STAMBOEKENRepko

In 1909 verscheen het stamboek Repko, geschreven door mijn grootvader, Watze Repko, en in opdracht van mijn overgrootvader, Reinder Repko.

VOORWOORD

Op den 12den October 1908, werd door mijn vader, den heer Reinder Repko, het plan besproken, een stamboek van de familie Repko samen te stellen en werd mij, als zijn oudsten zoon, de vereerende taak opgedragen, de voorbereidende werkzaamheden der tot standkoming, in handen te nemen, en als stamboekschrijver aangesteld. Na zeer veel hoofdbreken gelukte het mij, een circulaire met complete vragenlijst samen te stellen, welke gedrukt, en door mij op 1 November 1908, aan 25 hoofden van huisgezinnen toegezonden werden.

Tot  mijn genoegen kan ik er melding van maken, dat de ingevulkde vragenlijsten mij regelmatig toegezonden werden, zodat ik op 15 Februari 1909, met dit stamboek een aanvang kon maken.

Zoals op de circulaire van 1 November 1908 vermeld was, vangt dit stamboek aan met Johan Frederik Repko, geboren 7 juni 1815 te Franeker, en zijn vrouw Jantje Gerrits de Leeuw, geboren 8 juli 1817 te Sneek.

Hopende allen zullen medewerken, dat dit stamboek sreeds in volmaakte orde kan blijven, en ook mijn eventuele opvolgers daarvoor hun uiterste best zullen doen, beveel ik mij in uwe welwillendheid aan.

                                                                                                          De Stamboekschrijver,

                                                                                                                                 WATZE REPKO

Amsterdam, 15 Februari 1909.

In 1941 verscheen een nieuwe versie van het stamboek, herschreven door Roelof K. de Jong.

STAMBOEK DER FAMILIE REPKO

VOORWOORD

Nadat het stamboek 27 jaar niet meer gebruikt is, kwam er weer belangstelling voor dit werk. Het stamboek was toen in het bezit van den broeder van Watze Repko, Willem Leendert Repko te Hilversum. Het was in de avond van 5 Aug 1940 dat ik bij hem kwam om eens naar het stamboek te informeren.

Ik mocht het stamboek meenemen en sindsdien heb ik mij eraan gewijd het hele stamboek bij te werken. Dat jaar ben ik bij heel veel familie reeds geweest, die mij de gewenschte inlichtingen gaven. Later heb ik vragenlijsten gestuurd en die zijn ook ingevuld teruggekomen. Toen het stamboekwerk zo vlot van stapel liep, kwam de gedachte bij me op om het boek te laten drukken. Mijn Oom Piet Gerrit Repko vond dit goed en bepaalde de prijs. De eerste oplage zal 100 exemplaren bedragen, die buiten mijn verwachtingen bijna allen reeds geplaatst zijn.

Bijna overal ben ik op mijn trektocht in 1941 geweest om inlichtingen te vragen en overal werd ik op een enkele uitzondering na, zeer hartelijk ontvangen.

Ik dank hierbij de familie nog eens voor de bereidwillige medewerking.

Behalve dat ik het werk van mijn neef Watze Repko bijgewerkt heb, heb ik mij ook nog bezig gehouden met onze afstamming, welk resultaat U achter in het stamboek zult zien.

                                                                                                          De Stamboekhouder,

                                                                                                                                 ROELOF DE JONG

Maassluis, 8 Augustus 1941.

Acht jaar later verscheen in 1949 een nieuwe versie van het stamboek, geschreven door Fred en Reinder Repko.

VOORWOORD

Aan de lezer.

Een poging om een stamboek te schrijven kan wel eens goed bedoeld zijn, maar daarmede is het nog niet gemaakt.

De  aanleiding van deze poging is geweest: bezoek van een der ondergetekenden, n.l. R. Repko aan de Heer Fred. Repko, wiens naam ook hieronder is vermeld.

Eerstgenoemde wilde wel eens kennismaken met de laatste en bij die gelegenheid werd gesproken over de familieverhouding van beiden. Van de ene tak, die van Johan Frederik Repko, geboren te Franeker 7 Juni 1815, bestond reeds een stamboek, dat opgemaakt is door de Heer Roelof de Jong te Heiloo (N. Holland), een der nazaten van de stamboekouders.

Van de andere tak bleek echter, voor zover bekend, geen stamboek aanwezig te zijn en het plan werd gemaakt om er een begin mee te maken.

De stamboekouders zijn Frederik Johan Repko geboren te Harlingen 25 augustus 1791 en Catharina Beuker, geboren te Harlingen 23 augustus 1793.

Het resultaat is hierachter te vinden, vele gegevens moeten nog worden verzameld. Wij mochten veel steun ontvangen van de Heer Roelof de Jong, vooral wat betreft de afstamming heeft hij zich veel moeite gegeven en kunnen wij er zeker van zijn dat één en ander verantwoord is.

Ieder die zijn steun wil geven om het stamboek te vervolmaken geve die steun, opdat eens een afgerond geheel zal zijn ontstaan. Wellicht worden dan gedrukte exemplaren uitgegeven en ter beschikking gesteld voor ieder die dit wenst.

Bijzonderheden, op- en of aanmerkingen gaarne bij één der ondertekenaars.

FRED REPKO

STEENWIJK.

                                                                                                                                             REINDER REPKO

                                                                                                                                                                     VEERE.

17 Augustus, 1949.

In 1997 publiceerde Jan Hengstmengel het boek, "Voorouders en nakomelingen van Rients Koopmans (1881-1946) en Maaijke Cornelia Repko (1881-1960). In 1998 verscheen het familieboek Repko, geschreven door Reinder Repko.

Familieboek van de familie Repko

Hoe is het boek, dat hier voor U ligt ontstaan?

In de laatste dertig jaar heb ik al vele malen het plan opgevat de stamlijst van de familie Repko op te zetten. Gespreid over die dertig jaar heb ik evenzo vele malen neef Roelof de Jong, de schrijver van het Repkoboek in 1941, opgezocht van hem foto's, verhalen en informatie meegekregen en hem steeds weer dan de belofte gedaan, “het nu even te klaar te maken”.

Joop Repko uit Helmond (tak van Jan, bldz. 200), leverde mij, een keurige computeruitdraai van zijn familie gegevens.

In het Rijksarchief te Leeuwarden vond ik interessante zaken over de eerste Repko's in Friesland.

Den Heer Elsinga uit Harlingen voegde daar veel aan toe.

Fred Repko uit Hilversum, (tak van Reinder, bldz. 129) bracht het verhaal van een tot dan onbekende kleindochter van ons aller voorvader Jan Freerks Repko, namelijk Aagje Repko (bldz. 21).  Hiermee werd ook meer duidelijk over de, tot dan mysterieuse “Repko en Co” in Harlingen.

Jan Repko uit Ede (tak van Jan van Jan Frederik, bldz. 294) gaf mij een door zijn grootvader Fred Repko uit Steenwijk (bldz. 251), geschreven stamlijst van de tak van Jan Frederik, dus van de tak welke niet in het blauwe stamboek 1941, vermeld staat.

Uitgebreid speurwerk “all over the world” geeft mij de overtuiging dat ik in dit boek de Repko's kan opschrijven, welke nazaten zijn van Johan Friedrich Repkow, de man die voor hem en zijn nakomelingen, in 1811 in Harlingen de familienaam Repko aannam, (Hij liet zich toen als Jan Freerks Repko inschrijven.)

Ik heb hier geschreven hetgeen ik weet, maar veel ruimte overgelaten voor aanvullingen en correcties. Ik wil daar ook graag deelgenoot van zijn.

Uit waardering en dank voor het werk dat voorgaande stamboekschrijvers verrichtten volgen hier de voorwoorden uit hun stamboeken 1909, 1941 en 1949.

                                                           De schrijver van dit familieboek,

 

                                                                                              REINDER REPKO (blz. 55)

                                                                                                          Tak van Gerrit.

Groningen, 1998.