MIDAVAINENaamsoorsprong

De naam Midavaine komt zeer waarschijnlijk voort uit muis dávoine, hetgeen in het Frans betekent: mud (de) haver, haverhandelaar.

In het jaar 1245 Komt in Morlet voor de naam: Anfrois Mui d'Avoine Comp.; in 1300 vinden wij Maroie Mui d'avaine; in 1391 Jehan Mudavain en in 1494 Ghiertrud Midavaine(Doornik).

De oudste vermelding van de naam Midavaine in Nederland treffen we aan, als Jean Midavaine op 3 oktober 1709 in Leiden trouwt met Marie de la Rivière. Zijn achternaam noteerde men als volgt: Midavin. Als hij kinderen laat dopen in de Waalse kerk in Middelburg lezen we steeds Muidevoine of Muidavoine, terwijl in 1717, nadat hij geloofsbelijdenis heeft gedaan, zijn naam geschreven wordt zoals we thans doen. Als Michiel op 7 februari 1720 trouwt met Catharina le Roy lezen we: Muy d'Avoine, doch deze komen we in de atlas niet tegen, mogelijk ook omdat het hier om een oude schrijfwijze gaat, of omdat het een zeer kleine plaats betreft. De schrijfwijze zou wel eens de oorspronkelijke originele Franse schrijfwijze kunnen zijn, zodat de betekenis vertaald in het Nederlands luidt: '˜grote hoeveelheid (mud)haver', wat zeer toepasselijk is, omdat we weten, dat de Midavaines van oorsprong landbouwers waren. Na 1720 wordt de naam in de boeken van de Waalse Kerk te Middelburg steeds geschreven, zoals we hem nu kennen. Slechts één keer komt hierop nog een uitzondering als Catharina Midavaine op 7 maart 1792 trouwt met Abraham Kulderij schrijft men: Midavaine. Na de invoering van de burgerlijke stand komen we een enkele keer de schrijfwijze Medavaine tegen (het overlijden van Willemina Midavaine op 26 december 1824 te Aagtekerke en bij het huwelijk van Isaac Midavaine met Adriana Douleijn op 27 april 1813 te Gapinge. De oudst bewaarde handtekeningen zijn die van Isaac (1731 '“ 1804) Midavaine en broer Jacob (1733 '“ 1776). Zij staan op de rekening, die Pieter Marinissen gemaakt heeft na het overlijden van Catharina Midavaine (1751 '“ 1762), die bewaard wordt in het gemeentearchief. (Rekeningen van de Weeskamer van Brigdamme, inventaris Rechterlijk Archief Zeeland, nummer 923). Zij schreven hun naam zoals wij dat nu nog doen.

 

Voornamen

Veel voorkomende namen binnen de familie Midavaine zijn: Catharina, Isaac, Daniel, Jan en Abraham. Binnen de meeste gezinnen kwamen ze wel voor. Omdat de kinderen meestal genoemd werden naar één der ouders of grootouders, moeten we een paar honderd jaar terug in de tijd om hun oorsprong te vinden. Er kunnen echter uitzonderingen op de regel zijn. Het is mogelijk, dat een zelfde naam ook in de familie van de moeder voorkwam, zoals het geval was bij Daniel Midavaine (190 3 '“ 1976), die genoemd is naar zijn grootvader Daniele de Voogd. De naam Catharina kunnen we terug herleiden tot Catharina le Roy, die op 1 maart 1719 in de Waalse kerk in Middelburg in het huwelijk trad met Michiel Midavaine.  Merkwaardig is, dat de naam van Michiel na hem slechts nog maar éénmaal is voorgekomen, namelijk toen Abraham Midavaine en Adriaantje Jasperse van Houte hun eerste kindje naar hem noemden. Isaac, de naam, die wel het meest binnen de familie voorkwam, is vermoedelijk afkomstig van Isaac Midavaine, die in de 17e eeuw, of mogelijk nog eerder, in Frankrijk woonde. De naam komt in de Nederlandse tak voor het eerst voor, als Michiel Midavaine en Catharina de Roy hun derde kind de naam Isaac geven (gedoopt op 11 april 1723 in de Waalse kerk in Middelburg). Nadat deze Isaac op jonge leeftijd was overleden, kreeg de volgende zoon ook weer deze naam (gedoopt op 27 augustus 1724 in de Waalse kerk te Middelburg). Deze overleed echter ook op zeer jonge leeftijd en de dan eerstvolgende zoon werd ook weer Isaac genoemd (gedoopt op 28 februari 1731 in de Waalse kerk te Middelburg). Hij groeide voorspoedig op en werd later de trotse eigenaar van de kapitale hofstede Zandvoort in Buttinge en vele van zijn nakomelingen zijn naar hem genoemd. Voor de naam Daniel moeten we terug naar het huwelijk van Abraham Midavaine en Pieternella Zwemer op 23 april 1791 in de Nederlands hervormde kerk in Koudekerke. Pieternella Zwemer was een rijke boerendochter van Daniel Zwemer en naar deze Daniel werden weer verschillende nakomelingen vernoemd. De naam Abraham kwam in Nederland voor het eerst voor, toen Michiel Midavaine en Catharina le Roy hun eerstgeboren zoon zo noemden, waarschijnlijk naar een naamgenoot in Frankrijk. Ook de naam Jacob kwam bij de oude generaties regelmatig voor en ook hier kunnen we veronderstellen, dat er in Frankrijk in de 17e eeuw Midavaines met dezelfde naam hebben rondgelopen. Tenslotte moeten we ook voor de naam Jan terug naar Frankrijk, waar de stamvader van alle nu nog in Zeeland wonende Midavaines. Een zekere Jean Midavaine was de eerste uit dit geslacht, die in het begin van de 18e eeuw na de onderdrukking in zijn vaderland naar Nederland uitweek. Hij trouwde in Leiden met Marie la Rivière.

Herkomst

Onduidelijk blijft uit welke streek van Frankrijk de Midavaines afkomstig zijn. Bij hun komst in Nederland, in het begin van de achttiende eeuw, kwamen Jean en Marie Jean uit Doornik (Doornik in het zuiden van België), maar het is niet te achterhalen of ze aldoor in deze streek gewoond hebben, of dat ze na de herroeping van het edict van Tantes hierheen gevlucht zijn. Onderzoek in Tournai zou misschien hierover uitkomst kunnen bieden. Eveneens is niet bekend of ze de bui hebben zien aankomen en op tijd hun huizen en boerderijen hebben verkocht, of dat ze hals over kop zijn gevlucht, zoals zo vele hugenoten hebben moeten doen. Wel is zeker, dat ze gezien de vele bezittingen, die ze in korte tijd in Zeeland verwierven, wel hun spaarcenten hebben meegenomen.

 

 

De oudste generaties 1709 - 1912

 Jean Midavaine was waarschijnlijk de eerste Midavaine, die zich in Holland vestigde. Op 3 oktober 1709 trouwde hij in de Waalse kerk te Leiden met de eveneens uit Frankrijk afkomstige Marie de la Rivière. Het jaar daarop woonden ze al in Middelburg, want op 16 maart 1710 werd in het lidmatenboek van de Waalse Kerk genoteerd, dat Marie de la Rivière zich met attestatie vanuit Leiden in Middelburg had gevestigd. In de periode 1711-1722 lieten ze zeven kinderen in de Waalse Kerk in Middelburg dopen: Maria (8april 1711), Anna (18 juni 1713), Jacob (18 juni 1713), Jean Francois (17 februari 1715, Anna (19april 1716), Pierre (15 mei 1718) en Pierre (25 november 1722).

 

De familie Midavaine

“Op 2 mei 1717 deed Jean belijdenis en werd lidmaat van de Waalse kerk in Middelburg. Op 24 oktober 712 meldt het lidmatenboek van de Waalse Kerk in Middelburg, da Marie Jeanne Midavaine zich vanuit Tournai (Doornik in het Zuiden van België) in Middelburg had gevestigd. Zij is waarschijnlijk een oudere zus van Jean. Op 1 april 1714 lezen we, dat Michiel Midavaine zich in de Zeeuwse hoofdstad heeft gevestigd. Omdat hij eveneens uit Tournai kwam is hij vermoedelijk een jongere broer van Marie en Jean. Op 1 maart 1719 trouwde hij met Catharina le Roy die op 12 mei 1717 door geloofsbelijdenis lid van het Middelburgse kerkgenootschap was geworden en in de periode 1719 '“ 1733 lieten beiden acht kinderen in de Waalse kerk in Middelburg dopen:

Abraham (7 februari 1720), Catharina (26 mei 1721), Isaac (11 april 1723), Isaac (27 augustu24), Marie (24 december 1727), Sara (6 maart 1729) en Isaac (28 februari 1731). Het feit, dat de Waalse kerk in Middelburg slechts een kleine aantekening gemaakt heeft van de huwelijken van Anna Midavaine met '¦ Maertens in 1743 en van Catharina Midavaine met Abraham Wijbo in 1746, doet vermoeden, dat zij niet in deze kerk getrouwd zijn, maar in een Nederlands Hervormde kerk in Middelburg. Voor wat betreft het huwelijk van Catharina Midavaine met de eveneens van Franse afkomst zijnde Abraham Wijbo, is dat nauwelijks te geloven, omdat beiden in de Waalse kerk in Middelburg gedoopt en begraven zijn. Veeleer ligt het voor de hand, dat men slordig is geweest met het overbrengen van de gegevens naar Leiden. De eerste Midavaine, waarvan we met zekerheid weten, dat hij niet in de Waalse kerk trouwde, is Abraham, die zijn 2e huwelijk, op 20 mei 1754 met Pieternella Sibrandse, sloot in de Nederlands hervormde kerk van Sint Laurens. De laatste Midavaine, die in de Waalse kerk in Middelburg trouwde, was Jacob Midavaine, die op 1 mei 1757 in het huwelijk trad met Marie du Hem. Beiden lieten in de Waalse kerk in Middelburg 4 kinderen dopen: Jean (17 april 1758, Catherine (24 november 1762, Jean (5 mei 1765) en Marie Elisabeth (4 februari 1770?). Na deze tijd vinden alle huwelijken in een Nederlands Hervormde kerk plaats.

Slechts drie Midavaines hebben hun laatste rustplaats in de Waalse kerk in de Zeeuwse Hoofdstad gevonden: Catharina Midavaine (begraven 11 oktober 1748 samen met haar kind), Maria Midavaine uit de Zandstraat (begraven 25 september 1761 en echtgenote van Nicolaas Stroots) en Jacob Midavaine (begraven 8 maart 1776, oud 43 jaar). De op 21 april 1805 overleden Catharina Midavaine werd begraven in de Oostkerk in Middelburg. Dat de Midavaines niet onbemiddeld waren blijkt wel uit hun bezit van verschillende hofsteden en woningen in en rond Middelburg.

 

Bezittingen

 

 

De familieleden, die in het eerste kwart van deze eeuw in Middelburg kwamen te overlijden, werden begraven op het Begijnhof, zodat we kunnen aannemen, dat ze ook in deze buurt gehuisvest waren. Michiel Midavaine en zijn vrouw Catharina de Roy, van wie de nu nog in Zeeland wonende Midavaines afstammen, waren eigenaars van de hofstede Boomenburg met 4 gemeten, 60 roeden land, die gelegen was in de Haaiman even buiten de Vlissingse Poort. Michiel verkocht Boomenburg op 2 november 1745 voor £ 600 Vlaams aan de stad Middelburg, die de hofstede heeft laten ombouwen tot een pesthuis. Volgens de bewaarde archiefstukken van de gemeente Sint Laurens woonde deze Michiel Midavaine in 1741 “buyten het slijkpoortje' en in 1751 en 1757 aan de Segeersweg in Middelburg. Op 9 december 1741 leende Michiel Midavaine een bedrag van vierhonderd Vlaamse ponden tegen een rente van 3 procent in het jaar aan Pieter de Munk uit Sint Laurens, die op 4 maart 1745 deze schuld afloste. De oudste zoon van Michiel Midavaine en Catharina le Roy, Abraham, die op 7 februari 1720 in de Waalse kerk in Middelburg gedoopt was, vestigde zich, na zijn huwelijk op 27 september 1747 met Adriaantje Jasperse van Houte, in Brigdamme, waar Adriaantje geboren was. Waar is niet bekend, evenmin welk beroep Abraham uitoefende. Op 13 januari 1751 kochten Michiel Midavaine en de schoonvader van Abraham, Jasper Pieterse van Houte, 20 gemeten en 26 roeden weiland in de buurt van de molen in Sint Laurens. Na het overlijden van Abraham, eind november  1756, verkocht Michiel Midavaine zijn aandeel in de wei aan Jasper Pieterse van Houte. Na diens overlijden, in het voorjaar van 1759, kwam de wei in handen van de minderjarige Catharina Midavaine, het enig nagelaten kind van Abraham Midavaine en Adriaantje Jasperse van Houte. Na het overlijden van Catharina, op 20 januari 1762, werd het weiland gekocht door Pieter Marinissen, die er al een paar jaar pachter was. Op 12 januari 1762 verkocht Michiel Midavaine voor £ 110 Vlaams een huis op de Bree aan Johannes van Tienen. De oudste dochter van Michiel Midavaine en Catharina le Roy, Catharina (gedoopt op 26 mei 1721 in de Waalse kerk in Middelburg), trouwde in 1746 in Middelburg met Abraham Wijbo. Zij gingen wonen in de Korte Noordstraat in deze stad, waar in april 1747 Jacob geboren werd. Hij werd op 23 april 1747 in de Waalse kerk in Middelburg gedoopt. Een jaar later, in september 1748, werd Catharina geboren. Ze was genoemd naar haar grootmoeder Catharina le Roy en werd op 18 september gedoopt in de Waalse kerk in Middelburg. Moeder Catharina is korte tijd na de bevalling overleden en ook de kleine Catharina stierf in diezelfde week. Beiden werden op 11 oktober 1748 in de Waalse kerk in Middelburg begraven. Enkele jaren later is Abraham Wijbo opnieuw getrouwd, want op 19 december 1752 werd in de Waalse kerk in Middelburg Sara Maria Wijbo gedoopt en op 7 juli 1753 Maria Jozina. Beide kinderen hebben slechts kort geleefd, want op 25 juli 1755 werd Maria Jozina en op 25 maart 1757 werd Sara Maria in de Waalse kerk in Middelburg begraven. Hun vader was toen inmiddels ook overleden en 20 januari 1755 in de Waalse kerk begraven. Bij deze begrafenissen werd als adres opgegeven: Lange Noordstraat te Middelburg. Omdat de enig overgebleven zoon van Abraham Wijbo en Catharina Midavaine bij het overlijden  van zijn ouders nog minderjarig was, werden Isaac en Jacob Midavaine als voogden over hem aangesteld. Zoon Jacob erfde in 1762 £ 136:3:8 Vlaams van zijn nichtje Catharina Midavaine, maar omdat hij nog gen vijfentwintig jaar oud was en dus nog niet meerderjarig, heeft de weeskamer van Brigdamme dit geld voor hem belegd in obligaties van de provincie Zeeland. Nadat hij op 23 april 1772 vijfentwintig jaar oud was geworden, is hij samen met zijn voogden op 4 mei van dat jaar zijn bezit in Brigdamme komen ophalen. Jacob Wijbo is in juni 1778 overleden en hij werd op het oude kerkhof in Middelburg begraven.

Marie Midavaine, het vijfde kind van Michiel Midavaine en Catharina le Roy (gedoopt op 24 december 1727 in de Waalse kerk in Middelburg, was in 1751 getrouwd met Nicolaas Stroots (Stroman). Bij het overlijden in september 1761 woonde ze in de Zandstraat. Ook de volgende neven en nichten van Michiel Midavaine werden vanuit de Zandstraat begraven: Anna Midavaine (begraven 25 januari 1751 op het oude kerkhof), Jan Midavaine (begraven 18 juli 1765 op het oude kerkhof) en Maria Midavaine (de zuster van Anna Midavaine, begraven op 13 september 174 op het oude kerkhof).

 

Bron: De belevenissen van de Familie Midavaine op Walcheren in de 18e en 19e eeuw door J.H. Midavaine.


http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/index.php?mid=14356&kid=1315&pagina=start_stamboom