de familie optreedt , is van een geheel andere orde en zou naadloos aansluiten bij de ingrijpende veranderingen in het leven van ontelbaar vele streek- , tijd- en lotgenoten ...........

 

 

PIETERTJE GROFVERT (G9b) was het eerste kind van Cornelis en Grietje en zag het levenslicht op 2 juni 1834 op Flakkeese bodem , in de plaats Sommelsdijk .

Alhoewel we van het verloop van Pietertje's leven als volwassen vrouw vrijwel niets afweten , zijn we toch in staat om over haar bestaan en vooral over de opmerkelijke wending in haar leven de nodige mededelingen te doen .......

Het toen heersende 'emigratie-virus' had ook Pietertje en haar beide broers in haar greep gekregen ......en dus verruilden zij op zekere dag alle drie het straatarme Flakkee voor het welvarende of in ieder geval een stuk minder arme Amerika , om daarna nooit meer naar Nederland terug te keren ......

Dankzij de gegevens uit verschillende , zeer lijvige emigratie-boeken , zijn we nu in staat om over Pietertje's leven nog de volgende mededelingen te kunnen doen : in het jaar 1865 reisde Pietertje af naar de Verenigde Staten , met als eindbestemming de staat Michigan ; Pietertje was toen een vrouw van 31 jaar en nog ongehuwd ; zij behoorde tot de Nederlandse Hervormde Kerk < waartoe overigens negen van de tien inwoners van Flakkee behoorde .... > ; verder zijn we in deze boeken nog genformeerd over Pietertje's sociale status en financiele omstandigheden , en die waren - weinig verrassend uiteraard - ronduit slecht te noemen ; Pietertje behoorde tot de 'indigents' , oftewel tot de behoeftigen (zgn. classe 3-emigranten) ; Pietertje werd in 1865 - ook niet echt verbazingwekkend - net aangeslagen voor extra belastingbetaling , n , zo staat er ook een tikkeltje overbodig bij , ze reisde anno 1865 znder bedienden ; de gegevens eindigen met haar 'reason(s) stated for emigrating' , en die lagen natuurlijk volledig in de lijn der verwachting : 'economic improvement .....'

In een ander omvangrijk boek , 'U.S. Passenger Manifest' , staat over Pietertje als nige van de drie gemigreerde Grofvert's vermeld op welke wijze de Atlantische reis indertijd precies plaatsvond : het schip heette de 'Elena of Bremen' ; Pietertje (en mogelijkerwijs gelijktijdig met haar haar broer Willem) was in 1865 vertrokken vanuit de haven van Rotterdam , en zij was op de 23e december van dat jaar aan boord van het schip de haven van New York binnengevaren ; tot slot lezen we over haar dat zij , als vanzelfsprekend , gn speciale status innam , en ook over de accomodatie aan boord van het schip mogen we nog iets naders vernemen : Pietertje viel onder de , vermoedelijk lage , categorie 3 , en dat hield in dat haar hut zich op het tussendek van het schip bevond ( 'steerage , between decks') .

Maar welke plaats in de grote staat Michigan nu precies haar finale eindbestemming is geweest , staat nergens in de boeken vermeld , maar ook daar zijn we , 'met een omweg van een kleine anderhalve eeuw .....', tch nog wel achtergekomen .........

 

 

 

WILLEM GROFVERT (G9c) < N.H. > was het tweede kind en tevens eerste zoon van vader Cornelis en moeder Grietje .

Op 13 oktober 1835 was Willem in Sommelsdijk geboren .

Was zijn vader maar liefst zes jaren onder de wapenen geweest , zoon Willem hoefde nog geen dag te dienen , aangezien hij volledig 'buiten oproeping voor militaire dienst ' gebleven was .

Dus diende Willem dan wel al die tijd in zijn eigen onderhoud te voorzien - en een gemakkelijk en weelderig bestaan kan het voor hem niet geweest zijn .... ; hij was namelijk arbeider van beroep , en als hij jaren later , op 28-jarige leeftijd in het huwelijksbootje stappen zou , diende er zowel voor hem als voor zijn aanstaande bruid door de burgemeester een , inmiddels al wel vertrouwd voorkomend , 'bewijs van onvermogen' afgegeven te worden .

Dus ook binnen het gezin van Willem was het armoe troef en zal het veelal ook wel kommer en kwel geweest zijn ......

En dus is het niet zo verwonderlijk dat Willem en zijn vrouw al een jaar na hun trouwen het besluit gaan nemen om Nederland voorgoed te gaan verlaten ....

Het zou ons overigens ook niet verbazen als Willem daartoe het initiatief genomen had en dat als het ware in zijn kielzog Willems zuster Pietertje en zijn broer Jacob met hem toen zijn meegegaan .

 

Op 6 mei 1864 (akte 5) was Willem Grofvert in Sommelsdijk getrouwd met dienstbode JOHANNA NIPIUS , dochter van Pieter Nipius en Lijntje Jongejan , geboren op 13 augustus 1837 .

Wat voor Pietertje gold , geldt nu ook voor emigrant Willem : hij was protestant , behoorde tot de classe der 'behoeftigen' , hoefde (dus) gn belasting te betalen , reisde znder bediende , had als reden voor zijn emigratie opgegeven : 'economic improvement' en had als eindbestemming voor hem en zijn vrouw (want Willem vertrok uiteraard niet alleen , maar in het gezelschap van zijn jonge bruid) : Michigan .

En waar Willem en Johanna dan precies in de grote Amerikaanse staat Michigan terechtgekomen zijn , hebben we middels een moderne hedendaagse omweg ook weten te achterhalen : Willem moet uiteindelijk op 21 juni 1911 , op 75-jarige leeftijd , overleden zijn in de plaats Kalamazoo , in de staat Michigan , en hij moet ook daar op het kerkhof van Kalamazoo County begraven liggen .

Zijn er uit het huwelijk van Willem Grofvert en Johanna Nipius nog kinderen geboren ??

Hoogstwaarschijnlijk wel .

In de V.S. , in de staat Michigan , in de plaats Kalamazoo , komen we tegen het eind van de 19e eeuw meerdere Grofvert's tegen , van wie er een aantal de kinderen zijn van Willems broer Jacob , maar van wie er vermoedelijk ook een aantal de kinderen zullen zijn van Willem en Johanna - misschien zijn er zelfs in de huidige tijd nog Amerikaanse Grofvert's die de nazaten zijn van Willem en zijn vrouw , zoals er heden ten dage zeer zeker vele Amerikaanse Grofvert's zijn die de verre nazaten moeten zijn van Willems jongere broer Jacob !!

 

 

 

JANNETJE GROFVERT (G9d) werd op 13 november 1836 in Sommelsdijk geboren .

Jannetje zou het enige kind blijken te zijn van het echtpaar Grofvert/Kasteleijn dat reeds in de zeer jonge kinderjaren zou overlijden .

Jannetje heeft zelfs haar allereerste verjardag niet kunnen meemaken : op 12 november 1837 , dus precies n dag voordat zij haar eerste verjaardag had kunnen vieren , eindigde Jannetje's leven al in het Flakkeese Sommelsdijk ....

 

 

JACOB GROFVERT (G9e) < N.H. > , de laatst geborene binnen het gezin , kwam op 25 februari 1839 ter wereld .

Ook van Jacob is bekend dat hij als arbeider de kost verdiende , dat hij , net als zijn oudere broer Willem , het geluk had gehad - want zo zullen we het maar formuleren ... - dat hij biten oproeping voor militaire dienst was gebleven ;  en een derde voorspelbare en tegelijkertijd nogal navrante overeenkomst tussen de twee broers was de grote armoede waarin zij beiden leefden : als Jacob op 26 oktober 1866 in zijn woonplaats Sommelsdijk in het huwelijk treedt (aktenr. 23) , met zijn dorpsgenote ENGELTJE APPEL , dienstbode van broep , op 10 januari 1845 in Sommelsdijk geboren , dochter van Abraham Appel en van Sara van der Meide , dan wordt er om het huwelijk tussen Jacob en Engeltje te kunnen laten doorgaan voor beide echtelieden een zgn. bewijs van onvermogen afgegeven .... mr wt zien we zeer korte tijd later , en dat bevreemdde ons toch zeer ...... >> Als Jacob en Engeltje nog in dat zelfde jaar 1866 , luttele weken of misschien wel luttele dagen na de huwelijksvoltrekking , in navolging van Pietertje en Willem , ook op de boot stappen om voorgoed af te reizen naar de Verenigde Staten van Amerika , dn blijkt hun economische situatie ineens met sprongen vooruit te zijn gegaan !?

Lees de passagiersgegevens over hun emigratie er maar op na : Jacob en zijn vrouw Engeltje behoorden tot de zgn. classe 1- emigranten , oftewel tot de 'well-to-do'/ welgestelden , n ze reisden ook nog met een bediende !!

Wetende dat zij beiden kort daarvoor nog in diepe armoede verkeerden , zorgt een dergelijke mededeling uiteraard voor de nodige bevreemding . zozeer zelfs dat we er maar vanuit zullen gaan dat hier sprake is geweest van een behoorlijk grote registratie-fout , en we zullen er voor het gemak maar vanuit gaan dat de overige mededelingen dan wel zullen kloppen , waarin staat dat Jacob Grofvert tezamen met zijn jonge bruid Engeltje Appel tegen het eind van het jaar 1866 voorgoed Sommelsdijk achter zich lieten liggen om , omwille van 'economic improvement' en znder belastingaanslag op zak , het grote emigratie-avontuur aan te gaan , in een land , in een staat en in een plaats waar het leven zoveel beter diende te zijn : USA , Michigan , Kalamazoo .....

 

Wat kunnen we nu nog vertellen over het vervolg dat het leven van Jacob en Engeltje (our 'little angel') in Amerika hebben zou ??

In de USA moeten Jacob en Engeltje in de jaren sinds 1866 minstens VIER kinderen gekregen hebben (G10a - G10d) , Pietertje daarentegen ljkt daar van de aardbodem verdwenen te zijn ...

Uit de gegevens van de Amerikaanse volkstelling van 1880 blijkt dat Jacob en zijn vrouw toen vier kinderen hadden , maar dat Jacobs echtgenote Lena (?) heette en dat zij geboren was in 1846 (?) , en verder nog dat Jacob toen een stuk ouder was , 54 jaar , en dat hij in het jaar 1826 ooit ter wereld gekomen moest zijn .......??

Jacob zou arbeider zijn , Lena (dus 20 jaar jonger volgens deze gegevens) zou zijn vrouw zijn , en beiden zouden zij toen , tezamen met hun deels al schoolgaande kinderen in Kalamazoo , Michigan gewoond hebben n Nederlandse ouders hebben ....

De laatste gegevens zijn zeer zeker correct , maar de eerste .....??

Als we nu weten dat er zelfs heden ten dage nog fouten gemaakt kunnen worden in het bevolkingsregister , dan zullen we toch maar concluderen dat we hier daadwerkelijk van doen hebben met het bewuste echtpaar n met hun vier kinderen ....

 

 

DE VIER KINDEREN VAN JACOB GROFVERT (G9e) EN ENGELTJE APPEL :

 

CORNELIS GROFVERT (G10a) moet geboren zijn in het jaar 1871 in Kalamazoo en was anno 1880 , uiteraard , nog steeds "at school" , zoals het in de volkstellingsgegevens van 1880 vermeld staat , maar 14 jaren later zeker net meer , want op de 21e mei 1894 - hij is dan ca. 23 jaar jong - stond Corneli(u)s in zijn woonplaats Kalamazoo in het plaatselijke stadhuis naast EMMA VANECK , een vrouw met ontegenzeggelijk ook Nederlandse wortels , dochter van Martin van Eck en van Lijntje Kostere - Emma en Cornelius beloofden elkaar daar en toen eeuwige trouw en zouden in de jaren die volgden de gelukkige ouders gaan worden van ten minste DRIE DOCHTERS (G11a , G11b , G11c) .

 

Het tweede kind van Jacob en Engeltje , wederom een zoon , werd nu - zoals dat overigens indertijd in negen van de tien gevallen geschiedde - vernoemd naar zijn ndere opa , opa Abram Appel , en heette dus :

ABRAM GROFVERT (G10b) , in het jaar 1873 in Michigan , Kalamazoo ter wereld gekomen en anno 1880 zeven jaren jong en dus ook "at school".

 

SARAH GROFVERT (G10c) verscheen weer twee jaar later op deze aarde , en was dus vernoemd naar haar oma Sara van der Meide - en ook Sara , anno 1880 nog maar vijf jaren jong , vertoefde toen reeds "at school".

 

JACOB GROFVERT (G10d) is het laatste kind dat met zekerheid kan worden toegeschreven aan het echtpaar Grofvert/Appel : Jacob was nog zo jong (n jaar nog maar) - Jacob moet namelijk in 1879 in Kalamazoo , Michigan geboren zijn - dat hij anno 1880 nog steeds de permanente bescherming van zijn moeder genoot en ook kon rekenen op haar constante liefdevolle aandacht .......

 

 

DE DRIE DOCHTERS VAN CORNELIUS GROFVERT (G10a) EN EMMA VANECK :

 

ANGIE GROFVERT (G11a) , vanzelfsprekend vernoemd naar haar oma Engeltje ('Angie') Appel , werd op 24 januari 1895 in Kalamazoo , Michigan geboren , en trouwde in de loop van de 20e eeyw met MARINUS LEMMER ......en het zou ons absoluut niet verbazen als ook zjn genetische wortels in ons land zouden liggen .....

Angie en Marinus hebben minstens TWEE ZONEN en EEN DOCHTER gekregen .

Marinus is in de maand juli van 1972 overleden .

Zijn vrouw Angie overleed drie jaar later , op 14 december 1975 in Kalamazoo , 80 jaar oud .

 

LINA GROFVERT (G11b) , vernoemd naar haar oma Lyntje Kostere , is ook in de loop van haar bestaan in het huwelijk getreden , en heette sindsdien Mrs. TOPP .

Reeds vr het jaar 1976 moet er een definitief einde gekomen zijn aan Lina's leven .

 

MABEL GROFVERT (G11c) , de derde en , voor ons , laatste dochter van het echtpaar , is eveneeens getrouwd geweest , met een zekere CARSTENSON .

Ook Mabel Grofvert moet al gestorven zijn vr het voor de Amerikanen zo gedenkwaardige en historische jaar 1976 .

 

 

>>>> Naast bovenstaande naamgenoten zijn we nog veel meer Amerikaanse Grofvert's op het spoor gekomen in Kalamazoo in de staat Michigan , met zeer grote waarschijnlijkheid allemaal (verre) nazaten van in ieder geval Jacob en wellicht ook van Willem Grofvert .

In volstrekt willekeurige volgorde zijn dat :

>> HATTIE GROFVERT

>> JOHN GROFVERT

>> JOZIENA GROFVERT

>> JACOB GROFVERT

>> JENNIE GROFVERT

>> PETER GROFVERT

>> PAUL A. GROFVERT en zijn kinderen :

>>> ALLEN GROFVERT

>>> ANNE GROFVERT

>>> DAVID GROFVERT

........ maar aangezien wij op dit moment niet precies kunnen vertellen van wie (Jacob of Willem) deze naamdragers afstammen , zullen wij hier maar volstaan met het vermelden van deze namen en met de constatering dat er nog meer jeugdige Grofvert's in de Verenigde Staten , in Kalamazoo, Michigan en daarbuiten moeten rondlopen , zodat we tot besluit de gelukkige conclusie kunnen trekken dat weliswaar de Groffert/Grofvert-stamboom in het oude moederland geen eeuwigdurend bestaan beschoren was , mr dat de Grofvert-stamboom in 'the brave new world' zich op natuurlijke wijze heeft voortgezet , vruchtbaar en levensvatbaar gebleken is , en wellicht zelfs tot in lengte van dagen in de States zijn energieke bestaan zal weten te handhaven !!!

 

------- that's all folks !! --------