BEGRAVENBegraven

Van de generatie van de kinderen van Gerrit Boom en Jenneken Lubbers zijn een aantal graven niet meer aanwezig. Het gaat om personen die wel op Het Groenedael, vanaf 1875 de Gemeentelijke begraafplaats van toen nog Stad en Ambt Almelo,  werden begraven.

De verdwenen graven zijn van 13  ( al dan niet aangetrouwde ) leden van de familie Boom die allen vr 1900 overleden. In die eerste jaren van Het Groenedael werd nog niet de huidige vakindeling gehanteerd. 11 van de betrokkenen lagen in de "4e afdeling", 2  in de "3e afdeling".  Al deze graven zijn al lang geruimd.

Met betrekking tot de graven in de 4e afdeling is het volgende terug te vinden in de archieven van de Gemeente Almelo:Brief van de Directeur van Gemeentewerken en Bouw - en Woningtoezicht aan het College van Burgeemeester en Wethouders van 18 december 1917 :"Naar aanleiding van een in de Sectievergaderingen geuite wensch, op de begraafplaats meer orde te brengen in de voorwerpen, waarvoor Uw College toestemmning tot plaatsing heeft verleend, heb ik de eer U voor te stellen de kransen, steenen, enz. waarvoor Uw College voorlopige vergunnnig heeft verleend voor 1 Januari 1898 voor de vierde klasse, op te heffen. En de vergunninghouders aan te schrijven, dat de daarop nog aanwezige voorwerpen voor 1 Febrfuari 1918 moeten worden verwijderd, bij nalatigheid hiervan, deze voorwerpen zullen worden beschouwd te zijn gemeenteeigendom, en van de graven zullen worden verwijderd".

Was dit de zogenaamde bovengronds ruiming, waarschijnlijk vond een paar jaar daarna de feitelijke ruiming plaats want een kort briefje van Burgemeester en Wethouders van Almelo van 29 november 1922 luidde :"Bij deze deelen wij U mede, dat wij in onze vergadering van de 27 November j.l. hebben besloten, het gedeelte der algemene begraafplaats, het welk het vorige jaar is ontruimd, te bestemmen tot 2e afdeeling, eigen graven".

Het gaat om Bernardus Mannes Voerhuis (4e afdeling linie 10, graf 11), Janna Vonke-Boom (4e, linie 35, graf 07), Herman Vonke (4e), linie 33, graf 102), Lammigjen Kok-Boom (4e linie 7 graf 8), Jan Hendrik Boom (4e linie 3, graf 51), Hermina Boom-Ezendam (4e, linie 62, graf 10), Jan Kippers (4e linie 40 graf 47), ), Jannes Boom (4e linie 51, graf 24), Janna Boom-Hemmink, 4e afd. linie 1, graf 12) . Jentje Boom-Tabois (4e afdeling linie 20, graf 20),  en Hendrik Fikkert (4e klasse linie 7 graf 17).

Wat er met de graven van Johannes Sijlva (3e afdeling linie 26 graf 6 en Gerrit Jan Veneman (3e afdeling linie 13, graf 24) gebeurde kon vooralsnog niet worden achterhaald.

Inleiding

Zoals overal werd ook in Almelo oorspronkelijk begraven in of rond de Nederduits Gereformeerde kerk. In 1830 kwam daaraan een einde toen "achter het Klooster"een nieuwe begraafplaats in gebruik werd genomen. Erg lang zou daar niet worden begraven, want reeds in 1874 vonden hier de laatste teraardebestellingen plaats en in 1929 werd dee eerste algemene begraafplaats van Almelo geheel geruimd. De "nieuwe"begraafplaats werd in 1875 in gebruik genomen.

Het Groenedael, zoals deze, ook nu nog gebruikte, begraafplaats heet kende oorspronkelijk 5 begraafklassen en zowel eigen als niet eigen graven. Tot enkele jaren geleden werd hier nauwelijk geruimd, helaas is dat op het moment niet meer zo. Door het lang niet ruimen is Het Groenedael, ook in het kader van genealogie een interessante plek.

Op Het Groenedael werden tussen 1900  en 2007in het totaal rond de 150 personen met de naam Boom begraven. Van de jaren tussen 1875 en 1900 is het aantal nog niet te achterhalen. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat de begravenen vanaf 1900 inmiddels in een computersysteem zijn ondergebracht. Voor de periode tot dat jaar is dit niet het geval.

Aan de hand van n van de takken Boom die op deze site worden behandeld zal de historische waarde van Het Groenedael worden beschreven. .Het gaat om de tak van Jan Hendrik  Boom, geboren Hambrugge, die leefde van 1758 tot 1826.. Zelf nog begraven op de aloude  begraafplaats, bij de kerk,  ligt heel veel van zijn nageslacht op Het Groenedael begraven.

Generatie I

Jan Hendrik Hambrugge, Hoekhuis, Boom

Op de bladzijde begraven worden Jan Hendrik Hambrugge,Hoekhuis, Boom, zijn generatiegenoten en zijn voorouders gezamenlijk beschouwd als generatie I. Zij werden allemaal begraven bij de gereformeerde, later Nederlands Hervormde Kerk op het Kerkplein. Dit was vlak bij de Herengracht waar zoveel leden van de familie Boom later ook woonden.  Van de graven rond de kerk is niets meer te vinden. Alleen de zuilen van het hek bij de ingang van de toenmalige begraafplaats bestaan nog. Deze zijn in de loop van de negentiende eeuw verplaatst naar de ingang van Huize Almelo.

De familie Boom behoorde niet tot de zogenaamde "rijke stinkerds". Dat was het kleine groepje dat rijk genoeg was om niet bij maar in de kerk begraven te worden. De lucht die daar werd verspreid leidde tot de term rijke stinkerds.

Van de begravingen rond de kerk zijn maar heel weinig gegevens bewaard. Er was voor 1811 wel een begraafregister maar hierin werden slechts weinigen vermeld. Vanaf de invoering van de burgerlijke stand in 1811 werd de informatie over het overlijden bijgehouden door de overheid.

 

 

De peilers van de oorspronkelijke begraafplaats rond de kerk; tweede helft 19e eeuw verplaatst naar Huize Almelo

In het boek "De opkomst van Almelo en omgeving"schreef Mr. G.J. ter Kuile Sr. "Op de ruige heidevelden lagen de grafplaatsen der vroegere voorvaderen in vrijwel maagdelijken toestand als voor eeuwen. Baron Sloet, burgemeester van Hengelo, kon in 1837 nog ongestoord en met grond mijmeren en dichten bij de Twentse tumuli: Wie zijt gij Man van 't Voorgeslacht, die hier den eindloos langen nacht der eeuwen slaapt? "

Deze toestand gold lang.,lang geleden. Later werd, zoals al beschreven, begraven rond de kerk.

G.J. ter Kuile schreef over het begraven in Almelo: "En was 't ook niet in denzelfden reactionairen geest, toen het reeds in 1804 uitgevaardigde verbod om in de kerken te begraven destijds (na afloop van de Franse periode) werd teruggenomen, met het betoog 'dat veele personen en families het gebod onwelvoegelijk gevonden hadden. Wat had Dr. Heppe zich reeds gergerd, twintig jaren tevoren toen hij signaleerde dat in de Groote Kerk jaarlijks gemiddeld 15 tot 20 dooden plachten begraven te worden ! In 1800 was dit aantal gemiddeld 16 24. In dit verband moge dienen, dat in 1812 de kerkeraad de maire verzocht had om een "doodenakker" buiten de bebouwde kom aan te leggen, teneinde de schadelijke gevolgen te voorkomen van de "bekend en gedecideerde  cadavereurse reuk" in het het kerkgebouw. Eerst het Koninklijk Besluit van 4 september 1827 maakte, ingaande met 1 Januari dienaanvolgend aan deze toestanden een einde en tenslotte werd op 13 mei 1830 de begraafplaats "achter het klooster"  in gebruik genomen (het terrein achter het tegenwoordige Nederlandsche Bank-gebouw) en werd het oude kerkhof rondom de Groote Kerk gesloten"

Heel erg lang zou hier niet begraven worden, want reeds in 1874 vonden hier de laatste teeraardebestellingen plaats en in 1929 is de eerste algemene begraafplaats van Almelo geheel geruimd. De "nieuwe" begraafplaats werd in 1875 in gebruik genomen. In de tijd dat 't Groenedael ontstond waren of kwamen er in Nederland meer en meer begraafplaatsen voor andere geloven: dit was ook in Almelo het geval met o.a..de stichting van een Katholieke begraafplaats.

Op crematoria moest nog lang worden gewacht. Pas ruimschoots in de 20e eeuw werd de eerste Nederlander gecremeerd.

Zoals beschreven werd Jan Hendrik nog begraven bij de kerk. Zijn kinderen zouden hun rustplaats vinden op de "oude begraafplaats" aan de Kloosterweg, terwijl de meeste van zijn naamdragende kleinkinderen op het Groenedael werden begraven.

Generatie II

Gerrit, Gerrit Jan, Hendrik en Jenneken overleden allemaal na sluiting van het kerkhof bij de Grote Kerk en voor opening van het Groenedael. Van hun graven is dus in ieder geval niets terug te vinden.

Opvallend is dat, hoewel er ten tijde van de sluiting van de "oude begraafplaats" in 1875 al werd gefotografeerd, iets dat zeker het geval was ten tijde van de ruiming in 1929, ik tot nu toe nog nergens een foto van deze begraafplaats ben tegengekomen.

Gerrit Jan Boom overleed in 1847, zijn echtgenote Janna Holsbrink in 1817. Hendrik Boom in 1866, zijn tweede vrouw Geesken Schoenmaker in 1871. Gerrit Boom in 1874 en zijn Jenneken Lubbers in 1860. Jenneken Hoekman overleed in 1863 en haar man Hendrik ten Brink in 1863. J(oh)anna Boom overleed in 1859 en haar man Abraham Alberts was al in 1824 gestorven.

De eerste vrouw van Hendrik was zeer jong gestorven in 1828 en werd dus , samen met Abraham Alberts, als enigen van deze generatie, nog bij de kerk begraven.,

Generatie III

Geesje Boom

Geesje Ten Cate - Boom is op 11 februari 1909 begraven in vak C5 in het 2e klasse eigen graf nummer 0167. Isaac ten Cate overleed in 1894. Hij ligt begraven in het 2e klasse graf 157 in vak C5. Dit is direct naast zijn vrouw. Er is nog een liggende steen aanwezig. Deze is echter slecht leesbaar.

Het vak waar het graf van Isaac en Geesje ligt

De tekst op de bovenzijde van de grafsteen is nog enigzins leesbaar, het deel met de gegevens van Geesje is moeilijker.

Gertruid Boom

Gertruid Veneman - Boom werd begraven in vak F5 in het 3e klas eigen graf nummer 0227. Haar begrafenis vond plaats op 9 december 1924. Haar man Hendrikus Veneman was overleden in  1913. Op het graf van Geertruid heeft nooit een steen gestaan. Hendrikus werd begraven in een niet eigen graf. Om die reden kon zijn vrouw later niet bij hem worden begraven. Hij werd op 7 februari 1913 begraven in het 3e klasse niet eigen graf 52-06 in vak D4. In dit vak werd op linie begraven; dit hield in dat iedereen naast elkaar werd begraven tot er een rij vol was. Dan werd begonnen met de rij direct daarachter tot uiteindelijk het hele vak vol was.

Het graf van Hendrikus Veneman ligt direct achter de steen van Evert Jan Tijhof en heeft nooit een steen gehad

Het graf van Geertruid Veneman - Boom is het graf zonder steen, tussen twee graven met steen

Dina Boom

Dina Voerhuis-Boom werd in linie begraven in het 4e klasse niet eigen graf 45-25 in vak C2. Dit graf is niet geruimd. Haar man Bernardes Mannus Voerhuis werd op 10 april 1894 begraven in het niet eigen graf 4e afdeling, linie 10, graf 11. Dit graf is geruimd.

De plek waar Dina ligt begraven heeft nooit een steen gehad.

Janna Boom

Janna Vonke-Boom werd ook in linie begraven. Haar graf was 4 Niet Eigen 35-07. Echtgenoot Herman Vonke was al in 1881 overleden en lag in het zelfde vak als zijn vrouw in graf 102 van linie 33. Beide graven zijn geruimd.

Gerrit Boom

Gerrit Boom werd in het zelfde vak als zus Dina begraven. Dat was op 9 mei 1901 toen hij een plekje kreeg in het 4e klasse niet eigen graf 37-21 (C2). Hij ligt hier nog altijd begraven; een steen is niet aanwezig.Zijn echtgenote Lammigje Kok stierf al in 1893 en werd begraven in het, inmiddels geruimde graf op de 4e afdeling linie 7, graf 8.

De plek waar Gerrit Boom ligt begraven. Rechts van zijn graf staat een grote dennenboom.

Jan Hendrik Boom

Jan Hendrik Boom werd op 11 december 1875 op de 4e afdeling in graf linie 3 - nummer 51 begraven. Zijn echtgenote zou hem op 2 februari 1888 volgen in het graf op de 4e afdeling linie 6 graf 10.  De graven van Jan Hendrik en zijn echtgenote Hermina Esendam, betovergrootouders van de maker van deze site, zijn geruimd.

De gegevens van Jan Hendrik Boom zijn opgenomen in Register 1, het oudste begraafregister van het Groenedael.

Jan Hendrik was de 126e overledene die op Het Groenedael werd begraven.

Generatie III Zijtakken

Kinderen van Hendrik Boom

Geertruid Boom

Geertruid Boom, overleden in 1829 en dus nog begraven bij de hervormde kerk. Zelfs de "oude" begraafplaats bestond nog niet maar werd in mei 1830 in gebruik genomen

Frederik Boom

Fredrik Boom, overleden in 1841 en begraven op de "oude"begraafplaats

Geertruid Bom

Geertruid Boom, overleden op 20 februari 1924 en begraven op Het Groenendael in het 3e klasse niet eigen graf 054 in vak F5. Haar man, Jan Kippers overleed op 31 mei 1883 en werd dus ook op het Groenendael begraven op het niet meer bestaande deel van het Groenedael, 4e afdeling linie 40, graf 47

Geertruid Kippers - Boom ligt begraven op de grasloze plek

Maria Boom

Maria Boom, die op 22 februari 1912 stierf,werd begraven in het 3e klasse niet eigen graf 51-02 in vak D4 In dit vak werd op linie begraven. Echtgenoot Johannes Sijlva is dan ook niet bij zijn vrouw begraven; hij overleed op 11 december 1896 en werd begraven op het "verdwenen"deel, in de 3e afdeling linie 26 graf 6.

Het graf van Mazia Sijlva - Boom ligt helemaal onder een Boom vescholen; het heeft nooit een steen gehad.

Everdina Frederika Boom

Everdina Frederika Boom overleed niet in Almelo maar in Hengelo.  Haar echtgenoot, Gerrit Jan Veneman, die op 17 maart 1881 wel in Almelo was overleden, is op  Het Groenedael  begraven. De laastste jaren van Everdina Frederika zullen armoedig zijn geweest want,overleden op 26 mei 1914, werd zij op 29 mei op de begraafplaats aan de Oldenzaalsestraat "kostenloos" begraven. Een andere term hiervoor was "van de armen".  Om haar graf te vinden moest men, na door de poort van de begraafplaats te zijn gegaan direct naar rechts. Bij een groepje (nu grote) beuken werd kostenloos begraven.Haar graf is reeds lang geruimd. Ook het graf van Gerrit Jan bestaat niet meer en maakt deel uit van het "verdwenen" deel van Het Groenedael. Hij werd daar op 21 maart 1887 begraven in het 3e klasse graf linie 13 graf 24.

Begraafplaats Oldenzaalsestraat rond 1900

Kinderen van Gerrit Jan Boom

Janna Boom

Janna Boom stierf in 1824 en werd nog bij de kerk begraven

Hendrina Boom

Het zelfde gold voor zusje Hendrina Boom, overleden in 1827.

Janna Boom

Janna Boom die in 1846 overleed, rustte op de "oude"begraafplaats.

Geertruid Boom

Geertruid Boom oveleed in 1871 en is dus nog op de "oude"begraafplaats begraven, haar weduwnaar Hendrik Fikkert, stierf op 6 juli 1892 en is dus op Het Groenendael begraven. Zijn graf, waar hij op 10 juli 1893  ter aarde werd besteld op het "verdwenen"deel was 4e klasse linie 7, graf 17.

Jannes Boom

Jannes Boom, overleden op 15 mei 1885 alsmede zijn vrouw Janna Hemmink, gestorven op 27 januari 1892 vonden hun laatste rustplaats op Het Groenedael. Beiden lagen in het "verdwenen"deel van de begraafplaats, respectievelijk 4e afdeling linie 51 graf 24 en linie 1 graf 12.

Hendrina Boom

Ook Hendrina Boom, overleden op 14 maart 1915 en haar echtgenoot Jan Tijhof, gestorven op 8 maart 1918, zijn hier begraven.Het vak waarin het graf van Hendrina lag, 4e klasse niet eigen, G5 (liniegraf 21-05) is geruimd. Dat geldt ook voor het graf van haar echtgenoot Jan Tijhof dat ook in afdeling G 5 (liniegraf 39-03) lag. Dit vak dat, omdat er ook heel veel slachtoffers van de spaanse griep lagen, daarnaar werd genoemd, is in het geheel geruimd.

Vak G5 ligt helemaal aan de rechterkant van de begraafplaats en is dan het vak dat op n na bovenaan lig, direct onder het vak in de vorm van een driehoek

Geeze Boom

Geeze Boom, gestorven op 8 december 1923 is op Het Groenedael begraven. Haar man, Jannes Veerenhuis, is begraven in  het 4e klasse Niet eigen graf C3 46-02. Geeze ligt begraven in het 4e klasse graf 0291 in vak F4. Eigenaardig hier is dat er sprake is van een graf voor 3 personen maar dat er alleen een steen voor Geeze staat.

Twee foto's van het graf van Geeze Veerenhuis - Boom

Jannes Veerenhuis ligt voor de boom begraven

Generatie IV

De generatie van de kleinkinderen van Gerrit Boom geboren Hambrugge kende 13 naamdragers Boom. 12 van hen werden op Het Groenedael begraven. Hun graven waren in 2006 nog allemaal aanwezig inclusief de grafmonumenten.

Eigenaardig is dat er nogal wat graven zijn waarin meerdere leden van de familie samen zijn begraven. Dat had er mee te maken dat er twee ongehuwde zusters waren die bij hun broer respectievelijk zus en hun echtgenote respectievelijk echtgenoot woonden. Daarnaast waren er in deze generatie ook vijf ongehuwde broers en zusters.Vier van hen werden bij elkaar begraven; de vijfde was al vele jaren eerder overleden.

Er zijn in deze generatie zeven graven: de eerste drie van kinderen van Jan Hendrik Boom en Hermina Ezendam, de laatste vier van nageslacht van Gerrit Boom en Lammigjen Kok.

Jan Boom en Johanna Hermina Boom

In vak B2 ligt het 3e klasse eigen graf met de nummers 0388 en 0389. De tekst luidt: "Hier Rust Onze geliefde Man Vader Grootvader en Broeder Jan Boom Geb. 30 Juli 1858 Overl 30 Aug 1927 en onze lieve Moeder Grootmoeder en Zuster Margaretha Boom-Verboom Geb 21 Maart 1861 Overl 8 Dec 1932 en Zuster en Tante Johanna Hermina Boom Geb 13 Juli 1862 Overl. 23 Mei 1938".

Johanna Frederika Boom en Geesken Knoop-Boom

n vak A9 is het 3e klasse eigen graf met de nummers 0693 en 0694. Het opschrift luidt: "Hier rust onze geliefe zuster en tante Johanna Frederika Boom geb 14 juli 1855 overl 18 juli 1933 en onze geliefde vrouw moeder behuwd- en grootmoeder Geesken Knoop-Boom geb 21 juli 1861 overl 29 dec 1939 en Albertus Knoop geb 4 febr 1862 overl. 29 jan 1944".

Bijna altijd werd er naast elkaar begraven, vandaar de brede graven

Fenna Knoop, de jong overleden dochter van Albert Knoop en Geesje Knoop-Boom

Hendrika Boom

In vak C10 ligt het 4e klasse eigen graf 1491 van Hendrika Boom.Er is een klein liggende steentje met de tekst "Hier Rust Hendrika Nijkamp geboren Boom geb: 6 april 1870 overl: 15 dec 1936". De tekst is voor een deel bedekt met mos. Hendrika had geen kinderen en was gehuwd met de weduwnaar Hendrikus Nijkamp. Deze overleed, erg oud, pas in 1954 en werd op 14 augustus 1954 bij zijn vrouw begraven. Er waren geen kinderen en alle schoonfamilie van zijn eigen generatie was al overleden; niemand nam nog de moeite om ook zijn naam op een steen te plaatsen; hij rust hier dan ook naamloos.

Na schoonmaak is de tekst iets beter te lezen

Femia Boom

In vak B9 ligt het 4e klasse eigen graf nummer 1270. De tekst hier luidt "Veilig in Jezus armen  hier rust onze lieve zuster, behuwdzuster en tante Femia Boom Geb: 11 Jan 1868 overl: 30 Nov 1934 Haar leven was Christus".

Gerrit Boom

Vak B2 bevat het 4e klasse eigen graf nummer 1820. Dit heeft als opschrift :"Hier rust onze lieve man, vader, behuwd en grootvader Gerrit Boom geb: 11 septr. 1865 overl: 5 sept: 1939 en onze lieve moeder behuwd en grootmoeder Aleida Boom geb. Slot geb: 22 dec: 1874  overl: 9: oct 1942 Rust zacht".

Janna Berendina Boom

In vak B7 vinden we het 4e klasse eigen graf 1844. Het bevat een liggende steen met als tekst "Rust zacht lieve vader en moeder". In de betonnen onderrand staat "geb. 11 juni 1875 J.B. Boom overl. 6 aug. 1943 en geb. 19 juni 1874 H. de Witte overl. 2 dec. 1939 ". J.B. Boom staat voor Janna Berendina Boom en H. de Witte voor Hendrik de Witte.

Het graf van het echtpaar De Witte-Boom

In het 4e klasse eigen dubbelgraf 4568 en 4569 in vak AA4 liggen vier vrijgezelle broers en zussen, namelijk Jenneken (1877-1962), Jan Sijbrand (1879-1972), Jan Hendrik (1881-1962) en Hendrika Geertruida (1887-1961) Boom. Zij woonden hun hele leven, met hun veel eerder overleden zus Femia, in het ouderlijk huis aan de Herengracht. Hun graf kende oorspronkelijk geen steen. Een aantal jaren geleden hebben de twee kleinkinderen van broer Gerrit Boom en schoonus Aleida Boom-Slot besloten dit graf van een steen te voorzien.De tekst is eenvoudig en luidt "De familie Boom".

In september 2008 vond op grote schaal grafschennis plaats op vak AA4 van 't Groenedael. Meer dan 60 monumenten werden omvergetrokken. Ook bij het graf van "de familie Boom"  was dit het geval. Herstel zou op korte termijn plaats vinden.

Jenneken Boom, Jan Sijbrand Boom, Hendrika Geertruida Boom en Jan Hendrik Boom

Gerrit Boom

Het enige naamdragende kleinkind van Gerrit Boom dat niet op het Groenendael is begraven is ook een Gerrit Boom. Hij ligt op de begraafplaats aan de Oldenzaalsestraat in Hengelo, waar hij woonde. Hij deelt een dubbelgraf met zijn vrouw Anna Alieda Wevers en zijn schoonus Gezina Johanna Aberson-Wevers. Deze laatste was weduw en overleed twee dagen na haar zwager op 1 april 1922. De grafnummers zijn 295 en 296. Helaas is al vele jaren geleden afstand van de grafrechten gedaan. Het graf is nog niet geruimd, wel is de steen al lang geleden verwijderd. De eerste vrouw van Gerrit was, alhoewel het echtpaar in Hengelo woonde, op 24 jarige leeftijd in Almelo overleden Jentje Boom-Tabois werd op Het Groenendael begraven op 1 mei 1879. Zij lag in het 4e klasse niet eigen graf linie 20, graf nummer 20. Dit graf is al aan het begin van de 20e eeuw geruimd.

foto op de alg. begraafplaats aan de Oldenzaalsestraat in Hengelo

Register begraafplaats Oldenzaalsestraat Hengelo met inschrijving begrafenis Gerrit Boom

Generatie V

Zes van de acht naamdragende achterkleinkinderen van Gerrit Boom geboren Hambrugge zijn op 't Groenedael begraven. De eerste twee zijn kinderen van Jan Boom en Margaretha Verboom, de laatste vier stammen af van Gerrit Boom en Aleida Slot.

Jan Hendrik Boom

Vak CC1 bevat het 3e klasse eigen graf nummer 2026. Het opschrift luidt "Jan Hendrik Boom 24 april 1882 - 19 sept. 1956 en Clasina Eliza Boom-Post 29 mei 1890 - 26 jan. 1963".

Johanna Boom

In vak E6 ligt het 3e klasse eigen graf nummer 1614. De tekst is "hier rust Johanna Hendrika Slot-Boom geb. 24 nov. 1863 overl. 20 maart 1949 en Barend Slot geb. 2 sept. 1882 overl. 31 aug. 1960".

Truitje Boom

Vak JJ4 bevat het 4e klasse eigen graf 5608. Tekst hier is "Hier rust Truitje Edelijn-Boom * 12 nov. 1912 + 13 april 1970 en Jan Willem Edelijn * 27 april 1905 + 1 nov. 1974. Rust zacht".

Gerard Boom

In vak DD5 is het 3e klasse eigen graf 2713 te vinden. De tekst luidt "Hier rust mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa Gerard Boom geb. 14-7-1906 overl. 12-8-1974 en onze lieve toegewijde moeder en oma Johanna Boom-Tusveld geb. 14 jan. 1906 overl. 30-11-1993".

Hendrik Boom

In hetzelfde vak DD5 is ook het, eveneens 3e klasse eigen graf 2798 te vinden. De steen heeft als opschrift "Hier rust mijn lieve man Hendrik Boom 15 jan. 1905 - 10 mei 1970 en Dina Johanna Emma Boom-Sommer 27 juli 1901 - 7 maart 1991".

Lambertha Jansje Boom

In vak JJ1 ligt het 4e klasse eigen graf 7391. Het opschrift luidt "Hier rust mijn lieve vrouw, moeder en oma Lambertha Jansje Kamerling -Boom geb. 14-4-1901 - overl. 28-5-1992 en onze lieve vder en opa Gerrit Jan Kamerling geb. 3-5-1900 - overl. 2-2-2001.

De twee kinderen van Gerrit Boom en Anna Alieda Wevers zijn niet in Almelo begraven.

Jan Hendrik Willem Boom

Op de algemene begraafplaats aan de Oldenzaalsestraat in Hengelo is een graf met een sobere steen te vinden "Johanna Boom-Rosink 18 mei 1885-19 maart 1966  Willem Boom 27 maart 1886 - 29 aug 1968". Willem was de roepnaam van Jan Hendrik Willem Boom".

foto algemene begraafplaats Oldenzaalsestraat in Hengelo

Egberdina Judika Hermina Boom

De tweelingzus van Jan Hendrik Willem, Egberdina Judika Hermina Grevenstuk - Boom werd op 28 november 1973 begraven op de Westerbegraafplaats in Enschede. De grafrechten op graf B20 nummer 123 verliepen in 1993 en werden niet verlengd. Het monument is dan ook in 2000 verwijderd. Mina, zoals ze werd genoemd ligt echter nog wel in het graf. Waar dat precies is kan niet meer worden aangegeven. Bijna het hele vak is bovengronds geruimd. Dit houdt in dat alle monumenten enz. zijn verwijderd en de bodem door gras wordt gedekt. De man van Mina was op de dag af 30 jaar voor zijn vrouw, op 24 november 1943 overleden. Alhoewel hij volgens de Gemeentelijke Basis Administratie in Enschede is overleden, komt hij niet voor in de administratie van de Gemeentelijke begraafplaatsen van die gemeente. Dit is vreemd, want hij werd wel degelijk in Enschede begraven en wel op de Oosterbegraafplaats. in graf 21-318. Op de volgende foto's eerst het ingangshek van de Westerbegraafplaats en een kwitantie van de gemeente voor recht op het plaatsen van een steen op het graf van Antony Bernard Grevenstuk op de Oosterbegraafplaats.

foto ingang Westerbegraafplaats in Enschede

Generatie VI

In n generatie is de historische band van het naamdragende naamgeslacht van Gerrit Boom geboren Hambrugge met Het Groenedael compleet verdwenen.

Jacobus Antonie Boom en Margaretha Rutgers- Boom

De twee kinderen van Jan Hendrik Boom en Eliza Post, Jacobus Antonie Boom en Margaretha Rutgers-Boom, hebben weliswaar hun leven in Almelo gewoond en zijn daar ook overleden, maar werden gecremeerd.

Gerrit Jan Boom

De drie kinderen van Jan Hendrik Willem Boom en Johanna Rosink hebben nooit in Almelo gewoond.

 Oudste oon Gerrit Jan is begraven op de Westerbegraafplaats in Enschede. De tekst op hun grafsteen luidt: "rustplaats van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma Willemkina F.M. Oosgterholt * 8-10-1916 + 7-8-1991 en haar man, one lieve vader en opa Gerrit J. Boom * 9-3-1918 + 23-8-2002."

foto Westerbegraafplaats in Enschede

Johan Andries Boom

Tweede zoon Johan Andries Boom werd in maart 2002, een paar dagen voor hij tachtig jaar zou worden, gecremeerd in Usselo. Zijn as is verstrooid.

foto ingang crematorium Usselo

Jan Gerrit Boom

Jan Gerrit Boom, de jongste zoon, werd in juni 1999 gecremeerd in crematorium Noorderveld te Nieuwegein. Zijn as is nu te vinden in het colombarium van begraafplaats Den en Rust in Bilthoven. De tekst op de afdekplaat is zeer eenvoudig en luidt "Jan Gerrit Boom 1925-1999" Jan was de eerste volwassen geworden naamdragende afstammelling van Gerrit Boom geboren Hambrugge die buiten Twente werd begraven of gecremeerd.

foto columbarium begraafplaats Den en Rust Bilthoven

De twee kinderen van Gerard Boom en Johanna Tusveld , Gerrit Boom en Alie Boom, zijn nog in leven (september 2007). Dat geldt ook voor de weduwes van Jacobus Antonie Boom, Johan Andries Boom en Jan Gerrit Boom. Ook de vrouw van Gerrit Boom is in leven.

Overleden kinderen Boom

Een aantal naamdragende afstammelingen van Gerrit Boom geboren Hambrugge is als kind overleden. Ook van hen is vaak nog bekend waar zij begraven werden.

Twee kinderen van Gerrit Boom en Lammigjen Kok overleden heel kort na elkaar. Jenneken stierf 4 jaar oud op 19 juni 1875.Haar broertje Jan Sijbrand, 2 jaar oud, overleed een dag later. Zij zijn begraven op Het Groenedael. Het is niet meer bekend waar hun geruimde graf of graven zich bevond of bevonden.

Een ander kindje Boom dat zijn laatste rustplaats op het Groenedael vond, heette ook Jan Sijbrand.Hij overleed 1 jaar oud in 1914 en werd  begraven in het 4e klas niet eigen kindergraf 39-04 op 27 juli 1914. Zijn oudere broertje, Hendrik, ook zoon van Gerrit Boom en Aleida Slot, overleed net geen half jaar oud en werd op 25 oktober van dat jaar begraven in het ook geruimde 4e klasse niet eigen kindergraf 75-07.

In Hengelo was in januari 1886 het n jarig oudste dochtertje van Gerrit Boom en Anna Alieda Wevers gestorven. Het nota-boek van de "oude"Algemene Begraafplaats aan de Bornsestraat in AHengelo vermeldt dat zij daar werd begraven. Deze begraafplaats is reeds vele jaren gesloten, maar heeft inmiddels een monumentenstatus. Mogelijk is haar grafje hier nog aanwezig; dit lijkt echter niet meer te achterhalen.

foto oude algemene begraafplaats Bornsestraat Hengelo

Dan zijn er in recenter tijd, negentiger jaren van de twintigste eeuw, ook nog twee kindjes Boom overleden. n van hen, Kobe Boom, overleed op de dag dat hij geboren werd. Hij was het zoontje van Willem Boom en Marja Oude Munnink. Kobe werd begraven op het kinderhofje van de Westerbegraafplaats in Enschede. Van het andere kindje worden hier, om privacy redenen geen gegevens vermeld.

foto Westerbegraafplaats Enschede

Voor de volledigheid hieronder nog een plattegrond van Het Groenedael. Deze werd ter beschikking gesteld door de beheerder van de begraafplaats. Deze zorgde ook voor de onmisbare lijst met de in het comptersysteem van de begraafplaats opgenomen begraven Booms vanaf 1900.Tot slot gaf hij inzage in het originele begraafregister waarin de begravenen vanaf 1875 zijn vermeld.

Plattegrond Groenendael Almelo

Deze pagina kon uitsluitend worden gemaakt dankzij de zeer welwillende hulp van de beheerder van Het Groenedael, de heer Homan. Het Groendael is de gemeentelijke, algemene, begraafplaats van Almelo.Niet alleen gaf hij inzage in het gecomputeriseerde bestand van de begravenen vanaf 1900 en het originele begraafregister van 1875 tot 1900, ook heeft hij de maker van deze site veel graven zonder grafsteen uit de generatie III en zijtakken III getoond.