HUWELIJKS ACTE 1821Huwelijks acte van Johannes Krelegen

&

Johanna Sophia van Es
 

In het jaar een duizend achthonderd een en twintig, den zeven en twintigste

Der maand Februarij te elf ure des voormiddag zijn voor ons Burgemeester, Beambte van den burgerlijke stand der gemeente Grave Provincie Noord - Brabant, en in tegenwoordigheid van

1e Peter van der Heuvel Koopman oud twee en veertig jaren neef van de Bruid.

2e Francois Berdien tapper oud zeven en dertig jaren neef van de Bruid.

3e Arnoldes Arenes baart scheerder oud negen en dertig jaren.

4e Albertus van der Anker, bleker oud vijftig jaren huisvriend van de contracterende partijen

    en allen te Grave woonachtig.

 

Gecompareerd Johannes Krelegen weduwnaar van Christina Bodemijer oud zes en veertig jaren wonend te Grave, provincie Noord -Brabant meerder jarige zoon van Johannes Krelegen en Anna Chatharina Schoenmans  in leven echtelieden, van beroep gegageerd Sergeant Majoor met de rang van tweede Luitenant en portier ter eenre en Johanna Sophia van Es van beroep naaister oud acht en dertig jaren wonend te Grave provincie Noord- Brabant meerder jarige dochter van Johannes van Es en Jacoba van der Heuvel in leven echte lieden jonge dochter ter andere, welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan voldoende hebben wij overeenkomstig de wet, voor lezing gedaan van de stukken hierna genoemd en door de wederzijdsch partijen overlegd, te weten:

 

1e van de acte van geboorte van Johannes Kreleger bruidegom, waar uit blijkt dat hij gedoopt is den zesentwintigste der maand Oktober één duizend zevenhonderd vierenzeventig te s’Gravenhage provincie Zuid-Holland  

2e van de acte van geboorte van Johanna Sophia van Es bruid, waar uit blijkt dat zij gedoopt is den Negenentwintigste der maand juli één duizend zevenhonderd twee entachtig te Grave.

3e van de acte van afkondiging van trouwbelofte  tussen de aanstaande echtgenoten, gedaan voor de principale deur van het gemeentehuis alhier, de eerste op zondag den elfde februari

één duizend één en twintig en de tweede op zondag de achttiende daar aanvolgend.

4e van de acte van overlijden van den bruidegoms eerste echtgenote.

5e van de acte van gagement  van de bruidegom, waar uit blijkt dat hij in 1813-1814  de veldtochten in Duitsland heeft mede gemaakt en alzo geen deel heeft kunnen nemen aan de land militie of algemenen volkswapening

6e van de acte van overlijden van de bruids vader.

7e van de acte van overlijden van de bruids moeder.
8e van de acte van de overlijden van bruids grootmoeder van moeders zijde.

9e van het certificaat van onvermogen (:wetenis den 9 maart 1815 no 13, staatsblad no 24:)

 

De getuige voor deze acte nadat alvorens de bruidegom met ede had verklaard dat de plaats van het overlijden mits gaarders van het laatste op onthoud zijne ouders en Grootouders,

hem onbekend ware, en de bruid dit zelfde onder ede had verklaard ten aanzien harer grootouders van vaders zijde en van hare grootvader van moeders zijde, hebben mede met gesterkt, dat uit … … … de aanstaande echtgenoten kunnen zij nog thans onkundig zijn van de plaats van het overlijden van voormelde ouders en grootouders en van der zelve.

 

Laatste oponthoud (:advis van den straatsraad van den (:thermidor: 3e jaar:) en heeft de bruidegom alverder verklaard en het gene door de getuigen welke de zelven zeer goed kennen wordt bevestigd dat de naam van Krijlen voorkomende  in de acte van overlijden.

Thermidor= 11e maand van de Franse revolutie (19 juli t/m 18 augustus)

sijnen  laatste echtgenote en de acte van gagement, beide te deze overgelegd, in der tijd door hem, als niet beter wetende, abuis waren opgegeven.

 

De bruid en de getuigen hebben eindelijk onder ede verklaard dat hare grootmoeder van moeders zijde, welke in de overlegde acte welken alleen voorkomt als Johanna van der Heuvel, abusiev is gesteld daar hare opregte namen moeten geschreven  worden Johanna van Dalen weduwe Jurrien van der Heuvel, echter daar te samen verklarende dat als voorzegd overlegde attest van overlijden is werkelijk dat van de bruids grootmoeder van moeder zijde.

 

En eindelijk van het zesde hoofdstuk van den titel van het Huwelijk van het Burgerlijke wetboek, handelende van de regien en pligten der echtgenoten onderling.

 

Waarna wij Burgermeester, Beambte van den Burgerlijke stand boven genoemd aan den Bruidegom en aan den Bruid gevraagd hebben of zij elkander tot man en vrouw willen nemen, en ieder van hun afzonderlijk en bevestigend geantwoord hebbende, hebben wij in naam der wet verklaard, dat de personen van  Johannes Kreleger en van Johanna van Es

boven genoemd door het huwelijk zij vereenigd.

 

Van al het welke wij deze acte hebben opgemaakt, en na daarvan voorlezing te hebben gedaan aan de partijen en getuigen, hebben dezeve met ons getekend. Uitgezonderd Johanna Sophia van Es die verklaard niet te kunnen schrijven, als zulks niet te hebben geleerd.

 

J.Krelegen

P.v.d.Heuvel

A.Arenes

A.v.d.Anker