FAM. HIDDINGAkte van overdracht door Thij Tebinge en zijn vrouw Hindrickijn te Groningen aan Jan Hidding en zijn vrouw te Gasselte van enige stukken groenland, 1685
Akte van verhuur door Jan Hidding en zijn vrouw Roelefien te Gasselte aan Thijs Jansen op het Nijeveen van een huis en land op het (Gasselter)nijeveen, 1686
Kwitantie van H. Nijsingh, weduwe Nijsingh, te Beilen voor Jan Hidding te Gasselte voor "het restant der norgengave an moey Hiddinge beloorf", 1757

Volmacht door de eigenerfden van Gasselte voor de ette Harm Hidding om op de landdag van 11 maart 1788 in Assen te verschijnen, 1788
Extract uit de resoluties van Ridderschap en Eigenerfden, genomen op de landdag van 22 maart 1791, over de afvoer van turf in de Oostermoerse en Zuidenveldse venen, (1791); afschrift.

In dorso staat: �Aan de volmagt W. Hidding tot Gasselte�.
Omvang 1 stuk

1440 september 8, Op onser leven Vrouwendach Nativitatis
Johan Hiddinge verklaart te hebben verkocht aan Clauweze Florisz., zijn vrouw Marie en hun beider kinderen een jaarlijkse rente van drie mud rogge uit een kwart van Helminge-goed, gelegen aan de noordkant van de buurschap Een. Tevens verklaart hij hem daarvoor de stok gelegd te heb-ben voor buren van Een, te weten Bartolt Maghes, Johan Wickinge, Roelof Kijsemer en anderen. Als scheidslieden waren daarbij aanwezig Wigbolt Heijnens en Johan Hidding, de zoon van Pijpe. Bezegeld door Evert Everdinge, vice-cureit van Norg.
08 1491 november (25?), .... Katrinendach
Johan van Stee(nwijk) verklaart verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het erf geheten Campinge, gelegen in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marken Een en Donderen, bestaande uit landerijen, veen en een waardeel. Hij verklaart dat op dit erf is blijven rusten een rente van zes mud rogge per jaar, te betalen aan Focke Renghers en zip vrouw (de afkoopsom van die rente bedraagt per mud twintig gouden Arnhemse guldens). Hij verklaart hiervoor de stok aan hem gelegd te hebben voor buren van N(org), te weten (J)ohan Hidding, Henrick Haijnge en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
09 1492 juni 12, Up sunte Odulphusdach des hyllygen Conffessoers
Nese Avinge en Johan Bavinge, echtgenoot van Wobbe Avinge, en Johan Hidding, zoon van Wobbe Avinge, verklaren verkocht te hebben, mede namens Hillebrand, de broer van Johan Hidding, aan Johan Knasse en zijn vrouw Henrick een halve waar in de marke Vries. Hiervoor verklaren zij aan Johan Knasse de stok gelegd te hebben voor buren van Vries, te weten Johan Bensinge en Hermen Campinge en anderen. Bezegeld door Johan Hiddinge, schulte te Rolde.
26 1569 juli 1
Henrick Knasse, weduwe van Joachim Lunsche, enerzijds en de kerspellieden van Norg anderzijds, zijn overeengekomen aangaande de collatie van de vicarie te Norg als volgt: (1) Henrick Knasse en haar erfgenamen zullen eeuwig de "voorstemme" hebben, (2) de buren zullen de voorgedragene aannemen, wanneer hij een eerbaar en bekwaam persoon is, (3) de buren zullen niemand mogen nomineren, die niet door Henrick Knasse of haar erfgenamen is voorgedragen, (4) de buren zullen, wanneer zij een zoon of vriend benoemd wensen te zien, de "voorstemme" van Henrick Knasse vragen, (5) niemand mag zijn stem uitbrengen, voordat men in vergadering op het kerkhof bijeengekomen is, op straffe van verlies van die stem. Met ondertekening door de voogd van Henrick Knasse, Johan Hidding en de volmachten van de buren, te weten Hindrick Hiddinck, Jacob Willems, Egbert Pelinck, Jan Barels, Johan Fellens, Florijs Hanghe en Geert Wiltens.

Stukken betreffende een proces tussen Hendrik Huisinge en de weduwe van Willem Hidding c.s. enerzijds en Harmen Tamelte te Annen anderzijds over een niet betaalde termijn van een door de laatste aangekocht huis, hof en toebehoren, 1708

Betreft de diefstal ten huize van de weduwe Hidding te Yde, 1805

I Reinder Cluiving, tr. Grietien Levinge.
Uit dit huwelijk:
- Jantien Cluiving, volgt II.
- Otto Cluiving, tr. Jeigien Egberts.
- Baarlina Cluiving, tr. W. Meijer, weduwnaar met uit zijn eerste huwelijk een dochter Wilhelmina, die tr. J.L. Hoising.
II Jantien Cluiving, tr. Lukas Hammink.
Uit dit huwelijk:
- Tale Hammink, tr. L. Hilbingh.
- Sophia Hammink, tr. Hendrik Hidding.
Uit dit huwelijk: Tale Hidding, tr. Cornelia Andreae.
- Grietje Hammink, tr. 1769 Otto Hoenderken (Hoenderken IV)

Eigendomsbewijs van een erfelijke rente van 5 arens gulden, afkomstig van Willem Hidding en Fosse zijn vrouw. 1485. Met transfixbrief van 1482

Akte van verkoop door de erfgenamen van W. Hidding, gewezen schout in de Wijk in Drenthe, aan J. Woortman van de eigendom van een grondpacht, groot ? 4,--, vallende op een huis en tuin gelegen aan het Oosterdiep te Wildervank, op de kavelingen nrs. 12 en 13, grenzende ten oosten aan de weg of hoofddiep, voor de koopsom van ? 120,--, met kwitering, verleden voor pastor en kerkvoogden van Wildervank, 1794

Alijt Hamming, geboren ca. 15 15 te De Veenhof, overleden na 1595 te De Veenhof, gehuwd vr 1550 met (olde) Jan Hidding geboren ca. 1520 te Rolde, overleden 157911595 te Gasselte, zoon van Willem Hidding, ette voor Rolderdingspel 1532-1552.

In 1595 werden de erfgenamen van Johan Hamminge zaliger in De Veenhof vanwege een onterechte eis tegen Alijt Hidding veroordeeld. Waarover de onterechte eis ging, blijft onduidelijk, maar wellicht is dat een erfeniskwestie.'' Een jaar later was sprake van een zekere Willem Hiddinck, die echter in hetzelfde stuk ook Willem Hamminge ofte Hiddinck wordt genoemd. In Alijt Hamming zie ik de moeder van Willem Hamming ofte Hidding, die dan naar zijn grootvader van moederszijde zal zijn vernoemd. Over de familie Hidding is reeds eerder uitvoerig geschreven. Jan werd vermoedelijk in Rolde geboren en verhuisde later naar Gasselte, waar hij de stamvader werd van de Gasselter Hiddings. Jan Hidding zal voor 1595 zijn overleden, als Alijt tenminste inderdaad zijn echtgenote is geweest.