FAM. HOYTESVerkoop van een deel van een watermolen bij Tjerkwerd. Verkocht door Watse voorn. aan Pieter Hoytes, 1662, in drievoud
1144 Koopbr. van land bij Warntille onder Kubaard, belast met erfdienstbaarheid (het onderhoud van Warntille). Verk. door Rien en Hoeytje Hoytes aan Hans Hessels met vrouw te Wommels, 1614
1154 Koopbrief van land te Menaldum. Verk. door Pieter Hoytes te Jelsum aan Syds voorn., 1632
1547 Koopbr. van Bildtland. Verk. door de erven van Klaas Jansen en Tettje Hoytes te Berlikum aan Duco voorn., met bijlagen, 1703
3049 Register van de landen die belast zijn met het uitdiepen van de Menaldumervaart, lopende vanaf Marssum beginnende bij Foeke Hoytes tille tot de steen liggende bij de Marssumer opvaart, met een uittreksel van de besteding, 1670
3372 Rekest van de pachter van de Brandewijn Yme Hoytes aan de Gedeputeerde Staten van Friesland over de collecteurs in de binnensteden, 1679
Proefbrief voor Gerryt Hoytes, aangenomen tegen 300 gld, 1659 Februari 25
1325 Verklaring, waarbij Jochem Hoytes en Idsie Jans, te Marrum, bekennen ruim 497 gld. ра 5% schuldig te zijn aan de voogden van het St. Anthony-Gasthuis, wegens achterstallige huur en taux van 10 pdmt. land te Marrum, 1686. Met eene berekening van deze achterstallige huur
019 1524 oktober 11
Kaerle, gekozen Roomsch keizer (enz.), heer van Vrieslandt (enz.), geeft Douwe Hoytes commissie als grietman van Haesgervijfgae, als hoedanig hij jaarlijks daags na Trinitatis, als ten tijde van de vorst van Sassen, rekening en verantwoording zal doen, ten overstaan van de stadhouder of te benoemen gecommitteerden, van ontvangen consentgelden, boeten en breuken.
028 (15) 24 oktober 11 (tho Leeuwarden)
Bullant geeft akte, dat Douwe Hoytes de eed als grietman van Haesgervyfga volgens de commissie (d.d. 1524 okt. 11, Reg. nr. 19), waarop deze is gesteld. heeft afgelegd in handen van de stadhouder-generaal in Vrieslant, Afschrift voor in inv. nr. 44a.
Derk Hoytes en zijn vrouw Harmenkjen Hinderks, 1730
Gekwiteerde schuldbekentenis, 1786, groot 1.200 car.guldens ten laste van H. Knock "pastor" te Windeweer en ten laste van Anne Hoytes en zijn vrouw Elscke Ipes te Hoogezand, 1788
Koopbrief in duplo van een zate en landen te Stiens groot 38 pondematen verkocht door Reinier Hoytes c.u. aan Tjallingh van Camstra. Met bijbehorende reversaal, kwitanties en staat. 1655
Hoytes, Igge, stads metselaar, Franeker. Credit de secretaris Folpert Barda te Berlikum. 1636
Stukken betreffende vorderingen op Pieter Hoytes te Wirdum, 1663 1664