HUWELIJKS ACTE 1845Huwelijksakte  Reinier Johannes Kreleger

&

Jacoba Henderika Auberta van Boekel

 

 

Op heden den  negentiende der maand  Januarij achttien honderd vijf en veertig, zijn voor ons ambtenaar van des burgerlijke stand te Grave in het huis der gemeente, verschenen  Reinier Johannes Kreleger  jongeman oud

twee en twintig jaren, en van beroep goudsmid, geboren te Grave den zeventiende november achttien honderd twee en twintig, wonende alhier minder jarige zoon van Johannes Kreleger, overleden en van Johanna Sophia van Es naaister mede hier woonachtig, ter ene en Jacoba Henderika Auberta van Boekel jonge dochter oud negen en twintig jaren, naaister geboren te Grave den derden maart achttien honderd vijftien wonende alhier.

Meerder jarige dochter, van Arnoldus  van Boekel overleden, en van Johanna Francisca de Goeij, zonder beroep mede alhier woonachtig, ter andere zijde.

 

Welke ons verzocht hebben, tot het voltrekken van hun ieder voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen in deze gemeente, overeenkomstig de wet, zonder enige verhindering zijn geschiet, te weten: de eerste op de zondag den negen en twintigste december achttien honderd vier en veertig en de tweede op zondag den vijfden dezer maand januarij.

 

En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, voor eerst hunne geboorteakten:

Ten tweede het certificaat model lilt f.f . der met van den achtste januari  achttien honderd zeventien, omtrent de inmugting der nationale militie, ter derde de akte van overlijden van de vader van de bruidegom en ten vierde de akte van overlijden van de vader der bruid, De moeder van de bruidegom en die van de bruid, bij het voltrekken dezes tegenwoordig zijn de hebben ons verklaard, hare toestemming tot dit huwelijk te geven.

De bruidegom, des zelfs moeder, als mede de getuigen over deze  akte, hebben ons verklaart, dat met den naam van Kreleger, voorkomende in de geboorte akte des bruidegoms dien van Krijlen, onder welke zijner vader bij diens overlijden is ingeschreven een en dezelfde persoon bedoeld is.

 

Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander tot echtgenoten aannemen en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hem uitdrukkelijk met JA beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn.

 

In tegenwoordigheid van  Fransicus Theodorus Kreleger  van beroep goudsmid, oud drie en twintig jaren, broeder van de bruidegom, Urbain Resseneour van beroep kleermaker, oud dertig jaren, halve broeder van den bruidengom, Matheus Franciscus van Boekel van beroep schrijnwerker, oud vier en twintig jaren, broeder van den bruid.

en Albertus Arnoldes van den Heuvel van beroep koperslager, oud twee en dertig jaren, neef van den bruid alle vier wonende binnen deze stad .

En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing door ons en de comparanten is geteken, uitgezonderd door de moeder van den bruidengom Johanna Sophia van Es, die verklaart niet te kunnen schrijven, als zulks niet getekend hebbende.

 

R.J.Kreleger

J.H.A.van Boekel

M.F.van Boekel

U.Resseneour

F.Th.Kreleger

A.van de Heuvel

F.de Goeij