FAMILIE VAN DER ZEEfamilie van der zee In deZe stamboom staan 14 personen met de naam Van der Zee. De oudst bekende is riekele harmens van der zee (00-00-1778)

Het archief bevat de bedrijfsarchivalia van de volgende scheepsbouwers:
1. Eeltje Teadzes Holtrop (1768-1848), scheepsbouwer te IJlst. Aantekeningen over de periode 1837-1847.
2. Eeltje Holtrop van der Zee (1823-1901), aanvankelijk werkzaam als leerling op de scheepswerf van zijn grootvader (nr.1) te IJlst, na diens overlijden als eigen baas. In 1857 verhuisde hij naar Joure waar een bestaande scheepswerf werd overgenomen. Aantekeningen over de periode 1847-1901.
3. Auke van der Zee (1854-1939) opvolger op het bedrijf van zijn vader.Aantekeningen over de periode 1901- 1939.
De werf te Joure werd beroemd vanwege de houten schepen die hier werden gebouwd: tjalken, palingaken, boeiers en Friese jachten. Het statenjacht "Friso" is hiervan de bekendste. In de 20ste eeuw werden ook één of meer motorschepen gebouwd. Voorts hield men zich bezig met onderhoudswerkzaamheden.
De originele werfboeken zijn op één uitzondering na eigendom van de Ottema-Kingma Stichting te Leeuwarden en zijn in 1994 in bewaring gegeven aan het Rijksarchief in Friesland.
Familiearchief De Zee
Correspondentie met vrienden en bekenden, 1926-1947
11.  Van S. van der Burg, notaris te Makkum, 1929-1931

Van alle boeken zijn copieën gemaakt. Deze zijn opgenomen in de Collectie Copieën (Toegang 348) en daarin beschreven onder de nummers 6423-6440.

Boek tot aanteekening van schepen gemaakt bij Eeltje Holtrop van der Zee, Joure". Aantekeningen en bestekken, vnl. van nieuwbouwprojecten uitgevoerd op de scheepswerf te Joure, 1848-1920

Familiearchief De Zee
61.  Aantekeningen betreffende Friezen die in de loop der eeuwen naar Amerika zijn geëmigreerd, ca. 1928
NB Voor een deel voor Sjouke de Zee verzameld door dr. G.A. Wumkes.
Omvang 1 omslag
Vindplaats Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)

Familiearchief De Zee
152.  Brieven van zijn vader uit Amerika, 1928; met een brief gericht aan Jo van der Zee en brieven van Durk aan zijn vader, 1928, 1930.
Omvang 1 omslag
Vindplaats Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)

Grootboek". Rekeningen-courant van H.J. Kingma met de wed. Jan Martens te Makkum 1747 - 1753, G.J. van der Zee, 1748 - 1794, G.J. Kingma, 1747 - 1781, J.G. Kingma, 1781 -1799, allen te Workum en de fa. Hylke Jans en Gebr. Compagnie in binnen- en buitenlandse handel, 1747 - 1762 (1765); tevens manuaal van de scheepsaandelen van H.J. (Kingma), 1740 - 1762 (1766).

Huurcontracten met Sipke Wopkes Overdijk, Janke Ates van der Zee en Wieger Sipkes Overdijk van de boerenplaats onder Goutum, het dichtst bij de Bredijk gelegen, 1820-1858

Testament (kopie) van Froukje Meyesdr. van der Zee, echtgenote van Jan Taekesz. Westendorp te Exmorra 1847 en enkele andere stukken, 1813 1888