JOANNES MARTTHESIUS (1833) EN ANNA VAN DER WAAL (1845)Op 27 oktober 1869, te Amsterdam, treedt Joannes Martthesius (1833) in het huwelijk met Anna Jacoba Louisa van der Waal (1845). Zij gaan wonen aan de Amstel 120 en krijgen daar vier kinderen:

Christian Hendrik (24-08-1870)

Anna Hendrika (31-03-1872)

Johannes (08-10-1874)

Clasina Maria (12-03-1877).

Op de Laagte Kadijk 27 worden de laatste twee kinderen geboren,

Hendrika (07-09-1879)

Antoon (18-10-1882).

 

13 December 1882

Twee maanden na de geboorte van baby Antoon, op 13 december, overlijdt moeder Anna Jacoba Louisa van der Waal.

 

16 December 1882

 

Aan de Heer Directeur

G. Gesticht Bestedelingen

                  

              Amsterdam 16 December 1882

             

              Weledeleheer, ik heb mij

verplicht gezien Joannes Martthe-

sius geb. te Uden N. Brabant 18 oct.

1833 opperman won. Leliegang 358

gevangen tenemen onder ver-

denking van zijn vrouw gedood

te hebben. En zijn nu 3 kinderen

geheel onverzorgd. Ik hoop dat

deze door U opgenomen zullen kun-

nen worden. Brengers dezer de Edlh.

Inspecteurs Bakker en Dideriks zullen

gaarne Uw antwoord ontvangen en de

Kinderen bezorgen.

 

              Hoogachtend,

 

 

De kinderen Johannes, Clasina en Hendrika worden op zaterdag 16 december 1882 opgenomen in het Gesticht der Inrichting voor Stads-Bestedelingen, en zijn respectievelijk 8, 5 en 3 jaar oud. De meisjes worden opgenomen in "De Voorzienigheid" aan de Elandstraat 34. Johannes wordt opgenomen in het "Sint Aloysius gesticht".

"Ingenomen door detentie des vaders als weduwnaar op verzoek van de Heer Officier van Justitie."

 

20 December 1882

 

Aan den Heer Directeur

van de Inrigting voor Stadsbestedelingen

Alhier

 

                   Amsterdam 20 December 1882

 

Ik heb de eer Ued: beleeft te verzoeken in

de inrigting onder Uw beheer ter verpleging te willen

opnemen Antoon Martthesius, geboren den 18 Octo-

ber 1882, zoon van Joannes en Anna Jacoba Louisa

van den Waal, de laatste den 13 December over-

leden terwijl de eerste sedert den 16 dezer gedetineerd

is in de Cellulaire gevangenis alhier.

                        De hooft Commissaris van Policie

 

Op zondag 20 December wordt ook baby Antoon Martthesius "ingenomen door detentie des vaders als weduwnaar" en geplaatst in het "Sint Aloysius gesticht".

 

De twee jongste kinderen, baby Antoon en Hendrika worden uitbesteedt ergens in Amsterdam en krijgen beide dezelfde min toegewezen, A.C. Borgerdijn.

 

 

Stads Bestedelingen 344-566. Mutatie Journaal

 

zaterdag 16 December 1882

Ingenomen door detentie des vaders als weduwnaar

 

Depôtt

Johannes Martthesius

Ingesch. Lijnbaansgrachtgr. 358

NR 2270

geb. den 6 den October 1874 R. Cath.

Leliegang

 

 

 

 

 

 

Depôtt

Clasina Maria Martthesius

naar gesticht

NR. 2271

geb. den 10 den Maart 1877 R. Cath.

Ingesch. als boven

 

 

 

 

 

 

Depôtt

Hendrik Martthesius

 

2272

geb. den 8 sten September 1879 R. Cath.

Ingesch. als boven

Depôtt = Depôttkinderen

 

Stads Bestedelingen Huis 344-566. Mutatie Journaal

 

Zondag 20 December 1882

Ingenomen door detentie des vaders als weduwnaar

 

tUB

Antoon Martthesius

 

NR. 258

geb. den 18 den October 1882 R. Cath.

naar A.C. Borgerdijn

 

 

 

UB = Uitbesteed in Amsterdam

 

 

22 December 1882

In de notulen van de Griffier van de Gemeente Secretarie Amsterdam wordt onder punt 3 vermeld:

"Een verzoek van de Officier van Justitie A. telders d.d. 16 dezer tot opnamen van de 3 kinderen Martthesius op grond dat de moeder overleden is en de vader als verdacht van zijn vrouw te hebben gedood gevangen is genomen".

 

11 Januari 1883

In de notulen van de Griffier van de Gemeente Secretarie Amsterdam wordt onder punt 1 vermeld:

"Eene verklaring van J. Martth. d.d. 11 Jan. dat hij op dien dag zijne 4 door de Inrichting tijdelijk verpleegde kinderen heeft terug bekomen".

 

Op 11 januari worden alle kinderen weer teruggeplaatst bij de vader, waarna de baby wordt opgenomen in het gezin van de broer van Joannes, Christian Hendrik (1824) en zijn vrouw Elisabeth Catharina Grijpink. Dit gezin woonde in de Saenredamstraat 35 te Amsterdam (de Pijp). Antoon blijft bij dit gezin tot februari 1888 en is dan zes jaar.