FAMILIE DORGELOIn onze stamboom staan 87 personen met de naam dorgelo. De eerst bekende dorgelo was derck (dierich) Dorgelo van bremen(1644)

 

De volgende informatie heb ik uit de website van de familie Dorgelo gehaald. Prachtige website, zeer de moeite waard op te bekijken; http://familytree.dorgelo.info.

 In het Register van predicanten ten plattelande, derzelver weduwen en schoolmeesters” is vermeld: "Bij rate van Ridderschap en Steden van den 19 April 1736 aan den schoolmeester in de buurtschap Ancum in het carspel van Datfsen toegelegt zijnde een jaarlijks tractement van 25 gulden is bij rate van de heeren Gedepu­teerden den 6 December 1736 den ontfanger van Settend gelast om aan Gerrit Dorgelo, aangestelde schoolmeester aldaar, het tractement jaarlijks te betalen en wel voor de eerste maal het jaar verschenen geweest op'¦'¦. Martini 1736”.
 Jannes D. (III, 18) is zijn vader reeds in 1743 of 1742 als schoolmeester te Ancum opgevolgd. In 1743 kenden Ridderschap en Steden hem een jaarlijks tractement toe van 50 gulden.

Dorgelo, familie
Datering Archiefjaren: 1759-1865.
Soort archiefvormer Particulier
Toegang? 625 (inv.nrs. 128-132)
Opmerking Betreft de schoolmeesters van Stad Hardenberg, Gerrit Dorgelo, zijn zoon Hermen Jan, en kleinzoon Gerrit Hermen Jan.
Vindplaats Historisch Centrum Overijssel (HCO)

In 1747 huwde Jannes D. met Matje Hendriks (Dijks), “jonge dochter van den Herdenberg, dog Iaatst woonagtig in '˜t Roode Hart te Ancum”, aldus het huwe­lijksboek. '˜t Roode Hart was de herberg, gelegen aan de Hessenweg ten noor­den van Ancum. Sinds 1751 vergaderden hier de erfgenamen van de boermarko van Ancum, Vos en Roosengaarde.

Jannes D. heeft drie kinderen gehad (IV, 16 t/m 18), van wie het eerstgeborene, een meisje, op jeugdige leeftijd zal zijn gestorven. Het tweede kind was de zoon Gerrit D. (IV, 17). In 1772 word hij schoolmeester en koster te Heemse bij Hardenberg, de plaats van herkomst van zijn moeder. Hij trouwde in hetzelfde jaar met Anna Margaretha Raafkus, weduwe Warmelink, die reeds in 1777 stierf op 39-jarige leeftijd, in welk jaar Gerrit hertrouwde met Hilligje Veurink uit Rheeze (gelegen tussen Heemse en Meriënberg)

Uit het eerste huwelijk zijn drie kinderen geboren (V, 16 t/m 18), die ellen op zeer jeugdige leeftijd zijn overleden. Gerrit's tweede vrouw kreeg echter kinderen, van wie twee zoons in hun geboortejaren zijn overleden. Twee andere zoons bleven in leven. De overige kinderen waren dochters.

Gerrit D. was niet alleen de stemvader van het geslacht Dorgelo te Heemse, ook speelde hij plaatselijk een vrij belangrijke rot. Zo wee hij in 1795 afgevaardigde van het schoutambt Hardenberg in de vergadering van de Pro­vinciale Representanten van het Volk van Overijssel. In verband met de vorde­ring van wagens en de inkwartiering van Franse soldaten vroeg G. Dorgelo, of de provinciale meyers van het klooster Sibculo, die altijd waren vrijgesteld, geen wagendiensten zouden kunnen verrichten. Dit zou de omwonenden, die wel erg zwaar belast waren, aanmerkelijk verlichten. Ook verzekerde G. Dorgelo, dat Heemse het enige dorp in het schoutambt was, dat evenals de stad Hardenberg had te lijden onder de inkwartiering en de belasting. Een ernstige kwestie bracht hij ter sprake, toen hij meedeelde, dat niet alleen de meeste leden van zijn municipaliteit de eed van 22 mei weigerden af te leggen, maar dit zelfs aan de minderheid verboden op uitdrukkelijke last van de res­pectieve boerschappen”. Deze eed erkende de souvereiniteit van het volk, ge­grond op de rechten van de mens en burger en op vrijheid en gelijkheid, hield het stadhoudersschap voor afgeschaft en handhaafde het provinciaal be­stuur tot een nationale conventie nader zou hebben beslist.

In 1805 was Gerrit Dorgelo één van de keurnoten bij het gerecht Hardenberg. Ook hield hij de markeboeken bij van de buurtschap Rheeze. In 1939 waren deze met andere boeken nog in het bezit van Hendrika Johanna D. In de boeken was hier en daar een gedeelte van de stamboom opgenomen, waarvan hier bij de beschrijving van deze tak gebruik is gemaakt.

Gerrit D. werd als schoolmeester te Heemse in 1816 opgevolgd door zijn zoon Hermen Jan, die in 1821 trouwde met Egbertdina Roelofs uit Archem bij Ommen. Op zijn beurt is Hermen Jan als schoolmeester weer opge­volgd door zijn enige zoon Gerrit Jan Hermen D.in diens huwelijksjaar 1846. Hij trouwde toen met Hendrika Stoeten uit Rheeze.

Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend, van wie niet minder dan acht jongens. Hermen Jan is bakker geweest te ZwoIIe en Amster­dam. Hij had vier zoons van wie Hendrik  in Amsterdam boekhouder was, Abraham leraar tekenen en Hermen Jan, bank­beambte te Amsterdam was evenals zijn oudste broer Gerrit Jan Hermen. In 1947 waren 20 Dorgelo's in Amsterdam woonachtig, Van de vier broers heeft alleen Hendrikus  mannelijke nakomelingen tot in de derde graad. Uit zijn huwelijk met Elizabeth Raakman zijn twee kinderen geboren, van wie één zoon, nI. Hendrikus die architect is te Rotterdam. Hij huwde in 1938 Anna Vreeswijk, die vier kinderen kreeg, o.w. drie jongensDe tweede, René Constant, is ingenieur. Uit zijn huwelijk is in 1971 een zoon geboren, Steven Martin.

De tweede zoon van Gerrit Jan Hermen D. was Evert Jan land­bouwer te Heemse op de boerderij "Voorzorg". Zijn broer Lubertus D. was manufacturier in ZwolIe. Deze had een zoon Willem J. die onder­wijzer was.

Ook een jongere broer van Lubertus, n.I. Willem Johannes D. was tot 1921 schoolmeester, en wel als opvolger van zijn vader te Heemse. Hij was de zevende Dorgelo in successie, die het beroep van schoolmeester uitoefende, gerekend vanaf Dirck Durgerlo van Bremen in Ancum, en de vierde als zodanig in Heemse. Uit zijn huwelijk is alleen één dochter bekend, Hendrika Johanna die het familie-archief in haar bezit had, lange tijd te Heemse woonde en later in Ermelo.

Jongere broers van Willem Johannes D., de laatste Heemser schoolmeester, waren Hermannes Hendrikus  Iandbouwer te Rheeze, Gerhardus Hendrikus Johannes Lambertus onderwijzer te Deventer, later leraar te Rotterdam, en Hendrik , wonende te Nijverdal. 

Terugkerende naar de generatie van Hermen Jan D. dient te worden vermeld, dat deze één broer had, n.l. Everddie koopman en winkelier was te Heemse. Zo blijkt uit een in mijn bezit zijnde brief d.d. 6 juni 1833, die Everd ontving van zijn achterneef Anthony D. commies der belastingen te Haaksbergen, betreffende een vordering van f 10,75, welk bedrag Everd tegoed had. Ook maakt deze brief melding van de door Everd verwachte benoeming tot luitenant bij de Landstorm.

Uit Everd's huwelijk zijn minstens vier zoons en één dochter geboren, van wie twee zoons in hun geboortejaren zijn gestorven. Zijn zoon Gerrit bewoonde met zijn zuster een café te Heemse.

Van deze zijtak of van de hoofdtak te Heemse stammen mogelijk de Dorgelo's af, die thans te Schoonebeek  een boerderij en een café bewonen. In 1947 telde de gemeente Hardenberg niet minder dan 37, de gemeente Schoonebeek 21 naamdragers Dorgelo.

Tenslotte verdient vermelding, dat Jannes D.de derde schoolmeester D. te Ancum, behalve zijn zoon Gerrit  nog een dochter Grietje  had. Zij huwde met haar neef Jan D.omstreeks 1789 en woonde eerst op Wagteveld bij het Rozengaarder hek, later op de Pakop, eveneens bij het Rozengaarder hek te Ancum, waar haar man Iandbouwer was. Uit dit huwelijk zijn bekend twee spoedig na de geboorte overleden kinderen en een zoon Gerrit Jan

In 1826 is hij vrijgeloot voor de militaire dienst. Hij woonde toen bij zijn vader in op de laatstgenoemde boerderij te Ancum met zijn vrouw Janna Hoogenkamp, met wie hij in 1822 was getrouwd.

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geborenonder wie twee zoons. De eerste zoon Jan  is als 3-jarig kind overleden. Gerrit Jan's tweede zoon, eveneens Gerrit Jan  is zijn vader als landbouwer opgevolgd. Van zijn eventuele nakomelingen is mij niets bekend, m.u.v. het feit, dat de gemeente Dalfsen in 1947 nog vier D's onder haar inwoners telde.


 

 

 

J.H. Wigger, Inventaris van het huisarchief Herinckhavete Fleringen, waarin opgenomen de collectie Von Bön-ninghausen, 1336-1965.

78.  Uittreksels uit het doop- en trouwboek van Löhne in het Niederstift Münster betreffende de doop van Elisabeth Johanna Francisca von Dorgelo in 1717 en het huwelijk van haar ouders Franz Anton von Dorgelo en Helena Margaretha Esther von Ledebur in 1706

 

 

Derk van Willem Hendrik Dorgelo, kleinzoon van Dirck (Dierich) Dorgelo van Bremen.

Hieronder Derk van Gerrijd Derks Dorgelo, ook een kleinzoon van Dirck (Dierich) Dorgelo van Bremen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huis De Cannenburg

 

12.  Jasper Dorgelo verzoekt aan Martten van Rossem, maarschalk des landes te Gelderen, betaling van hetgeen hij meer voor zijn vendel heeft uitgegeven dan ontvangen. Oorspr. (inv. nr. 67).
datering (15)44 januari 24 (Lette)
J.H. de Vey Mestdagh, Inventaris van het archief derfamilie De Vidal De Saint Germain, met aanverwantefamilies, 1747 - 1997.
593.  Aantekenboekje van Gabriel Jasper Gerrit de Vidal de Saint Germain met de jaarlijkse pachten ontvangen van Egbert Dorgelo, pachter van de boerderij "De 'Vossebelt'", onder het Reelaer
datering 1874-1888
omvang

1 katern

Huis (het) Reelaer, (bij Raalte)
Datering Archiefjaren: 1832-1910
Soort archiefvormer Particulier
Toegang? 562
Publicatie(s) Lit.: Gevers, A.J. en Mensema, A.J., De havezaten in Salland en hun bewoners (Alphen aan den Rijn, 1985), p. 307-314 [5A 351].

H.F.R. de France, Inventaris van de archievenafkomstig uit het bezit van de familie Dikkers,1465-1890.
Stukken betreffende de kerkmeesters
351.  Akte, waaarbij de overkerkmeesters de in 1795 afgezette kerkmeester Jan Harmen Dorgelo weer in zijn functie herstellen, 1800; concept
datering

1795-1800

Datering Archiefjaren: 1759-1865.
Soort archiefvormer Particulier
Toegang? 625 (inv.nrs. 128-132)

Opmerking

 

 

 

 

 

 

Graceland

Cemetery, Monson Township, Traverse County, MN

Betreft de schoolmeesters van Stad Hardenberg, Gerrit Dorgelo, zijn zoon Hermen Jan, en kleinzoon Gerrit Hermen Jan.

Dorgeloos, Florence 1890 1966 wife of John Doreloss

Dorgeloos, John 1895 1972