ANDERE FAMILIES BOOM UIT ALMELOAndere families Boom uit Almelo

Deze pagina gaat informatie bevatten over "andere"families Boom in Almelo..

De rentmeesters van de graaf, de bekende fotograaf, de tabaksfabriek van de weduwe Boom, de apotheker en de uitgeversfamilie Boom van de Koninklijke Uitgeverij in Meppel die ook oorspronkelijk uit Almelo komen. Op de foto poseert Derk Jan Boom voor zijn zogenaamde daglichtatelier. Hij is de man op de voorgrond met pet, snor en pijp.

Dat zijn dan alleen nog maar "bekende" Almelose Bomen. Er zijn er echter nog meer. Met uw hulp hoop ik van deze site uiteindelijk een zo compleet mogelijk beeld van Bomen in Almelo te kunnen bieden. De bedrijven, zoals de tabaksfabrikiek en de apotheek hadden soms eigenaren die geen Boom meer heetten, maar de oude naam bleef in gebruik. Dit blijkt onder meer uit de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel.

De tabaksfabriek was gevestigd aan het Marktplein. Hie een afdeling van de fabriek Wed. Boom. Het is het meest linkerpand, direct naast het Waaggebouws.

Dank zij de enorme database van de afdeling genealogie van de historische vereniging Almelo, die in het Heydapand van het Stadsmuseum aan de Korte Prinsenstraat huist, bevat de pagina stamboom van deze site, al wel een uitgebreide andere tak. Ga daarvoor naar de pagina stamboom en zoek dan naar de Arend Boom die in 1735 werd geboren. Klik die naan aan en u komt bij deze "andere tak". Tot nu toe de voor mij meest "spannende"naamdrager in die tak is ene Gerrit Jan Boom.

Gerrit Jan Boom

Hij werd maar 40 jaar, Gerrit Jan Boom maar had er toen hij stierf al een héél leven opzitten. Hij was de zoon van Arend Jan Boom, die wever en landbouwer ws en van Janna Schutteman, spinster en boerwerksters. Grootouders waren Arend Boom en Berendina Boom, Janna Schutteman en Fenna Schaapen. Het gezin telde in het totaal negen kinderen, waarvan Gerrit Jan de één na laatste was. Er kwam nog één broertje na hem, Jannes die op 3 jarige leeftijd overleed op 14 oktober 1838. Moeder Janna was negen dagen eerder, op 5 oktober zelf ook overleden. Zowel moeder als kind overleden aan de Gaven, wijk 4 nr. 161. Oudste broer Arend, was toen 24 jaar, een stuk ouder dus dan Gerrit Jan die nog maar vijf jaar oud was .Éen zusje, Johanna, was in 1830 overleden, wederom in wijk 4 nr. 161, Vermelding was toen echter niet de Graven, maar het Sluitersveld.Het oudste, levende zusje was Janna, zij was in 1838 tien jaar oud en kon dus nauwelijks de plaats van de moeder innemen. Vader zou, tot hij op 80-jarige leeftijd in de Graven overleed werd 80 jaar.

Gerrit had drie getrouwde broers en één ongetrouwde broer en, zoals gezegd zusje Janna.

Jongste kind in een moederloos gezin; mogelijk heeft Gerrit Jan geen fijne jeugd gehad en was dat de reden dat hij naar Indië vertrok. Hoe hij aan zijn einde kwam, weten we uit de volgende vermelding in het overlijdensregister van Ambt Almelo

nummer honderd een en zestig

Op heden den een en dertigsten december achtien honderd drie en zeventig hebben wij Jan Oothmar Coster, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der gemeente Ambt Almelo alhier ingeschreven het bij ons ontvangen en aan het dubbel van dit register geannexeerde acte van Overlijden luidende: Op Donderdag den vijftienden mei 1800 drie en zeventig des voormiddags ten tien uren, compareerden voor mij ondergetekende Jacob van der Valk Dz, gedomicilieerd te Vlaardingen, schipper aan boord van het Nederlandsch, te Alblasserdam te huis behoorend Fregatschip, genaamd Nieuwe Waterweg, de persoon van Löhe Timon Frederik Adolf, oud 45 jaren geboren te Langenholshousen, woonachtig te Rotterdam, kwaliteit 1e stuurman en Haavekost Gijsbertus Johannes oud 28 jaren, geboren te Amsterdam woonachtig dito, kwaliteit 1e timmerman, welke verklaarden dat op den 15e mei 1873 1873 zeilende op 20 graden 40 streep Zuider Breedte en 75 graden 42 streep Oosterlengte, is overleden ten gevolge van siphijlistische ziekte de persoon van Boom, Gerrit Jan, militair 40 jaar oud Algem. Stamboek no 41299 geboren in Ambt Almelo, woonachtig dito, kwaliteit gewezen militair aan boord van genoemd schip. Van het welk ik krachtens art. 60 Burg. Wetb. deze acte heb opgemaakt in tegenwoordigheid van genoemde comparanten, getuigen en na gedane voorlezing met hen heb getekend.

Geen roemrucht einde door overleden te zijn aan de gevolgen van krijgshandelingen, maar overleden aan syfillis. Zijn pleziertjes had Gerrit Jan waarschijnlijk wel gehad, daar in de Oost.

Drie vragen waren er te beantwoorden:

 1. wat was er mogelijk bekend over De Nieuwe Waterweg
 2. Waar ligt 20 graden 40 streep Zuiderbreedte/75 graden 42 streep Oosterlengte
 3. Wat voor informatie kon het Stamboeknummer van Gerrit Jan (Algemeen Stamboek 41299) opleveren over de loopbaan als Soldaat ?

De Nieuwe Waterweg

Het blijkt dat er twee schepen waren met d enaam Nieuw Waterweg, de I en de II. Beiden behoorden aan de rederij F.J.D. von Lindern uit Alblasserdam. Deze reder, die ook ijn eigen scheepswerf had, had maar liefst tien grote zeilschepen in de vaart. Ook de Nieuwe Waterweg I, want om dat schip gaat het hier, behoorde daar toe.Het was gebouwd in 1864 en had 1360 ton. In 1873 was J. van der Valk Dzn. kapitein. Het schip voer op de Oost en werd in 1883 toen het aldaar was, afgekeurd. Daarna is er niets meer over het schip vernomen.

Hoewel tegenwoordig bij het woord fregatschip aan een oorlogsbodem wordt gedacht, was het in de tijd dat Gerrit Jan er meer naar huis dacht te komen, een snel zeilschip dat ook in de koopvaardij werd gebruikt.

20 graden 40 streep Zuiderlengte/75 graden 42 streep Oosterlengte

Gerrit Jan zal al flink ziek zijn geweest toen hij aan boord kwam om naar huis te gaan; mogelijk wilde hij alleen nog maar in Almelo sterven. Hij is uiteindelijk overleden, vlak voor de kust van de plaats Bombay in de Arabische Zee.

Algemeen Stamboek nummer 41299

Het Algemeen Stamboek nummer 41299 is opgenomen in de ogenaamde Serie "Linnen Banden" die zich in het Nationaal Archief in Den Haag bevinden. Deze serie is verfilmd en door middel van microfiches te raadplegen.

De inschrijving bevat zes groepen informatie:

 1. Algemeen stamboeknummer in Indie: 41299
 2. Namen en voornamen: Boom, Gerrit Jan
 3. Namen der ouders, geboorteplaats, datum van geboorte, laatste woonplaats en gehuwd met: Vader Arend Jan, moeder Janna Schutteman, geboren te Ambt Almelo/ Overijssel op 3 februari 1833, laatst gewoond Ambt Almelo, geen huwelijk ingevuld. Signalement: rond aangezigt, idem voorhoofd, blauwe oogen, ene gewoone neus, idem mond, een ronde kin, blond haar, idem wenkbrauwen en geen merkbare teekenen. De oorspronkelijk lengte, nog in ellen was doorgestreept en vervangen door een vermelding volgens het metrieke stelsel: 1 meter, 76 centimeter en 2 milimeter.
 4. Waar - hetzij binnen- of buitenlands - en wanneer in dienst getreden: omschrijving van het aangegaan akkoord, en de verdere militaire loopbaan: Bij het Regiment Grenadiers en Jagers den 30 april 1852 ingedeeld als milicien voor 5 jarenk, zijnde loteling der ligting 1852 uit de Provincie Overijssel, gemeente Ambt Almelo onder no 17. Op 19 mei 1853 in activiteit, 1 augustus 1852 met groot verlof, op 1 september 1855 bij het Korps terug, 29 id. 1855 met groot Verlof, 30 augustus 1856 bij het Korps terug, 31 September 1856 met groot verlof, op 15 mei 1857 met ontslag wegens werkelijk volbrachten diensttijd, bij Personele Vertreding. Op 1 september 1857 was Gerrit Jan al weer terug in het leger om op 29 oktober van dat jaar te Zutphen te worden ge-engageerd als Soldaat voor 6 jaren !.
 5. Bijgewoonde veldtochten, bekomen wonden, uitstekende daden; wanneer en op welke wijze afgegaan.Vanaf dit moment wordt het spannend: Het blijkt namelijk dat Gerrit Jan in 1870 voor de Krijgsraad in Padang moest verschijnen. Bij sententie van het Hoog Militair       Gerechtshof dd. 16 december 1870 werd hij veroordeeld tot 2 jaar detentie wegens feitelijke insubordinatie onder verzachtende omstandigheden. Op 2 januari 1871 werd de straf ter executie gelegd, waarna Gerrit Jan op 16 december 1872 van detentie werd ontslagen te Semarang. Hier bestond in die tijd inderdaad een militaire strafgevangenis. Nog diezelfde dag werd hij afgevoerd uit het Algemeen Stamboek. Hij was dus ambteloos burger, had er net twee jaar in de bak opzitten, leed al aan syfillis en moest mogelijk ook nog zijn eigen overtocht, terug naar huis, betalen !
 6. Aanmerkingen  29 februari 1864 toegekend de Bronzen Medaille (dit was een medaille voor 12 jaar trouwe dienst die, omdat tropenjaren dubbel telden, daar al na 6 jaar werd toegekend), Z.Gr. Bij disp: van den Kommandant van het Leger d.d. 3 dec. 1872 bestemd om met een briefje met ontslag uit het Leger te worden verwijderd en in verband met die beschikking niet meer geregtigd tot het dragen der bronzen medaille
 7. 16 december 1872 afgevoerd

Onderzoek uit 1963 bij het Centraal Bureau voor  Genealogie

Bij het CBG bevindt zich een onderzoek, met als datering 5-4-1963 en het initaal WvR. De titel luidt: Een familie Boom te Almelo

Op het Rijksarchief te Zwolle werd een onderzoek ingesteld naar de afstamming van Gerrit Otto Boom, plattelands-heelmeester te Vriezenveen, wiens zoon Gerhard Boom aldaar op 1 dec. 1853 werd geboren.

Door opdrachtgever werd een aantal afschriften van akten van de Burgerlijke Stand overhandigd, hen verstrekt door het Rijksarchief in Drenthe, betrekking hebbende op Jan Adolf Boom, apotheker te Meppel, en diens gezin. Deze Jan Adolf Boom had een zoon Otto, geboren te Meppel 28 jan. 1837, die echter aldaar ongehuwd overleed op 16 mei 186. Deze kon dus moeilijk een voorvader van opdrachtgever zijn.

Alvorens het onderzoek aan te vangen werden dus de bekender gegevens zovgeel mogelijk geverifieerd. Hierbij kon gebruik worden gemaakt van de collecties van het Centraal Bureau voor Genealogie, t.w. de familie-annonces en de persoonskaarten uit de bevolkingsregisters van de overledenen sinds 1939.

Uit de familie-annonces bleek, dat de vader van opdrachtgever, Gerhard Boom, arts te Streefkerk, aldaar was overleden op 5 april 1921. Telefonisch werd aan de secretarie te Streefkerk verzocht de overlijdensacte na te zien en de geboorteplaats van de overledene op te geven. Gerhard Boom bleek te Vrieenveen te zijn geboren in 1857/58, als zoon van Gerrit Otto Boom en Johanna Aman.

Daar in de provincie Overijssel de dubbelen van de Burgerljke Stands-akten van na 1842 nog niet op het Rijksarchief zijn ondergebracht, zoals in de overige provincies, wendden wij ons tot de ambtenaar van de B.S. te Vriezenveen met het verzoek om toezending van afschriften van de geboorte-akte van Gerhard Boom en van de huwelijksakte van zijn ouders.

Uit deze laatste bleek, dat Gerrit Otto Boom, de vader van Gerhard Boom, een zoon was van Frederik Boom, drogist te Vriezenveen, die een broeder was van Jan Adolf Boom voornoemd. Opdrachtgever was dus met zijn onderzoek op een verkeerd spoor geraakt.

Het verdere onderzoek geschiedde dus op het Rijksarchief te Zwolle, waarbij gebruik gemaakt werd van de oude doop- en trouwregisters der gereformeerde gemeente te Almelo, waar de familie oorspronkelijkj vandaan kwam. Het onderzoek leverde geen bijzondere moeilijkheden op, hoewel het zeer grote aantal leden van de aldaar wijdvertakte familie ( of families) Boom een en ander wel gecompliceerd maakte.

De familienaam houdt zeer waarschijnlijk verband met een hoeve, gelegen in Ambt Almelo, die het "Boomshuis"gneoemd werd en die reeds vóór 1700 wordt vermeld. Vermoedelijk al de hoeve oorspronkelijk naar de boer die er woonde genoemd zijn. Latere bewoners, al of niet familie van de eerste, werden dan naar Saksisch gebruik weer naar de hoeve genoemd, zodat het lang niet zeker is, dat alle dragers van de naam Boom in Almelo en omgeving tot dezelfde familie behoorden.

Als resultaat van het onderzoek in de doop-en trouwboeken hij wij de stamreeks in rechte lijn kunnen opvoeren tot een Arend Derksz. Boom, wiens zoon Jan Arendsz. Boom in 1708 in Almelo trouwde. Hoewel het geref. trouwboek van Almelo met 1692 begint, zijn de doopboeken eerst van 1719 af bewaard gebleven. Aan de hand van deze bronnen al verdere opvoering van de stamreeks niet mogelijk zijn. Wel achten wij een onderzoek in het rechterlijk archief van richterambt en stad Almelo gerechtvaardighd.Door een dergelijk onderzoek zouden tevens nadere gegevens omtrent de reeds bekende generaties aan het licht komen.

Aan de zijktakken kon - wegens het enorme aantal dragers van de naam Boom - slechts ten dele aandacht worden besteed. Verdere uitwerking in de breedte zou, gezien de omvang van de familie, zeer veel tijd en moeite kosten, temeer omdat in de doopregisters in de regel geen familie-namen worden gebruikt en de betrokkenen slechts met patronymica worden aangeduid.

Wij vatten thans de resultaten van het onderzoek samen in de vorm van een stamreeks. Wij merken hierbij nog op dat overlijdensregisters van Almelo eerst van 1796 bewaard zijn gebleven. Deze werden nog niet geraadpleegd.

Stamreeks

I.  Arend Derksz. Boom, woonde onder het landgericht Almelo. Zijn zoon was

II Jan Arendsen Boom, geb. omstreeks 1685, woonde in de heerlijkheid Almelo, tr. (ondertr. Almelo 17 juni 1708) Anna Swiers, dr. van Swier Kleijsen. Uiit   dit huwelijk,volgorde onbekend:

 1. Willemken Boom, tr. Almelo 30 maart 1732 Gerrit Hendriksz. Boom, waarschijnlijk zoon van Hendrik Jansz. Boom
 2. Arend Jansen Boom, tr. Almelo 7 juli 1737 Jenneken Everts ten Noordijk
 3. Jan, volgt III
 4. Jannes Boom, tr. Almelo 12 mei 1739 Aaltje Jansen van 't Boomshuis, dr. van Jan Jansen Boom op 't Boomshuis. Uit dit huwelijk 1. Jan ged. op 18 dec. 1739, Jan, ged. 10 dec. 1741, Anna ged. 23 okt. 1743

III Jan Boom, geb. omstr. 1710, tr. Almelo 20 september 1733 (als "sone van Jan Arendsen Boom") Gesina (Geesken) Boom, dr. van Hendrik Boom, die waarschijnlijk een zoon was van Jan op 't Boomshuis UIt dit huwelijk;

 1. Arend Boom, ged. Almelo 13 jan. 1734
 2. Jan Hendrik, volgt IV
 3. Abraham Boom, ged. Almelo 11 okt. 1737
 4. Geertruid Boom, ged. Almelo  okt. 1739, jong overleden
 5. Geertruid Boom, ged. Almelo 8 nov. 1741
 6. Anna Boom, ged. Almelo 19 sept. 1745

( Er kunnen nog meer kinderen zijn geweest. Het doopboek vermeldt echter niet altijed de namen van de moeders, terwijl er tegelijkertijd meerdere Jan Boom's waren).

IV Jan Hendrik Boom, ged. Almelo 29 jan. 1736, overleden vóór 22 nov. 1794, tr. Almelo 6 juni 1764 Johanna Mollink, geb. Delden (haar doop aldaar echter niet gevonden), dr. van Jan Mollink. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Boom, ged. Almelo 27 maart 1765
 2. Gesina Boom, ged. Almelo 1 april 1767
 3. Gerrit Otto, volgt V
 4. Jan Hendrik Boom, ged. Almelo 27 okt. 1771
 5. Jenneke Boom, ged. Almelo 23 febr. 1774
 6. Janna Boom (tweeling met voorgaande), ged. Almelo 23 febr. 1774
 7. Jan Frederik Boom, ged. Almelo 24 jan. 1776
 8. Jannes Boom, ged. Almelo 13 juli 1780
 9. Johannes Boom, ged. Almelo 29 mei 1783

V  Gerrit Otto Boom, ged. Almelo 2 aug. 1769, apotheker te Almelo, overl. aldaar 1 mei 1835, tr. aldaar 22 dec. 1794 Aleida ten Bruggencate, ged. Almelo 10 sept. 1758, overl. Meppel 13 aug. 1836, dr. van Berend ten Bruggencate en Jenneken ten Bruggencate.Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Boom, geb. Almelo 21 nov. 1795, overl. Borne 19 jan. 1836
 2. Johanna Hernrietta Boom, geb. Almelo 12 febr. 1797
 3. Frederik, volgt VIa
 4. Jan Adolph, volgt VIb
 5. Bernardus Boom, geb. Almelo 26 febr. 1800

VIa Frederik Boom, geb. Almelo 14 juni 1798, drogist te Vriezenveen, tr. aldaar 23 dec. 1820 Hendrika Nollen, geb. Vriezenveen 10 maart 1796, dr. van Harmen Nollen en Gesina Eshuis. Uit dit huwelijk o.a.Gerrit Otto, volgt VII

VIb Jan Adolph Boom, geb. Almelo 11 febr. 1803, apotheker te Meppel, tr. 1e Amsterdam 29 juli 1830 Catharina Johanna Poortman, overl. Meppel overl. Meppel 23 juni 1833, tr. 2e Meppel 27 juli 1836 Margrieta Halfmouw, ged. Meppel 21 april 1811, dr. van Jan Halfmouw en Egbertje Vermeulen. Uit het tweede huwelijk:

 1. Gerrit Otto Boom, geb .Meppel 28 jan. 1837, ongehuwd overl. aldaar 16 mei 1860
 2. Jan Boom, geb. Meppel 6 sept. 1838, overl. aldaar 24 juli 1855
 3. Johannes Hendrikus Boom, geb. Meppel 31 jan. 1840
 4. Catharina Johanna Boom, geb. Meppel 21 maart 1841, overl. aldaar 30 juli 1842.
 5. Ebersus Boom, geb. Meppel 29 dec. 1842
 6. Catharina Johanna Boom, geb. Meppel 8 april 1845, overl.ald. 28 jan. 1846
 7. Catharina Johanna Boom, geb. Meppel 20 sept. 1846, overl. ald. 18 okt. 1846
 8. Adolf Marius Boom, geb. Meppel 28 aug. 1847
 9. Marius Jacob Boom, geb. Meppel 13 sept. 1850

Afdruk van enveloppe, verkregen van de heer René Hillesum, free lance filatelistischjournalist. Verzonden vanit Bath in Engeland

 

VII Gerrit Otto Boom, geb. Vriezenveen 3 febr. 1820, plattelandsheelmeester aldaar (hij werd bij het huwelijk van zijn ouders erkend en gewettigd), tr. Vriezenveen 20 okt. 1848 Johanna Aman, geb. Vriezenveen 24 juli 1830, dr. Hendrik Gerritsz. Aman en Hendrika Aman. Uit dit huwelijk o.a.

VIIIGerhard Boom, geb. Vriezenveen 1 dec. 1858, arts te Streefkerk, overl. ald. 5 april 1921, tr. Adriane Antoinette Rutherina Gautier, geb. Streefkerk 1 dec. 1858, overl. Geldermalsen 3 jan. 1938, begr. te Streefkerk. Uit dit huwelijk o.a.

IX Dr. Hendrik Boom, geb.Streefkerk 18 okt.1896 tr. 's-Gravenhage 30 juni 1926 Johanna Caroline Beins, geb. Redjoangoeng (N.I.), 3 dec. 1902, overl. 's Gravenhage 28 juni 1958,dr. van Gerrit Beins en Maria Facoma.

De uitgevers

Dat de uitgevers van "Koninklijke Boom uitgevers"  uit deze familie stammen,blijkt uit de site van de uitgeverij. Daar kan worden gelezen:

Het uitgeversbedrijf Boom vindt haar oorsprong in 18412.Bij de viering van het 125 jarig bestaan werd in 1964 het predicaat 'koninklijk'door het kabinet der koningin, onder goedkeuring van het Koninklijk Huis, aan Boom Uitgevers verleend. In 1825 vestigt J.A. Boom (1803-1893) zich als apotheker in Meppel. Reeds vier generaties hebben aan het roer gestaan van Koninklijke Boom uitgevers. Momenteel heeft de vijfde generatie zeggenschap over de onderneming.

In 1825 vestigt J.A. Boom (1803-1892) zich als apotheker in Meppel. Hij ontpopt zich daar als een veelzijdig ondernemer. Naast de apotheek zet hij een chemisch bedrijf op en op 2 juni 1841 koopt hij zich in in een drukkerijtje. J.A. Boom start in 1843 de - eerder onder een voorganger verboden - krant 'Stadsnieuws'waaruit in 1846 wederom de Meppeler Courant ontstaat

J.H. Boom (1840-1928) is de derde zoon van bedrijfsoprichter J.A. Boom. Zijn twee oudere broers stierven jong. J.A. Boom trad tot het bedrijf toe na het overlijden van zijn broer G.O. Boom. J.C. Boom was de tweede zoon van J.H. Boom. In 1893 - na het overlijden van zijn grootvader zette hij, met zijn vader en broer Marinus Cornelius de zaak voort. J.C. Boom zou kinderloos blijven. Op 24 februari 1908 richtten J.C. en M.C. Boom een vennootschap onder firma op. M.C. Boom kreeg drie zonen, waarvan M.J. en J.H.Boom het bedrijf voortzetten.

Vanaf 1936 was M.J. Boom als adviseur verbonden aan het bedrijf; later kwam hij in de directie. Samen met M.J.Boom bouwde hij het conern uit In de tweede wereldoorlog werd de Meppeler Courant verboden, mede door de standvastige houding van de Booms. Na het overlijden van M.C. Boom, die was geboren in 1877,  in 1941 volgde zijn zoon J.H. Boom(1919)  hem op. Hij is in 2007 nog steeds lid van de hoofddirectie. M.J. Boom bleef kinderloos en trad in 1987 uit het bedrijf. Op dit moment wordt de directie gevoerd door de vijfde generatie, bestaand uit Mr. M.C. (Mas Boom) geboren in 1956 en Drs.J.A. (John) Boom, die in 1963 werd geboren.

De rentmeesters

Van 1782 tot 1714 was Jacob Boom rentmeester van Huize Almelo; van 1714 tot 1725 lag die taak vervolgens in handen van zijn weduwe. Daarna was zoon Gerhard Boom van 1725 tot 1751 rentmeester. Vanaf 1750 waws hij tevens richter van Almelo.

In het Historisch Centrum Overijssel bevindt zich familiecorrespondentie van Jacob Boom,  zijn zonen Adolf, Hendrik, Gerhard en dochter Henriëtte. Deze is nog niet onderzocht door de maker van deze site.

Het trouwboek van Almelo vermeldt:

28 juni 1739 met attest naar Denekamp, Gehard Adolph Weserlo medicinae doctor, nagelaten zoon, tot Oldenzaal vander in leven der beijden rechten doctor: Joan Westerlo. Elisabeht Boom, nagelaten dochter tot Almelo; Jacob Boom

26 juli 1739 Gerhard Boom nagelaten zoon tot Almelo, vader rentmeester van zijn Excellentie de Heer Graef van Rechteren, vrijheer van Almelo en ;t Vriezenveen; Jacob Boom. Aleida Helena Westerlo tot Almelo vder in leven der beide rechten doctor: Jan Westerlo

14 feb. Adolph Hendrik Boom, nagelaten zoon van de Rentmeester van Huize Almelo; Jacob Boom. Johanna Catharina van Heeck weduw van Janna Colmschate tot Almelo.

Boom ontmoet Boom

In onderstaande akte komen maar liefst drie Bomen voor. Één Boom maakt deel uit van de "hoofdfamilie"Boom van deze site (Gents Boom Jan), de tweede is rigter (Gerhard Boom) en de derde is eveneens burgemeester van Almelo (Adolph Hendrik Boom)

De gemeente van Álmelo ten profijte van Gents Boom Jan in dato den 5 april 1757.

Ik Gerhard Boom wegens sijn Exellentie den Hoog Geboren Gestrengen Heere Adolph Philip Zeger des H.R. Rijks Grave van Rechteren vrij Heere gvan Almelo en Vriezenveen etc. etc. etc. Rigter der heerlijkheid Almelo. Doe cond en certificieere hier mede dat voor mij en keurnoten .., W.J. Kevink en ASlb. Joh. Petink gecompareerd sijn den Heeren C.H. Naber Rentm. des Huijses Almelo, Adolph Hendrik Boom en Johannes Bolk Burgemeesteren der Stad Almelo, respective gecommiteerden der stad Almelo, respective gecommiteerden van wegens Hoogem. sijn Excellentie het Land Gerichte en stede, derwelken verklaarden in name hunner Heeren Principalen in optima juris forma verkogt gecedeert en getransporteert te hebben (: het selve doende kragt deses) aan Gents Boom Jan sijn huijsvrouw en ergenamen een Hoek Land ofte aanslag uit de gemeente van Almelo sub. No 13 van de conditien van verkopingen, van en als deselve uitgebaakte en tans in sijn slooten begreepen en gelegen zij voor het land van Planthof, sulx met sijn regt en geregtigheid raad en onraad van dien alles in conform regt van de conditien van verkopinge qui relatio dat voor eene somma van penningen ad een hondert en twintig car. guldens waar van sij comparanten bnekende ten genoege voldaan te sijn, oversulx niet alleen daar van bij desen ten vollen deden quiteren, maar ook den Heeren verkooperen van 't verkogten ontervende en der Koperen en deharen Erfegen.daar weder aanervende met beloften om inderselver voor aangetogene qualiteijt, desen Erfkoop ten allen tijden te sullen staan wagten en waren voor all ev..tien op en aansprake als na landregte. S.S.L. Jn.eene waarheijds oirconde heb ik Rigter voornt. desen eijgenhandig getekent en met mijn gewoonlijk cachet bekragtigt, gelijk comparanten in hunne respective qualiteijten desen mede getekent en gesegelt hebben binnnen Almelo den 5en april 1757

Verenigingscentrum Nederlandse Genealogische Vereniging

In het Verenigingscentrum te Weesp van de NGV bevindt zich een setje handgeschreven aantekeningen met betrekking tot de naam Boom in Almelo. Deze bevattern geen naam van een maker o.i.d. Ook wordt er niet verklaard waarom de maker bepaalde aannames doet. Toch wil de maker van deze site ze u niet onthouden; aan de ene kant bieden ze mogelijke aanknopingspunten, aan de andere kant zou, als de maker gelijk heeft, de op deze site behandelde familie Boom van Het Boomshuis stammen. De aantekening omvatten een aantal losse fragmenten.

fragment 1Jan Jansen Boom 't Boomshuis, overleden voor augustus 1692

 1. Wilhelm Boom trouwt 14 augustus 1692 Rietjen Bolk dochter van Henrik Gerritsen Bolk en trouwt 13 mei 1696 Kunne Luiken van 't Kamphuis
 2. Hendrik Jansen Boom, overleden voor september 1713, trouwt 1 oktober 1693 Aaltjen Berens Uijlenreef en trouwt 19 februari 1694 Grietje Alberts Witvoet
 3. Jan Jansen Boom Boomshuis trouwt Swenne op 't Vickerhuis en trouwt 6 juni 1697 Geeze op 't  Meulenbelt weduwe van Alef op 't M.

Volgens maker van de aantekeningen zou Hendrik een zoon hebben gekregen die Jan Hendriksen Boom heette en die op 10 september 1713 huwde met Maria Lamberts Boom, dochter van Lambert Boom.  Dit lijkt de maker van deze site niet zeer waarschijnlijk daar deze zoon dan al op hooguit 19 jarige leeftijd in het huwelijk zou zijn getreden.

fragment 2 Stad: Jan Lamberts Boom

 1. Lambert Boom trouwt mei 1694 Janna Bolk dochter van Berend Gerritsen Bolk
 2. Jan Jansen Boom trouwt 15 juni 1696 Berendje Jansen Oldenborg en trouwt 5 mei 1702 Maria Albertsen van 't Landhuis
 3. zonder enige toevoeging wordt bij dit fragment ook Hendrik Boom vermeldt.

fragment 3 Lambert Boom, overleden 1699

 1. Gerrit Lamberts Boom trouwt 21 augustus 1698 Aaltjen Hendriks,weduwe van Jan op de Riet
 2. Jan Lambberts Boom trouwt 7 mei 1693 Stijntje Jansen Luijdern uit Hengelo

fragment 4 Arend Derksz. Boom

I    Arend Derks Boom, getrouwd. Uit zijn huwelijk

II   Jan Arendsen Boom trouwt Almelo 17 juni 1708 Anna Swiersen dochter van Swier Kleijsen.

III Uit dit huwelijk:

 1. Willemken trouwt 30 maart 1732 Garrit Hendriks Boom. Voor kinderen uit dit huwelijk zie IVa
 2. Arent Jansen boom trouwt Almelo 1 juli 1737 Jenneken Everts ten Noordijk
 3. Jan Boom trouwt Almelo 20 september 1733 Geertien Boom dochter van Hendrik.  Voor kinderen uit dit huwelijk zie IVb
 4. Jannes Boom trouwt 12 mei 1739 Aaltjen Jansen van 't Boomshuis. Voor kinderen uit dit huwelijk zie IVc

IVa

 1. Janna
 2. Jan Arendsen
 3. Hindrik
 4. niet leesbaar
 5. Jan
 6. Willem

IVb

 1. Jan Hendrik
 2. Abraham
 3. Geertruid
 4. Geertruid
 5. onleesbaar
 6. Anna

Fragment 4 bestaat uit 22 inschrijvingen in het trouwboek van Almelo

Fragment 5 is volledig gelijk aan de gegevens in het Centraal Bureau voor Genealogie. Het lijkt er dus op dat de onderzoeker die het hierboven vermelde onderzoek heeft gedaan, dezelfde is als degene die de aantekeningen in het NGV Verenigingscentrum heeft gemaakt.

 

Van mevrouw Van Aalst - Venema werd de onderstaande foto van Gerrit Boom ontvangen. Haar man is de achterkleinzoon van ene Jansje Boom. De afgebeelde Gerrit is weer haar vader. Zij gaf hierbij nog de volgende informatie:

 

generatie I

Johannes Boom, gehuwd met Maria Krabshuis

generatie II

Jan Boom, klompenmaker en koopman, gedoopt te Almelo op 24-03-1756, overleden te Almelo op 14-04-1819, trouwt te Almelo op 25-05-1794 met Jenneken Frieling, dochter van Gerrit Frieling en Johanna van Grimberg, gedoopt te Almelo op 28 maart 1773 en overleden te Stad Almelo op 18-07-1833, wonend "in de Westerkerk wijk 3, nummer 43"

generatie III

De afgebeelde Gerrit Boom, in 1830 metselaarsknecht en in 1839 metselaar. Geboren te Almelo op 22-08-1802, overleden te Amsterdam op 24-07-1867, trouwt te Amsterdam op 12-05-1830 met Johanna Elisabeth ten Cate, in 1830 dienstbode, dochter van Isaac ten Cate, koopman en Anna Catharina Waenders, gedoopt te Almelo op 26-03-1801 en overleden te Amsterdam op 20-08-1857. Het echtpaar woonde op de Elandsgracht 118 en had zover bekend drie kinderen.

generatie IV

Jansje Boom, geboren te Amsterdam op 02-06-1837 en overleden te Rotterdam op 22-09-1892. Trouwt te Amsterdam op 23-08-1860 met Jacobus van IJssendoorn, suikermakelaar, geboren te Amsterdam op 13-01-1833 en overleden te Rotterdam op 31-03-1904. Het echtpaar verhuisde op 27-04-1869 met drie kinderen naar Rotterdam, waar nog vijf kideren werden geboren. Zowel Jansje als Jacobus werden op begraafplaats Crooswijk te Rotterdam begraven.

Foto van Gerrit Boom (toelichting volgt zsm)

Collectie Scholten

In het verleden is in Almelo zeer veel stamboomonderzoek gedaan door de oud wethouder Scholten. Hij reconstrueerde ook meerdere families. De gegevens uit 'de collectie Scholten' zijn in te zien bij de werkgroep genealogie van het Stadsmuseum in Almelo

 

Schilderij van het interieur van het toen nog bestaande Boomshuis, Gerrit van Houten, begin 20e eeuw. Geplaatst met toestemming van de Gerrit van Houten Stichting

 

A   Lambert Boom en zijn nakomelingen

I    Lambert Boom, zie voor kinderen onder II. Op een andere plek heeft Scholten het echter als stamvader niet over Lambert maar over Arent

IIa Jan Boom, geboren te Almelo, trouwt 1e in 1695 met Stijntje Jansen Luijders uit Almelo, 2e in 1717 met Geertje Swiersen Klijssen uit Almelo en 3e met Maria Harmsen van 't Woldhuis uit Almelo. Hij zou ook in 1708 voor de tweede keer getrouwd kunnnen zijn en was in 1748 weer weduwnaar. Voor kinderen zie IIIc, d en e.

IIb Hendrik Boom, geboren te Almelo, trouwt in 1699 neet Sweene Harmsen. Hij is de stiefvader van Jan van 't Uilenreef, Harmen van 't Uilenreef en Lambert Uilenreef.

IIc Gerrit Boom Gerrit Boom, geboren te Almelo, trouwt in 1698 met Aaltjen Hendriksen. Hij is de stiefvader van Lambert Jansen op de Riet (Rijt) en van Jenneken Jansen op de Riet.

IId Harmen Boom, trouwt in 1699 met Fenne Aalderink uit Almelo.

IIe Lambertien Lamberts Boom, trouwt in 1711 met Egbert Greven/Grevenhuis die zich na zijn huwelijk Boom op 't Boomshuis noemde. Haar man werd ook Egbert Lamberts te Grevershuis genoemd. Kind zie IIIa

IIf Janske Boom, trouwt in 1691 met Hendrik van 't Lendeken. Beiden uit Almelo. Zij overleed voor 1710. Kind zie IIIb

IIIa Lambert Egbertsen van 't Boomshuis, trouwt in 1740 voor de 1e keer met Engelen van de Heuken. In 1759 hertrouwde hij met Aaltje van 't Timmershuis die uit Ulsen kwam. Zij woonden op het Boomshuis. Kind zie IVa

IIIb Hendrik Boom, trouwt in 1726 met Fenneken van het Tusveld die ook van het Windshuis werd genoemd. Bij zijn huwelijk noemd hij zich nog  van 't Lendeken. Hij is overleden voor 1760. Kinderen zie IVb, c en d.

IIIc Jan Boom, trouwt met Geesken Boom

IIId Arend Boom, noemt zich na zijn huwelijk met Jenneken Everts te Noordik, Noordik. Vader van Jan Noordik, Zwier Noordik, Eva te Noordijk en Berendina Noordik. Bij de volkstelling van 1748 hadden e een knecht en meid. Ook woonde er op hun erve, Noordik een "door de diaconie uitbesteed persoon".

IIIe Wilmken Boom trouwt in 1732 met Gerrit Boom uit Almelo. Zij werd ook Janna Arendshuis genoemd.. Bij de volkstelling van 1748 woonde zij met man en kinderen in bij de schoonouders Hendrik Willemsen Boom en Geertruida Arents op de Gladbeke

IVa  Eva Boom

IVb Hendrik van het Lendeke, trouwt Janske vaan het Boomshuis

IVc Lambert Boom, geboren in 1735 in Almelo, trouwt in 17985 met Janna Egberts van ''t Rot uit Almelo. Hij is overleden voor 6 april 1813. Hij was de stiefvader van Geesken Bokhove,Willem Bokhove en Gerrit Bokhove.

IVd Gerrit van 't Lendeke, trouwt Jenneken Stegehuis. Kinderen zie Va, b en c

Va  Hendrik Boom werd geboren op 16 december 1771. Hij trouwt met Johanna Schotveld. Hij overleed op 11 oktober 1849. Van beroep was hij metselaar.

Vb Hermen Boom

Vc Henrica Boom, geboren te Almelo in 178 en ongehuwd overleden op 9 december 1815 in de Bartelshoek te Almelo.

B  Jannes Boom en nakomelingen

I   Jannes Boom trouwt 1e Aaltje van het Boomshuis en 2e Maria van de Krabshuis. Kinderen zie II

IIa Jan Boom geboren in 1748,trouwt in 1794 met Jenneken Vrielink. Hij was klompenmaker en woonde "in de Westerkerk". Hij overleed op 14 april 1819.

IIb Anna Boom

IIc Fenneken Boom

IId Zwier Boom

C  Hendrik Boom

I   Hendrik Boom, kinderen zie II

IIa Willem Boom,trouwt in 1744 met Janna Harsevoort uit Almelo

IIb Albert Boom ook Gents genoemd,trouwt in 1727 met Willemtje Berents Uilenreef, weduwe van Gerrit Jansen Krabshuis. Hij is de stiefvader van Albert Gerritsen op 't Krabshuis, Jan Gerrits van de Krabshuis en van Geese van het Krabshuis

IIc Lambert Boom trouwt in 1730 met Jenneke Geertsen van de Beeke uit Ulsen. Kind zie III

IId Arend Boom

IIe Geesken Boom

IIf Geertruid Boom

III Geertruid Boom gedoopt te Almelo op 8 september 1834

Arend Boom en zijn nakomelingen

I    Arend Boom, trouwt Aaltje Uilenreef, kinderen zie IIa, b enc

IIa Arend Boom, geboren op 13 januari 1862 te Almelo, is dagloner en landbouwer. Op 7 december 1882 trouwt hij met Berendina Kamp uit Almelo. In 1893 woonde hij in de Bolkshoek, in 1891 in de Windshoek en in 1910 aan de Bornerbroeksestraat. Hij overleed op 12 maart 1947. Kinderen zie IIIa, b en c.

IIb Jannes Boom, geboren te Almelo op 2 maart 1845 was landbouwer en blauwverver. Hij trouwt op 28 januari 1871 met Gerritdina Schutten. Ze woonden aan de Schoolweg,later Schoolstraat. Kinderen zie IIId, e, f, g en h

IIc Jan Boom werd geboren op 13 december 1842 te Almelo. Hij was landbouwer en trouwt op 2 juli 1864 met Jenne Tijhof uit Almelo. Hij overleed te Almelo op 13 maart 1920. Hij woonde aan de Graven. Kinderen zie IIIj en k.

IIIa  Egbert Boom werd geboren op 26 september 1891 te Almelo. Hij was tabakskerversknecht. Hij trouwde op 14 juli 1917 met Janna Beverdam uit Almelo. In 1918 woonde hij aan de Bornerbroeksestraat. Kind zie IV

IIIb Anna Berendina Boom, werd geboren op 7 november 1899 in Almelo en was naaister.Zij trouwde op 25 oktober 1924 met Albertus ten Brink uit Almelo. In 1925 woonden zij aan de Bornerbroeksestraat.

IIIc ...

IIId Jannes Boom

IIIe Arend Boom, geboren te Almelo op 13 januari 1862 en in de Boomshoek overleden op 22 oktober 1887.

IIIf Aaltje Boom, geboren te Almelo op 26 mei 1873in Almelo en ongehuwd overleden op 27 maart 1902 in de Koppele.

IIIg Hendrik Jan Boom, geboren op 16 oktober 1875 in Almelo en ongehuwd overleden op 15 november 1956.

IIIh Gerritdina Boom, geboren tussen 17 en 22 juni 1882 en overleden in 1892.

IIIj Arendina Boom, geboren 7 februari 1876 en gehuwd op 2 mei 1902 met Gerrit Jan Vreman. Zij woonden aan de Paradijsweg. Arendina overleed op 19 februari 1945 als gevolg van een V1 die werd afgeschoten in de Bolkshoek, niet goed werkte en op haar huis terechtkwam.

IIIk Aleida Boom, geboren 15 oktober 1864.Zij trouwde op 11 november 1892 met Jan Vreman. Oorspronkelijk woonden zij aan de Zoetensteeg en de Graven. Later aan de Paradijsweg, ook wel Marënweg genoemd. Haar echtgenoot was in 1923 overleden. Bij een boedelscheiding kreeg dochter Jenneke Johanna Vreman, echtgenote van Gerhard Bolk een bedrag toegedeeld.

IV Egberdina Boom werd geboren op 12 mei 1918 en trouwde op 12 september 1942 met Frederik Altena uit Almelo.

 

Afbeelding, verkregen van de conservator van het Scheepvaartmuseum te Rotterdam, vervaardigd door Constantijn Boom, geboren te Almelo, zoon van stadsomroeper Hendrik Boom

Op de volgende afbeelding een detail met de naam C. Boom

 

Twentebestand Professor Zorn

De enorme database met Twentenaren van met name de tijd voor de Burgerlijke Stand bevat ook vermeldingen van 188 personen met de naam Boom. Hieronder volgen ze. Door op de betreffende naam te klikken, wordt u automatisch doorgelinkt naar het Twentebestand.

Naam Vaders voornaam Geb.datum Geb.plaats Woonplaats
Aal Boom 1727/1754 Almelo
Aal Boom 05-02-1769 Bentelo
Aal Boom Willem 1780/1788 Almelo
Aal Boom Jan Hendrik 22-02-1793 Delden Stad
Aaltjen Boom Arend 1664/1691 Almelo
Abraham Boom Arend 08-09-1756 Almelo
Albert Boom alias Genshuis,van 1700/1747 Almelo
Aleida Boom Everardus 30-12-1807 Hengelo (O)
Aleijda Boom Jan Hendrik 1735/1761
Anna Boom 1724/1751 Weerselo
Anna Boom 1726/1753 Bentelo
Anna Boom Arend 16-01-1743 Almelo
Anna Boom Arend 09-02-1744 Almelo
Anna Boom Jannes 1746/1773 Almelo(Hrlhd)
Anna Boom Arend 07-05-1747 Almelo Almelo
Arend Boom 1670/1716 Almelo
Arend Boom 1720/1739 Almelo
Berend Boom 1670/1717 Almelo
Berend Boom 1675/1722 Almelo
Berend Jan Boom 1693/1741 Delden Stad
Berendina Boom 1721/1738 Almelo
Berendina Boom 1762/1785 Twente
Berendina Boom Jan Hendrik 23-03-1791 Delden Stad
Catharina Boom 1720/1750 Bentelo
Christina Boom 1711/1738 Almelo Almelo
Christina Boom Lambert 05-01-1724 Almelo
Dina Boom 1749/1776 Almelo
Dirk Boom 1745/1792 Bentelo
Dirk Boom Arend 05-07-1748 Almelo
Dirk Boom Arend 14-03-1751 Almelo
Dirk Boom Arend 07-02-1753 Almelo
Elisabeth Boom 1716/1743 Almelo
Els Boom 1739/1766 Almelo
Engele Boom Arend 06-08-1749 Almelo
Engele Boom alias Boomshuis Lambert 13-07-1760 Almelo
Eva Boom 1731/1758 Almelo
Everardus Boom 1746/1785 Twente
Fenne Boom 1762/1763 Almelo
Fenne Boom Willem 09-04-1802 Almelo
Fenneken Boom Hendrik Lamberts 1658/1685 Almelo
Franciscus Wilhelmus Boom Jannes 04-08-1782 Oldenzaal Stad Enschede Stad
Frederica Boom 1721/1747 Almelo
Frederik Boom Jannes 1780/1781 Oldenzaal Stad
Fredrik voor dn Boom 1610/1686 Rijssen Stad
Geertruid Boom Jan 1765/1773 Almelo
Geertruid Boom Gerrit 23-12-1798 Hengelo (O)
Gerhard Boom 1674/1721 Almelo
Gerridina Boom Dirk 10-07-1808 Bentelo
Gerrit Boom Lambert 1633/1680 Almelo(Hrlhd)
Gerrit Boom Hendrik 1754/1775 Hengelo (O)
Gerrit Boom Berend Jan 24-10-1762 Delden Stad
Gerrit Boom Jan 22-10-1804 Delden Gericht
Gerrit Boom Jan 02-09-1807 Delden Gericht
Gerritdina Boom 07-02-1793 Almelo
Gese Boom alias Kollenveld, Vriman Jan 01-04-1767 Almelo(Hrlhd)
Gesina Boom 1720/1744 Almelo
Gesina Boom 1725/1752 Almelo
Gesina Boom 1732/1759 Almelo(Hrlhd)
Gesina Boom 1760/1776 Almelo
Gesina Boom Everardus 22-01-1805 Hengelo (O)
Griet Boom 1689/1716 Almelo
Griet Boom Jan Hendrik 12-08-1805 Delden Stad
Henderine van Boom Jan 22-03-1709 Hengelo (O)
Hendrica Boom 1750/1772 Almelo
Hendrik Boom Jan 1628/1675 Almelo(Hrlhd)
Hendrik Boom Lambert 1634/1681 Almelo(Hrlhd)
Hendrik Boom Willem 1637/1684 Almelo(Hrlhd)
Hendrik Boom Kasper 15-05-1713 Delden Stad Hengelo (O)
Hendrik Boom Arend 27-04-1738 Almelo
Hendrik Boom Arend 01-01-1741 Almelo Delden Stad
Hendrik Boom Jannes 04-05-1790 Oldenzaal Stad
Hendrik Boom Swier 1792/1795
Hendrik Boom Willem 05-11-1794 Almelo(Hrlhd) Almelo(Hrlhd)
Hendrik Boom Jan 18-02-1803 Delden Gericht
Hendrik Boom Jan 02-10-1809 Delden Gericht
Hendrik Jan Boom Berend Jan 07-12-1768 Delden Stad
Hendrika Boom Gerrit 23-09-1795 Hengelo (O)
Hendrika? Boom Gerrit 06-05-1794 Hengelo (O)
Hendrina Boom Jannes 26-11-1798 Delden Gericht
Henricus Boom Everardus 30-01-1803 Hengelo (O)
Herm Boom Berend Jan 03-02-1765 Delden Stad
Herm ( Mannus) Boom Jan Hendrik 12-12-1795 Delden Stad
Hermen Boom Lambert ?/? Almelo(Hrlhd)
Jan Boom Lambert 1628/1675 Almelo(Hrlhd)
Jan Boom Jan 1631/1678 Almelo
Jan Boom Jan 1632/1679 Almelo(Hrlhd)
Jan Boom Willem 1639/1686 Almelo(Hrlhd)
Jan Boom Arend 1643/1690 Almelo(Hrlhd)
Jan van Boom 1644/1691 Woolde
Jan voor de Boom alias Grimberg, bij de 1672/1719 Rijssen Gericht
Jan Boom Hendrik 1710/1757 Almelo(Hrlhd)
Jan Boom Arend 22-11-1744 Almelo
Jan Boom Albert 05-06-1765 Almelo Delden Gericht
Jan Boom Jan 22-10-1801 Delden Gericht
Jan Boom Jan 02-02-1811 Bentelo
Jan Hendrik Boom Lambert 1705/1740 Vriezenveen
Jan Hendrik Boom Berend Jan 16-09-1759 Delden Stad
Jan Peter Boom Jannes 19-07-1786 Oldenzaal Stad
Janna Boom 1689/1716 Almelo
Janna van de Boom Hendrik 1694/1721 Goor
Janna Boom 1724/1743 Almelo
Janna Boom 1727/1754 Almelo
Janna Boom 1741/1768 Almelo
Janna Boom Hendrik 1754/1775 Hengelo (O)
Janna Boom 17-05-1789 Almelo
Janna Boom Jan 27-02-1800 Delden Gericht
Janna Boom Jan Hendrik 23-01-1802 Delden Stad
Janna Boom Jannes 04-12-1804 Almelo(Hrlhd) Almelo(Hrlhd)
Janna Maria Boom Swier 28-02-1804 Almelo
Jannes Boom 1717/1764 Oldenzaal Stad
Jannes Boom Berend Jan 08-03-1761 Delden Stad Almelo(Hrlhd)
Jannes Boom Willem 29-04-1797 Almelo
Jenneken Boom Jan 1659/1686 Almelo
Jenneken Boom Arend 1662/1689 Almelo(Hrlhd)
Jenneken Boom 1710/1738 Almelo
Joanna G. Boom Franciscus Wilhelmus 23-12-1810 Enschede Stad
Joannes Boom Everardus 02-02-1811 Hengelo (O)
Johanna Boom Berend 26-10-1735 Almelo
Johanna Boom Hendrik 19-12-1817 Almelo
Kasper Boom Hendrik 1640/1688 Ochtrup Hengelo (O)
Kunne Boom alias Vreeman 1717/1744 Almelo
Lamberdina Boom 1753/1777 Almelo
Lambert Boom Jan 1659/1676 Almelo Almelo
Lambert Boom 1680/1708 Almelo
Maria Boom 1694/1731 Almelo
Maria Boom 1765/1787 Almelo
Maria Catharina Boom Hendrik 30-05-1753 Delden Stad Woolde
Petronella Boom Jannes 18-02-1798 Oldenzaal Stad
Philip Boom Jannes 03-09-1793 Oldenzaal Stad
Pieter Boom Berend 03-07-1740 Almelo
Sije Boom 1767/1786 Almelo
Soetjen Boom Jan 1651/1678 Almelo
Sophia Boom Jannes 1778/1779 Oldenzaal Stad
Swenne Boom 1698/1725 Almelo
Swier Boom 04-06-1766 Almelo
Trijntjen Boom Lambert 1648/1675 Almelo(Hrlhd)
Willem Boom Jan Jansen 1627/1674 Almelo
Willem Boom Jan Jansen 1636/1683 Almelo(Hrlhd)
Willem Boom Gerrit 09-04-1802 Almelo(Hrlhd)
Willemina Boom alias Booter, Rouweler? 1734/1756 Hengelo (O)
Willemina Boom Willem 02-11-1791 Almelo(Hrlhd)
Willemtjen Boom Lambert 1659/1686 Almelo(Hrlhd)
Anna Boom (shuis) Arend 07-04-1754 Almelo
Hermina Booman 1707/1734 Deldener Esch
Geertjen Boomhuis Willem 1647/1674 Almelo
Aaltjen Boomkamp alias Brokamp 1681/1706 Alstätte
Anna Boomkamp Gerrit 12-04-1791 Bentelo
Anton Boomkamp 1732/1779 Delden Gericht
Catharina Boomkamp 1674/1693 Alstätte
Catharina Boomkamp 1704/1708 Alstätte
Frederik Boomkamp Jan 13-10-1790 Delden Gericht
Geertruid ten Boomkamp 1706/1733 Delden Stad
Gerrit Boomkamp Hendrik 1639/1686 Almelo
Gerrit Boomkamp 1710/1757 Bentelo
Gerrit Boomkamp 1720/1767 Delden Gericht
Gerrit Boomkamp Gerrit 06-11-1786 Delden Gericht
Gesina Boomkamp 1723/1750 Azelo
Grete Boomkamp Hendrik 1695/1722 Azelo
Hendrik Boomkamp 1664/1709 Enschede Stad
Hendrik Boomkamp 1703/1750 Bornerbroek
Hendrina Boomkamp 1701/1728 Hertme
Hermana Boomkamp 10-07-1797 Delden Gericht
Hermina Boomkamp alias Boonekamp 1766/1767 Lonneker(Dorp)
Jan Boomkamp 1725/1772 Achterhoek(Woolde)
Jan Boomkamp Gerrit 10-01-1781 Delden Gericht
Jan Boomkamp Gerrit 25-02-1785 Delden Gericht
Janna Boomkamp 1661/1708 Delden Gericht
Janna Boomkamp Hendrik 08-05-1729 Enschede Stad
Janna Boomkamp 1730/1756 Bentelo
Joanna Boomkamp alias Bos? 1761/1788 Enschede Stad
Lambert Boomkamp 1604/1651 Almelo
Maria Boomkamp 1730/1757 Bentelo
Maria Boomkamp Gerrit 29-07-1776 Delden Gericht
Maria Boomkamp Gerrit 17-10-1779 Delden Gericht Delden Gericht
Grietjen ten Boomkate 1727/1756 Rijssen Stad
Jan ten Boomkate 1678/1725 Rijssen Stad
Maria ten Boomkate Winolt 1600/1635 Notter
Hendrik Boomkotte alias Schaapsboer ,op Hendrik 1690/1735 Hellendoorn
Geertruid Booms 1641/1668 Oldenzaal Stad
Janna Booms Egbert 1706/1721 Almelo(Hrlhd) Almelo
Anna van 't Boomshuis 1726/1753 Almelo
Egbert te Boomshuis 1670/1690 Almelo(Hrlhd)
Eva van 't Boomshuis 1726/1753 Almelo
Janneken van 't Boomshuis Lambert 1646/1673 Almelo
Jenne van 't Boomshuis 1731/1758 Achterberg
Jenneken van Boomshuis Willem 1657/1684 Almelo
Lambert van het Boomshuis Egbert 1695/1741 Almelo(Hrlhd)
Lambertje Boomshuis Lambert 1666/1693 Almelo(Hrlhd)


Deze pagina maakt onderdeel uit van het Twentebestand. (laatste deel)

In het verenigingscentrum van de NGV in Weesp zijn veel knipsels met familieberichten aanwezig; sommige dateren al van voor 1800. Hier een kleine collage

Om de veelheid aan families Boom uit Almelo nog wat ingewikkelder te maken moet men zich ook nog realiseren dat in de naamsaannemingsregisters van 1811, 1812 en 1826 vier families uit Almelo voorkwamen die, allemaal in 1812, de naam Boom als familienaam gingen dragen.

*De in deze site uitgebreid behandelde familie van Jan Hendrik Hambrugge die voor hem, zijn drie zonen Gerrit Jan van 28 jaar, Hendrik van 24 jaar en Gerrit van 21 jaar en voor zijn twee dochters Janna van 30 jaar en Jenneken van 15jaar, de naam Boom aannam. De familie Hambrugge werd, naar de boerderij die zij pachtte ook Hoekhuis of Hoekman genoemd. Dochter Janna zou stug die naam blijven gebruiken zodat vader Jan Hendrik bij haar huwelijk ook gewoon Hoekman werd genoemd.

*Vader Jan Noordik die voor hem, zijn zoon Lambert van 18 jaar en zijn dochtes Jenne van 20 jaar, Anna van 17 jaar, en Aaltjen van 14 jaar, de naam Boom aannam.

*Vader Gerrit Rengelink, die voor hem en zijn zoon Berend van 6 maanden en dochter Aaltjen van 2 jaar, de naam Boom aannam.

*Vader Zwier van 't Exoo die voor hem en zijn kinderen Evert van 22 jaar, Gerrit Jan van 18 jaar, Gerrit van 15 jaar, Arend van 13 jaar, Jannes van 5 jaar, Jan van 3 jaar en de enige dochter Jenne van 8 jaar de naam Boom aannam.

 

 

Vanaf 1900 op 't Groenedael begraven leden van verschillende families Boom.   Van de eerste 25 jaar (1875-1900) van 't Groenedael bestaat geen gecomputeriseerd bestand. De lijst met alle begravenen vanaf 1900 op 't Groenedael (tot en met 31 december 2007) is te vinden op de site van de gemeente Almelo

 

Per naam vindt u: 

klasse van het graf: 1e, 2e, 3e, 4e of 5e

soort graf (E= Eigen, NE= Niet eigen, EK= Eigen Kindergraf, NEK= Niet Eigen Kinderg

grafnummer

graf: indien hier niets is ingevuld is het graf geruimd

naam van de begravene

begraaflaag 1 of 2 diep

begraafdatum

In het bruin staan die personen die zijn overleden na 1950. Aktes van die datum zijn in 2008 nog niet in de database van het Almeloos archief opgenomen.

In het rood staan de personen Boom die elders op deze site op de pagina begraven zijn beschreven en die behoren tot de "hoofdfamilie" van deze site.  

In het blauw staan de personen Boom die geen deel uitmaken van de familie die op deze site behandeld worden, maar waarvan wel gegevens in de pagina stambom voorkomen. Net zoals de rode familie Boom vormt ook de blauwe familie Boom een stam.

Op de site van het archief van de Gemeente Almelo zijn in 2008 de overlijdensactes tot en met 1950 openbaar. Hieronder worden in bruin de personen Boom vermeld die zijn begraven op 't Groenedael vanaf 1951 en die geen deel uitmaken van de rode familie Boom en waarvan het lidmaatschap van de blauwe familie Boom tot nu toe door de maker van de site niet kon worden vastgesteld. Volgens de site van de gemeente Almelo zijn overigens de overlijdensactes tot en met 1956 on line; dat is echter niet het geval.

De niet vetgedrukte en niet gekleurde personen Boom worden nog uitgezocht. Het ging hier om 61   personen. Een eerste scan leverde op dat van hen tien personen blauw en een persoon (levensloos geboren kind) rood was. Blijven dus 50 personen om te koppelen over. Deze vijftig personen kwamen uit dertig huwelijken.

Gelinkt aan de blauwe tak is de groene tak. De gegevens hiervan komen van de site van de heer Wim Altena uit Enschede. Groen wordt alleen vermeld in dien niet ook al bij blauw voorkomend. Er zijn veertien groene vermeldingen.

De vierde -  paarse takken  leveren weer de verbintenis van begravenen op. Het gaat hier om aantakkingen aan de blauwe of groene stam die de maker van de site daar niet opgenomen zag (of waar hij door alle Bomen soms het bos niet meer zag !). Vijf personen.

 

A.

I   Jan Hendrik Boom trouwt Anna Reuvekamp (aansluiting)

II  Jan Hendrik Boom trouwt Fenne Neeltje Bruning

IIIMaria Janna ongehuwd begraven 21 april 1916

 

B.

I    Arend Boom trouwt Berendina Boom (aansluiting)

II  Arend Jan Boom trouwt 28 jaar op 8 juli 1814 met Janna Schutten/Schutteman

III Jan Boom getrouwd met Anna Alberts overlijdt 85 jaar op 27 augustus 1903

 

C.

I  Albertus Boom trouwt Geesken Eshuis (onterecht hier en daar vermeld: Janna)

II Aaltje overlijdt ongehuwd 31 jaar. Begraven op 14 september 1900

 

D.

I   Hermanus Boom trouwt Geetruid Bokhove   (aansluiting)

II  Lambert Boom trouwt Johanna te Wierik

III Lambert Boom gehuwd met Gerritdina Toren. Begraven op 11 oktober 1929

 

E.

I   Jan Boom trouwt Janna van 't Koningshuis (aansluiting)

II Abraham Boom tgrouwt 19 juni 1817 met Janna Heetbrink

III Jan Boom trouwt Janna Vrielink. Overlijdt 86 jaar, 1906

IV Jan Hendrik ongehuwd, overlijdt 78 jaar begraven 31 december 1943

 

 

De volgende, vijfde stam is de gele familie Boom, waarbij het gaat om de afstammelingen van Zwier Boom en Janna Letteboer.

I     Zwier Boom trouwt Janna Letteboer

II.1   Janna Boom + 09 november 1873 trouwt AA 16 januari 1824 met Aaltjen Vrielink (zie III.1 t/m III.5)

III.1 Jenne Boom overleden 19 januari 1915 trouwt Jan Eshuis

III.2 Seno Boom overleden 27 december 1903, ongehuwd

III.3 Aaltje Boom overleden 27 februari 1910, ongehuwd

III.4 Janna Boom overleden 28 mei 1905 trouwt Hendrik Schelfhorstvoor 1900

III.5 Boom, overleden .trouwt Geertruid Kortenvoort . zie IV.1 en IV.2

IV.1 Aaltgje Boom overleden 22 mei 1926 trouwt Mannes Kooij

IV.2 Jannes Boom overleden 28 mei 1935 trouwt Anna Beverdam. zie V.I

V.I Geertruid Boom overlijdt 11-02-1906, 13 jaar

II.2  Hendrik Boom en Janna Letteboer (niet te verwarren met de Janna Letteboer onder I). Zie III.6 en III.7

III.6  Jan Hendrik Boom wever, trouwt 23 jaar op 1 juli 1847 met Fenneke Boom. zie IV 3 t/m IV 5

III.7 Johanna boom e.v. Frederik Hammink, begraven 2 februari 1907

IV.3 Jan Boom overlijdt 17 oktober 1916, ongehuwd, 62 jaar

IV.4 Albertus Boom overlijdt 86 jaar op 17 augustus 1944 e.v. Geesken Eshuis. zie V.2 en V.3

IV.5 A. Boom overlijdt 18 juni 1922 70 jaar gehuwd met Hendrik Jan Banis

V.2  Jan Hendrik Boom ongehuwd, 3 dagen, overlijdt 7 september 1902

V.3 Fenneken Boom, 35 jaar, ongehuwd overlijdt 16 augustus 1925

Deze  -vierde - tak biedt  de mogelijkheid om 12 personen uit de lijst begraven familieden Boom te klusteren.

 

Dan is er nog een zesde tak met vier begravenen, de oranje tak.

 I     Jan Boom, overleden op 78 jarige leeftijd op 15 januari 1819, ouders in   overlijdensacte niet vermeld, gehuwd met Christina Tusveld

II    Hendrik Boom, omroeper, overleden op 78 jarige leeftijd op 24 maart 1835, getrouwd met Aleida van ’t Hag

III   Jan Boom, trouwt 19 oktober 1825 met Berendina Hendrika Aalderink

IV   Hendrik Boom, overleden op 16 maart 1869 getrouwd met Jenneken Dekkers

V.1  DerkJan Boom, fotograaf, overleden op 16 november 1935, gehuwd met Frederika Witholt zie VI

V.2  Lamberdina Boom, costuumnaaister, ongehuwd, overledne op 7 mei 1908

VI.1  Flora Hendrika Boom, pianolerares, ongehuwd, overleden op 10 februari 1935

VI.2  Hendrikus Johannes, fotograaf, gehuwd met Elsje Nijland, overleden op 3 juli 1946

 

Turqoise tak: 

I  Jan Boom trouwt Janna Schapink

II Derk Boom trouwt Geetruid van de Riet op 39 jarige leeftijf op 18 oktober 1839

III Jan Boom , metselaar, trouwt Gezina Johanna Dora Kelderman overlijdt 4 juni 1907, 66 jaar

IV  .1 Jan Boom, caféhouder trouwt Geertruida Kollenberg, overlijdt 68 jaar op 1 februari 1946

IV.2 Derk Boom trouwt Maria Elhorst zie V

V  Gerrit Johannes Boom overlijdt 4 maanden oud op 18 juli 1901

 

 

 

Bovenstaande foto van Aaltjen Boom (Ambt Almelo 28 januari 1852 - Almelo 16 juni 1922), gehuwd met Hendrik Jan  Banis (Ambt Alomelo 10 december 1846 - Amt Almelo 7 mei 1912, daglooner en wever), werd ontvangen van de heer J. Banis uit Dronten. Het Banisgemaal in Almelo is genoemd naar een kind van het echtpaar  Banis - Boom, die de grootvader was van de heer J. Banis.

 

 

4NEK65-09 Boom J. 1 01-02-1919 mogelijk groen: Hendrika Johanna, overleden 29-01-1919

4NE080 E2 Boom A. 1 01-03-1926

4NE40-23 C2 Boom A. 1 01-04-1902 ook groen

4 0158 F4 Boom J. 1 01-04-1936

4 1547 C9 Boom A. 1 01-06-1937

4 7391 JJ1 Boom Lambertha J. 2 01-06-1992

4NE57-25 C2 Boom J. 1 01-11-1906

3 0694 A9 Boom G. 1 02-01-1940

4NE58-23 C2 Boom J. 1 02-02-1907

4NE69-07 C3 Boom A. 1 02-03-1910

4 1325 B9 Boom J. 1 02-05-1935

4 4568 AA4 Boom J. 1 02-05-1962

1 628C A8 Boom H. 1 02-07-1981

3NE62-10 D4 Boom Johanna P. 1 02-08-1912

3 0386 B2 Boom J. 1 02-09-1927

4 3599 G4 Boom E. 2 03-01-1952

4NE52-03 C3 Boom J. 1 03-03-1905

3NE054 F5 Boom G. 1 03-03-1924

4 1201 B9 Boom Janna H. 1 03-04-1934

4 4120 BB2 Boom A. 2 03-04-1956

D 3216 G6 Boom B. 1 03-06-1949

2NE119 E6 Boom H. 1 03-08-1967

3 1182 A10 Boom A. 1 03-12-1975

3 0663 A9 Boom G. 1 04-02-1933 ook groen

4NE35-07 Boom J. 1 04-08-1900

4 1270 B9 Boom F. 1 04-12-1934

B 7698 HH4 Boom H. 2 04-12-1996

2 0879 D9 Boom J. 1 05-02-1946

B 8160 HH2 Boom J. 2 05-03-2004

2 0888 D9 Boom Hendrik J. 2 05-07-1946

B 7528 JJ2 Boom B. 1 05-11-2004

3 0664 A9 Boom A. 1 07-02-1933

3 2746 DD5 Boom Arend J. 2 07-02-1977

4NE59-25 C2 Boom J. 1 07-06-1907

D 2813 F6 Boom A. 1 08-05-1946 ook Groen

4 5201 CC4 Boom H. 2 08-05-1967

4 1820 B7 Boom G. 1 08-09-1939

2 1319 FF4 Boom D.J. 1 09-02-1996

4 1844 B7 Boom Janna B. 1 09-04-1943

4NE37-21 C2 Boom G. 1 09-05-1901

4NE15-13 G5 Boom H. 1 09-05-1914

3 0227 F5 Boom G. 1 09-12-1924

3 2825 DD5 Boom Leida H. 2 10-04-1980

4 1105 B10 Boom D. 1 10-06-1933

4 2504 C6 Boom D. 1 10-08-1944

4 NEK 74-07 Boom Jan H. 2 10-09-1902

2 0167 C5 Boom G. 1 11-02-1909

2NE25-01 B5 Boom L. 1 11-05-1908

3 2777 DD5 Boom G. 1 11-07-1978

4NE02-14 E2 Boom E. 1 11-08-1922 ook groen

4 4568 AA4 Boom Hendrika G. 2 11-12-1961

4 1419 C10 Boom Hendrika J. 1 12-06-1941

4 0291 F4 Boom G. 1 12-12-1923

2 0679 A7 Boom Flora H. 2 13-02-1935

3 1700 D6 Boom A. 1 14-01-1970

4NE55-14 C2 Boom G. 1 14-02-1906

3 2798 DD5 Boom H. 2 14-05-1979

3 2369 CC5 Boom J. 1 14-07-1964

3 2152 BB1 Boom J. 1 14-08-1967

4NEK57-05 Boom G. 2 14-12-1900

3 1540 D6 Boom H. 1 15-01-1948

4NEK45-05 Boom A. 1 15-02-1915

4NEK76-05 Boom Hendrik J. 1 15-04-1922

4NE45-22 C2 Boom S. 1 15-08-1903

4NE097 E2 Boom L. 1 15-10-1929

3 1812 B4 Boom Evert J. 1 15-10-1951

4 5542 JJ4 Boom J. 2 15-11-1969

4 1720 B7 Boom A. 1 15-12-1938 ook groen

4 3629 G4 Boom J. 1 16-04-1955

3 2713 DD5 Boom G. 2 16-08-1974

4 1137 B10 Boom J. 1 16-09-1933

4NEK89-04 Boom G. 1 16-10-1903

2 0699 A7 Boom J. 1 16-10-1944

4 5971 LL6 Boom J. 2 16-11-1973

4NE21-05 G5 Boom H. 1 17-03-1915

4 0296 F4 Boom A. 1 17-03-1947 ook groen

3NE096 F5 Boom G. 1 17-04-1967

4 5608 JJ4 Boom T. 2 17.12.1970

4 NE 30-06 G5 Boom J. 1 17-10-1916

3 2653 DD5 Boom J. 2 17-12-1971

2NE23-04 B5 Boom Jan J. 1 18-01-1902

3 2308 AA1 Boom H. 2 18-01-1963

4NE58-13 G5 Boom J. 1 18-03-1920 ook groen

3 1412 D7 Boom Johanna D. 1 18-04-1946

4 4569 AA4 Boom Jan H. 2 18-06-1963

4 5542 JJ4 Boom J. 1 18-06-1979

4 0231 F4 Boom A. 1 18-08-1942

4NE35-20 Boom A. 1 18-09-1900

4 1491 C10 Boom H. 2 18-12-1936

B 7698 HH4 Boom A. 1 18-12-1997

4NE138 E2 Boom Jan H. 2 19-04-1948 ook groen

4 3922 CC2 Boom Hendrik J. 2 19-11-1956

3 2652 DD5 Boom Gerritdina J. 1 19-11-1994

4EK01329 BB5 Boom R. 2 20-05-1964

3 0260 F5 Boom F. 1 20-08-1925

4NEK67-06 Boom A. 2 20-09-1901

2 0679 A7 Boom Derk J. 1 20-11-1935

4 4282 BB2 Boom Johannes J. 2 21-01-1959

3 0693 A9 Boom Johanna F. 1 21-07-1933

4 5853 KK6 Boom J. 2 21-07-1972

3 1232 A9 Boom A. 1 21-08-1944

3NE57-04 D4 Boom J. 1 22-01-1915

3 0132 F5 Boom A. 1 22-06-1922

4NEK65-12 Boom Gerrit J. 2 22-07-1901

4NEK610 B2 Boom J.H. 1 22-07-1961

3 2026 CC1 Boom Jan H. 2 22-09-1956

4 4282 BB2 Boom H. 1 22-10-2003

4 0139 F4 Boom J. 2 23-01-1922

3 1614 E6 Boom Johanna H. 1 23-03-1949

4 2589 C6 Boom A. 1 24-02-1945

4NEK51-03 Boom J. 2 24-03-1900

4 4569 AA4 Boom Jan S. 1 24-08-1972

4 7049 KK8 Boom Bertus H. 2 24-12-1983

4 4394 AA2 Boom A. 1 25-01-1978

4NEK52-03 Boom Maria J. 1 25-04-1916

4NEK75-07 Boom H. 2 25-10-1902

B 8198 HH2 Boom J. 2 26-01-2004

3NE51-02 D4 Boom M. 1 26-02-1912

4NE41-02 G5 Boom J. 1 26-06-1918 ook groen

4NE45-25 C2 Boom D. 1 26-08-1903

4NE52-04 G5 Boom A. 1 27-02-1919

3 0458 B2 Boom J. 1 27-02-1929

4NEK634 B1 Boom J. 2 27-03-1963

3 0388 B2 Boom Johanna W. 1 27-05-1938

3 2099 BB1 Boom Arend J. 2 27-06-1958

4NEK39-04 Boom Jan S. 1 27-07-1914

2 0559 B3 Boom G. 1 27-11-1926

4 0571 E3 Boom J. 1 27-12-1927

4 3102 G6 Boom A. 2 28-07-1948

4 4000 CC2 Boom Johann H. 1 29-04-1958

4NE090 E2 Boom J. 1 29-05-1928 ook groen

2 1125 FF5 Boom Johanna G. 1 29-05-1957

4 4700 AA4 Boom Geertruida B. 2 29-12-1962

3 2670 DD5 Boom Johanna G. 1 29-12-1983

3 0618 C1 Boom Johanna H. 1 30-05-1932

4 3530 G4 Boom J. 1 30-06-1951

4NE37-02 G5 Boom Jan H. 1 30-10-1917 ook groen

4NE47-04 C3 Boom S. 1 30-12-1903

4 0429 B1 Boom H. 2 30-12-1925

4 0469 B1 Boom A. 1 31-01-1927 ook groen

4NE46-01 C3 Boom J. 1 31-08-1903 ook groen

3 1157 A10 Boom Jan H. 1 31-12-1943