FAM. VAN DER WERFF 

Tot nu toe zijn er in onze stamboom 128 personen met de naam van der werf (f ). Ik zou het erg leuk vinden om iets van de bezoekers van de website, die zoeken naar de stamboom van de familie van der Werff, te horen. Willen jullie een berichtje in het gastenboek schrijven?

De eerste, bij ons bekende van der werff was Hayke Pieters van der werff. Hij was getrouwd met Sietske Minnes.Hun zoons;

pieter haykes van der werff (1791) getrouwd met hinke ates van veen , kreeg 3 zoons; hayke, ate en pieter, en twee dochters; sietske en froukje.

en minne haykes van der werff ,(1794) getrouwd met fokjen molles pasma, kreeg 3 zoons; haayke, molle en pieter, en een dochter; sietske. Bij zoon Molle is -waarschijnlijk is de fout gemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand - er bij de achternaam maar 1 'f' geschreven in de achternaam 'van der Werf'.


Dragten. Hoek-Langewijk - Zuiderdwarsvaart bij de ijzeren scheepsbouw.


 


De oude scheepswerf op de hoek Langewijk-Zuiderdwarsvaart, omstreeks 1951.
Dit was de werf die in 1840 was begonnen door Ate Pieters. Ate Pieters was n van de oprichters van de Christelijk Afgescheiden Gemeente van Drachten. Hun eerste bijeenkomst was in 1844 in de schuur van deze werf.

Deze werf werd in de loop der 1880-er jaren verkocht aan een oomzegger van Ate Pieters, Pieter Haikes (1845-1900), zoon van Haike Pieters van der WERFF. Pieter Haikes had voorheen de werf aan de Noorderdwarsvaart. Later was zijn zoon Haike Pieters (1870-1956) hellingbaas en scheepsbouwer op deze werf

Haike Pieters van der Werff:

-- II --

Haike Pieters van der WERFF, geboren te Drachten (Smallingerland) op 7 december 1814, overleden in 1880, zoon van Pieter Haickes van der WERFF en Hinke Ates van VEEN.
Haike is getrouwd te Smallingerland op 2 mei 1840 op 25-jarige leeftijd met Grietje Oebeles KIJLSTRA (27 jaar) geboren te Drachten (Smallingerland) in 1813, dochter van Oebele Rinzes KIJLSTRA en Rienkjen Jurjens POSTHUMA.
Uit dit huwelijk:
  • 1 : Pieter Haikes van der WERFF, geboren in 1845, overleden in 1900. Pieter trouwde in 1867 met Rienkje Bartels EELKEMA. Pieter werd (plm. 1863) hellingbaas aan de Noorderdwarsvaart. Later (1880's) nam hij de werf aan de Langewijk over van zijn oom Ate Pieters van der Werff.
  • 2 : Oebele Haikes van der WERFF, geboren in 1847, overleden in 1929. Oebele volgde zijn vader op en werd hellingbaas op Buitenstvallaat.
  • 3 : Rinze Haikes van der WERFF. Rinze komen we tegen op een werf in Ureterp en Sint Pancras.

Drachten, Buitenstvallaat.

Aan het einde van de 18de eeuw waren Pieter (1764-1811) en Popke Sybrens Roorda (1773-1847) eigenaren van de scheepswerf op Buitenstvallaat. Na het overlijden van Pieter in 1811 werd de werf door de erfgenamen verkocht. De zoon van Pieter Sybrens, Tjeerd Pieters Roorda, kwam in dienst van de nieuwe eigenaar.

Op 19 juli 1823 verkoopt Sietske Minnes (de grootmoeder van Haike!) de werf volgens koopakte: betreft de verkoop van een half huis, schuur en scheepstimmerswerf te Drachten, koopsom ƒ 450,-- - Sietske Minnes van der Werf te Drachten, weduwe van Haaike Pieters van der Werf als verkoper - Sipke Eises Dijkstra te Drachten als koper.

Vrij spoedig daarna werd deze scheepstimmerwerf met een nieuw timmerhuis, sleep en verdere gereedschappen weer verkocht aan Haike Pieters van der Werff (1843). Haike was hiervoor koopman maar het scheepstimmervak trok hem weer binnen de familietraditie. Hij leerde het vak op een helling in Harlingen en Gorredijk om tenslotte in 1843 hellingbaas op de voormalige Roorda-werf aan het Buitensvallaat te worden.
In de loop van de 19de eeuw kreeg deze werf bekendheid onder de naam 'De Nijverheid'.
 

Een verhaal dat in onze familie wordt verteld; Pieter Adriaensz. van der Werff, burgemeester van Leiden tijdens het beleg van Alva zou op de wallen van de stad hebben gezegd; 'mensen houd vol!! Als jullie honger te groot wordt, eet desnoods mij, maar houd vol!!'. Volgens de verteller was deze pieter van der werff ook familie. Bewijzen heb ik nog niet.