STAMBOOMEen familie Boom uit Almelo

Deze stamboom gaat over een Almelose familie met de naam Boom. Er zijn meerdere families met die naam in Almelo. Mogelijk stammen ze allemaal af van het Boomshuis, een niet meer bestaande boerderij in Almelo. Zoals bekend is, werd men in Oost - Nederland vaak genoemd naar de boerderij waar men woonde. Verhuisde men of trouwde iemand met een andere naam in op een boerderij, dan veranderde ook de achternaam.

Bij het Boomshuis kwam het misschien wel vaker dan gemiddeld voor dat er een andere familie op de boerderij kwam. Het Boomshuis was namelijk geen eigendom van de bewoners, ook was het geen eigendom van de grafelijke familie Van Rechteren Limpurg.  Zij waren en zijn nog altijd de Heren van Almelo. Het Boomshuis was een zogenaamd vicariegoed. Het meer dan gemiddeld verhuizen van de bewoners zou dan een verklaring kunnen zijn voor het, nog steeds, grote aantal naamdragers Boom in en rond Almelo. Bijgaand een verklaring van Zeiger van Rechteren uit 1646 met betrekking tot het "St. Gregorij of Boomsvicarie tot Almeloo"

Éen van de bronnen die belangrijk zijn voor het terugvinden van oude boerderijen in Twente is het verpondingsregister van 1601. In het jaar 1600 besloten de Ridderschap en Steden van Overijssel, tot de invoering van een belasting onder de naam van verponding. Deze belasting zou ponds-pondsgewijs worden geheven over de onroerende goederen en was gebaseerd op de omvang van het bruikbare land. De vermelding van het Gericht Almelo begint als volgt:

Anteickeninge van die groitheit der seylanden mettet selve die jarlix doen. Item, der hoylanden und dersolver aestmatie der buiren in den gerichte Almeloe ten befelle van ridderschap und stede in Avewrissel, in anno 1601 gestalet, en vermitz diesolve hoylande voer eine pacht by deren erven gebruicket werden ende in specie van geven unnd den miesten tydt van jaeren watersshalven nicht gemeyet konnen werden, anderdeels dattet russchen, porsse, hietoppe und als wilde landen synnen, verharen sie nicht enige particulere schwarricheit darup gestallt sall werden, aestimerende gelycke wall ein dachmait up einen goltgulden und ist in den gestall deer mudden des geseys genoich, dar niewerlde roggen hefft geseyet dovven werden. Stellen derhalven an diserntie van die edelen hern van ridderschap und steden offt dersolven gecommiterten offt die landerien in dieser waterige herlichheit, gelick andere guede landen geastimert und angeslagen behoren toe werden.

Het Boomshuis werd vermeld en bestond dus in ieder geval in het jaar 1601. Geseij betekent waarschijnlijk herenmudde oftewel 0,5332 hectare, een dachmaet was dat wat in één dag aan gras kon worden gemaaid en was gesteld op 2/3 Rijnlandse morgen, wat weer gelijk was aan 0,5677 hectare.

Bomes huis, ist ein vicarien guit, gebrucker de Reiger, ist an gesey 5 1/2 mud, an hoylant 1 dachmait, wort geëstimert in 't mud op 1 1/2 goltgulden.

Het Boomshuis werd voor het eerst als echte pachtboerderij vermeld in 1839. Tot 1828 bestond het uit enerzijds het Halve Boomshuis dat werd verpacht, terwijl de rest nog aan drie verschillende pachters werd uitgegeven. Vanaf 1828 werd het slechts aan twee pachters uitgegeven. In 1854 werd het verbouwd, terwijl er in 1875 een deel van de landerijen van het erve Voskamp aan werd toegevoegd. Korte tijd later werd dit gevolgd door landerijen van Klein Uilenreef. Ten slotte kwamen rond 1882 ook de landerijen van de Knoopskamp erbij. Het erve waar naar de Boomsplaats is genoemd lag ongeveeer 150 meter uit de Bornerbroeksestraat, nabij de spoorlijn. Vanaf 1684 was een Boom die van het Boomshuis kwam, rentmeester van Huize Almelo. Ook het Louise van Haaftenplantsoen maakte vroeger deel uit van de Boomhuisplaats.

De eerste Boom van de in deze site behandelde familie van wie gegevens bewaard zijn gebleven was Henrik Jansen Boom. Hij trouwde in 1693. Omdat in Almelo alleen trouwboeken vanaf 1691 en doopboeken vanaf 1731 bewaard zijn gebleven, is met een huwelijk in 1693 zo ongeveer één van de eerste in de retro-acta van de burgerlijke stand geregistreerde huwelijken bekend.

Bij een huwelijk in 1693 en een gemiddelde huwelijksleeftijd van rond de 30 jaar, moet Henrik rond 1665 zijn geboren. Zijn vader, Jan Boom (Henrik werd immers met het patroniem Jansen vermeld), moet dan rond 1635 het levenslicht hebben gezien.

Alhoewel van die Jan verder niets bekend is, moet hij dan ook als stamvader van deze Almelose familie Boom worden gezien.

Ook van Henrik is verder niet zo veel bekend, anders zal dat worden bij zijn zoon Jan Gents Hendriksen Boom op het Kollenveld, zoals hij bij het huwelijk van één van zijn kinderen wordt genoemd. Jan was zijn voornamen, Gents sloeg op het Gentshuis, een door Jan en zijn vrouw gebouwd boerderijtje, Hendriksen op zijn vader, Boom was zijn achternaam en het Kollenveld was een deel van Almelo waar sinds  het begin van de 21e eeuw massaal woningbouw plaats vindt.

Heel arm was Jan niet, want hij komt voor in een lijst uit 1750 waar de basis voor de zogenaamde 1000e penning werd vastgesteld. De echt armen kwamen op deze lijst niet voor. Eigenaardig is dat hij wordt vermeld op de eerste bladzijde van de lijst, waar ook de notabelen van  het landgericht Almelo worden vermeld.

Bij de kinderen van Jan zien we het fenomeen van de Twentse naamswisselingen, in volle hevigheid verschijnen. Bij de volkstelling van 1748 woonden de meeste kinderen van Jan Hendriksen nog thuis

De stamboom op deze site bevat niet uitzonderlijk veel namen. Aan de ene kant komt dat omdat de hier behandelde familie niet erg groot was, aan de andere kant is de oorzaak dat meer aandacht is besteed aan de omstandigheden waaronder de leden van deze familie leefden, waar dat was, hoe ze werkten enz. Uitgewerkt is het nageslacht van ene Jan Hendrik, die als Hambrugge werd geboren, later Hoekman heette en die ten tijde van Napoleon voor hemelf en zijn drie zonen en twee dochters de oude familienaam Boom aannam. Van zijn zoon Gerrit, die in 1791 werd geboren bestaat een foto. Dat geldt, op twee van zijn dochters na, ook voor al zijn naamdragende afstammelingen tot vandaag !

Graag hoor ik uw op en aanmerkingen. In de loop van de komende maanden zal deze site worden gevuld. Dan zal ik hier ook degenen bedanken die (mede) de gegevens hebben aangeleverd die tot het verhaal van deze familie Boom hebben geleid

 De stamboom telt in totaal 382 personen.

Bekijk de stamboom van Jan Boom
Klik hier voor een alfabetisch overzicht

Voornaam: Achternaam:
exact
Heeft u wijzigingen of aanvullingen voor de stamboom? Neem contact op met de stamboom-beheerder via de pagina Contact.