FAMILIE DORENBOSfamilie dorenbos

tot nu toe (augustus 2005) tel ik 40 personen met de naam dorenbos in de stamboom schuman. de verste dorenbos die ik heb kunnen achterhalen was hendrik willems dorenbos (00-00-1788). hierna volgen nog de gegevens die ik vond op www.archieven.nl over tot nog toe onbekende dorenbossen.

Akte van verkoop en overdracht door Audyna de Jonge, weduwe van brouwer H. Vinckers, voor zich en als voogdes der kinderen, aan Fokko Edskes en diens vrouw Abeltje Haykes, wonende in Beersterhamrik, van de behuizinge en schuur met bomen en plantagiŽn, met overdracht van:
1) de beklemming der daaronder gehorige opstrekkende heert, gelegen in Schildwolda vanaf de Sijpe tot aan het Schiltmaar, belend noord aan het Schiltmaar, oost aan burgemeester H. Wychel, zuid aan de Sijp, west aan Jakob Symons, Kornelis Nannes c.s., Jakob Dorenbus en Jakob Julles,
2) 3 deimten land, gelegen bij de Grauwe dijk, belend noord aan de Grauwe dijk, oost aan de pastorie van Schiltwolda, zuid aan Jakob Dorenbos en Siert Tiddes' weduwe, west aan de Karpelweg,
3) 3 deimten land in de Schilthorn, belend noord, west en zuid aan B.H. Brontzema, oost aan het Schilt,
4) 13 deimten kleiland, gelegen over de Sijpe, noord belend aan de Sijp, oost aan pastor E.H. Vinkers, zuid aan de Ringslood, we st aan de kerk van Noordbroek, alles zoals door verkoperse is bewoond en bezeten, met het gebruik der wallen van de Herenweg tot aan de Dijk, terwijl onder deze beklemming mede begrepen zijn 2 huisplaatsen op de opstrekkende heerd, respectievelijk in gebruik bij Kornelis Kruisker en Albert Jans tegen een jaarlijkse huur van 6 caroli guldens, alles voor de koopsom van 1.500 caroli guldens tegen een jaarlijkse huur op Martini te betalen huursom van 225 caroli guldens, verleden voor pastoren en kerkvoogd te Winschoot, 1746

Brief van L. Dorenbos, waarschijnlijk aan de administrateur van het Cornelis Albertsgasthuis, betreffende financiŽle transakties, 1880

Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Reinder Dorenbos en Trijntje Melis verleden voor Derk Jan Nauta geconstitueerd rigter van Middelstum, 1760 juli 4

158 Dorenbos ca Eller.
Jacob Dorenbos arresteert Jacob Hendrik Eller, woonachtig in het kerspel Graes in Munsterland, in persoon om hem te dwingen tot afdracht van enige gelden, die hij van een derde ten behoeve van eiser heeft ontvangen. Incompleet. Het vonnis is bewaard, 1802-1805
184 Oosterveld ca Ter Heegde. Harmen Oosterveld vordert voortzetting te zijnen behoeve van de executie van de roerende goederen van Gerrit Dorenbos, tegen welke executie Gerrit ter Heegde zich heeft verzet, omdat zich onder die goederen ook aan hem toebehorende gelden zouden bevinden.Niet geheel compleet. Het vonnis is bewaard, 1807
187 Lubbers ca Dorenbos.
Lucas Lubbers uit Enter pandt de roerende goederen van Gerrit Dorenbos om daarop een som geld te verhalen, die hij als borg voor Dorenbos heeft betaald aan de erfgenamen van Hendrik Keyzer te Enter. Incompleet. Er is geen vonnis bewaard, 1809
786 Trijntje Jans Dorenbos en haar man Sijmen Eppes te Westeremden, 1785-10-01
919 Jan Egges en zijn vrouw Anje Cornelis Dorenbos te Jukwerd, 1763-11-26
919 Tjedmer Jochems en zijn vrouw Anje Cornelis Dorenbos te Jukwerd, 1766-02-28
948 Jacob Jans Dorenbos en zijn vrouw Trijntje Jacobs te Schildwolde, 1807-04-09
1012 Jan Jelmers Dorenbos en zijn vrouw Harmke Jacobs, 1809-06-23
225 Jelte Hemmes en zijn vrouw Sijbeltje Jans Dorenbos te Huizinge, 1785-03-23
367 Dieweke Elings en haar man Gerrit Dorenbos, 1765-05-04
3 Akte van schuldbekentenis van Ebe Ockes en diens vrouw Affien Jans Doornbos te Stedum jegens de voogden over het zoontje van wijlen Jacob Fokkes en Bouwke Jans Dorenbos, groot 1400 caroli guldens, rentende 3 1/2 % per jaar, verleden te Windeweer onder Ten Post voor dr. Regnerus Tjaarda Nauta, geconstitueerd "overrichter" te Ten Post c.a., 1777 mei 17
4 Akte van schuldbekentenis van Ebe Ockes, voor zich en zijn vrouw Aafke Jans Dorenbos, jegens Jelte Hommes c.s. wegens verschuldigde koopsom voor 10 grazen land, groot 1119 caroli guldens, verleden te Groningen voor Albert Pieter Dreissen, der beider rechten doctor, geconstitueerd richter van Platvoethuis, 1785 feb. 21
5 Akte van verkoop en overdracht door Grietje Hasekamp, bijgestaan door haar man Jan Dorenbos, aan R.W. en J.Y. Hoeksema als erfgenamen van hun moeder, A.W. Cuiperi, weduwe Y.R. Hoeksema, van de eigendom van een behuisde heerd land, groot 33 jukken, onder Ulrum, in gebruik bij Jan Engberts tegen een jaarlijks op midwinter verschijnende huur van 60 caroligulden, begrensd noord door de Togt, oost ged. door land van de pastorie van Leens, voor de koopsom van 1600 gulden, verleden te Groningen voor Robert Keuchenius Driessen, richter van de Campen, 1799 apr.17

Dorenbos, H.D., 'De Groningsche landbouw in 1800'. In: Groningsche Volksalmanak , 1927

230 Jacob Wijbes, pelmolenaar in Ezinge, en Anje Gerrijts Dorenbos, 1794-06-28

Erfgenamen van Pieter Michielsen Lodiers in Steenbergen contra erfgenamen van Catelijntje Mathijs, weduwe Bastiaan Dorenbos: som geld, 1678
Akten van overdracht door Harm Geugies Dorenbos en Hendrik Krabben aan Albert Meursinge te Nijentap van een halve paardeweide te Havelte, 1764, 1765

NotariŽle akte van publieke verkoop door de weduwe Jan Manden, Pieter Manden en Hieronimus Dorenbos, echtgenoot van Hendrikje Manden; uittreksel voor Peter Bloemers Prins als koper van het Koningsland onder Dwingeloo, 1825

Stukken betreffende het verweer van de markegenoten van Uffelte tegen de vordering van hun mede-markegenoten Remmelt Remmelts, Coop Snoek, Jan Blomberg, Frerik Willems, Reijnd Hendriks, Jan Carsten, Hilbert Baving, Roelof Dorenbos, Geert Jans en Jan Alberts als bezitters van het land tussen de oude en de nieuwe Smildinger vaarten genaamd de Nijekamp, en van het Nijedeel en Oortmaan, 1772
Dagvaarding uitgebracht door Meindert Jacob Juursema, deurwaarder van het Vredegerecht van het kanton te Leek, op verzoek van Lammert Jans Abbring, oud-wedman, en zijn vrouw Albertje Jakobs Dorenbos, te Oldehove, aan Johannes Henricus Leuringh, landbou- wer te Tolbert betreffende een geschenk als "aangaande Meijer" en van ¬Ī 30 grazen behuisd land te Oldehove, 1814

Akte van verkoop en overdracht door Audyna de Jonge, weduwe van brouwer H. Vinckers, voor zich en als voogdes der kinderen, aan Fokko Edskes en diens vrouw Abeltje Haykes, wonende in Beersterhamrik, van de behuizinge en schuur met bomen en plantagiŽn, met overdracht van:
1) de beklemming der daaronder gehorige opstrekkende heert, gelegen in Schildwolda vanaf de Sijpe tot aan het Schiltmaar, belend noord aan het Schiltmaar, oost aan burgemeester H. Wychel, zuid aan de Sijp, west aan Jakob Symons, Kornelis Nannes c.s., Jakob Dorenbus en Jakob Julles,
2) 3 deimten land, gelegen bij de Grauwe dijk, belend noord aan de Grauwe dijk, oost aan de pastorie van Schiltwolda, zuid aan Jakob Dorenbos en Siert Tiddes' weduwe, west aan de Karpelweg,
3) 3 deimten land in de Schilthorn, belend noord, west en zuid aan B.H. Brontzema, oost aan het Schilt,
4) 13 deimten kleiland, gelegen over de Sijpe, noord belend aan de Sijp, oost aan pastor E.H. Vinkers, zuid aan de Ringslood, we st aan de kerk van Noordbroek, alles zoals door verkoperse is bewoond en bezeten, met het gebruik der wallen van de Herenweg tot aan de Dijk, terwijl onder deze beklemming mede begrepen zijn 2 huisplaatsen op de opstrekkende heerd, respectievelijk in gebruik bij Kornelis Kruisker en Albert Jans tegen een jaarlijkse huur van 6 caroli guldens, alles voor de koopsom van 1.500 caroli guldens tegen een jaarlijkse huur op Martini te betalen huursom van 225 caroli guldens, verleden voor pastoren en kerkvoogd te Winschoot, 1746

Geert Clasens Dorenbos te Pekela, 1756