JODEN IN DORDRECHTLet op!
Deze stamboom is overgezet naar de nieuwe omgeving(Mijn Stamboom Online), waarschijnlijk kan je deze vinden op www.andredenhaan.mijnstamboomonline.nl.
Alle wijzigingen welke op deze (oude) omgeving worden gedaan zullen niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.

Inhoud.

A. Joodse huwelijken in het trouwboek van het Gerecht te Dordrecht/onderscheiden gezindten (1735-1794) en het trouwboek van het Gerecht te Dordrecht (1795-1811), aangevuld met gegevens uit andere bronnen, o.a. akten van naamsaanneming (1811).

B.  Overige akten van naamsaanneming 1811.

C. Besnijdenisregister 1804-1811.

D. Burgerboek Dordrecht.

E. Gaarder Dordrecht (pro deo)

F. Stamreeks Cohen.

G. ONA Dordrecht

H. Diverse bronnen.

 

Het reinigingshuisje van de Joodse begraafplaats aan de Achterweg te Dordrecht (april 2008)

 

Het monument voor de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog aan het Stadhuis van Dordrecht.

A. Huwelijken.

Na de ondertrouwdatum volgt (indien in het trouwboek vermeld) de trouwdatum.

Jm = jongman

Jd = jonge dochter

Wed = weduwnaar, weduwe

31 dec. 1723/23 jan. 1724: Jacques Salomons jm geboren te Dordrecht en Belia Sluys jd geboren te Hussen in het Land van Kleef dochter van Levinus Jacobs Sluijs

Stadstrouwboek Rotterdam 23 april/25 mei 1725 (naar Dordrecht, is attestatie van Dordrecht teruggekomen) Marcus Sluijs jm won te Dordrecht en Aeltje Abrahams Cohen wed van Levij Elias won te Rotterdam

Kinderen:

a. Sara Marcus Sluijs, geboren ca. 1727 (84 jaar in 1811), trouwde Dordrecht 1752 (zie hieronder) Andries Abrahams

14 okt. 1735/24 jan. 1736: Arent Isaks van Kleeff jm geboren te Amsterdam en Kendel Levy jd geboren te Rotterdam geassisteerd met haar behuwd vader Marcus Sluijs

30 nov. 1736 (attestatie van 's-Gravenhage dd 3 nov. 1736, getrouwd op 7 mei 1737) Zacharias van der Sluys jm van Rotterdam wonende te Dordrecht en Sara Salomons jd van 's-Gravenhage

2 juli/12 aug. 1739: Salomon Alexander jm geboren te Amsterdam wonende aldaar geassisteerd met zijn broer David Alexander en Soetje Eliazar Jacob Sluys jd van Dordrecht wonende in de Kolfstraat geassisteerd met Zacharias Eliazar Jacob Sluys

[ONA Dordrecht inv. 735, akte 67 dd 28 okt. 1706: comp. voor notaris J. van den Branden Eleasar Jacobs, Joods koopman wonende te Dordrecht en verleent procuratie aan zijn vrouw Engeld Zacharias, om tijdens zijn afwezigheid zijn zaken waar te nemen.

ONA Dordrecht inv. 862, akte 20 dd 20 april 1738: huwelijkse voorwaarden tussen Salomon Alexander Swaap, meerderjarig jongman geboren te Amsterdam en wonende aldaar, enerzijds en Soetje Eleasar Jacob Sluijs, over de 24 jaar oud, geassisteerd met haar moeder Engeltje Sacharias, weduwe van Eleasar Jacob Sluijs, wonende te Dordrecht, anderzijds. Comparanten verklaren dat Salomon en Soetje nu ruim vijf maanden "te saemen als minnaar en minnaresse hadde geconverseert, door welke aangenaeme conversatie en veelvuldige amourettes aan den anderen gemaakt, de inclinatie soo verre tusschen haar beijde was aangekomen en aangewassen dat sij comparanten tot versekering vande liefde en trouw recht verscheijde maelen mondeling aan elkanderen belooft, na rijpe deliberatie en met voorbedachten raede uijt sonderlinge affectie, liefde en opregte genegentheijd den anderen ten wedersijden belooven ... een vaste en onverbreekelijke trouw". Zij zijn overeengekomen over tien maanden, in de Joodse maand Ader, dit voorgenomen huwelijk aan te gaan. De comparante krijgt van de comparant als teken van trouw een diamanten ring en hij van haar een zilveren tabakdoos. De aanstaande bruid en bruidegom beloven elkaar tot de dood toe trouw te blijven. De moeder van de comparante zal haar dochter een bedrag van 425 gl. geven, een "uijtsetting van linnen en wolle" en een bed met toebehoren. De comparant tekent met zijn naam, de comparante en haar moeder zetten een merkje.]

ONA Dordrecht inv. 862, akte 53 dd 29 juni 1739: Sacharias Eliasar Sluijs en Jacob Eliasar Sluijs, kooplieden en Soetje Eliasar Sluijs, allen wonende te Dordrecht, kinderen en erfgenamen van wijlen Engeltje Sachariasse, weduwe van Jacob Eliasar Sluijs [sic], overleden te Dordrecht, verklaren van hun zusters Belia Eliasar Sluijs en Marijken Eliasar Sluijs hun portie in de nalatenschap van hun moeder ontvangen te hebben.]

27 april 1741 (otr.): David Joseph Peeres jm geboren te Rotterdam wonende in de Kolfstraat te Dordrecht zoon van Merrian Cohen en Joseph Peeres en Belia Eliazar Sluys jd geboren te Dordrecht wonende in de Kolfstraat geassisteerd met haar zuster Soetje Eliazar Sluys vrouw van Salomon Alexander

[ONA Dordrecht inv. 862, akte 86 dd 29 dec. 1739: huwelijkse voorwaarden tussen David Joseph Peres, meerderjarig jongman wonende te 's-Gravenhage, geassisteerd met zijn vader Joseph Peres, joods koopman te Amsterdam, enerzijds en Belia Eleasar Sluijs, meerderjarige jonge dochter, geassisteerd met haar broers Sacharias Eleasar Sluijs en Jacob Eleasar Sluijs, Joodse kooplieden te Dordrecht, anderzijds. David en Belia verklaren, dat zij besloten hebben op 29 sept. 1740 in het huwelijk te treden. Sacharias en Jacob Eleasar Sluijs, de broers van de bruid, zullen vier weken vůůr de huwelijksvoltrekking aan een door beide partijen aan te wijzen persoon een bedrag van 1000 gl. overhandigen. De bruid en haar broers zullen bovendien alle gouden, zilveren en andere lijfsieraden van de bruid in het huwelijk inbrengen en alle kosten van het bruilofsfeest voor hun rekening nemen. Akte door comparanten met Latijnse letters ondertekend.]

4 mei 1741 (otr.): Sacharias van der Sluys weduwnaar van Dordrecht en Roosje Godschalk de Jongh jd van Dordrecht

1/16 mrt. 1742: Isaacq Levi  jm geboren te Rotterdam wonende Dordrecht en Phaijltje Levi Cohen jd geboren te Amsterdam wonende ald.

[Stadstrouwboek Rotterdam  27 febr./1 mei 1742 (naar Dordrecht, is attestatie van Dordrecht teruggekomen) Isaacq Levi jm van Rotterdam won te Dordrecht en Phaijltje Levi Cohen jd van Amsterdam won te Rotterdam]

11 april 1743: Wessel Davids wed geboren te Rotterdam wonende op de Gevulde Gracht en Ester Mosis jd geboren te Amsterdam en wonende aldaar dochter van Jannetje Samson en Mosis Davids

31 mei 1743: Jacob Levi Elias jm geboren te Rotterdam woont bij de Vriesepoort zoon van Aaltje Cohen, vrouw van Marcus Sluijs en Rebecca Peeres jd geboren te Rotterdam wonende in de Vriesestraat dochter van Merrian Cohen en Joseph Peeres

22 april 1744 (otr.) Salomon Joseph Mink jm geboren te Kleef wonende Riedijk zoon van Joseph Mink en Franke Davids jd van Meurs wonende in de Kannekopersbuurt [Voorstraat] geassisteerd met haar vriendin Sara Levi vrouw van Hartig Jacobs

16 dec. 1745/22 okt. 1746: Samuel Meyer Cohen jm geboren te Amsterdam en wonende aldaar zoon van Myer Jochum en Hester Isacks jd geboren te Dordrecht wonende in de Vriesestraat dochter van Clara Salomons wed van Isack Jacobs

8 dec. 1746/18 mrt. 1747: Meijer Abrahams jm van Dordrecht wonende in de Augustijnenkamp zoon van Abraham Meijer en Cornelia Levi jd van Heidelberg wonende te Meerdervoort dochter van Levi Abrahams

25 april/20 juni 1748: Barend Samuels jm van Rotterdam wonende op de Gevulde Gracht zoon van Abigael de Vries wed van Samuel Adams en Hester Cosmans jd van Gennep bij Kleef wonende op de Gevulde Gracht

6 febr./16 april 1749: Marcus Salomons jm geboren te Amsterdam wonende in de Kannekopersbuurt [deel van de Voorstraat te Dordrecht] zoon van Lea Seveter weduwe van Salomon Elias en Hester Isaacqs jd geboren te Amsterdam wonende aan de Riedijk te Dordrecht dochter van Isaacq Salomon Cohen

[ONA Dordrecht inv. 870, akte 141 dd 31 dec. 1747: huwelijkse voorwaarden van Marcus Salomon, meerderjarig jongman, Joods handelaar, geboren te Amsterdam en wonende te Maarssen, enerzijds en Hester Isaac Cohen, minderjarige jonge dochter, geboren te Amsterdam en wonende te Dordrecht, geassisteerd met haar vader Isaac Salomon Cohen, Joods handelaar, wonende te Dordrecht, anderzijds. Marcus en Hester zijn voornemens om in jan. 1749 op de Joodse wijze in het huwelijk te treden. Isaac Salomon Cohen zal zijn dochter een bedrag van 200 gl. meegeven, welk bedrag hij vier weken voor de huwelijksdag aan de aanstaande bruidegom zal overhandigen. Hij zal tevens alle kosten van de bruiloft betalen. De aanstaande bruidegom en de vader van de aanstaande bruid tekenen met Hebreeuwse letters, de bruid met Latijnse letters. Getuigen: Jan van der Star, procureur te Dordrecht en Salomon Elias.]

14 juli/1 aug. 1749: Michiel Cohen jm geboren te Amsterdam wonende op de Riedijk zoon van Isaak Cohen en Sara Davids Swaab jd geboren te Amsterdam wonende op de Riedijk dochter van David Swaab

26 nov./11 dec. 1750: Abraham Isacks jm geboren te Dordrecht wonende op de Gevulde Gracht en Anna Isacks jd geboren te Dordrecht wonende op de Gevulde Gracht dochter van Clara Salomons wed van Isack Abraham

9 mrt./1 juni 1752: Andries Abrahams jm van Dordrecht wonende te Amsterdam in de Jodenbreestraat en Sara Sluijs jd van Dordrecht wonende in de Vriesestraat dochter van Marcus Sluijs

[31 dec. 1811 (akte van naamsaanneming): Sara Marcus Sluijs, 84 jaar oud, neemt de familienaam Sluijs aan. Zij heeft twee kinderen uit haar huwelijk met Andries Abrahams, overleden te Dordrecht, t.w. Krijntje, 59 jaar oud en won te Dordrecht, die zij de familienaam Andriessen geeft en Johanna, 57 jaar oud en won te Amsterdam, die zij eveneens de familienaam Andriessen geeft. Zij kan niet schrijven. (Stadsarchief Dordrecht nr. 4, inv. 173)]

3  jan./25 mei 1754: Abram Nathans jm geboren te Dordrecht wonende in de Steenstraat zoon van Hester Levy Sluys weduwe van Moses Nathans en Belia Abrams jd geboren te Dordrecht wonende in de Nieuwstraat, dochter van Abram Meijer

14 april/11 juli 1755: Ansel Sluys jm geboren te Dordrecht en Sara Rees jd geboren te Amsterdam

6 mrt./14 mei 1756: DaniŽl Abrahams jm van Dordrecht en Vrouwtje Davids jd van Rotterdam

[Stadstrouwboek Rotterdam 4 mrt. 1756 (otr., Joden, is attestatie naar Dordrecht verzonden): DaniŽl Abrahamse jm won te Dordrecht en Vrouwtje Davids jd won te Rotterdam]

9 juli 1756 (attestatie van Rotterdam dd 8 juli 1756, getrouwd 17 juli 1756): Abraham Salomon jm geboren te Dordrecht en Roosje Samuels jd geboren te Rotterdam

20 nov. 1760/9 jan. 1761: Isaek Salomons Dort Jacquesz. jm van Dordrecht wonende in de Heer Heymansuysstraat zoon van Jacques Salomons Dort en Clara Sluys jd van Dordrecht wonende in de Kromme Elleboog dochter van Salomon Sluijs

24 nov. 1761/17 dec. 1761: Jonas Michielsz. jm van Amsterdam wonende in de Kolfstraat hebbende notariaal consent van zijn moeder Hendele Levij wed van Michiel Simonsz. en Vroutje Marcus jd van Dordrecht wonende in de Vriesestraat hebbende schiftelijk consent van haar vader Marcus Sluijs

[Stadsarchief Dordrecht nr. 3 inv. 1977, f. 123: op 29 juli 1756 ontvangen als inheems burger geboortig binnen de Provincie Holland, mits doende de behoorlijke eed en betalende 5 gl., blijft gesecludeerd van de gildebesturen en houdt zijn domicilie alhier]

22 april/28 mei 1762: Joseph Abrahams jm van 's-Gravenhage wonende in de Kromme Elleboog en Johanna Isaaks wed van Abram Isaaks, van Dordrecht wonende in de Dwarsgang

27 okt. 1763 (attestatie van Amsterdam, ondertrouw ald. op 7 okt. 1763): Godschalk Abrahams wonende te Amsterdam en Eva DaniŽls wed van Moses Salomons wonende te Dordrecht

5 jan./14 april 1764: Levi Meyer wed. geboren te Mannheim wonende in de Kromme Elleboog geassisteerd met Hester Hartigs de vrouw van zijn zwager Abraham Meyer en Bruintje Simons jd geboren van Frankfort wonende in de Kromme Elleboog geassisteerd met haar vriendin Lena Maghielse vrouw van Salomon Rubun

19 juli/9 aug. 1765: Marcus Sluys Salomonsz. jm van Dordrecht wonende in de Raamstraat zoon van Salomon Sluys en Belia Abrams weduwe van Abram Nathans geboren te Dordrecht wonende in de Nieuwstraat

[Liste Civique Dordrecht (1811): Marcus Sluis, geboren jan. 1734, koopman

18 dec. 1811 (akte van naamsaanneming): Markus Sluis, 75 jaar oud, verklaart, dat hij de familienaam Sluis en de voornaam Markus aanneemt. Hij heeft twee kinderen, beiden wonende te Dordrecht, t.w. Salomon Marcus, 43 jaar oud en Eva, 28 jaar oud. Hij kan niet schrijven. (Stadarchief Dordrecht nr. 4, inv. 173)]

23 jan./8 febr. 1766: Benjamin Isaacs jm geboren te Gouda wonende in de Kolfstraat en Hester Hartog wed van Abraham Meijers geboren te Amsterdam wonende in de Kromme Elleboog

8/26 juli 1766: Abraham Levi jm geboren te 's-Gravenhage wonende in de Wijngaardstraat zoon van Levi Abraham en Judik van Cleeff jd geboren te Amsterdam wonende in de Vriesestraat dochter van Ašron van Cleeff geassisteerd met haar grootvader Marcus Sluijs

11 okt. 1770/5 jan. 1771: GabriŽl Arons wed van Nederkassel in Duitsland woont bij de Kleine Sluispoort en Schoontje Samson Levie jd geboren te Amsterdam dochter van Anna Moses wed van Samson Levi

24 okt./28 nov. 1771: Cosman Mendel jm geboren te Langeven in Gulikkerland wonende in de Kromme Elleboog en Johanna Isaacs wed. van Joseph Abrahams geboren te Dordrecht wonende op de Gevulde Gracht

23 nov./16 dec. 1775: Abraham Hartog jm geboren te Hamburg zoon van Hartog Abraham en Hanna Hartog jd geboren te Vianen en wonende in de Raamstraat dochter van Hartog Meier en Blommetje Levi  beiden geassisteerd met Moses Jacob

[Liste Civique Dordrecht (1811): Abram Hartog, geboren 25 april 1750, koopman]

10/25 juli 1777: Tobias Berent jm geboren te Berlijn wonende te Parijs geassisteerd met zijn vriend Benjamin Isaacs en Rachel Hartog jd geboren te Hamburg wonende aldaar geassisteerd met haar broer Abraham Hartog

20 nov./11 dec. 1779: Nephtali Meyer jm geboren te Dordrecht wonende in de Kromme Elleboog zoon van Meijer Abraham en Henne Andries jd geboren te Dordrecht wonende in de Vriesestraat dochter van Andries Abrahams

2 mrt./8 april 1780: Jacob Philip Cohen jm geboren te Frankfort a/d Main wonende in de Sarisgang te Dordrecht en Sprints Levi Meyer jd geboren te Dordrecht wonende in de Kromme Elleboog

[Liste Civique Dordrecht (1811): Jacob Cohen, geboren 28 sept. 1757, geen beroep vermeld]

1 febr. 1782 (attestatie 8 febr. 1782): Elias David Cohen jm wonende te Dordrecht en Beletje Abrahams jd wonende te Amsterdam

2/17 jan. 1783: Levi Keyzer jm geboren te Amsterdam wonende in de Oude Breestraat zoon van Judik Josep en Judik Levi jd geboren te Dordrecht wonende in de Oude Breestraat dochter van Levi Meijer

22 mei/7 juni 1783: Corstiaan Barend Samuel jm van Dordrecht wonende op de Gevulde Gracht zoon van Barend Samuel en Judik Salomon Sluys jd geboren te Dordrecht geassisteerd met Clara Salomon vrouw van Jacob Salomons

[Liste Civique Dordrecht (1811): Corstiaan Barends, geboren 12 okt. 1750, koopman]

18 sept./4 okt. 1783: Saul Wolfs jm geboren te Groot Glogau in SileziŽ wonende in de MariŽnbornstraat en Krijntje Andries Abrahams jd geboren te Dordrecht dochter van Andries Abrahams

[Liste Civique Dordrecht (1811): Saul Wolf, geboren 8 dec. 1753, koopman]

18 mei/4 juni 1784 (attestatie van Vianen dd 16 mei 1784): Simon Meyer jm geboren te Dordrecht en Caatje Hartog jd geboren te Vianen

9/30 sept. 1784: Levi Simons jm geboren te Amsterdam wonende aan de Riedijk zoon van Simon Joseph en Rachel Salomons jd geboren te Dordrecht wonende in de Kolfstraat dochter van Salomon Rubens

11/25 febr. 1785: Hartog Moses wed geboren te Amsterdam wonende op de Riedijk te Dordrecht en Hester Samuels meerderjarige dochter, ouderloos, geboren te Rotterdam wonende te Zwijndrecht

5 nov./3 dec. 1785: Kalman Meyers jm geboren te Overbach bij Frankfort wonende in de Vriesestraat en Hanna Wolff jd geboren te 's-Gravenhage wonende in de Nieuwe Breestraat dochter van Hartog Wolff

9/25 febr. 1786: Abraham Samuel jm wonende in de Wijngaardstraat en Judik Abrahams jd van Dordrecht wonende in Raamstraat dochter van Abraham Salomons

25 april 1786: Joachim Heyman jm geboren te Delft en wonende in Brielle geassisteerd met Calman Meijer en Maria Hartog geboren te 's-Gravenhage wonende in de Nieuwe Breestraat geassisteerd met Benjamin Isaacs

14/30 juni 1787: Emme Joseph Simons jm van Amsterdam wonende aan de Riedijk zoon van Sara Jacobs en Simon Joseph en Clara Davids jd geboren te Amsterdam wonende aan de Riedijk geassisteerd met haar nicht Rebekka Levi vrouw van Levi Alexander

1/24 nov. 1787: Abraham Izak jm van Bonn in het Keulse wonende in de Wijngaardstraat geassisteerd met zijn vriend Abram Hartog en Lena Machielse jd geboren te Boksel in het Meierse woont in de Wijngaardstraat  geassisteerd met haar broer Hanne Machielse

[18 dec. 1811 (akte van naamsaanneming): Abraham Isaac, 59 jaar, neemt de familienaam Van Dam aan. Hij heeft 3 kinderen en een kleinzoon, allen wonende te Dordrecht, t.w. Machiel Isaac, 24 jaar, Rachel, 16 jaar, Isaac Abram, 13 jaar en (kleinzoon) Abraham Machiel, 5 maanden oud. Hij tekent. (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 173]

22 mei/7 juni 1788: Abraham Salomons jm van Numansdorp wonende in de Kolfstraat zoon van Salomon Rubens en Rachel Tobias jd van Amsterdam

4/24 juni 1788 (attestatie van Rotterdam 2 juni 1788: Moses Benjamin Polak jm geboren te 's-Gravenhage wonende te Dordrecht en Schoontje Isaak wed van David Levy geboren te Rotterdam wonende aldaar

[Stadstrouwboek Rotterdam 28 juni/4 aug. 1784 (pro deo): David Levij jm van 's-Gravenhage wonende ald. en Schoontje Isaak jd van Roterdam wonende ald.

31 dec. 1811 (akte van naamsaanneming): Schoontje Marcus, wed van Mozes Benjamin Polak, 56 jaar oud, neemt de familenaam Mauritz aan. Zij heeft twee kinderen, t.w. Maria, 22 jaar oud, wonende te Rotterdam en Alida, 21 jaar oud, wonende te Dordrecht, voor wie zij de familinaam Polak kiest. Zij tekent (met Hebreeuwse letters: zie foto). (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 173)

]

6/22 nov. 1788 (attestatie van Amsterdam, ondertrouwd ald.): Heimen Machiels geboren te Reinbach wonende te Dordrecht en Johanna Abrahams geboren te Ameide wonende ald.

29 okt./7 nov. 1789: Moses Joseph jm geboren te Slopbach in Pruisen geassisteerd met zijn vriend Abraham Hartog en Magteld Beer jd geboren te Mannheim wonende in de Heer Heymansuysstraat

14/28 mei 1790: Abraham Samuel jm geboren te Dordrecht en Judith Syal jd geboren te Dordrecht

14 febr./2 mrt. 1793: Simon Eleazar jm geboren te Amsterdam wonende in de Voorstraat zoon van Roosje David Levie wed van Eliazar Joseph en Hester de Vries jd geboren te Amsterdam wonende in de Vriesestraat dochter van Hester Michiels wed van Nathan de Vries

27 dec. 1793/15 jan. 1794; Abraham Keyzer jm geboren te 's-Gravenhage en wonende in Gouda zoon van Samuel Keijzer en Belia Benjamin Polak jd geboren te Amsterdam en wonende in de Vriesestraat geassisteerd met haar oom Ansel Sluijs

30 jan./14 febr. 1794: Mozes Elias Levie wed. van Rebecka Samuel Polak wonende te Dordrecht en Aaltje Mozes van Kleef wonende te Amsterdam

6/22 aug. 1795: Ary Simons jm geboren te Dordrecht wonende aan het Nieuwkerkhof zoon van Rebekka Ašrons wed van Simon Jacobs en Naatje Manuels Levie jd geboren te Amsterdam wonende aan het Nieuwkerkhof dochter van Sara van Praag wed van Manuel Levie

20 april 1797 (de geboden gaan te Schiedam, getrouwd op 16 mei 1797) Hartog Wolf jm geboren te Belringen in Frankenland wonende te Schiedam geassisteerd met Nephtalie Meijer en Aaltje Meijer jd geboren te Dordrecht wonende aan de Lindengracht dochter van Nephtalie Meijer

8 aug./21 okt. 1797: Abraham Salomon Rubens wed. van Rachael Tobias geboren te Numansdorp wonende in de Kolfstraat en Judik Hartogs jd geboren te Amsterdam wonende in de Kolfstraat dochter van Sara Juda en Hartog Andries

21 dec./24 mrt. 1798: Philip Abraham Zadok jm geboren te Amsterdam wonende te Wouw in het land van Bergen op Zoom zoon van Abraham Zadok en Sara Levy Meyer jd geboren te Dordrecht wonende in de Kromme Elleboog dochter van Bruijntje Simon weduwe van Levy Meijer

Uit dit huwelijk:

a. Simon Zadoks Philipsz., geboren ca. 1803 te Rotterdam, commissionair in effecten en koopman te Dordrecht (Adresboekje Dordrecht 1873), overleden Dordrecht 16 april 1879 (Simon Zadoks, ook genaamd Simon Philips, 75 jaar oud, geboren te Rotterdam, zonder beroep, zoon van Philip Abraham Zadoks en Sara Meijer, ook genaamd Sara Levie), trouwde Hester Hijmans

De Choleracommissie te Dordrecht (1866). Geheel rechts (zittend) Simon Philips Zadoks, zoon van Philip Abraham Zadoks en Sara Levi Meijer.

15 febr. 1798 (de geboden gaan te Bergen op Zoom): Mozes Levy wed. geboren te Waalwijk wonende te Bergen op Zoom en Maria Polak jd geboren te 's-Gravenhage wonende in de Vriesestraat, ouderloos volgens verklaring van Abraham Keizer ten overstaan van notaris Telders dd 14 febr. 1798

12/28 juli 1804:  Machiel Jonas [Polak] jm geboren te Dordrecht wonende in de Stoofstraat zoon van Vrouwtje Sluijs weduwe van Jonas Machielse en Catharina Levi [Kaatje Israel Wijnberg] jd geboren te Eindhoven dochter van Israel Levi

Kinderen:

a. Engeltje (Engelina) Polak, geboren Dordrecht medio 1805

b.Jonas Polak, geboren Dordrecht 1807

c.Catharina Polak, geboren Dordrecht medio 1809

d. Israel Polak, geboren Dordrecht ca. febr. 1811

e. Bloemetje Machielsdr. Polak, geboren Dordrecht ca. 1816, trouwde Dordrecht 4 mrt. 1840 Joseph Meijer Cohen, koopman, geboren te Rotterdam, ca. 1817 

Liste Civique Dordrecht (1811): Michiel Jonas, geboren 16 febr. 1776 [moet zijn 1766], koopman

17 dec. 1811 (akte van naamsaanneming): Machiel Jonas, 45 jaar oud, neemt de familienaam Polak aan. Hij heeft vier kinderen, t.w. Engeltje, 6 1/2 jaar, die hij de naam Engelina geeft, Jonas, 4 jaar, Catharina, 2 1/2 jaar en Israel, 9 maanden. Hij tekent met "Machiel Jonas". (Stadsarchief Dordrecht nr. 4, inv. 173 )

[BS Dordrecht, overlijdensregister 1819, akte 330: op 5 aug. 1819 geven Izaak Izaaksz. Koster, 54 jaar, koster en Willem Hendrik Bosch, 36 jaar geŽmployeerde, beiden niet verwant, wonende te Dordrecht, aan dat op 3 aug. 1819 overleden is in het huis getekend C:1380 in de Stoofstraat Machiel Jonas Polak, 53 jaar, geboren en wonende alhier, koopman, getrouwd met Kaatje IsraŽl Wijnberg en zoon van Jonas Machielse en Froutje Sluijs.]

BS Dordrecht, huwelijksregister 1840, akte 23, 4 mrt. 1840: Joseph Meijer Cohen, 23 jaar oud, geboren te Rotterdam, koopman wonende te Dordrecht, zoon van Meijer Jacob Cohen, 54 jaar oud, koopman en Jane Pinto, 50 jaar oud, wonende te Dordrecht, met Bloemetje Machielse Polak, 24 jaar oud, geboren en wonende te Dordrecht, dochter van Machiel Jonas Polak, overleden te Dordrecht op 6 aug. 1819 en Kaatje Israel Wijnberg, 52 jaar oud, wonende te Dordrecht]

1 okt./3 nov. 1804 (de geboden gaan te Amsterdam): Joseph Jacob Coster jm geboren te Amsterdam en wonende aldaar en Mindele Elkan wed van Meijer Jacob geboren te Silst in het Pruisische wonende in de Nieuwstraat (getuigen: Abraham Baruch Koningsbergen en Isaak Isaakse, voogd over de kinderen van de bruid)

16 mrt. 1805 (volgens attestatie van Rotterdam dd 16 mrt. 1805, attestatie gegeven op 6 april 1805, getrouwd te Rotterdam op 14 april 1805): Abraham Davids jm en Betje Salomons jd

27 juni/13 juli 1805: Salomon van Raphael Balebrega jm geboren te Amsterdam zoon van Sara Cohen wed van Raphael Balebrega en Sara Fox jd van Dordrecht dochter van Nathan Fox beiden wonende achter het Nieuwkerkhof

18 juli/3 aug. 1805: Samuel Kosman jm geboren te Dordrecht wonende op de Gevulde Gracht zoon van Kosman Barend en Lena Elkan jd geboren te Amsterdam wonende in de MariŽnbornstraat dochter van Eva Levy weduwe van Elkan Barend

[Liste Civique Dordrecht (1811): Samuel Kosman, geboren 23 nov. 1784, koopman]

14 nov./14 dec. 1805 (attestatie gegeven op 7 dec. 1805): Benjamin Simons jm geboren te Amsterdam en wonende te Dordrecht en Rachel David Hartog jd geboren te Amsterdam en wonende ald.

4/22 okt. 1806 (attestatie van Woensel 4 okt. 1806, attestatie naar Woensel 22 okt. 1806): Philip Jacob Cohen jm geboren Dordrecht wonende aldaar en Chrisje Israel jd geboren te Woensel en wonende aldaar

22 okt./7 nov. 1807: Raphael Abraham Hartog jm geboren te Dordrecht wonende in de Voorstraat zoon van Abraham Hartog en Saartje Levie jd geboren te Dordrecht wonende te Kolfstraat dochter van Levie Simons

22 okt./14 nov. 1807 (de geboden gaan te Rotterdam) Benjamin Jacob jm geboren te Rotterdam geassisteerd met Mozes Heijman en Neeltje Hartog jd geboren te Dordrecht wonende op de Lindengracht dochter van Abraham Hartog

18 febr./5 mrt. 1808: Levi Foks jm geboren te Dordrecht wonende achter het Nieuwkerkhof  geassisteerd met zijn moeder Eva Barends weduwe van Nathan Foks en Elizabeth Zanders jd geboren te Amsterdam wonende achter het Nieuwkerkhof geassisteerd met haar moeder Ester Bremer eerst weduwe van Salomon Zanders en thans vrouw van Abraham Isak

[Liste Civique (1811): Levie Foks, geboren jan. 1777, koopman]

BS Dordrecht, overlijdensregister 1827, akte 220: op 16 mei het overlijden aangegeven van Levie Foks 54 jaar wonende te Dordrecht zonder beroep, gehuwd met Elisabeth Bremer 48 jaar oud zonder beroep, zoon van Nathan Foks en Eva Barends, overleden op 14 mei 1827 in het huis getekend C:370 in het Torenstraatje]

28 dec. 1809/13 jan. 1810: Jacob Abram jm geboren te 's-Hertogenbosch zoon van Hendrina Nathan wed van Abraham Moses en Dientje Nathans jd geboren te Dordrecht dochter van Eva Levie wed van Nathan Foks, beiden wonende in de Heer Heymansuysstraat

[31 dec. 1811 (akte van naamsaanneming): Jacob Abrahams, 29 jaar oud, verklaart, dat hij de familienaam Van Allemans aanneemt. Hij heeft ťťn kind, genaamd Belia, 11 weken oud. Hij kan niet schrijven. (Stadarchief Dordrecht nr. 4, inv. 173)]

2/24 Lentemaand 1810 Herman Michell jm geboren te Flatau in West-Pruisen wonende te Vreeland zoon van Michell Joachim en Hanna Joseph Cohen en Sara de Vries jd geboren te Dordrecht wonende aan de Nieuwe Haven  dochter van Tobias Nathan de Vries en Ester Nehemia

12 Hooimaand 1810/4 Oogstmaand 1810: Jacob Davids jm geboren te 's-Gravenhage wonende bij de Tolbrug zoon van Joseph EzechiŽl Davids en Barendina Jacobs en Aaltje Polak jd geboren te Dordrecht wonende bij de Tolbrug dochter van Christina Marcus wed van Moses Polak

[31 dec. 1811 (akte van naamsaanneming): Jacob Davids, 25 jaar oud, verklaart, dat hij de familienaam Davidson en de voornaam Jacob aanneemt. Hij heeft ťťn kind, genaamd Mozes Jacob, drie maanden oud. Hij tekent. (Stadarchief Dordrecht nr. 4, inv. 173)]

12 Hooimand 1810 (attestatie van Oosterhout 14 juli 1810, attestatie naar Oosterhout 4 Oogstmaand 1810): MichaŽl Izak Abrahams en Sara Hartog

20 juli 1811 (attestatie van ondertrouw van de Maire van Den Haag dd 20 jui 1811, attestatie gegeven 10 aug. 1811):  Samuel Boas jm commissaris van politie in het Eerste Arrondissement Dordrecht Departement Monden van de Maas en Marianne Meyer jd geboren in Den Haag wonende aldaar

[Liste Civique Dordrecht (1811): Samuel Boas, geboren sept. 1774, politiecommissaris

19 dec. 1811 (akte van naamsaanneming): Samuel Boas, 38 jaar oud, neemt de familienaam Boas aan. Hij tekent. (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 173]

 

B. Overige akten van naamsaanneming (Stadsarchief Dordrecht nr. 4, inv. 173 en Stadsarchief Dordrecht nr. 5, inv. 651).

17 dec. 1811: Isaac Isaacse, 52 jaar oud, neemt de familienaam Koster aan. Hij heeft vier kinderen, t.w. Elisabeth 14 1/2 jaar, Setje, 12 jaar en 8 maanden, die hij de naam Suzanna geeft, Meijer, 8 jaar en 3 maanden en Eliazar, 5 jaar en 8 maanden. Hij tekent.

[Liste Civique Dordrecht (1811): Izaac Isaacs, geboren 27 aug. 1760, schoolmeester]

17 dec. 1811: Mozes Philip van Goch, 33 jaar oud, neemt de familienaam Van Goch aan. Hij heeft vier kinderen, t.w. Saartje, 6 1/2 jaar, Rebecka, 3 1/2 jaar, Lea, 2 1/2 jaar en Abraham, 7 maanden. Hij tekent.

[Liste Civique Dordrecht (1811): Mozes Philip van Goch, geboren 6 juni 1764 [?], koopman. Mozes Philip van Goch, geboren Nijmegen 3 april 1780, trouwde ca. 1804 Roosje Jacob de la Meuse, geboren Dordrecht 19 mei 1783 (www.levie-kanes.com)]

17 dec. 1811: Abraham Davids, 42 jaar oud, neemt de familienaam First aan. Hij tekent.

[Liste Civique Dordrecht (1811): Abraham Davids, geboren 13 april 1769, koopman.

Registers van eigendomsoverdracht Dordrecht, inv. 7, f. 172, akte 2: op 4 juli 1828 transporteert Reinier van den Hengst, slager, een huis aan Abraham David First, koopman, een huis aan de Groenmarkt (wijk A nr. 44)]

18 dec. 1811: Abraham Barend, 57 jaar oud, neemt de familienaam Kosman aan. Kan niet schrijven.

[Liste Civique Dordrecht (1811): Abram Barends, geborend 15 dec. 1755, koopman]

19 dec. 1811: Abraham Isaac, 40 jaar oud, neemt de naam De Jong aan. Kan niet schrijven.

19 dec. 1811: EphraÔm Jonas Cohen, 47 jaar oud, neemt de familienaam First aan. Hij tekent.

[Liste Civique Dordrecht (1811): Ephrahim Jonas Cohen, geboren 29 nov. 1769, koopman]

19 dec. 1811: David Joseph van Wezel, 57 jaar oud, neemt de familienaam Van Wezel aan. Hij heeft 5 kinderen en 2 kleinkinderen, t.w. Rachel, 33 jaar en Catharina, 27 jaar oud, die in Groningen wonen, Samuel, ongeveer 28 jaar, Elisabeth, 24 jaar en Helena, 20 jaar oud, die in Dordrecht wonen en (de kleinkinderen) Mozes, 3 jaar en Joseph, 2 jaar oud, die in Groningen wonen. Hij kan niet schrijven.

[Liste Civique Dordrecht (1811): David Joseph, geboren 18 mrt. 1755, koopman]

19 dec. 1811: Obadia Joseph Polak, 51 jaar oud, neemt de familienaam Polak aan. Hij heeft twee kinderen. t.w. Rosetta, ong. 3 jaar en Joseph, ongeveer 1 jaar. Hij tekent.

[Liste Civique Dordrecht (1811): Obadja Joseph Polak, geboren 4 aug. 1760, koopman.]

20 dec. 1811: Mozes Hartog, 20 jaar oud, neemt de familienaam Kuipers en de voornaam Mozes aan. Tekent (Hebreeuwse letters).

31 dec. 1811: Salomon Marcus Sluijs, 43 jaar, neemt de naam Sluijs aan. Hij heeft zeven kinderen, allen won te Dordrecht, t.w. Belia, 12 jaar, Levie, 10 jaar, Marcus, 9 jaar, Jeutje, 7 jaar, Nathan, 5 jaar, Hendrika, 4 jaar en David, 1 jaar oud. Hij kan niet schrijven.

31 dec. 1811: Abraham Samuel, 78 jaar, neemt de naam Oudemans aan. Hij heeft twee dochters, beiden wonende te Dordrecht, t.w. Rozetta, 28 jaar en Belia, 17 jaar. Hij kan wegens blindheid niet schrijven.

[Liste Civique Dordrecht (1811): Abraham Samuel, geboren 5 nov. 1735, geen beroep vermeld.]

31 dec. 1811: Jacob Nathans, 76 jaar, neemt de familienaam Gooslaars aan. Hij heeft acht kinderen, t.w. Meijer, 39 jaar en wonende te Dordrecht, Debora, 32 jaar en wonende te Dordrecht, Rachel, 35 jaar en wonende te Dordrecht, Sara, 40 jaar en wonende te Rotterdam, Elisabeth, 27 jaar en wonende te Rotterdam, Esther, 27 jaar en wonende te Rotterdam, Nathan, 26 jaar en wonende te Rotterdam en Rebekka,  23 jaar en wonende te Rotterdam. Hij tekent.

[Stadstrouwboek Rotterdam 26 okt.1768/30 jan. 1769 (Joden, pro deo): Jacob Nathans junior jm won te Rotterdam en Roosje Philips [Flip] jd van Rotterdam won aldaar

BS Dordrecht, overlijdensregister 1818, akte 288: op 23 juli 1818 geven Izaac Izaacsz. Koster, 54 jaar, koster en Willem Hendrik Bosch, 35 jaar, geŽmployeerde, beiden niet verwant aan de overledene en wonende te Dordrecht, aan dat op 22 juli 1818 in het huis Kolfstraat C:1639 is overleden Jacob Nathan Gooslaars, laatst wed van Sara Joseph, 85 jaar oud, geboren te Rotterdam en wonende te Dordrecht, koopman, zoon van Nathan Gooslaars en Betje Leoniden.]

20 april 1826: Joseph Mozes, 39 jaar oud, Joods koopman, won te Dordrecht, neemt de familienaam RŁbens aan en de voornaam Joseph. Hij heeft vijf kinderen, t.w. Roza, geboren Aken 18 dec. 1812, Isak, geboren Aken 20 juni 1817, Marianne, geboren Gorinchem 28 okt. 1820, Jetta, geboren Gorinchem 3 sept. 1822, Andries, geboren Gorichem 16 juni 1825. Hij tekent. (Stadsarchief Dordrecht nr. 5, inv. 651)

 

C. Besnijdenisregister 1804-1811.

Lijst der kindren besneden door den Heer Abraham David First te Dordrecht.

20 juli 1804: Naphtalie Hartog te 's Hage

12 aug. 1804: Joseph Abraham te Rotterdam

26 dec. 1804: Salomon Abraham Scheijer te Amsterdam

10 febr. 1805: Joseph Moses Barends te Dordrecht

28 nov. 1805: Salomon Barends te 's-Gravendeel

20 mei 1806: Joseph Abraham te Puttershoek

1 juni 1806: Salomon Abraham van Amsterdam

2 juni 1806: Meijer Abraham te Puttershoek

15 juni 1806: Joseph Abraham Keijser te Dordrecht

4 april 1806: Elias Eliazar Isaac te Dordrecht

7 juli 1806: Emanuel  Isaac van Amsterdam

14 juli 1806: Nathan Salomon Sluis te Dordrecht

16 sept. 1806: Meijer Noag te Dordrecht

18 sept. 1806: Elkan Samuel Kosman te Dordrecht

10 okt. 1806: Simon Benjamin te Dordrecht

5 mrt. 1807: Jacob Aron te Dordrecht

12 april 1807: Juda Abraham te Giessen Nieuwkerk

22 juni 1807: Michiel Jonas te Schoonhoven

11 juli 1807: Jonas Michiel te Dordrecht

20 aug. 1807: Levij Philip Cohen te Dordrecht

17 sept. 1807: Meijer Philip Zadok te Dordrecht

21 okt. 1807: Hijman Emanuel te Maasdam

1 febr. 1808: Abraham Isaac te Strijen

13 april 1808: Barend Salomon Kosman te Dordrecht

22 mei 1808: Nathan Juda Vos te Dordrecht

27 febr. 1809: Jacob Joseph Kezer te 's-Gravendeel

16 juni 1809: Israel Marcus Heijnoort [sic]

12 aug. 1809: Jesajas Eliazar Levij te Werkendam

28 sept. 1809: Jacob Benjamin te Dordrecht

21 febr. 1810: Levij Samuel Kosman te Dordrecht

15 juni 1810: Samuel Abraham [te] Giessen Nieuwkerk

29 juni 1810: Abraham Michiel te Dordrecht

17 dec. 1810: Emanuel Hartog te Gorinchem

23 dec. 1810: Naphalije [sic] Isaac te Gorinchem

23 dec. 1810: Meijer Wolff te Gorinchem

24 dec. 1810: David Salomon Sluis te Dordrecht

20 jan. 1811: Simon Benjamin te Dordrecht

22 jan. 1811: Sander Juda Vos te Dordrecht

26 mrt. 1811: IsraŽl Michiel Jonas te Dordrecht

26 juli 1811: Abraham Michiel Isaacs te Dordrecht

24 sept. 1811: Simon Naptalije [sic] te Leerdam

2 okt. 1811: Wolff Benjamin [te] Giessendam

17 okt. 1811: Mozes Jacob Cohen te Dordrecht

Lijst der kindren besneden door den Heer M.P. van Goch, te Dordrecht

19 juli 1808: Mozes Dina Nathans te Dordrecht

14 dec. 1808: Samuel Abrahams te Dordrecht

19 mei 1811: Abraham Mozes van Goch te Dordrecht

30 mei 1811: Salomon Barends te Dordrecht

26 aug. 1811: Hartog Levij te Dubbeldam

De ondergetekende verklaren het bovenstaande getrouwelijk te hebben geŽxtraheerd uit de bij hun daarvan voorhande zijnde aantekeningboekjes. Dordrecht 2 jan. 1812. [w.g.] M. van Goch en A. David First.

D. Burgerboek Dordrecht (Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv.  1974, 1975, 1976, 1977 en 1978)

Ontvangen als burger van Dordrecht:

23 okt. 1670: op de requeste gepresenteert bij Salomon Levij, Jode geboortich in Polen, stont voor apostille de Camere ontfanckt den suppliant als inheems poorter deser stede, mits doende den behoorlijcken eedt in handen van den heer Borgemeester ende betaelende de gerechticheijt  ten behoeve van de stadt ter somme van veertich car. gulden. Actum ut supra per ordonnantie van de selve ende getekend N. Vivien. (inv. 1974, f. 91)

12 mei 1705: Livinus Jacobs, geboren te Rotterdam, mits betalende 5 ponden van 40 groten het pond (inv. 1976, f. 38)

16 mei 1705: Moses Jacobs, geboren te Rotterdam, betalende 5 gl., blijvende gesecludeer van de gildebesturen (inv. 1976, f. 38v)

15 okt. 1733: Salomon Elias, jm geboortig van Amsterdam, mits betalende 5 ponden van 40 groten het pond, blijvende gesecludeerd van de gildebesturen en houdende zijn domicilium binnen deze stad (inv. 1977, f. 26)

17 dec. 1737: Wessel Davids, geboren te Rotterdam, mits betalende 5 ponden van 40 groten het pond, blijvende gesecludeerd van de gildebesturen en houdende zijn domilicium binnen deze stad (inv. 1977, f. 43)

5 juni 1741: David Joseph Peres, geboren te Rotterdam, getrouwd met een burgersdochter, mits betalende 2 ponden 10 schellingen van 40 groten het pond, blijvende gesecludeerd van de gildebesturen en houdende zijn domilicium binnen deze stad (inv. 1977, f. 64)

21 juni 1768: Levij Meijer, zijnde van de Joodse gemeente, geboren buiten deze provincie en heeft vermits seclusie van de gildebesturen betaald 20 gl. (inv. 1977, f. 150)

2 april 1789: Jonas Levij Cohen, geboren te Amsterdam, betaalt 5 gl. (inv. 1978)

 

E. Gaarder Dordrecht overlijden (pro deo)

16 dec. 1738 Rachel Levi

19 nov. 1745 Maaijke Mozes Levi

9 mei 1750 Belia Salomons

5 febr. 1752 Jacob Elias Levi

29 aug. 1753 Levi Izakse Levi

20 april 1754 het kind van de weduwe van Jacob Levi

10 mrt. 1757 Jacob Salomons

9 jan. 1769 Vrouwtje Salomons

1 sept. 1770 Berent Levie

28 jan. 1774 Isaac Levi

23 mei 1780 Johanna Joseph Levi

27 juli 1787 Judith Levi

1 okt. 1794 Mozes Elias Levi

sept. 1798 Lea Levi

 

F.  Stamreeks Cohen.

I. Jacob Philip Cohen, mogelijk geboren op 28 sept. 1757, jongman van Frankfort a/d Main (1780), overleden 16 juni 1813, trouwde Dordrecht 8 april 1780 Spriens Levi Meijer, jonge dochter van Dordrecht (1780)

Trouwboek Gerecht Dordrecht (onderscheiden gezindten) 2 mrt./8 april 1780: Jacob Philip Cohen jm geboren te Frankfort a/d Main wonende in de Sarisgang te Dordrecht en Sprints Levi Meyer jd geboren te Dordrecht wonende in de Kromme Elleboog.

[Liste Civique Dordrecht (1811): Jacob Cohen, geboren 28 sept. 1757, geen beroep vermeld]

II. Meijer Jacob Cohen alias de Heer, geboren Rotterdam 1784 (besneden 16 aug. 1784), koopman (1814, 1840), overleden Dordrecht 24 april 1856, trouwde Dordrecht 13 april 1814 Judik (Jane) Levi Pinto (Pinte), geboren Amsterdam 10 mrt. 1788, overleden Dordrecht 29 jan. 1864

BS Dordrecht, huwelijksregister 1814, akte 35, dd 13 april 1814: Meijer Jacob de Heer, 29 jaar oud, geboren te Rotterdam, wonende te Dordrecht, koopman, zoon van wijlen Jacob de Heer, overleden 16 juni 1813 en Spriens Levie, particuliere wonende te Dordrecht, met Judik Levie Pinto, 25 jaar oud, geboren te Amsterdam, wonende te Dordrecht, dochter van Joseph Levie Pinto, koopman en diens vrouw Judik Cohen, wonende te Rotterdam. Getuigen: Philip Abraham Zadok, 43 jaar, Machiel Jonas Polak, 53 jaar, Meijer Jacob Gooslaar, 41 jaar, Abraham Hartog Zanger, 64 jaar, allen kooplieden, niet verwant en wonende te Dordrecht. De bruidegom tekent met zijn naam ("Cohen" doorgehaald), de bruid kan niet schrijven.

III. Jozeph Meijer Cohen, geboren Rotterdam 1 aug. 1816 (BS Rotterdam, akte 1357), koopman te Dordrecht (1840, 1855, 1888), overleden Dordrecht 2 mrt. 1888 (Beverwijkstraat nr. 1), trouwde Dordrecht 4 mrt. 1840 (akte 23) Bloemetje (Betje) Machielse Polak, geboren Dordrecht 1 juni 1815, overleden Dordrecht 30 juli 1891, dochter van Machiel Jonas Polak en van Kaatje IsraŽl Wijnberg

Kinderen (o.a.):

a. Meijer, volgt IV

b. IsraŽl Cohen, geboren Dordrecht 27 okt. 1855 (in huis D:961 in de Dwarsgang)

IV. Meijer Jozeph Cohen, geboren Dordrecht 19 mrt. 1846, leerlooiersknecht (1870),  koopman, trouwde Dordrecht 13 juli 1870 (akte 98) Rosetta de Heer, geboren Rotterdam 15 mei 1850, dochter van Philips Meijer de Heer, koopman en Jacoba Wessel.

V. Jozeph Cohen, geboren Dordrecht 19 juni 1871, koopman (1900), operazanger (Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917, operazanger is doorgehaald), trouwde ca. 1894 Bruintje van Geuns, geboren Groningen 5 sept. 1864

Vestigen zich op 30 mrt. 1899 te Dordrecht, komende uit Amsterdam. Adressen: Kolfstraat 18, Voorstraat 12. (Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917)

VI. Meijer Michiel Cohen, geboren Dordrecht 30 aug. 1900 (Kolfstraat 18), koopman in metalen, trouwde Velsen 5 mrt. 1930 Gesina Kelsje, geboren Velsen 1 april 1906

Adressen: Blekersdijk 10 rood, vanaf 2 nov. 1937 Toulonselaan 7 (Bevolkingsregister Dordrecht 1918-1937 (tweede serie)

Kinderen:

a. Bruintje Susanna Cohen, geboren Dordrecht 5 mrt. 1931

b. Jozeph Jacob Cohen, geboren Dordrecht 10 mrt. 1935

 

G. ONA Dordrecht. 

9 mrt. 1671: Elizabeth Hendericx, de vrouw van Joris Roelantsz., schipper en burger van Dordrecht, verhuurt voor 140 gl. per jaar aan Ruben Elias, Joods koopman, een huis op de Boom, staande tussen het huis van Aelbert Hoogeveen en dat van Teunis Oudeman. (ONAD 319, f. 261)

19 april 1695: testament van Salomon Levi, wonende te Dordrecht. Hij benoemt tot universeel erfgenaam zijn vrouw Judick Meijers, die gehouden zal zijn hun minderjarige kinderen naar staat en gelegenheid van de boedel op te voeden en te alimenteren tot hun mondigheid of eerder huwelijk en hun dan een som geld of goederen uit te keren, zoveel als zij zal oordelen behoorlijk te zijn. Testateur begeert, dat zijn vrouw na zijn overlijden "sal vermogen te blijven in compagnie met sijne soonen Levi ende Meijer Salomons ende soodanige andere kinderen die met sijn testateurs overlijden inde compnts. negotie gestelt sullen sijn." Hij benoemt zijn vrouw en zijn twee oudste zoons tot voogden. Testateur tekent met zijn naam in Hebreeuwse letters. (ONAD 568, akte 22, f. 45 e.v. Zie onderstaande foto.)

23 febr. 1697: comp. voor notaris J. van Dijck Mattheus Sonnemans, muntmeester van de Munt van Holland te Dordrecht, die op verzoek van Levij Salomons en compagnon, koopman wonende te Amsterdam, verklaart, dat hij 3 of 4 maanden tevoren aan Salomon Levij, koopman te Dordrecht, heeft geleverd "goude ducatons van tien ducaten en van vijff ducaten, die de munt van acht en twintich stuijvers hadde, halve guldens van drie ducaten, guldens van vier ducaten, ende andere stucken meer", zoals die voor Abraham Salomons zaliger en voor Abraham Benjamijn en Eliaser Davidts Emmerick gemaakt zijn. Verder verklaart Sonnemans, dat hij op 19 febr. 1697 te Amsterdam geweest is ten huize van Hers Cobern, alwaar zekere Jood aanwezig was, in wiens aanwezigheid hij de voornoemde stukken goud heeft gewogen en daarbij bevonden, "dat deselve haere behoorlijcke wicht hadde" en waren zoals hij ze aan Salomon Levij geleverd had. Voorts verklaart hij, dat "soo bij die voornoemde stucken gout eenige te licht mochten wesen, 't selve gecauseert te sijn door de opstaende randen, die hij comparant om de gelijckheijt ende het fatsoen te hebben, gewoon is aff te vijlen." Hij heeft Hers Cobren aangeboden om voor stukken, die te licht zijn, andere te leveren. Vester Mol en Jan Jurien [Johan George Visscher].(ONAD 521 akte 28)

12 nov. 1710: Salamon Levij, wonende te Dordrecht, verkoopt aan zijn zeven kinderen, genaamd Moses, IJsack, Abram, David, Samuel, Rijcxje en Rebecca Salamons, ieder voor een gelijk zevende part, een hoeveelheid meubels, huisraad en inboedel, waaronder drie dozijn schilderijen, zowel grote als kleine, "twee op parcquement geschreven boucken Moijses met dependentie" en 25 Hebreeuwse boeken. Hij behoudt zich het recht voor om, wanneer hij te Dordrecht verblijft, van deze goederen te gebruiken, hetgeen hij meent nodig te hebben. (ONAD 504 , geen folionrs.)

6 febr. 1715: comp. voor notaris J. de Bergh te Rotterdam Pieter Meerman, commissaris van de zeezaken en koopman aldaar, die procuratie verleent aan Adolff van der Linden, koopman te Dordrecht, om van Salomon Levij en Co. te Dordrecht te vorderen een bedrag van 109 gl. en 10 st., zijnde 11 gl. 17 st. "percento" van een somma van 924 gl., welke hem comparant toekomt "per reste" van een wisselbrief van 1100 gl., die op 25 juni 1703 te Dordrecht is getrokken door Salomon Levij en Co. ten laste van Levij Salomons en Co. "aan de ordre" van Emanuel en Salomon Jacobs en die door laatstgenoemden aan hem comparant is geŽndorseerd. (ONA Rotterdam inv. 2082, f. 118 e.v.)

26 april 1726: Levinis Jacobs Sluijs, "sijnde van de Joodsche natie", wonende te Dordrecht, verklaart toe te stemmen in het huwelijk van zijn zoon Salomon Sluijs met  Ariaentje Nathans Wolff, jonge dochter wonende te Rotterdam, "op de Joodsche wijse en volgens de ordre deser Landen gebruijckelijck". Hij tekent met "Levinis Jacobs Sluijs." (ONAD 619, f. 74)

11 aug. 1730: comp. voor notaris B. van der Star Salomon Sluijs, Joods koopman te Dordrecht. Hij is wegens geleende penningen een bedrag van 340 gl. schuldig aan Maarten Veen, burger van Dordrecht. Borg: zijn vader Livinus Jacobsz. Sluijs, Joods koopman te Dordrecht. Akte door beiden met Latijnse letters ondertekend. (ONAD 856, akte 59)

14 jan. 1736: Levinus Smits en zijn vrouw Anna Polack, wonende onder de jurisdictie van de Merwede, testeren ten overstaan van notaris P. van Well. Zij benoemen tot erfgenaam en voogd de langstlevende van hen beiden, die gehouden zal zijn hun kinderen bij mondigheid of huwelijk "onder hen allen" een bedrag van 25 gl. uit te keren. Hij tekent met "Levinus Smits", zij met een merkje. (ONAD inv. 959) 

H. Diverse bronnen

Simon van Gelder, geboren Dordrecht 8 febr. 1890, wonende te Amsterdam Maastrichtsestraat 86, in 1943 in Amsterdam gearresteerd door leden van de Colonne Henneicke (Nationaal Archief, CABR-dossier Briedť)

Sara Groen, geboren Dordrecht 8 jan. 1904, wonende te Amsterdam J. Keplerstraat 25 B hs, in 1943 in Amsterdam gearrresteerd door leden van de Colonne Henneicke (Nationaal Archief, CABR-dossier Briedť)